Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 478 Porin liikunta- ja nuorisoavustukset jakoon harrasteseteleinä, valtuustoaloite, valtuutettu Mikael Ropo

PRIDno-2019-659

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Mikael Ropo on jättänyt valtuustoaloitteen KV 24.9.2018 § 118 Porin liikunta- ja nuorisoavustukset jakoon harrasteseteleinä:

”Porin kaupungin sivistyslautakunta jakaa vuosittain toiminta-avustuksia liikuntaan- ja nuorisotyöhön 460 000 €. Rahat jaetaan vuosittain lautakunnan hyväksymien avustusohjeiden mukaisesti. Jaettavan avustuksen määrään vaikuttaa mm. toiminnan ja jäsenten määrä.

Nykyisin hakuprosessi menee niin, että toimijat tekevät kattavat hakemukset virastolle ja virasto käy hakemukset läpi ja tekee esityksen lautakunnalle. Sen jälkeen lautakunta päättää avustukset. Järjestelmä vie valtavasti resursseja urheiluseuroilta, jotka tekevät hakemukset ja virastolta, joka käsittelee hakemukset.

Keskustelua vuosien saatossa on myös käyty siitä vaikuttavatko lautakunnan jäsenten omat intressit rahanjakoon ja tulisiko esimerkiksi poliittiset ja uskonnolliset yhdistykset rajata pois, koska rahoitusta tulee jo muualta. Nykyinen avustuskäytäntö on aikansa elänyt jäänne, joka pitäisi uudistaa harrastesetelimalliin.

Harrastesetelimalli voisi rakentua niin, että nuori saisi koulun kautta vuosittain noin. 40-50€ arvoisen harrastesetelin käyttöönsä. Tällä setelillä nuori voisi maksaa harrastamistaan seurassa tai muussa hyväksytyssä toimijassa. Tulevaisuudessa malli olisi mahdollisuus laajentaa niin, että setelin voisi käyttää muuhunkin nuorta tukevaan toimintaan. Malli mahdollistaisi sen, että nuori saisi itse päättää millä muotoa haluaa liikkua tai harrastaa.

Erityisen tärkeää mallissa on myös se, että tuki koskisi kaikkia porilaisia nuoria, eikä vain yhdistyksissä tai seuroissa jo mukana olevia. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo nuorten välillä siis lisääntyisi. Uskon mallin myös innostavan nuoria harrastusten pariin.

Esitys:

Nuorten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi, esitän, että Porin kaupunki tutkii ja selvittää mahdollisuuden jakaa liikunta- ja nuorisoavustukset harrasteseteleinä.”

Kaupunginhallitus on pyytänyt asiasta sivistystoimialan lausuntoa.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistystoimiala päättää antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon aloitteeseen:

Porin kaupungin sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikkö jakaa liikuntaan ja nuorisotyöhön avustuksia. Vuonna 2019 avustusten kokonaissumma on ollut 532 700 euroa. Liikunnan toiminta-avustusten osuus tästä on ollut 364 000 euroa ja nuorisotoiminnan avustusten osuus 96 000 euroa. Liikunta-avustusten avustussummalla saataisiin 50 euron arvoisia harrasteseteleitä 7280 kappaletta. Tällaisella harrastesetelimäärällä saataisiin yksi liikuntaharrastuksen maksuvälineenä käyvä harrasteseteli jokaiselle peruskoululaiselle. Mikäli nuorisotoiminnan avustuksen kokonaissumma jaettaisiin samalla periaatteella, nuorisotoiminnan parissa tapahtuvan harrastuksen maksuvälineeksi kelpaavan setelin arvo jäisi samalla kappalemäärällä alle 15 euroon (13,19€/7280 kpl). Lasten ja nuorten harrastamisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta harrastesetelin tulisi kattaa sekä liikunnan että nuorisotoiminnan parissa tapahtuva harrastaminen. Liikunnan ja nuorisotoiminnan toiminta-avustusten kokonaissummalla saataisiin 50 euron arvoisia harrasteseteleitä 9200 kappaletta. Tämä harrastesetelimäärän myötä saataisiin yksi liikunnan tai nuorisotoiminnan parissa tapahtuvan harrastuksen maksuvälineenä käyvä 50 euron arvoinen harrasteseteli jokaiselle peruskoulun tai toisen asteen oppilaalle (7-18-vuotiaat) tai vaihtoehtoisesti aloittaen seteleiden jakaminen jo esiopetusiästä (6-17-vuotiaat).  

Vuonna 2016 vapaa-aikaviraston teettämän ulkopuolisen selvityksen perusteella liikunnan toiminta-avustusten taso Porissa on vertailukaupunkeihin tarkasteltuna korkea. Porin avustusmäärä suhteutettuna 7-16-vuotiaiden määrään oli korkein saman kokoluokan vertailukaupungeista.

Porin seuraparlamentti toteutti syksyllä 2018 kyselyn kaupungin urheiluseuroille ja seuratoimijoille. Kaupungin avustuskäytännöt nousivat kyselyssä esiin yhtenä osana ja avustuksia koskeva viesti oli, että seurat pitävät avustuksien osuutta tärkeänä osana seurojen toiminnan monipuolisen järjestämisen, kustannustason hillitsemisen ja talouden suunnittelun näkökulmasta.

Kyselyn tuloksia analysoitaessa on syytä kuitenkin tiedostaa, että avustustoiminnan muutosten vaikutuksia on erittäin vaikea arvioida ennalta. Muutosten saatetaan jossain tapauksissa olettaa olevan heikennyksiä nykytilaan, mikä saattaa ohjata kyselyn vastauksia siten, että nykyinen avustustaso ja -käytäntö pysyisivät ennallaan.

Toiminta-avustusten avulla seurat kertovat hillitsevänsä kustannuskehitystä, tarjoavat matalan kynnyksen mahdollisuuksia, parantavat toiminnan laatua sekä tarjoavat mahdollisuuksia kilpaurheilun organisointiin. Porilaisista seuroista löytyy sekä selkeästi kilpaurheiluun tähtääviä seuroja sekä ei-kilpailullisia harrasteseuroja. Samoin Porista löytyy suurehko määrä yleisseuroja sekä yhteen lajiin keskittyviä erikoisseuroja. Seurakentän monipuolisuuden perusteella voidaan todeta, että toiminta-avustukset kohdentuvat monipuoliseen liikuntaan ja liikkumisen tapoihin sekä tavoitteisiin.

Suomalainen urheiluseura- sekä nuorisotoimintakenttä rakentuu yhdistyspohjaisen toiminnan varaan ja merkittävä osa toiminnasta tapahtuu edelleen vapaaehtoistyön sekä talkootoiminnan kautta. Kaupungin avustusten merkitys toiminnan järjestämiselle on erityisesti pienempien seurojen ja yhdistysten kohdalla huomattava. Seteliperusteiseen avustuskäytäntöön siirtyminen saattaisi tuoda mukanaan tilanteen, missä avustukset kasautuisivat suuremmille ja ammattimaisemmin toimiville seuroille ja yhdistyksille. Myös toiminnan hinnalla saattaisi olla ohjaavaa vaikutusta siten, että setelit saattaisivat päätyä todennäköisemmin kalliimman kustannustason harrastustoimintaa järjestäville seuroille ja yhdistyksille, korkeamman toimintamaksun osasuorituksena. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi kahden lajin harrastajien kohdalla halvempaa toimintaa tarjoava seura jäisi ilman avustusta, setelin päätyessä kalliimman harrastuksen seuralle. Sekä liikunnan että nuoristoimen avustusten yhdistäminen samaan harrasteseteliin saattaisi aiheuttaa myös sen, että liikuntaharrastusten suosio ohjaisi avustuksia nuorisotoiminnan puolelta urheiluseuroille. Tällä hetkellä liikunnan toiminta-avustusten osuus yhteenlasketusta summasta on noin 80% (364 000 euroa) toiminta-avustusten kokonaissummasta (460 000 euroa). Edelliseen perustuen, nykyisen kaltaista mallia voidaan pitää harrastesetelimallia tasapuolisempana ja oikeudenmukaisempana tapana jakaa avustuksia seuroille ja yhdistyksille.

Sivistystoimiala pitää toiminta-avustuksen säilyttämistä urheiluseuroille ja nuorisotoimintaa järjestäville yhdistyksille tärkeänä. Avustuskäytännöissä tulee huolehtia seurojen ja yhdistysten yhdenvertaisesta kohtelusta, seuran tai yhdistyksen koko sekä toiminnan laajuus huomioiden. Tuen määrää, kohdentamista ja sisältöjä, hakuprosessia sekä avustamisen tavoitteita ja vaikuttavuutta tulee arvioida ja kehittää. Vähän tai ei lainkaan liikkuvien lasten ja nuorten aktivoimiseksi voisi olla perusteltua kokeilla liikuntasetelimallia. Kokeilun perusteella olisi mahdollisuus arvioida harrastesetelin soveltuvuutta myös muuhun avustamiseen. Mikäli kokeilu päädytään toteuttamaan, lapset, nuoret sekä seuratoimijat tulee osallistaa mukaan kokeiluun sekä kerätä heiltä kokemuksia kokeilun jälkeen.

Porin kaupungin avustuskäytäntöjen yhdenmukaistaminen ja uudistaminen on käynnistynyt kesällä 2019. Harrastesetelimallin kokeilemista sekä soveltuvuutta arvioidaan myös tämän työskentelyn yhteydessä.

Päätös

Esityksen mukaisesti. 

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Mikael Ropo on jättänyt valtuustoaloitteen KV 24.9.2018 § 118 Porin liikunta-​ ja nuorisoavustukset jakoon harrasteseteleinä:

”Porin kaupungin sivistyslautakunta jakaa vuosittain toiminta-​avustuksia liikuntaan-​ ja nuorisotyöhön 460 000 €. Rahat jaetaan vuosittain lautakunnan hyväksymien avustusohjeiden mukaisesti. Jaettavan avustuksen määrään vaikuttaa mm. toiminnan ja jäsenten määrä.

Nykyisin hakuprosessi menee niin,​ että toimijat tekevät kattavat hakemukset virastolle ja virasto käy hakemukset läpi ja tekee esityksen lautakunnalle. Sen jälkeen lautakunta päättää avustukset. Järjestelmä vie valtavasti resursseja urheiluseuroilta,​ jotka tekevät hakemukset ja virastolta,​ joka käsittelee hakemukset.

Keskustelua vuosien saatossa on myös käyty siitä, vaikuttavatko lautakunnan jäsenten omat intressit rahanjakoon ja tulisiko esimerkiksi poliittiset ja uskonnolliset yhdistykset rajata pois,​ koska rahoitusta tulee jo muualta. Nykyinen avustuskäytäntö on aikansa elänyt jäänne,​ joka pitäisi uudistaa harrastesetelimalliin.

Harrastesetelimalli voisi rakentua niin,​ että nuori saisi koulun kautta vuosittain noin 40-​50 € arvoisen harrastesetelin käyttöönsä. Tällä setelillä nuori voisi maksaa harrastamistaan seurassa tai muussa hyväksytyssä toimijassa. Tulevaisuudessa malli olisi mahdollisuus laajentaa niin,​ että setelin voisi käyttää muuhunkin nuorta tukevaan toimintaan. Malli mahdollistaisi sen,​ että nuori saisi itse päättää millä muotoa haluaa liikkua tai harrastaa.

Erityisen tärkeää mallissa on myös se,​ että tuki koskisi kaikkia porilaisia nuoria,​ eikä vain yhdistyksissä tai seuroissa jo mukana olevia. Yhdenvertaisuus ja tasa-​arvo nuorten välillä siis lisääntyisi. Uskon mallin myös innostavan nuoria harrastusten pariin.

- - - - - - -

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.10.2018 pyytää sivistyslautakunnan lausuntoa asiassa 31.12.2018 mennessä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 27.8.2019 käsitellyt asiaa. Lausunto on luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee sivistyslautakunnan lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.