Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 475 Nuorisovaltuuston asettaminen ja edustus kaupungin toimielimissä

PRIDno-2019-4251

Valmistelija

  • Merita Pajunen, merita.pajunen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin hallintosäännön 15 §:n mukaan Porin kaupungissa on seuraavat vaikuttamistoimielimet; nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.3.2018 §169 asettanut nuorisovaltuuston vuodelle 2018. Nuorisovaltuusto on jatkanut toimintaansa sivistystoimialan suomin toimintaedellytyksin.

Hallintosäännön 97§:n mukaan nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.

Nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen kaupunginvaltuuston kokouksiin nuorisovaltuuston toisen varapuheenjohtaja Lauri Suojasen ja hänen varahenkilökseen nuorisovaltuuston sihteeri Mea Vähä-Jaakkolan. Nuorisovaltuusto on myöntänyt kokouksessaan 4.7.2019 Lauri Suojaselle eron tehtävästä ja valinnut 8.8.2019 §126 kaupunginvaltuustoon edustajakseen valtuustoon varaedustajana toimineen Mea Vähä-Jaakkolan. Uudeksi varaedustajaksi valtuustoon nuorisovaltuusto on valinnut 2. varapuheenjohtaja Rasmus Lindforsin.

Vuonna 2018 nuorisovaltuustolla on ollut edustus seuraavissa lautakunnissa:

  • Sivistyslautakunta
  • Tekninen lautakunta
  • Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta

Porin kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.3.2018 hyväksynyt Porin kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin sekä Osallistaminen Porissa –periaatteet, joissa huomioidaan niin vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto kuin erilaiset asukas- ja asiakasfoorumit vahvistavat osallisuutta. Vuoden 2019 aikana osallisuuden ja vuorovaikutuksen mallissa jatketaan mm. verkostomaisen yhteistyömallin sekä porilaisten osallistumismahdollisuuksien työkalupakin kokoamista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus toteaa,

  • nuorisovaltuusto asetetaan vuodelle 2019 nuorisovaltuuston esityksen mukaisesti
  • nuorisovaltuuston edustuksen kaupungin lautakunnissa vuonna 2019 noudattavan vuoden 2018 paikkajakoa seuraavasti: sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta
  • että nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen kaupunginvaltuuston kokouksiin Mea Vähä-Jaakkolan ja hänen varahenkilökseen Rasmus Lindforsin.
  • että nuorisovaltuuston edustus kaupungin toimielimissä vuoden 2019 jälkeen tullaan ratkaisemaan osana kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallia.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa ei koske salassa pidettäviä asioita.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, nuorisovaltuusto, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, viestintäyksikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi