Kaupunginvaltuusto, kokous 11.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Kaupunkikehityksen neljännesvuosiraportti tammi-syyskuu2019

PRIDno-2019-5175

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Tammi-syyskuun ennusteen mukaan kaupungin tilikauden tulos tulee olemaan - 26,9 miljoonaa euroa ilman tilinpäätöskirjauksia. Talousarviossa tavoitteeksi oli asetettu -4,5 miljoonaa euroa. Tulosta tulee rasittamaan vielä lomarahojen palautuminen normaalille tasolle vuonna 2020, josta joudutaan tilinpäätöksen 2019 yhteydessä kirjaamaan lomapalkkavelan tason korjauksena tulosvaikutteinen negatiivinen tilinpäätöskirjaus.

Talousarviopoikkeaman suurimmat aiheuttajat ovat perusturvan noin 10 miljoonan euron talousarvioylitys ja verotulojen jääminen noin 13 miljoonaa euroa talousarviossa asetetusta tavoitteesta.  Verotuloarvio on edelleen hyvin epävarma. Elokuun jälkeen kuntaliitto ei ole muuttanut arvioitaan merkittävästi vaan ne perustuvat edelleen siihen, että verokorttiuudistuksen ja tulorekisteriongelmien vuoksi kunnilta jää yhteensä tänä vuonna noin 600 miljoonaa euroa verotuloja saamatta. Verohallinnon tekemien selvitysten perusteella suurin osa kertymävajeesta johtuu aiemmasta tiedosta poiketen verokorttiuudistuksesta ja tulorekisteriongelmat selittävät vain murto-osan (13 %) vajeesta. Verokorttiuudistuksessa on kyse siitä, että uudessa ennakkoperintämenettelyssä on luovuttu palkkakausikohtaisista tulorajoista ja sivutulokorteista, jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu alkuvuodesta huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina. Verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä. Täten loppusyksyn aikana kertymävaje kasvaa edelleen kuukausittain, elleivät veronmaksajat korota laajasti veroprosenttejaan tai verokorttien vuosittaiset ansiorajat ylity laajasti. Tilityksissä korjausliike näkyisi siten suuremmassa määrin vasta tammikuussa. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen. Verokorttiuudistus on pysyvä muutos. Vaikka kertymävaje korjaantuu vuoden 2019 kunnallisverojen osalta vuoden 2020 aikana, niin verovuoden 2020 ennakkoverot kertyvät taas samalla tavalla jättäen vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle.

Kuntien heikentyneitä verotuloja vuonna 2019 kompensoidaan budjettiriihen päätöksen mukaan valtionosuuksien kautta 237 miljoonan euron erällä, jonka vaikutus on Porin osalta noin 3,5 miljoonaa euroa. Kyseinen erä ei ole varsinainen lisäys valtionosuuksiin. Sen maksua vain aikaistetaan vuodesta 2020 vuoteen 2019.

Toimialojen osalta tammi-syyskuun raportissa on tehty merkittävimmät päivitykset teknisen toimialan tuloeriin ja alaskirjauksiin. Maanmyyntivoittoja tullaan saamaan noin kaksi miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Toisaalta rakennusten myyntitappioita tulee noin 0,5 miljoonaa euroa arvioitua enemmän. Näiden 1,5 miljoonan euron nettovaikutus näkyy tuloslaskelmaosassa.  Teknisen toimialan oma tuloennuste on parantunut 1,8 miljoonaa euroa johtuen lähinnä arvioitua suuremmista maankäyttökorvauksista. Vähärauman koulun purkamisesta aiheutui kuitenkin kahden miljoonan euron alaskirjaus, joka näkyy tuloslaskelmassa poistojen arvioitua suurempana määränä.  

Jo aiemmissa talousraporteissa on huomioitu työllisyydenhoitoon osoitettu 1,9 miljoonan euron lisämääräraha ja 1,5 miljoonan euron vaje rahoitustuotoissa, joka perustuu siihen, että Porin Satama Oy tuloutus kaupungille jää todennäköisesti saamatta johtuen sataman omasta taloustilanteesta.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättä saattaa neljännevuosiraportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää tarkastaa tämän asiakohdan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 4.11.2019 § 579. Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi kaupunkikehityksen neljännesvuosiraportin tammi-syyskuu 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.