Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 255 Sidonnaisuusilmoitukset

PRIDno-2019-4404

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on kuntalain 84 §:n mukaisesti tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhdistyksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavien toimielinten jäseniä, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varanpuheenjohtajia, kaupunginjohtajaa sekä kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Sidonnaisuusrekisterin vastuuhenkiklöt ovat tarkastuslautakunnan 14.9.2021 § 59 tekemän päätöksen mukaisesti pyytäneet sidonnaisuusilmoitukset Porin kaupungin ilmoitusvelvollisilta luottamushenkilöiltä ja viranhaltijoilta.

Uusia ilmoitusvelvollisia on pyydetty toimittamaan sidonnaisuusilmoitukset ja eronneiden tiedot on poistettu julkisuudesta kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi saannin jälkeen.

Sidonnaisuusilmoitusten ajantasainen, julkaistu versio on nähtävillä osoitteesta: https://pori.sidonnaisuusrekisteri.fi/

Asian aiempi käsittely ilmenee historiatiedoista.

Liite: Sidonnaisuusilmoituskooste 9.11.2021 (Salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20, 23 sekä 32 kohdan perusteella)

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi tarkastustoimessa suoritetut toimenpiteet
  • hyväksyä 9.11.2021 päivätyn sidonnaisuusilmoituskoosteen ja
  • saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 16.11.2021 78 §:ssä sidonnaisuusilmoituksissa tapahtuneita muutoksia.

Asian aikaisempi käsittely ilmenee historiatiedoista.

Liitteenä oleva sidonnaisuusilmoituskooste rekisterin 9.11.2021 tilanteesta on salassa pidettävä JulkL 24.1 § 32 kohdan mukaisesti.

Sidonnaisuusilmoitusten ajantasainen, julkaistu versio on nähtävillä osoitteesta: https://pori.sidonnaisuusrekisteri.fi/

Ehdotus

Tarkastuslautakunnan päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee 9.11.2021 päivätyn sidonnaisuusilmoituskoosteen tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi 9.11.2021 päivätyn sidonnaisuusilmoituskoosteen tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.