Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 477 Vuoden 2019 Pori-palkinto

PRIDno-2019-4087

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 19.9.1977 hyväksynyt seuraavat Pori-palkinnon säännöt:

”1 §    Pori-palkinto myönnetään tunnustukseksi henkilölle tai yhteisölle, joka erityisen ansiokkaalla teollaan tai toiminnallaan on kunnostautunut lähimmäisen tai yleensä yhteiskunnan hyväksi. Palkittavan teon tai toiminnan on liityttävä Porin kaupunkiin jäljempänä tarkemmin määriteltävällä tavalla.

          
 2 §    Pori-palkinto jaetaan Porin kaupunginhallituksen toimesta kunakin vuonna vietettävän Porin päivän yhteydessä. Yleensä samana vuonna jaetaan vain yksi palkinto, mutta mikäli ilmaantuu useampia samanarvoisiksi katsottavia tekoja, voidaan poikkeuksellisesti jakaa useampiakin palkintoja.   
                 
3 §    Palkintona jaetaan Porin pienoisveistos, minkä ohessa palkinnonsaajalle annetaan erityinen ansiokirja, josta tulee lähemmin ilmetä teon tai toiminnan laatu ja luonne.

4 §    Teon tai toiminnan täyttäessä edellä 1 §:ssä mainitut vaatimukset, voidaan palkinto myöntää, mikäli tämän ohella seuraavat edellytykset ovat olemassa: 

 I teko tai toiminta on tapahtunut Porin kaupungin alueella,                   
 II teon tai toiminnan ollessa tapahtunut muulla paikkakunnalla kuin Porin kaupungissa tulee                                           
        a) tekijän vakinaisen ja todellisen kotipaikan olla Porin kaupunki tai                                            
        b) teon tai toiminnan olla aivan erityisesti hyödyksi Porin kaupungille. 

Ainoastaan edellä II b) –kohdassa mainittujen edellytysten vallitessa voidaan muun kuin porilaisen henkilön tai yhteisön Porin ulkopuolella suorittama teko tai toiminta palkita Pori-palkinnolla. Tällaisen teon ja toiminnan mittavuudelle ja sen Porin kaupungille tuottamalle hyödylle on asetettava erityisen korkeat vaatimukset.       

5 §    Ehdotuksen Pori-palkinnon jakamisesta tekee kaupunginhallituksen jaosto. Perusteltu ehdotus siitä tai niistä teoista, mitkä jaosto katsoo erityistä tunnustusta ansaitseviksi, on jätettävä kaupunginhallitukselle vuosittain viimeistään elokuun 15. päivään mennessä. Ennen esityksen tekoa voi jaosto, jos katsoo aiheelliseksi, kuulla henkilöä tai yhteisöä, jolle palkinto esitetään myönnettäväksi.                                       

Jos jonakin vuonna jaoston tiedossa ei ole sellaista tekoa tai toimintaa, jonka tekijälle olisi syytä ehdottaa palkinnon myöntämistä, on jaoston tehtävä asiasta perusteltu ilmoitus kaupunginhallitukselle. Jaoston tulee tarpeen vaatiessa tiedottaa sopivalla tavalla yleisölle millä tavoin jaostolle voidaan tehdä ilmoituksia näiden sääntöjen edellyttämistä teoista. Sama kuulutus voidaan muullakin tavoin saattaa yleisesti tiedoksi.                    

6 §     Aloitteen palkinnon myöntämisestä voi jaostolle tehdä yksityinen henkilö, yhteisö tai kunnallinen elin.                      

7 §    Myönnetyistä Pori-palkinnoista pitää kaupunginhallitus erityistä luetteloa, johon merkitään tarpeelliset tiedot palkinnonsaajista sekä teon tai toiminnan luonne tai laatu.”

Luettelo Pori-palkinnon saajista vuosina 1964 - 2018 on esityslistan liitteenä.                    

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus nimeää vuoden 2019 Pori-palkinnon saajan.

Palkitseminen toteutetaan Porin päivän torijuhlassa lauantaina 28.9.2019.

Päätös on salassa pidettävä Porin Päivän palkitsemistilaisuuteen asti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on käsitellyt vuoden 2019 Pori-palkinnon saajan nimeämistä kokouksessaan 2.9.2019 § 460. Asia päätettiin jättää pöydälle.  Asian esittely on luettavissa historiatiedoista.

Luettelo Pori-palkinnon saajista vuosina 1964-2018 on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus nimeää vuoden 2019 Pori-palkinnon saajan.

Palkitseminen toteutetaan Porin päivän torijuhlassa lauantaina 28.9.2019.

Päätös on salassa pidettävä Porin Päivän palkitsemistilaisuuteen asti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Tiedoksi

Konsernihallinto/Elinvoimayksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.