Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 252 Sivistystoimialan talousarvion 2021 määrärahamuutos

PRIDno-2021-5005

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Sivistystoimialan talousarvio 2021 laadittiin siltä pohjalta, että koronapandemia ei vaikuta enää toimintaan ja talouteen vuonna 2021. Talousarviossa ei myöskään otettu huomioon lainsäädännön muutoksia, jotka koskivat oppivelvollisuusiän laajentamista, varhaiskasvatusmaksujen alentamista ja muita varhaiskasvatuslain muutoksia. Lakimuutoksia ei oltu hyväksytty vielä talousarvion laadintavaiheessa. Vuoden aikana myös oppilashuollon resurssointia lisättiin lainsäädännön edellyttämälle tasolle koulu- ja opiskelijapsykologipalvelujen osalta.

Edellä mainitut lakimuutokset toteutettiin 1.8.2021 alkaen, ja niiden osalta kustannusvaikutukset ovat painottuneet pääosin syksyyn. Koronapandemia on jatkunut, ja sen vaikutukset talouteen ovat tuntuneet koko vuoden ajan. Kokonaisvaikutusarviota sivistystoimialan talouteen on mahdollista tehdä tässä vaiheessa. Talousarvion 2021 täytäntööpano-ohjeiden mukaan, mikäli talousarvioylitystä ei voida mitenkään estää, tulee luottamuselimen tehdä perusteltu esitys määrärahamuutoksesta niin, että se voidaan käsitellä viimeistään joulukuun kaupunginvaltuustossa.

Lainsäädännölliset ja lainsäädännön muutosten vaikutukset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutettiin 1.8.2021 alkaen siten, että asiakasmaksuja alennettin korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennettiin. Maksujen alentamisen vaikutus tuottojen kertymään on noin 0,15 miljoonaa euroa. 

Oppivelvollisuusiän laajentaminen toteutettiin 1.8.2021 alkaen. Perusopetuksen jälkeen suoritettava lukiokoulutus on maksuton syksyllä 2021 aloittaville opiskelijoille. Opetuksessa tarvittavat oppimateriaalit, koulutarvikkeet sekä tietokoneet ovat opiskelijalle maksuttomia. Syksyllä 2021 lukiokoulutuksen aloittaneille on hankittu tarvittavat oppimateriaalit, tarvikkeet sekä tietokoneet. Tietokoneet on hankittu investointimäärärahalla. Oppivelvollisuusiän laajentaminen vaikuttaa myös perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rajapintaan. Oppivelvollisten ohjaukseen ja muihin tukitoimiiin on lain mukaan panostettava. Oppivelvollisuusiän laajentamisesta aiheutuneet kustannukset ovat vuonna 2021 noin 0,35 miljoonaa euroa. 

Varhaiskasvatuslakia muutettiin 1.8.2021 alkaen henkilöstömitoituksesta poikkeamisen osalta. Henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Kunnissa on varmistuttava siitä, että varhaiskasvatuksessa on käytössä riittävät ja toimivat sijais- tai muut varajärjestelyt myös henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin poissaolotilanteisiin. Henkilöstömitoituksesta ei voi poiketa henkilöstöstä riippuvista syistä yhtenäkään päivänä. Tämä tarkoittaa henkilöstön ja lasten suhdeluvun aikaisempaa tarkempaa laskemista päivittäin ja yksiköittäin. Varhaiskasvatukseen on mitoituksen tiukentumissäädöksestä johtuen palkattu syksystä alkaen 10 määräaikaista kiertävää lastenhoitajaa lisää. Koronatilanne on vaikuttanut henkilöstön ja lapsien yllättäviin poissaoloihin. Myös hoidossa olevien lasten määrä on kokonaisuudessaan laskenut. Nämä syyt ovat osaltaan vaikuttaneet henkilöstöresurssin suunnitteluun ja käyttöön. Edellä mainituista syistä johtuen henkilöstön mitoituksessa lasten määrää vastaavasti ei ole varhaiskasvatuksessa täysin onnistuttu syksyn aikana. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen on lisännyt myös palvelusetelipäiväkodeille maksettavien korvausten määrää syksyn osalta. Lisäkustannuksia on kaikkiaan varhaiskasvatukseen aiheutunut noin 0,3 miljoonaa euroa. 

Oppilashuollon resurssien saattamiseksi lainsäädännön ja palvelutarpeiden edellyttämälle tasolle päätettiin palkata neljä uutta koulupsykologia 1.8.2021 alkaen. Jotta lainsäädännön edellyttämät palvelut on voitu järjestää, on resurssipulaa jouduttu paikkaamaan osittain myös ostopalveluilla. Myös oppivelvollisuusiän laajentaminen on vaikuttanut psykologien tehtäväkentän kasvuun. Oppilashuollon osalta lisäkustannukset ovat noin 0,1 miljoonaa euroa.

Koronapandemian vaikutukset 

Koronapandemia on vaikuttanut koko talousarviovuoden ajan etenkin toimintatuottojen kertymiin. Kulttuuri- ja liikuntalaitokset olivat suljettuina tai niiden aukiolo ja asiakasmäärä olivat rajoitettuja. Tämä on vähentänyt pääsymaksutuottoja. Liikuntapaikoista etenkin uimahallien pääsymaksujen osuus on merkittävä koko sivistystoimialan tuottojen kannalta. Syksyn osalta pääsymaksujen kertymä on noussut, mutta ei kuitenkaan vielä koronaa edeltävälle tasolle. Lukukausi- ja kurssimaksujen osalta jäädään myös talousarviosta. Keväällä opistojen opetus oli rajoitettua. Kansalaisopistossa ilmoittautuneita on syksyllä ollut normaalia vähemmän ja opetusryhmien kokoja on pidetty pienempinä. Kaikkiaan maksutuottojen osalta tuottojen vajaus on lähes miljoona euroa, josta pääsymaksujen osuus on 0,85 miljoonaa euroa ja lukukausi- ja kurssimaksujen 0,1 mliljoonaa euroa.

Koska liikunta- ja kulttuurilaitokset ovat olleet suljettuina tai rajoitetusti auki, on tilojen käyttömaksuja jäänyt kertymättä. Myöskään tapahtumajärjestäjät eivät ole koronrajoitusten vuoksi voineet järjestää isompia tapahtumia, joista tilojen käyttömaksuja on yleensä saatu. Tilavuokrien osalta tuottojen menetykset ovat noin 0,25 miljoonaa euroa.

Koronapandemia on aiheuttanut myös lisäkustannuksia. Henkilökunnan koronatestaukset ovat lisänneet huomattavasti työterveyshuollon menoja. Palveluliikelaitokselle on tullut kevään etäopetusjaksolta lisäkustannuksia ruokakassien ja niiden säilytyksen osalta. Siivousta on myös tehostettu. Lisäksi on koronapandemian vuoksi jouduttu hankkimaan merkittävästi suojamaskeja ja -visiireitä sekä puhdistustarvikkeita muun muassa käsidesiä sekä käsipapereita. Koronasta aiheutuneet lisäkustannukset ovat noin 0,5 miljoonaa euroa.

Yhteenveto tuottojen menetyksistä ja lisäkustannuksista:

Lainsäädännölliset ja lainsäädännön muutosten vaikutukset, tuottojen menetykset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 0,15 miljoonaa euroa

Lainsäädännölliset ja lainsäädännön muutosten vaikutukset, lisäkustannukset

Oppivelvollisuusiän laajentaminen 0,35 miljoonaa euroa

Oppilashuollon resurssointi 0,1 miljoonaa euroa

Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus ja palvelusetelien lisäkustannus 0,3 miljoonaa euroa

Koronapandemian vaikutukset, tuottojen menetykset

Pääsymaksut 0,85 miljoonaa euroa

Lukukausi- ja kurssimaksut 0,1 miljoonaa euroa

Tilojen käyttömaksut 0,25 miljoonaa euroa

Koronapandemian vaikutukset, lisäkustannukset

Toimintakulujen lisäykset 0,5 miljoonaa euroa

(koronatestaukset, ateria- ja siivouspalvelut, suoja-asut ja puhdistustarvikkeet)

Tuottojen menetykset ovat yhteensä 1,35 miljoonaa euroa ja toimintakulujen lisäykset ovat yhteensä 1,25 miljoonaa euroa.

Edellä mainituista perustelluista syistä johtuen talousarvion 2021 lisämäärärahan tarve on 2,6 miljoonaa euroa.

Lainsäädännön muutosten myötä lisääntyneiden tehtävien kustannusvaikutuksia on kompensoitu kaupungille valtionosuuksissa. Valtionosuudet eivät ole sivistystoimialan talousarviossa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sivistystoimialan vuoden 2021 talousarvioon 2,6 miljoonan euron määrärahan lisäystä. Perusteluina ovat lainsäädännön muutokset ja lainsäädännön edellyttämän palvelutason ylläpitäminen sekä koronapandemian vaikutukset, joihin ei ole sivistystoimialan talousarviossa määrärahoja ja joiden seurauksena talousarviomäärärahat ylittyvät.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on käsitellyt lisämäärärahaesityksen kokouksessaan 9.11.2021 § 238.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto  myöntää  sivistystoimialan vuoden 2021 talousarvioon talousarviomuutoksena 2,6 miljoonan euron määrärahan lisäyksen. Perusteluina ovat lainsäädännön muutokset ja lainsäädännön edellyttämän palvelutason ylläpitäminen sekä koronapandemian vaikutukset, joihin ei ole sivistystoimialan talousarviossa määrärahoja ja joiden seurauksena talousarviomäärärahat ylittyvät.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Sivistyslautakunta on käsitellyt lisämäärärahaesityksen kokouksessaan 9.11.2021 § 238.

Kaupunginhallitus on käsitellyt lisämäärärahaesityksen kokouksessaan 22.11.2021 § 828.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto  päättää myöntää  sivistystoimialan vuoden 2021 talousarvioon talousarviomuutoksena 2,6 miljoonan euron määrärahan lisäyksen. Perusteluina ovat lainsäädännön muutokset ja lainsäädännön edellyttämän palvelutason ylläpitäminen sekä koronapandemian vaikutukset, joihin ei ole sivistystoimialan talousarviossa määrärahoja ja joiden seurauksena talousarviomäärärahat ylittyvät.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talous- ja hallintoyksikkö, sivistystoimiala

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet