Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 468 Palvelukeskus Himmelin kehittäminen

PRIDno-2019-4258

Perustelut

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 29.8.2019/§ 175 päättänyt edellyttää Himmelin paloturvallisuuteen liittyvien puutteiden pikaista korjaamista. Kaupunkikonsernin kokonaisetua ajatellen perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle toiveen Himmelin peruskorjausta ja tulevaa käyttötarkoitusta selvittävän laaja-alaisen, eri toimialojen asiantuntemusta yhdistävän työryhmän perustamisesta. Työryhmän johtoon tulee valita luottamushenkilöitä. Suunnitelman tulisi olla valmis elokuussa 2020.

---

Nykyisellään Himmelin kiinteistö on vajaakäytössä. Tulevaa toiminnallista kokonaisuutta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon kaikki ne mahdollisuudet, jotka kiinteistö tarjoaa sen nykyiselle toiminnalle, mutta myös tulevaisuuden vanhuspalveluille, välimuotoisille asumispalveluille, kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyölle, innovatiivisille työllisyydenhoidon ratkaisuille, digitaalisille ratkaisuille, robotiikalle, eri asteisten oppilaitosten työssäoppimiselle, lähialueen asukkaille tarjottaville palveluille ja vuorovaikutukselle ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

1. Edellyttää omistajana Sampolan Palvelukeskus Oy:ltä, että tämä teettää julkisista hankinnoista annetun lain edellyttämällä tavalla ulkopuolisella asiantuntijataholla selvityksen Himmelin korjaustarpeista kustannusarvioineen ja kiireellisyysaikatauluineen 31.12.2019 mennessä;

2. Asettaa työryhmän valmistelemaan ehdotus Himmelin tulevasta käytöstä ottaen huomioon nykyiset palvelut, tulevaisuuden vanhuspalvelut, välimuotoiset asumispalvelut, kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön, innovatiiviset työllisyydenhoidon ratkaisut, digitaaliset ratkaisut, robotiikan, eri asteisten oppilaitosten työssäoppimisen, lähialueen asukkaille tarjottavat palvelut ja vuorovaikutuksen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Työryhmän on valmistelutyössään osallistettava mahdollisimman laajalti potentiaalisia käyttäjäryhmiä, kuten omaishoitajia, edustavat tahot, vanhus- ja vammaisneuvostot sekä lähialueen kolmannen sektorin toimijat ja asukkaat. Työryhmä raportoi kaupunginhallitukselle. Työryhmän väliraportti on jätettävä kaupunginhallitukselle 29.2.2020 ja loppuraportti 31.5.2020 mennessä.

3. Nimetä työryhmään seuraavat jäsenet:

 • Palveluliikelaitoksen johtaja Marjukka Palin, Porin kaupunki, puheenjohtaja
 • Vanhuspalvelupäällikkö Tarja Hagbacka, Porin kaupunki
 • Työelämäpalvelupäällikkö Teija Harju, Länsirannikon Koulutus Oy Winnova
 • Osastonhoitaja Elise Inberg, Porin kaupunki
 • Toiminnanjohtaja Milja Karjalainen, Satakunnan Yhteisöt ry
 • Projektipäällikkö Eveliina Kaukkila, Tampereen yliopisto/Porin kaupunki
 • TYP-päällikkö Jenni Ketonen, Porin kaupunki
 • Liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti, Porin kaupunki
 • Päiväkodin johtaja Marja Lantto, Porin kaupunki
 • Osastonhoitaja Tiina Lohikoski, Porin kaupunki
 • Tutkijayliopettaja Sari Merilampi, Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy
 • Osastonylilääkäri Juha Puustinen, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Vanhuspalvelujohtaja Pirjo Rehula, Porin kaupunki
 • Viestintäsuunnittelija Elli-Mari Sulonen, Porin kaupunki
 • Kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelin, Porin kaupunki
 • Aikuissosiaalityön päällikkö Krista Virtanen, Porin kaupunki
 • Toimitusjohtaja Toni Wahlman, Sampolan Palvelukeskus Oy

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotustaan kohdan 3. osalta seuraavasti: 

-------

"3. Nimetä työryhmään seuraavat jäsenet:

 • Palveluliikelaitoksen johtaja Marjukka Palin, Porin kaupunki, puheenjohtaja
 • Vanhuspalvelupäällikkö Tarja Hagback, Porin kaupunki
 • Työelämäpalvelupäällikkö Teija Harju, Länsirannikon Koulutus Oy Winnova
 • Osastonhoitaja Elise Inberg, Porin kaupunki
 • Toiminnanjohtaja Milja Karjalainen, Satakunnan Yhteisöt ry
 • Projektipäällikkö Eveliina Kaukkila, Tampereen yliopisto/Porin kaupunki
 • TYP-päällikkö Jenni Ketonen, Porin kaupunki
 • Liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti, Porin kaupunki
 • Päiväkodin johtaja Marjo Lantto, Porin kaupunki
 • Osastonhoitaja Tiina Lohikoski, Porin kaupunki
 • Tutkijayliopettaja Sari Merilampi, Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy
 • Osastonylilääkäri Juha Puustinen, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Vanhuspalvelujohtaja Pirjo Rehula, Porin kaupunki
 • Viestintäsuunnittelija Elli-Mari Sulonen, Porin kaupunki
 • Kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelin, Porin kaupunki
 • Aikuissosiaalityön päällikkö Krista Virtanen, Porin kaupunki
 • Toimitusjohtaja Toni Wahlman, Sampolan Palvelukeskus Oy

Lisäksi kaupunginhallitus päättää pyytää Porin Yrittäjät ry:tä nimeämään edustajan työryhmään."

Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

 • Esa J. Wahlman

Kokouskäsittely

Krista Kiuru poistui kokouksesta klo 14.17-14.55.

Esa Wahlman poistui esteellisenä (yhteisöjäävi, Sampolan Palvelukeskus Oy:n toimitusjohtajan läheinen) tämän asiakohdan esittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kaupunginhallitus päätti pitää tauon tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 14.50-14.55.

Tiedoksi

Sampolan Palvelukeskus Oy, työryhmään nimetyt

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi