Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 260 Valtuustoaloite, Porin kaupungin laadittava digitalisaatioon strategia, useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Viliina Välimäki (lisäpykälä)

PRIDno-2021-5873

Perustelut

Useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Viliina Välimäki jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Porin kaupungin laadittava digitalisaatioon strategia

Digitalisaation lisääntyessä ja kehittyessä myös Porin kaupungin tulee kyetä muuntumaan, kehittymään ja ottamaan digitalisaatiosta ns. kaikki hyöty irti. Digitalisoituvassa maailmassa ei voi “seilata” ilman selkeää päämäärää jäämättä muiden kehittyvien kuntien varjoon. Digitalisaatiosta hyötyy ihan jokainen kuntalainen ihan arkipäiväisistä asioista kuten palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta lähtien. Digitalisaation panostaminen on tärkeää myös etenkin kunnan elinvoimapolitiikan näkökulmasta kun kilpaillaan esimerkiksi
kansainvälisistä yrityksistä.

Eri toimialoilla tehdään paljon digitalisaatioon liittyvää työtä, mutta yhteinen kokonaisuus ei ole täysin kenenkään hallussa. Jotta Pori tulee digitalisaatiossa parhaalla mahdollisella tavalla onnistumaan, tarvitaan digitalisaatioon oma strategia ja suunnitelma. Kun määrittelemme yhteiset periaatteet: miten digitalisaatiota konkreettisesti edistetään, kuka digitalisaation edistämistyötä johtaa, mitkä ovat digitalisaation mitattavat tavoitteet sekä miten niitä mitataan, muodostuu selkeä kokonaiskuva ja kaupungin yhtenäinen tahtotila. Digistrategia ei saa olla vain ICT-yksikön asia, vaan sen tulee koskea jokaista toimialaa.

Digitalisaation myötä työntekeminen ja työprosessit ovat muuttaneet muotoaan. Yhteiskunta on tällä hetkellä erilainen kuin muutama kymmen vuotta sitten. Porin kaupungin tulisi reagoida muutokseen ja uudistaa työntekemisen tapoja määrätietoisesti. Digistrategian
tueksi olisi hyödyllistä laatia vuosittain päivitettävä toteutussuunnitelma, josta selviää mitä tehtäviä ja työnkuvia/työprosesseja uudistetaan tai automatisoidaan ja miten näiden vaikutuksia arvioidaan.

Strategiaa ja suunnitelmaa olisi aiheellista päivittää riittävän usein, jotta kyettäisiin reagoimaan, löytämään uusia digitalisoitavia kohteita ja ohjaamaan niihin kehitysrahaa sekä hakemaan hankerahoituksia. Digitalisoitavien kohteiden pitkäaikaisia taloudellisia ja
toiminnallisia hyötyjä olisi tärkeä arvioida jatkuvasti.

Esitämme, että Porin kaupunki laatii digitalisaatioon oman strategian, joka määrittelee kaupungin digitalisaation periaatteet. Esitämme lisäksi, että strategian oheen tulee laatia suunnitelma, jossa selvitetään miten tehtäviä ja työnkuvia voidaan digitalisaation avulla uudistaa tai automatisoida.

Viliina Välimäki

Jussi Ihamäki

Mikko Pakkasela

Juha Joutsenlahti

Mikael Ropo

Heikki Santavuo

Henna Kyhä

Hanna Raitakari

Nelly Pitkänen"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.