Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 261 Valtuustoaloite, Porin kaupungin tulisi selvittää tasa-arvon toteutumista koronapassin osalta, useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Marianne Ostamo (lisäpykälä)

PRIDno-2021-5874

Perustelut

Useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Marianne Ostamo jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Porin kaupungin tulisi selvittää tasa-arvon toteutumista koronapassin osalta

Jokaisella kaupunkilaisella tulisi olla samat oikeudet kaupungin tarjoamiin palveluihin. Kaupunki tuottaa verovaroin toimintaansa ja on epätasa-arvoista, että kaikki veronmaksajat eivät voi yhdenvertaisesti käyttää kaupungin palveluita koronapassin vuoksi. Porin kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa lukee pääperiaatteena seuraavaa ”Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien kielletyt syrjintäperusteet pohjaavat toimintamme: Sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun, sukupuoli-identiteettiin, ikään, alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, poliittiseen toimintaan, ammattiyhdistystoimintaan, perhesuhteisiin, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn kohdistuva syrjintä on rikos”.

On ihmisryhmiä, jotka eivät voi terveydentilansa vuoksi lääketieteellisistä syistä ottaa koronarokotetta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa henkilöllä on perussairauksia varten immuunipuolustusta alentava lääkitys, jonka seurauksena rokotteen aiheuttamat, yleiset ja sinällään ohimenevät reaktiot, kuten lihassärky tai kuume, katsotaan hänelle vaarallisiksi. Vastaavasti tilanteessa, jossa kertaalleen rokotettu henkilö on saanut rokotteesta vakavan allergisen reaktion, voi rokotesarja jäädä kesken, jolloin kyseiselle henkilölle ei anneta toista rokotetta, vaikka hän itse haluaisi, eikä henkilö tällöin saa koronapassia.

On myös syytä huomata, että koronapassin esittäminen vaatii siihen oikeutetuiltakin henkilöiltä joko älypuhelinta tai tietokonetta ja tulostinta koronapassin tulostamiseksi paperille. Etenkään ikääntyneellä väestöllä ei välttämättä ole käytössään älypuhelimia tai tietokonetta ja tulostinta, joten heidän voi olla tosiasiallisesti vaikeaa tai mahdotonta saada käyttöönsä koronapassia, vaikka he olisivat oikeutettuja siihen. Tällöin koronapassin vaatimisesta voi muodostua tosiasiallinen este ikääntyneen väestön mahdollisuudelle käyttää normaaleja yhteiskunnan palveluita.

Koronapassin käyttöönotto kaupungin palveluissa, kuten museossa ja uimahallissa syrjii ihmisiä heidän terveydellisen tilanteensa perusteella, mikäli henkilö ei omasta tahdostaan huolimatta voi saada rokotusta. Syrjintä ulottuu myös alle kouluikäisiin lapsiin, joilta teoriassa ei koronapassia vaadita, mutta jotka eivät vielä voi yksin liikkua, mikäli heidän huoltajaansa ei ole rokotettu eikä huoltajalla ole koronapassia.

Kaupungin tulisi huomioida etenkin heikoimmassa asemassa olevat, kuten lapset ja tarjota heille mahdollisuus päästä kunnan palveluihin tasa-arvoisesti, riippumatta heidän huoltajansa terveydentilasta. Kaupunki voisi tarjota esimerkiksi ohjattuja museokierroksia pienille lapsille korvaamaan museossa käyntiä vanhemman kanssa. Kaupungin tulisi pohtia tasa-arvoa ja sen toteutumista monesta näkökulmasta koronapassin osalta ja kehittää siihen syrjintää vähentäviä ratkaisuja.

Kaupungin tulisi myös pyrkiä omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että markkinoille tulleita pikatestejä voitaisiin käyttää palveluihin pääsyn vaihtoehtoisena edellytyksenä koronapassin sijasta. Pikatestin tuloksen saa 15 minuutissa testin ottamisesta ja testitulos kertoo koronapassia luotettavammin siitä, ettei henkilöllä ole koronavirustartuntaa, koska henkilö voi sairastaa koronavirustautia täydestä rokotesarjasta huolimatta ja omikron-virusmuunnoksen yleistyessä rokotettujen sairastuminen on todennäköisempää.

Marianne Ostamo

Etta Peltola

Arto Nurmi

Anssi Salmi

Christa Lahto

Heidi Sakari

Petri Huru"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.