Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Sivistystoimialan talousarvion 2021 investointimäärärahan muutos

PRIDno-2021-5006

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Sivistystoimialan talousarvion 2021 irtaimen investointimäärärahassa ei otettu huomioon oppivelvollisuusiän laajentamista. Lukiokoulutus muuttui maksuttomaksi 1.8.2021 lukionsa aloittavien osalta. Opiskelun vaatimat materiaalit, tarvikkeet sekä tietokoneet on koulutuksen järjestäjän tarjottava. Tietokoneiden hankinta toteutettiin investointimäärärahalla. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tietokoneiden hankintahinta on ollut 0,2 miljoonaa euroa. Sivistystoimialan irtaimen investointimääräraha vuodelle 2021 on 0,7 miljoonaa euroa. Määräraha käytetään talousarviossa päätettyihin hankintoihin. Koska 0,2 miljoonan euron ylityspaine on ollut tiedossa, on hankintoja toteutettu harkiten ja määrärahaa säästäen. Edellä mainituista syistä johtuen sivistystoimialan irtaimen investointirahan osalta lisämäärärahan tarve on 0,1 miljoonaa euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sivistystoimialan irtaimen investointimäärärahaan 0,1 miljoonan euron lisämäärärahaa. Perusteluna on se, että oppivelvollisuusiän laajentamisen myötä lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tietokonehankintaa ei otettu huomioon vuoden 2021 talousarviossa, ja tästä syystä investointimääräraha ylittyy.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta käsitteli asian kokouksessaan 9.11.2021 § 239.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää sivistystoimialan irtaimen investointimäärärahaan 0,1 miljoonan euron lisämäärärahan. Perusteluna on se, että oppivelvollisuusiän laajentamisen myötä lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tietokonehankintaa ei otettu huomioon vuoden 2021 talousarviossa, ja tästä syystä investointimääräraha ylittyy.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Sivistyslautakunta käsitteli asian kokouksessaan 9.11.2021 § 239.

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 22.11.2021 § 829.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää sivistystoimialan irtaimen investointimäärärahaan 0,1 miljoonan euron lisämäärärahan. Perusteluna on se, että oppivelvollisuusiän laajentamisen myötä lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tietokonehankintaa ei otettu huomioon vuoden 2021 talousarviossa, ja tästä syystä investointimääräraha ylittyy.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talous- ja hallintoyksikkö, sivistystoimiala

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet