Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 470 Selvityspyyntö: Kotihoidon pysäköinti eräissä Suomen kunnissa

PRIDno-2019-4082

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä uudeksi tieliikennelaiksi on lausuma siitä, että valtioneuvosto valmistelee yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa yhtenäisen ratkaisun kotihoidon ja vastaavien kotiin tarjottavien palveluiden työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö on nyt lähettänyt selvityspyynnön tarkoituksena kartoittaa kotihoidon pysäköintiä ja sen tarpeita eräissä Suomen kunnissa.

Selvityspyynnössä on lukumääräisiä tietoja koskevia kysymyksiä ja lisäksi pyydetään kuvailemaan myös kunnan yleistä pysäköintipolitiikkaa.

Selvityspyynnöstä on pyydetty perusturvakeskuksen, palveluliikelaitoksen, pysäköinninvalvonnan, kaupunkisuunnittelun ja liikennesuunnittelun lausunnot, joiden perusteella on valmisteltu liitteenä oleva selvitysehdotus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää liikenne- ja viestintäministeriölle konsernihallinnon valmisteleman esityksen mukaisen selvityksen kotihoidon pysäköinnistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Krista Kiuru poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.