Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 472 Epätasa-arvoinen kohtelu työmaailmassa

PRIDno-2019-87

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

JUKO ry:n/OAJ:n pääluottamusmies on kirjoittanut eduskunnan oikeusasiamiehelle sivistystoimialalla vallitsevasta epäkohdasta, kun opettajille ei myönnetä ollenkaan 100 päivän vuorotteluvapaata vaan vuorotteluvapaa myönnetään joko 1.1.-30.6. tai 1.8.-31.12. Lyhyempi vuorotteluvapaa myönnetään kuitenkin hänen mukaansa koulussa toimiville terveydenhoitajille ja rehtoreille.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia pyytää nyt kaupungin selvitystä ja lausuntoa asiassa erityisesti perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuutta koskevan säännöksen ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n tasapuolista kohtelua koskevan säännöksen valossa, viimeistään 25.1.2019 mennessä.

Sivistystoimiala ja konsernihallinnon HR-yksikkö ovat antaneet lausunnon asiassa. Lausunnoissa korostetaan suhteellisuusperiaatetta, jonka mukaan opettajien kohdalla harkinnanvaraiseen virkavapauteen tulee sisällyttää myös koulutyön keskeytysaikaa, jota muilla viranhaltija/työntekijäryhmillä ei ole. Lisäksi yksiköiden toiminnan turvaaminen ja sijaisten saaminen on kaikissa tapauksissa varmistettava. Vuorotteluvapaa on harkinnanvarainen virkavapaus, ei subjektiivinen oikeus sen paremmin yleisesti kuin tietyn pituisenakaan.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää omana lausuntonaan ja pyydettynä selvityksenä eduskunnan oikeusasiamiehelle JUKO ry:n pääluottamusmiehen kantelun johdosta sivistystoimialan ja konsernihallinnon HR-yksikön laatimat lausunnot/selvitykset vuorotteluvapaan myöntämistä koskevassa asiassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

JUKO/OAJ ry:n pääluottamusmies on kannellut eduskunnan oikeusasiamiehelle siitä, että Porissa sivistystoimialalla ei anneta opettajille 100 päivän vuorotteluvapaata, vaan vuorotteluvapaata pitää ottaa joko 1.1.- 30.6. tai 1.8. - 31.12. väliseksi ajaksi.

Sivistystoimiala ja konsernihallinnon HR-yksikkö antoivat kanteluun lausuntonsa, joissa korostettiin suhteellisuusperiaatetta, jonka mukaan opettajien kohdalle harkinnanvaraiseen virkavapauteen tulee sisällyttää myös koulutyön keskeytysaikaa, jota kunnan muilla henkilöstöryhmillä ei ole. Lisäksi yksiköiden toiminnan turvaaminen ja sijaisten saaminen on kaikissa tapauksissa turvattava. Vuorotteluvapaa on harkinnanvarainen virkavapaus, ei subjektiivinen oikeus sen paremmin yleisesti kuin tietyn pituisenakaan.

Apulaisoikeusasiamies on asiaa arvioidessaan lähtenyt perustuslain 6 §:stä ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain, työsopimuslain ja yhdenvertaisuuslain säännösten perusteella katsonut, että asiassa ei ole ilmennyt aihetta epäillä toimenpiteitä edellyttävää lainvastaista tai virheellistä menettelyä taikka, että harkintavaltaa olisi käytetty väärin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kapunginhallitus päättää merkitä tiedoksi apulaisoikeusasiamiehen päätöksen sekä saattaa sen sivistystoimialan sekä konsernihallinnon HR-yksikön tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 

Tiedoksi

Sivistystoimiala/toimialajohtaja Esa Kohtamäki, konsernihallinnon HR-yksikkö/henkilöstöpäällikkö Timo Jauhiainen

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.