Kaupunginvaltuusto, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Investointimäärärahan muutos vuodelle 2021

PRIDno-2021-298

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli asian kokouksessaan 28.1.2021 § 6.

Porin perusturvan vuoden 2020 investointisuunnitelmassa on varattu irtaimiston investointeihin 823 000 euroa. Pääpaino irtaimiston investoinneissa on IT-​järjestelmät ja näihin varattiin 623 000 euroa.

IT-​järjestelmien investoinneista tehdään yhdessä 2M-​it:n kanssa suunnitelma ja tiedot tähän suunnitelmaan saadaan etenkin TietoEvry:ltä,​ jonka asiakas-​ ja potilastietojärjestelmiä Porin perusturva käyttää.

Vuodelle 2020 investointimäärärahaa varattiin sosiaali Effican kantamuutokseen (250 000 euroa),​ jonka alkuperäinen toteutusaikataulu oli syksy 2020. Toteutuksen aikataulu siirtyi kuitenkin keväälle 2021.

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle,​ että perusturvassa vuonna 2020 käyttämättä jääneet sosiaaliEffican kantamuutokseen varatut investointimäärärahat 250 000 euroa lisätään perusturvan vuoden 2021 talousarvioon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

Perustelut

Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 28.1.2021 § 6 ja kaupunginhallitus 15.2.2021 § 100.

Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista. 

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että perusturvassa vuonna 2020 käyttämättä jääneet sosiaaliEffican kantamuutokseen varatut investointimäärärahat 250 000 euroa lisätään perusturvan vuoden 2021 talousarvioon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talous- ja hallintoyksikkö, perusturva

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet