Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 251 Edustajan uudelleen valitseminen joukkoliikennejaostoon

PRIDno-2021-3130

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Hallintosäännön 10 §:n mukaan elinvoima- ja ympäristölautakunnalla on joukkoliikennejaosto, jonka lautakunta asettaa toimikaudekseen. Joukkoliikennejaostossa on 9 jäsentä, joista Porin kaupunki valitsee 5.

Hallintosäännön 10 §:ssä on edelleen todettu, että jaoston jäsenenä voi toimia myös toimielimen varajäsen ja että elinvoima- ja ympäristölautakunnan jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä.

Kuntalain 51 §:ssä tarkoitettujen yhteisten toimielinten porilaiset jäsenet valitsee kaupunginvaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kaupunginvaltuusto valitsee valtuustokaudeksi 2021–2025 joukkoliikennejaoston porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa heti kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9.8.2021.

Asian esittely ja käsittely ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto valitsee valtuustokaudeksi 2021–2025 joukkoliikennejaoston porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi valtuustokaudeksi 2021–2025 joukkoliikennejaoston porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsi jäsenistä yhden puheenjohtajaksi.

Jäsen                                                                             Varajäsen

puheenjohtaja Jussi Ihamäki, KOK                                Ilkka Holmlund, KOK

Jussi Viertola, SDP                                                        Jyrki Kartastenpää, SDP

Tarja Grönblom, PS                                                        Mirjam Helo, PS

Mirva Virtanen, VIHR                                                      Krista Virtanen-Olejniczak, VIHR

Rasmus Forssell, VAS                                                     Ilpo Kyllönen, VAS

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungilla, Ulvilan kaupungilla, Harjavallan kaupungilla, Kokemäen kaupungilla sekä Nakkilan kunnalla on voimassa oleva yhteistoimintasopimus Porin seudun joukkoliikenteen viranomaistoiminnan järjestämisestä.

Sopimuksen mukaisesti seudullisen joukkoliikenneviranomaisen tehtävistä vastaa Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan (nyk. elinvoima- ja ympäristölautakunta) alainen Porin seudun sopijakunnista muodostettu joukkoliikennejaosto. Jaostossa on 9 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jaostoon Pori nimeää 5, Ulvila yhden, Nakkila yhden, Harjavalta yhden ja Kokemäki yhden jäsenen. Puheenjohtajan nimeää Pori ja varapuheenjohtajan vuorovuosin muut kunnat.

Porin kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 20.9.2021 (§ 186) valtuustokaudeksi 2021–2025 joukkoliikennejaoston porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsi jäsenistä yhden puheenjohtajaksi. Valittu kokoonpano löytyy asian historiatiedoista.

Sopijakuntien tekemien edustajavalintojen jälkeen on huomattu virhe, joka estää elinvoima- ja ympäristölautakuntaa asettamasta joukkoliikennejaoston ja edelleen jaoston toiminnan aloittamisen. Nimetty kokoonpano ei täytä tasa-arvolain (609/1986) tasa-arvosäännöstä varajäsenten osalta. Nimetyissä varajäsenissä on kuusi miestä ja kolme naista, kun vähimmäismäärä yhdeksän jäsenisessä kokoonpanossa on molempien sukupuolten osalta neljä henkilöä.

Yllä mainittua ongelmaa on pyritty ratkaisemaan sopijakuntien välisissä viranhaltijaneuvotteluissa. Porin kaupunginvaltuuston päätöstä esitetään muutettavaksi neuvotteluissa sovitun ratkaisuehdotuksen mukaisesti. Ratkaisuehdotuksen mukaisesti Porilla olisi varajäsenenä kolme naista ja kaksi miestä. Valtuuston aikaisemman päätöksen mukaan suhde on ollut kaksi naista ja kolme miestä.

Asiasta on neuvoteltu valittujen luottamushenkilöiden kanssa. Jaoston varajäseneksi valittu Ilkka Holmlund (KOK) on antanut suostumuksensa valtuuston päätöksen muuttamiseen ja toimittanut eroanomuksen kyseisestä luottamustoimesta. Hänen tilalleen tulee siten valita naisedustaja.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että

  • Ilkka Holmlundille myönnetään ero joukkoliikennejaoston varajäsenen tehtävästä
  • kaupunginvaltuusto valitsee Ilkka Holmlundin tilalle joukkoliikennejaostoon uuden varajäsenen.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 3.12.2021 § 842.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että

  • Ilkka Holmlundille myönnetään ero joukkoliikennejaoston varajäsenen tehtävästä
  • kaupunginvaltuusto valitsee Ilkka Holmlundin tilalle joukkoliikennejaostoon uuden varajäsenen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti, että

  • Ilkka Holmlundille myönnetään ero joukkoliikennejaoston varajäsenen tehtävästä,
  • lisäksi kaupunginvaltuusto valitsi Ilkka Holmlundin tilalle joukkoliikennejaostoon uudeksi varajäseneksi Meritta Lehtovirran.

Kokouskäsittely

Valtuutettu Bia Kaski esitti, että joukkoliikennejaostoon uudeksi varajäseneksi valitaan Meritta Lehtovirta.

Tiedoksi

Nimetty henkilö, elinvoima- ja ympäristölautakunnan sihteeri, hallintopalvelut (LUMU-tiimi, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, PoriListat), ICT-yksikkö/Helpdesk, tarkastustoimi, viestintäyksikkö

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet