Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 471 Suomen merialueiden hiekka- ja mineraalivarantojen kestävä hyödyntäminen

PRIDno-2019-3230

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Ympäristöministeriö asetti 21.6.2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli kehittää merenpohjan geologisten varantojen hyödyntämiseen liittyviä käytäntöjä, suunnittelua ja tutkimusta varantojen kestävän käytön tueksi. 
Työryhmän tavoitteena oli laatia Suomen merenhoidon toimenpideohjelman 2016-2021 mukaisesti suositukset hyvistä käytännöistä merenpohjan hiekka-, sora- ja mineraalivarantojen kestävän käytön edistämiseksi ja 
toiminnasta aiheutuvien haittojen hallitsemiseksi. Työryhmän työskentelyn lopputuotteena koottiin suositus Suomen merialueiden geologisten varantojen kestävälle käytölle. Kyseinen suositus on parhaillaan lausuntokierroksella.

Kaupunginhallitus on pyytänyt ympäristö- ja lupapalvelut -lautakunnan lausuntoa edellämainitusta suositusasiakirjan luonnoksesta 29.8.2019 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Lautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Porin edustan merihiekkavarantojen hyödyntäminen oli vuosituhannen alussa ajankohtainen aihe, kun silloinen Metsähallitus Morenia Oy suunnitteli merihiekan nostoa Yyterin harjun vedenalaisesta jatkeesta. Tuolloin paikalliset sidosryhmät kiinnittivät huomion erityisesti siihen, että ympäristövaikutuksiltaan erittäin monitahoisen hankkeen vaikutuksia oli mm. YVA-menettelyssä arvioitu joko puutteellisesti tai ei lainkaan. Hanke herättikin paljon vastustusta ja se kaatui lopullisesti, kun aluehallintovirasto ei myöntänyt hankkeelle lupaa v. 2011 Selkämeren kansallispuiston perustamisen vuoksi. Näiden kokemusten valossa lautakunta näkee, että suosituksille geologisten varantojen käytön kestävistä käytännöistä on ollut selkeä tilaus jo pitkään.

Ympäristöministeriön työryhmä on lautakunnan näkemyksen mukaan käsitellyt monitahoista aihetta kattavasti ja annetut suositukset ovat pääsääntöisesti kannatettavia.  Lautakunnan näkemyksen mukaan vedenalaisia kiviaineksia on mahdollista ja tarvittavaakin käyttää, mikäli hyviä maanpäällisiä kohteita ei ole, mutta sopivia ottoalueita määritettäessä kriteerien tulee olla suositusluonnoksessa esitetyllä tavalla kattavat. Tehdyt geologiset kartoitukset ovat keskittyneet Suomen aluevesille eli suhteellisen lähelle rantaviivaa, missä erityisesti elolliseen luontoon suuremmat ympäristövaikutukset kuin kauempana avomerellä, koska suositusluonnoksen mukaan erikoistilanteissa ottotoiminnasta aiheutuvan samentuman vaikutukset saattavat ulottua jopa 25 km päähän. Lautakunta näkeekin että Suomen talousvyöhykkeellä sijaitsevista kiviainesvarannoista tulisi tehdä nykyistä tarkemmat selvitykset, koska talousvyöhykkeellä tehtävä kiviaineksen nosto olisi luultavasti laajemmin hyväksyttävissä, kuten edellä mainitussa Morenia-tapauksessakin olisi ollut asian laita. Lisäksi tulisi keskittyä ottoalueen ja purkuterminaalin välisen liikenteen ympäristövaikutuksien huomiointiin terminaalien sijaintia määritettäessä.

Lautakunta haluaa myös muistuttaa, että vaikka aihepiiri ei ollut erityisesti työryhmän työlistalla, tulee jatkossa pohtia yhä enemmän kierrätysmateriaalin käytön tehostamista erityisesti täytöissä.

Lausuntoaikataulusta johtuen pykälä tarkastetaan välittömästi lautakunnan kokouksessa.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lausunnon antamisen aikataulusta johtuen asiakohta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että lausunnosta poistetaan lauseet "koska talousvyöhykkeellä tehtävä kiviaineksen nosto olisi luultavasti laajemmin hyväksyttävissä, kuten edellä mainitussa Morenia-tapauksessakin olisi ollut asian laita."

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa raportista, joka koskee Suomen merialueiden hiekka- ja mineraalivarantojen kestävää hyödyntämistä.

Valtioneuvosto hyväksyi 3.12.2015 merenhoidon toimenpideohjelman vuosille 2016-2021. Toimenpideohjelmassa yhtenä toimenpiteenä on valtakunnallisen merihiekan ja kiviainesten ottamista koskevan suunnitelman laatiminen. Suomessa merkittävimmät merenpohjaan kohdistuvien fyysisten vahinkojen aiheuttajat ovat ruoppaaminen, ruoppausmassojen läjittäminen, merihiekan ja kiviainesten otto, rakentaminen sekä kaapeleiden, putkien ja johtojen laskeminen. Tämän pohjalta tuli kehittää merialueiden mineraalien ja kiviainesten käyttöön liityviä käytäntöjä, suunnittelua ja tutkimusta maa-ainesten kestävän käytön tueksi.

Raportin tavoitteena on ohjeistaa koko merikiviaines- ja mineraalivarantojen hyödyntämiseen liittyvää toimintasektoria näiden varantojen kestävään käyttöön sekä toiminnasta aiheutuvien ympäristö- ja luontovaikutusten kattavaan arviointiin ja vähentämiseen.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on antanut esityksensä annettavaksi lausunnoksi, joka on luettavissa historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa ympäristöministeriölle ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan esityksen mukaisen lausunnon työryhmäraportista: Suomen merialueiden hiekka- ja mineraalivarantojen kestävä hyödyntäminen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristöministeriö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.