Kaupunginvaltuusto, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Eroanomukset keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja varajäsenyydestä

PRIDno-2021-806

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tero Lönnström, asiakirjahallinnon päällikkö, tero.lonnstrom@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa ne tulevat jäsenten sijaan. Jäsenistä valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä. 

Vuoden 2017 kuntavaaleissa Porissa ehdokkaita asettivat seuraavat puolueet ja äänestäjäryhmät: 

 • Kansallinen Kokoomus
 • Suomen Keskusta.
 • Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
 • Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
 • Perussuomalaiset
 • Vasemmistoliitto
 • Vihreä Liitto
 • Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta
 • Suomen Kommunistinen Puolue
 • Piraattipuolue

Keskusvaalilautakunnan voimassa oleva kokoonpano on seuraava: 

 •  Aulikki Harju, KOK, puheenjohtaja
 •  Alpo Uusiniemi, Keskusta, varapuheenjohtaja
 • Juha Laine, SDP
 • Ari Saukkokoski, Vas.
 • Riitta Suonpää, SDP

 Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä: 

 • Mika Mäenpää, SDP
 • Raili Arola, PS
 • Eero Luoma, KOK
 • Sari Nyberg-Tuominen, Vihr.
 • Marjatta Salonen, KD

Keskusvaalilautakunnan jäsenet Ari Saukkokoski ja Riitta Suonpää ovat pyytäneet eroa keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä, sillä he asettuvat ehdolle kuntavaaleissa 2021 ja ovat näin ollen esteellisiä toimimaan keskusvaalilautakunnan jäseninä. Lisäksi keskusvaalilautakunnan varajäset Sari Nyberg-Tuominen sekä Mika Mäenpää ovat pyytäneet eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä, sillä he asettuvat ehdolle kuntavaaleissa 2021 ja on näin ollen ovat esteellisiä toimimaan keskusvaalilautakunnan varajäsenenä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 • myöntää Ari Saukkokoskelle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
 • myöntää Riitta Suonpäälle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
 • myöntää Sari Nyberg-Tuomiselle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • myöntää Mika Mäenpäälle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • vallitsee estyneiden tilalle uudet jäsenet ja varajäsenen keskusvaalilautakuntaan.


Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,​että kaupunginvaltuusto

 • myöntää Alpo Uusiniemelle eron keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä
 • myöntää Ari Saukkokoskelle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
 • myöntää Riitta Suonpäälle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
 • myöntää Sari Nyberg-Tuomiselle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • myöntää Mika Mäenpäälle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • myöntää Raili Arolalle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • valitsee estyneiden tilalle uudet jäsenet ja varajäsenet keskusvaalilautakuntaan.

Erot astuvat voimaan heti, ​kun uusi esteetön jäsen on valittu.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn aikana kaupunginhallitus päätti keskeyttää kokouksen ja pitää kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen klo 8.42 - 12.20. Välittömästi tämän jälkeen kaupunginhallitus päätti jatkaa tämän asian käsittelyä klo 12.20. 

Siltä osin kuin Mari Kaunistola oli poissa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon kohdalla,  pöytäkirjan tarkastajana toimi Tommi Salokangas. 

Lauri Kilkku poistui kokouksesta klo 12.26.
Esa Kohtamäki poistui kokouksesta klo 12.27.
Jouni Lampinen poistui kokouksesta klo 12:27.
Juha Vasama poistui kokouksesta klo 12.44.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 19.2.2021 § 129. Asian käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista. 

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus: 

Kaupunginvaltuusto

 • myöntää Alpo Uusiniemelle eron keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä
 • myöntää Ari Saukkokoskelle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
 • myöntää Riitta Suonpäälle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
 • myöntää Sari Nyberg-​Tuomiselle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • myöntää Mika Mäenpäälle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • myöntää Raili Arolalle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • valitsee estyneiden tilalle uudet jäsenet ja varajäsenet keskusvaalilautakuntaan.

Erot astuvat voimaan heti,​ kun uusi esteetön jäsen on valittu.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

 • myönsi Alpo Uusiniemelle eron keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä
 • myönsi Ari Saukkokoskelle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
 • myönsi Riitta Suonpäälle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
 • myönsi Sari Nyberg-​Tuomiselle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • myönsi Mika Mäenpäälle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • myönsi Raili Arolalle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä.

Erot astuvat voimaan heti,​ kun uusi esteetön jäsen on valittu.

Kaupunginvaltuusto päätti

 • valita Tapio Nummi  keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi
 • valita Kari Kuisti keskusvaalilautakunnan jäseneksi
 • valita Raija Multanen keskusvaalilautakunnan jäseneksi
 • valita Ritva Merimaa keskusvaalilautakunnan varajäseneksi
 • valita Esko Ahola keskusvaalilautakunnan varajäseneksi
 • valita Ulla Saari keskusvaalilautakunnan varajäseneksi.

Kokouskäsittely

Arja Laulainen esitti, että  Riitta Suonpään tilalle keskusvaalilautakunnan jäseneksi valitaan Raija Multanen.

Juha Kantola esitti, että Alpo Uusiniemen tilalle keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi valitaanTapio Nummi.

Raisa Ranta esitti, että  Ari Saukkokosken tilalle keskusvaalilautakunnan jäseneksi valitaan Kari Kuisti.

Kaarina Ranne esitti, että Sari Nyberg-Tuomisen tilalle keskusvaalilautakunnan varajäseneksi valitaan Ritva Merimaa. 

Ismo Läntinen esitti, että Raili Arolan tilalle keskusvaalilautakunnan varajäseneksivalitaan Ulla Saari.

Kaupunginvaltuusto päätti pitää kokoustauon klo 20.34 - 20.36.   

Kokoustauon jälkeen Arja Laulainen esitti Mika Mäenpään tilalle keskusvaalilautakunnan varajäseneksi valitaan Esko Ahola.

Tiedoksi

Nimetyt, keskusvaalilautakunta, ICT-yksikkö, LUMU-tiimi, PoriListat

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet