Kaupunginvaltuusto, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kuntalaisaloite, koskien Porin Veden muuttamista kunnallisesta liikelaitoksesta osakeyhtiöksi.

PRIDno-2020-5285

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungille on saapunut oheinen kuntalaisaloite, jossa vaaditaan, ettei Porin kaupunki ryhdy toimenpiteisiin Porin Veden muuttamiseksi kunnallisesta liikelaitoksesta
osakeyhtiöksi.  Aloitteessa viitataan myös Porin kaupunginhallituksen päättämään selvityksen tilaamiseen mahdollisesta yhtiöittämisestä. Kuntalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on Aki Nummelin ja  se ollut esillä www.adressit.com -sivulla. Adressin on allekirjoittanut  1306 porilaista.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti 22.6.2020 § 362, että Porin Veden mahdollinen yhtiöittäminen Porin kaupungin täysin omistamaksi (100 %) osakeyhtiöksi selvitetään. Omistajapoliittisen ohjelman luonnoksessa, joka on tarkoitus käsitellä samassa kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.3.2021 kuin tämä kuntalaisaloite, todetaan Porin Veden osalta kehittämisvisiona, että em. selvityksessä kaupunki selvittää vesihuoltotoimintaan soveltuvinta organisointimuotoa ja arvioi erilaisia rakennevaihtoehtoja sekä niiden riskejä, mahdollisuuksia ja liiketoiminnan arvoja. Omistamisen näkökulmasta on tärkeätä simuloida tulevan rakenteen tuloutuskykyä sekä vaikutusta konsernin tilinpäätökseen ja verotukseen (mm. tulo-, arvonlisä- ja varainsiirtoverotukseen). Tavoitteena on selvittää vesihuoltotoiminnan organisointimuotoa siten, että päätös siitä voitaisiin tehdä vuoden 2021 aikana. Selvityksen vaihtoehdot olisivat omistajapoliittisen ohjelmaan kirjatun kehittämisvision mukaisesti:

  • Toimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen kaupungin liikelaitoksena
  • Porin Veden yhtiöittäminen Porin kaupungin täysin omistamaksi (100 %) osakeyhtiöksi
  • Kummassakin vaihtoehdossa selvitetään mahdollisuuksia kuntien väliseen yhteistyöhön

Koska omistajapoliittinen ohjelma palautui valmisteluun valtuuston kokouksessa 2.11.2020 § 120, ei myöskään kaupunginhallituksen päättämän selvitystyön hankintaa ole vielä käynnistetty, vaan se odottaa omistajapolittisen ohjelman ja siinä olevan Porin Veden kehittämisvision hyväksymistä kaupunginvaltuustossa. Marraskuun valtuuston kokouksen jälkeen omistajapoliittisen ohjelmaan on myös Porin Veden kehittämisvision osalta kirjattu uutena asiana kuntien välisen yhteistyön selvittäminen. 

Porin Veden mahdollisen yhtiöittämisen pohdinnassa on ennen tätä kuntien välisen yhteistyön selvittämisestä lähdetty pelkästään mallista, jossa kaupunki omistaisi yhtiön koko osakekannan. Se muuttaako mahdollisen ylikunnallisen yhteistyön selvittäminen tätä ajatusmallia, ei voi vielä ottaa kantaa, vaan ne selviävät myöhemmän valmistelun sekä selvityksen Porin Veden organisointimuodoista tekemisen myötä. Tulevassa selvityksessä tulee ottaa kantaa myös onko nykyisellä liikelaitosmallilla mahdollista toimia, jos ylikunnallista yhteistyötä päätetään lähteä toteuttamaan, vai edellyttääkö se  itsessään liikelaitoskuntayhtymää tai osakeyhtiön perustamista. Joka tapauksessa voidaan todeta, ettei missään vaihtoehdossa selvitetä mallia, jossa osakkaiksi tulisi muita kuin julkisen sektorin toimijoita eli kaupunkeja ja/tai kuntia.

Mahdollisen selvityksen tekijä tultaisiin aikanaan valitsemaan tarjouspyynnön kautta ja selvityksen hankintapäätös tuodaan erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.On hyvä myöskin todeta, ettei Porin Veden organisointimuotojen selvitys tarkoita suinkaan automaattisesti yhtiöittämistä ja yhtiön perustamista, vaan vaihtoehdot vain selvitetään sekä kirjataan niiden hyödyt ja haitat avoimesti auki. Ja mikäli kaupunginhallitus päättäisi  hankittavan selvityksen jälkeen esittää Porin Veden yhtiöittämistä, Porin kaupunginvaltuusto tulee päättää erikseen sekä yhtiöittämisestä että liikelaitoksen lopettamisesta. Päätösvalta yhtiöittämisessä on siis yksiselitteisesti aina kaupunginvaltuustolla. 

KH:n päätöksessä 22.6.2020 Porin Veden mahdollisen yhtiöittämisen selvityksestä todetaan, että yhtiöittämisellä tavoiteltaisiin erityisesti satunnaista kertatuloutusta, jotta pystyttäisiin varautumaan mahdollisesti kaupungin taseeseen kertymässä olevaan alijäämän uhkaan.  Tavoitteena ei siis ole ollut merkittävästi vesitaksoja korottamalla kerryttää tulevia kassavirtoja kaupungille verratuna nykytasoon, vaan ainoastaan pyrkiä varmistamaan nykyisen tason kaltainen tuloutus sekä saada yhtiöittämisellä kertatuloutus/satunnainnen myyntivoitto kaupungin tilinpäätökseen.  Kuten myöskin kuntalaisaloitteessa todetaan, vesihuoltolain mukaan vesihuolto on järjestettävä kohtuullisin kustannuksin ja maksetulle pääomalle voidaan odottaa vain kohtuullista tuottoa.  Tämä ei siis riipu siitä, mikä on Porin Veden toiminnan organisointimuoto.

Selvityksen aikana  on tarkoitus kuulla myös Porin Veden johtokuntaa ja liikelaitoksen johtajaa.

Selvityksen tekijän tulee laatia kirjallinen raportti selvitystyön tuloksista ja havainnoista sekä selvityksen tehneen yhteisön edustajan tulee esitellä työn tulokset Porin kaupunginhallitukselle.  

Loppuun on myös erikseen todettava, ettei osakeyhtiölaki sinällään edellytä, että yhtiön pitäisi erityisesti salata asioita. Mikään ei siis estäisi noudattamasta esim. Porin Veden osalta julkisuuslakia, mikäli päädyttäisiin yhtiöittämiseen. Tämä voitaisiin todeta Porin Veden osalta myöhemmin esim. omistajapolittiisessa ohjelmassa valtuuston päätöksellä, mikäli yhtiöittämiseen siis päädyttäisiin.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se antaa Porin kaupungin vastauksena kuntalaisaloitteeseen edellä esitetyn lausunnon.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen esittelijän lausuntoon tekemin seuraavin muutoksin: 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti 22.6.2020 § 362, että Porin Veden mahdollinen yhtiöittäminen Porin kaupungin täysin omistamaksi (100 %) osakeyhtiöksi selvitetään.

Kaupunginhallitus on 15.2.2021 käsitellyt ehdotuksen omistajapoliittiseksi ohjelmaksi ja kaupunginvaltuusto käsittelee sen kokouksessaan 1.3.2021. Kaupunginhallituksen ehdotukseen sisältyvät seuraavat evästykset Porin Veden osalta

•         Toimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen kaupungin liikelaitoksena
•         Selvitetään mahdollisuuksia kuntien väliseen ja/tai maakunnalliseen yhteistyöhön

Koska omistajapoliittinen ohjelma palautui valmisteluun valtuuston kokouksessa 2.11.2020 § 120, ei myöskään kaupunginhallituksen päättämän selvitystyön hankintaa ole vielä käynnistetty, vaan se on odottanut omistajapoliittisen ohjelman ja siinä olevan Porin Veden kohdan hyväksymistä kaupunginvaltuustossa.

Porin Veden mahdollisen yhtiöittämisen pohdinnassa on ennen tätä kuntien välisen ja/tai maakunnallisen yhteistyön mahdollisuuksien selvittämistä lähdetty pelkästään mallista, jossa kaupunki omistaisi yhteisön aina kokonaan. Siihen muuttaako mahdollisen ylikunnallisen yhteistyön selvittäminen tätä ajatusmallia, ei voi vielä ottaa kantaa, vaan tämä selviää myöhemmän valmistelun myötä. Tulevassa valmistelussa tulee pohtia myös, onko nykyisellä liikelaitosmallilla mahdollista toimia, jos kuntien välistä ja/tai maakunnallista yhteistyötä päätetään lähteä toteuttamaan, vai edellyttääkö se itsessään liikelaitoskuntayhtymää tai osakeyhtiön perustamista. Joka tapauksessa voidaan todeta, ettei missään vaihtoehdossa selvitettäisi mallia, jossa osakkaiksi tulisi muita kuin julkisen sektorin toimijoita eli kaupunkeja ja/tai kuntia.

KH:n päätöksessä 22.6.2020 Porin Veden mahdollisen yhtiöittämisen selvityksestä todettiin, että yhtiöittämisellä tavoiteltaisiin satunnaista kertatuloutusta, jotta pystyttäisiin varautumaan mahdollisesti kaupungin taseeseen kertymässä olevaan alijäämän uhkaan. Tavoitteena ei siis tuolloin ollut merkittävästi vesitaksoja korottamalla kerryttää tulevia kassavirtoja kaupungille verrattuna nykytasoon, vaan ainoastaan pyrkiä varmistamaan nykyisen tason kaltainen tuloutus sekä saada yhtiöittämisellä kertatuloutus/satunnainen myyntivoitto kaupungin tilinpäätökseen. Kuten myöskin kuntalaisaloitteessa todetaan, vesihuoltolain mukaan vesihuolto on järjestettävä kohtuullisin kustannuksin ja maksetulle pääomalle voidaan odottaa vain kohtuullista tuottoa. Tämä ei siis riipu siitä, mikä on Porin Veden toiminnan organisointimuoto.

Kuntien välisen ja/tai maakunnallisen yhteistyön selvittämisen aikana kuullaan myös Porin Veden johtokuntaa ja liikelaitoksen johtajaa.

Loppuun on myös erikseen todettava, ettei osakeyhtiölaki sinällään edellytä, että yhtiön pitäisi erityisesti salata asioita. Mikään ei siis estäisi noudattamasta esim. Porin Veden osalta julkisuuslakia, mikäli päädyttäisiin yhtiöittämiseen.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa esittelijä päätti muuttaa päätösehdotusta seuraavasti:

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti 22.6.2020 § 362, että Porin Veden mahdollinen yhtiöittäminen Porin kaupungin täysin omistamaksi (100 %) osakeyhtiöksi selvitetään.

Kaupunginhallitus on 15.2.2021 käsitellyt ehdotuksen omistajapoliittiseksi ohjelmaksi ja kaupunginvaltuusto käsittelee sen kokouksessaan 1.3.2021. Kaupunginhallituksen ehdotukseen sisältyvät seuraavat evästykset Porin Veden osalta

  • Toimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen kaupungin liikelaitoksena
  • Selvitetään mahdollisuuksia kuntien väliseen ja/tai maakunnalliseen yhteistyöhön

Koska omistajapoliittinen ohjelma palautui valmisteluun valtuuston kokouksessa 2.11.2020 § 120, ei myöskään kaupunginhallituksen päättämän selvitystyön hankintaa ole vielä käynnistetty, vaan se on odottanut omistajapoliittisen ohjelman ja siinä olevan Porin Veden kohdan hyväksymistä kaupunginvaltuustossa.

Porin Veden mahdollisen yhtiöittämisen pohdinnassa on ennen tätä kuntien välisen ja/tai maakunnallisen yhteistyön mahdollisuuksien selvittämistä lähdetty pelkästään mallista, jossa kaupunki omistaisi yhteisön aina kokonaan. Siihen muuttaako mahdollisen ylikunnallisen yhteistyön selvittäminen tätä ajatusmallia, ei voi vielä ottaa kantaa, vaan tämä selviää myöhemmän valmistelun myötä. Tulevassa valmistelussa tulee pohtia myös, onko nykyisellä liikelaitosmallilla mahdollista toimia, jos kuntien välistä ja/tai maakunnallista yhteistyötä päätetään lähteä toteuttamaan, vai edellyttääkö se itsessään liikelaitoskuntayhtymää tai osakeyhtiön perustamista. Joka tapauksessa voidaan todeta, ettei missään vaihtoehdossa selvitettäisi mallia, jossa osakkaiksi tulisi muita kuin julkisen sektorin toimijoita eli kaupunkeja ja/tai kuntia.

KH:n päätöksessä 22.6.2020 Porin Veden mahdollisen yhtiöittämisen selvityksestä todettiin, että yhtiöittämisellä tavoiteltaisiin satunnaista kertatuloutusta, jotta pystyttäisiin varautumaan mahdollisesti kaupungin taseeseen kertymässä olevaan alijäämän uhkaan. Tavoitteena ei siis tuolloin ollut merkittävästi vesitaksoja korottamalla kerryttää tulevia kassavirtoja kaupungille verrattuna nykytasoon, vaan ainoastaan pyrkiä varmistamaan nykyisen tason kaltainen tuloutus sekä saada yhtiöittämisellä kertatuloutus/satunnainen myyntivoitto kaupungin tilinpäätökseen. Kuten myöskin kuntalaisaloitteessa todetaan, vesihuoltolain mukaan vesihuolto on järjestettävä kohtuullisin kustannuksin ja maksetulle pääomalle voidaan odottaa vain kohtuullista tuottoa. Tämä ei siis riipu siitä, mikä on Porin Veden toiminnan organisointimuoto.

Kuntien välisen ja/tai maakunnallisen yhteistyön selvittämisen aikana kuullaan myös Porin Veden johtokuntaa ja liikelaitoksen johtajaa.

Loppuun on myös erikseen todettava, ettei osakeyhtiölaki sinällään edellytä, että yhtiön pitäisi erityisesti salata asioita. Mikään ei siis estäisi noudattamasta esim. Porin Veden osalta julkisuuslakia, mikäli päädyttäisiin yhtiöittämiseen.

Perustelut

Porin kaupungille on saapunut kuntalaisaloite,​ jossa vaaditaan,​ ettei Porin kaupunki ryhdy toimenpiteisiin Porin Veden muuttamiseksi kunnallisesta liikelaitoksesta osakeyhtiöksi.  Aloitteessa viitataan myös Porin kaupunginhallituksen päättämään selvityksen tilaamiseen mahdollisesta yhtiöittämisestä. Kuntalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on Aki Nummelin ja  se ollut esillä www.adressit.com -​sivulla. Adressin on allekirjoittanut  1306 porilaista.

Kaupunginhallitus käsitteli kuntalaisaloitetta kokouksessaan 15.2.2021 § 118. Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista. 

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto antaa Porin kaupungin vastauksena kuntalaisaloitteeseen seuraavan lausunnon: 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti 22.6.2020 § 362,​ että Porin Veden mahdollinen yhtiöittäminen Porin kaupungin täysin omistamaksi (100 %) osakeyhtiöksi selvitetään.

Kaupunginhallitus on 15.2.2021 käsitellyt ehdotuksen omistajapoliittiseksi ohjelmaksi ja kaupunginvaltuusto käsittelee sen kokouksessaan 1.3.2021. Kaupunginhallituksen ehdotukseen sisältyvät seuraavat evästykset Porin Veden osalta

•         Toimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen kaupungin liikelaitoksena
•         Selvitetään mahdollisuuksia kuntien väliseen ja/tai maakunnalliseen yhteistyöhön

Koska omistajapoliittinen ohjelma palautui valmisteluun valtuuston kokouksessa 2.11.2020 § 120,​ ei myöskään kaupunginhallituksen päättämän selvitystyön hankintaa ole vielä käynnistetty,​ vaan se on odottanut omistajapoliittisen ohjelman ja siinä olevan Porin Veden kohdan hyväksymistä kaupunginvaltuustossa.

Porin Veden mahdollisen yhtiöittämisen pohdinnassa on ennen tätä kuntien välisen ja/tai maakunnallisen yhteistyön mahdollisuuksien selvittämistä lähdetty pelkästään mallista,​ jossa kaupunki omistaisi yhteisön aina kokonaan. Siihen muuttaako mahdollisen ylikunnallisen yhteistyön selvittäminen tätä ajatusmallia,​ ei voi vielä ottaa kantaa,​ vaan tämä selviää myöhemmän valmistelun myötä. Tulevassa valmistelussa tulee pohtia myös,​ onko nykyisellä liikelaitosmallilla mahdollista toimia,​ jos kuntien välistä ja/tai maakunnallista yhteistyötä päätetään lähteä toteuttamaan,​ vai edellyttääkö se itsessään liikelaitoskuntayhtymää tai osakeyhtiön perustamista. Joka tapauksessa voidaan todeta,​ ettei missään vaihtoehdossa selvitettäisi mallia,​ jossa osakkaiksi tulisi muita kuin julkisen sektorin toimijoita eli kaupunkeja ja/tai kuntia.

KH:n päätöksessä 22.6.2020 Porin Veden mahdollisen yhtiöittämisen selvityksestä todettiin,​ että yhtiöittämisellä tavoiteltaisiin satunnaista kertatuloutusta,​ jotta pystyttäisiin varautumaan mahdollisesti kaupungin taseeseen kertymässä olevaan alijäämän uhkaan. Tavoitteena ei siis tuolloin ollut merkittävästi vesitaksoja korottamalla kerryttää tulevia kassavirtoja kaupungille verrattuna nykytasoon,​ vaan ainoastaan pyrkiä varmistamaan nykyisen tason kaltainen tuloutus sekä saada yhtiöittämisellä kertatuloutus/satunnainen myyntivoitto kaupungin tilinpäätökseen. Kuten myöskin kuntalaisaloitteessa todetaan,​ vesihuoltolain mukaan vesihuolto on järjestettävä kohtuullisin kustannuksin ja maksetulle pääomalle voidaan odottaa vain kohtuullista tuottoa. Tämä ei siis riipu siitä,​ mikä on Porin Veden toiminnan organisointimuoto.

Kuntien välisen ja/tai maakunnallisen yhteistyön selvittämisen aikana kuullaan myös Porin Veden johtokuntaa ja liikelaitoksen johtajaa.

Loppuun on myös erikseen todettava,​ ettei osakeyhtiölaki sinällään edellytä,​ että yhtiön pitäisi erityisesti salata asioita. Mikään ei siis estäisi noudattamasta esim. Porin Veden osalta julkisuuslakia,​ mikäli päädyttäisiin yhtiöittämiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuntalaisaloitteen tekijä

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.