Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 473 Määrärahaylityspyyntö konsernihallinnon toimialalle – vuoden 2019 TA

PRIDno-2019-4233

Valmistelija

  • Juha Laine, työllisyyden hoidon päällikkö, juha.laine@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 15.3.2019 selvitettiin työllisyyden hoidon kehittämisen lähtötilannetta ja kuluvan vuoden uusia toimenpiteitä.

Kuntakokeilu päättyi vuoden 2018 lopussa ja kaupungilla ei ole tänä vuonna ollut mahdollisuutta enää käyttää työhallinnon URA-järjestelmää.  Uusien kuntakokeilujen lakivalmistelu on luvattu käynnistää vielä tämän syksyn aikana.

Toimintasuunnitelman mukaisesti työllisyyspalvelut on kohdistanut kuluvan vuoden toimenpiteet erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen, Ohjaamo-hankkeen toteuttamiseen sekä kesätyöpaikan järjestämiseen n. 1300 koululaiselle ja opiskelijalle.

Kehittämistoimenpiteinä on perustettu työllisyyden hoidon ohjausryhmä, käynnistetty tulosperustainen työnetsintä Länsivalmennuksen ja työpankkikokeilu Arbeetti Oy:n kanssa. Ohjaamo-hankkeen toimesta on järjestetty useita rekrytilaisuuksia ja työnhakukoulutuksia. Näihin tilaisuuksiin ovat osallistuneet HR-yrityksistä  Arffman, Econia, GO ON, Talent center,  Tamora Oy ja Work Pilots Oy. Työllisyyspalvelut osallistuu kiinteästi INKA-hankkeen pilottikokeiluihin, joissa  Satakoulutus ja Amiko Pori Oy kehittävät palveluja maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille, Headai, BearIT ja Osaamisbotti Oy:n kanssa kehitetään digitaalisuutta ja tekoälyä  hyödyntäviä palveluja osaamisen tunnistamiseksi. SAMK:n digimieli hankkeessa kehitetään nuorten mielen hyvinvointia ja työllistymistä tukevia monialaisia palveluja. Mukana yhteistyössä sairaanhoitopiiri, Barona Oy, TE-toimisto, Kela, Ohjaamo ja TYP.

Aktivoiintisuunnitelmien lisäämiseksi perusturvatoimi on lisännyt kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien määrää ja otettu käyttöön kartoitusjaksot osalle kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista.

Kaupunki on työllistänyt tammi-heinäkuussa keskimäärin 190 henkilöä/kk, myöntänyt järjestöille ja yrityksille Pori-lisää yhteensä 120 henkilön palkkaamiseen. Tavoitteena on ollut, että kaikki työllistetyt saavat työssäoloehdon, jolloin pidempiaikainen poistuminen ns. sakkolistalta mahdollistuu. Työssäoloehdon saamiseksi kaupunki on jatkanut 6 kuukauden palkkatukijaksoja työllisyyspalveluiden määrärahalla n. 7 viikkoa/työllistetty.

Porissa vuodesta 2017 alkaen jatkunut työttömyyden lasku kääntyi kesällä lievään kasvuun. Eniten on heikentynyt alle 25-vuotiaiden tilanne. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kuitenkin edelleen merkittävästi edellisvuosia pienempi. Heinäkuun lopussa Porin työttömyysaste oli 12,8 %. Yhtäjaksoisesti yli 12 kk työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli tammi-heinäkuussa keskimäärin 939 (- 25 %) ja alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä 761 (+ 12 %).

Porin kaupungin maksamat sakkomaksut ovat tammi-heinäkuun osalta 4,3 % edellisvuotta pienemmät. 15 suurimman kaupungin osalta Porin maksut ovat edelleen suhteellisesti pienimmät.

Työllisyyspalveluiden nykymääräraha on sidottu niin, ettei uusia työllistettyjä pystytä alkuvuoden tasoisesti enää palkkaamaan. Työllisyystilanne ja -näkymät huomioiden, konsernihallinto pitää tärkeänä, että työllisyyspalveluiden toimenpiteet pidetään myös loppuvuonna vähintään alkuvuoden tasolla.  Tällöin nuorten ja pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen ja muihin toimenpiteisiin tarvittava määrärahan lisäystarve vuodelle 2019 on 1,9 M€.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää 1,9 miljoonan euron määrärahalisäyksen vuoden 2019 talousarvioon konserninhallinnon toimialalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.