Kaupunginvaltuusto, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kaavoituskatsaus 2021-2023

PRIDno-2021-414

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Reipas, vs. kaupunkisuunnittelupäällikkö, risto.reipas@pori.fi

Perustelut

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2021 - 2023

Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vuosittain laadittava asiakirja, jossa esitetään merkittävät ajankohtaiset alueiden käytön suunnitelmat.

Kaavoituskatsauksen laatii elinvoima- ja ympäristötoimialan kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelun toimintayksikkö ja se toimii kaupunkisuunnittelun työohjelmana.

Kaavoituskatsauksesta päättää kaupunginhallitus.

Kaavoitusohjelma on strateginen asiakirja, jossa esitetään alueiden käytön lähitulevaisuuden tavoitteita. Kaavoitusohjelma laaditaan kaupunkisuunnittelun toimesta vuorovaikutuksessa kaupunkiorganisaation toimialojen ja yhtiöiden kanssa. Kaavoitusohjelma tukeutuu kaupunkistrategiaan, hyvinvointi-, elinvoima- ja sivistyksen ja kulttuurin kehittämisohjelmiin sekä asunto- ja maapolitiikkaan.

Porin kaupungissa on muodostunut tarkoituksenmukainen käytäntö, jossa aiemmat kaavoituskatsaukset on laadittu ohjelmallisena, sisältäen pitkänajan tavoitteet. Kaavoituskatsaus on sisältänyt arvioidut kaavoituskohteet 5 vuoden päähän, kaavoituksen varausalueet, selvitys- ja kehitysalueet sekä merkittävät liikenne-, tulvasuojelu- ja energiaverkkojärjestelyt.

Kaavoituskatsaus laaditaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa eri kunnallisten toimijoiden kanssa. Toimintatapa on mahdollistanut kaavoittamisen ja toteuttamisen sovittamisen yhteen resurssien ja aikataulujen osalta. Toimintatapa on ollut seuraus kaupunkikehityksen muutoksesta, tarpeesta keskittyä kasvun sijasta muutoksen ja tiivistymisen hallintaan. Kaavoituskohteiden painopiste on muuttunut yhä voimallisemmin kaupungin omasta asuintonttien uudistuotannosta yksityisten maanomistajien kaavamuutoksiin.

Kaupungit ja kaupunkiseudut korostuvat kansainvälisessä ja kansallisessa kilpailussa menestymisestä. Kysynnän yksikkökoot suurenevat ja tarjonnan valmiusasteen merkitys kasvaa. Riittävän isolle ja uskottavalle tulevaisuudenkuvalle on kysyntää. Kaavoituskatsauksen ohjelmallisuuden kehittämiselle sekä kehitystä tukevien kaupunkimittakaavan linjausten, selvitysten, suunnitelmien ja erityisesti toimintatapojen laadinnalle on ilmeinen tarve.

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2021 - 2023 jatkaa aiempien kaavoituskatsausten tarkoituksenmukaista linjaa painottuen akuutteihin vireillä oleviin ja 1-3 vuoden sisällä vireille tuleviin merkittäviin kaavoitushankkeisiin.

Vireillä olevista 23 kohteesta 4 on yksityisen aloitteesta käynnistyneitä hankkeita. Kohteet, joiden aloittamisvuodeksi on arvioitu 3-5 vuotta tai osoitettu varaukseksi, osoittavat kaupungin omat kaavoituksen ja ohjelmoinnin tarpeet.  Esitetyillä kehittämisalueilla toteutetaan aktiivista osallistamista ja ohjausta sekä kehitetään kaupungin oman maapolitiikan keinoja edistää kaupunkirakenteen myönteistä muutosta.

Selvitysalueilla on erityisiä liikenteeseen tai kulttuurihistoriaan liittyviä selvitystarpeita. Yleisemmin alueidenkäytön suunnittelua ohjaavista politiikoista on esitelty maapolitiikan uudistaminen sekä keskustan kehittäminen ja siihen liittyvät selvitykset korkeasta rakentamisesta ja modernin rakennusperinnön inventoinnista.

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2021 - 2023 esittelee kaupunkisuunnittelun toimintaa rakennettuun ja sosiaalisen ympäristön hankkeissa, joita toteutetaan yhteistyössä kulttuuri- ja tiedeyhteisöjen kanssa. Hankkeet ovat kestävän kaupunkikehityksen ohjelman mukaisia ja edistävät ilmastoystävällistä kaupunkisuunnittelua ja kaupunkilaisten hyvinvointia. Kaupunkien välinen yhteistyö ja kokemusten vaihto on jatkuvaa erilaisissa kaupunkikehittämisen verkostoissa, joissa Pori on mukana.

Liitteenä ovat Porin kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2021 - 2023 kartta ja selostus. Aineisto toimitetaan nähtäville kirjastoihin, kaupungin palvelupisteeseen Porinaan ja verkkosivulle.

Lisätietoja antavat kaupunkisuunnittelu, Yrjönkatu 6 B, kaupunkisuunnittelu@pori.fi, ja

kaupunkisuunnittelupäällikkö Risto Reipas, p. 044 701 1609.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy kaavoituskatsauksen ja -ohjelman 2021-2023 ja lähettää ne kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.   

Kaupunginhallitus päätti siirtyä käsittelemään § 108.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus kuuli asemakaava-arkkitehti Risto Reippaan alustuksen kaavoituskatsauksesta klo 16.19 - 17.06.

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.2.2021 § 103 hyväksynyt kaavoituskatsauksen ja -ohjelman 2021-2023.

Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaavoituskatsauksen ja -​ohjelman 2021-​2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kaupunginvaltuusto kuuli kaupunkisuunnittelupäällikkö Risto Reippaan esityksen kaavoituskatsauksesta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.