Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 254 Talousarviomuutos vuodelle 2021, toimialoille kohdistamattomat käyttötalouserät

PRIDno-2021-5549

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Talousarviossa 2021 toimialoille kohdistamattomien erien toimintakate on määritelty valtuustoon nähden sitovaksi eräksi. Tehtäväkohdalle budjetoiduista toimintamenoista merkittävin osa koostuu Kelalle maksettavista työmarkkinatuen kuntaosuuksista. Kunnan maksuosuuteen vaikuttaa pitkäaikaistyöttömien määrä sekä aktivointiaste. Kunta on velvollinen maksamaan Kelalle 50 prosenttia työmarkkinatuesta niiden työnhakijoiden osalta, joille on maksettu 300 päivää työmarkkinatukea ja 70 prosenttia niiden osalta, joille työmarkkinatukea on maksettu jo yli 1000 päivää. Maksuosuutta ei tarvitse maksaa, jos työnhakija on ns. aktiivitoimenpiteissä kuten esim. kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa, työvoimakoulutuksessa tai palkkatuetussa työssä. Porissa aktivoinnin taso on hyvä verrattuna vastaaviin kokoisiin kaupunkeihin.

Pandemian aikana erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut merkittävästi ja vastaavasti aktivointitoimenpiteiden järjestäminen on rajoitusten aikana ollut hieman vähäisempää. Tästä syystä myös maksuosuuslistalla olevien määrät ovat kahden viime vuoden aikana kasvaneet. Lokakuussa 2021 Porin työttömyysaste on laskenut koronaa edeltävälle tasolle (10,9 %) mutta pitkäaikaistyöttömyys ei ole laskenut samassa suhteessa. Tilanne on valtakunnallisesti kaikkialla sama. Pitkäaikaistyöttömiä oli Porissa lokakuussa 1618 henkilöä. Maksuosuuslistalla oli lokakuussa 1458 henkilöä. Se on enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2020 (1324 hlö) mutta vähemmän kuin syyskuussa 2021 (1519 hlö).

Talousarviossa 2021 työmarkkinatuen kuntaosuuksiin on varattu 4 950 000 euroa ja lokakuun lopun kirjanpidollinen kertymä on jo 5 265 910 euroa. Kela laskuttaa maksamansa työmarkkinatuen kunnilta jälkikäteen, joten lokakuun kirjanpidollisessa toteumassa on mukana kuntaosuus tammi-syyskuulta. Näin ollen loppuvuoden aikana tehtäväkohdalle kirjataan vielä lokakuun, marraskuun ja joulukuun kuntaosuudet. Lokakuun kuntaosuus on Kelalta marraskuussa saapuneen laskun mukaan 556 257 euroa, mikä huomioiden toteuma ennen marras-joulukuun kuntaosuuksia on 5 822 167 euroa. Olettaen että loppuvuoden maksuosuudet pysyvät samalla tasolla tai laskevat hieman, on lopullinen toteuma vuonna 2021 hieman alle seitsemän miljoonaa euroa ja ylitys alkuperäiseen talousarvioon verrattuna noin kaksi miljoonaa euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää toimialoille kohdistamattomiin eriin vuoden 2021 talousarvioon talousarviomuutoksena 2 miljoonan euron määrärahan lisäyksen. Perusteena on työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 3.12.2021 § 849.

Asian esittely ja aiempi käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää toimialoille kohdistamattomiin eriin vuoden 2021 talousarvioon talousarviomuutoksena 2 miljoonan euron määrärahan lisäyksen. Perusteena on työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talous- ja hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet