Kaupunginvaltuusto, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Toimenpide-ehdotukset päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi: lähetekeskustelut, kyselytunnit ja aloitteiden käsittelyn julkisuus, valtuustoaloite, Porin Vihreät valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Laura Pullinen (lisäpykälä)

PRIDno-2021-974

Perustelut

Porin Vihreät valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Laura Pullinen jättivät kokouksessa puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen: 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitämme, että Porin kaupunki ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin päätöksenteon avoimuuden sekä luottamushenkilöiden ja kuntalaisten vuorovaikutuksen lisäämiseksi. 
  
Kaupunginvaltuuston lähetekeskustelut hallintosääntöön 

Päätöksentekoprosessin avoimuuteen on syytä kiinnittää huomiota, jotta sekä kuntalaisten että poliittisten luottamushenkilöiden luottamus päätöksentekoon säilyy. Merkittävien kaupunkia tai sen kehittämistä koskevien päätöksenteon osalta käyttöön voidaan ottaa kaupunginvaltuuston säännölliset lähetekeskustelut. 
  
Muun muassa Helsingin kaupungin hallintosääntö mahdollistaa lähetekeskustelujen käynnin  merkittävistä ajankohtaisista asioista valtuustotasolla. Näin on Helsingissä toimittu muun muassa talousarvion valmistelun yhteydessä. 
  
Esitämme oheisen kaltaista lisäystä Porin kaupungin hallintosäännön lukuun 12 Valtuuston kokoukset: Kaupunginvaltuusto voi kaupunginhallituksen ehdotuksesta päättää, että se käy lähetekeskustelun yksittäisestä keskeisestä tai taloudellisesti merkittävästä valmistelussa olevasta asiasta. Lähetekeskustelun aikana ei voi tehdä ehdotuksia, lukuun ottamatta pöydällepanoehdotusta. 
  

Kaupunginjohdon julkiset kyselytunnit 

Kaupunginvaltuuston kokousten lähettäminen verkossa on kaudella 2017–2021 ollut hyvä askel päätöksenteon läpinäkyvyyden lisäämiseksi kuntalaisille. Kuntalaisten lisäksi myös poliittiset luottamushenkilöt kaipaavat vuorovaikutusta ja avoimia vaikuttamismahdollisuuksia päätöksenteon valmistelussa.  
  
Aloitteena esitämme, että Porin kaupunki ottaa käyttöön säännölliset, vähintään kahdesti vuodessa käytävät kyselytunnit, joissa kaupunginvaltuutetuilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä kaupunginhallitukselle sekä virkahenkilöstöjohdolle. Samalla esitämme, että nämä kyselytunnit  lähetetään suorana verkossa avoimuuden lisäämiseksi myös kuntalaisten suuntaan. 
  

Valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden käsittelyn avoimuuden lisääminen 

Valtuutetuilla, valtuustoryhmillä ja kuntalaisilla on kaupungin hallintosäännön mukaisesti oikeus  tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.  
  
Kaupunginvaltuusto on saanut vuosittain raportin valtuustoaloitteiden käsittelystä. Raportista on nähtävillä, että aloitteiden käsittelyajat poikkeavat keskenään. Syitä poikkeaviin käsittelyaikoihin raportissa ei ole nähtävillä. Käytäntö on päätöksenteon avoimuuden kannalta ongelmallinen, sillä aloitteiden käsittelyn seuraaminen on huomattavan haastavaa. Kuntalaisten ja luottamushenkilöiden on hyvin vaikeaa seurata itseään kiinnostavien valtuustoaloitteiden käsittelyprosessia. 
  
Aloitteiden julkaisu kaupungin verkkosivuilla mahdollistaisi niihin liittyvän käsittelyprosessin helpon seuraamisen sekä lisää päätöksentekoon liittyvää avoimuutta. Tuomalla selkeästi esiin aloitteiden sisältö, allekirjoittajat ja käsittelyprosessin tila, lisätään myös kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua julkiseen päätöksentekoon. Vastaavaan käytäntöön on siirrytty esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä. Valtuustokausien yli kattava julkinen arkisto aikaisemmin tehdyistä valtuustoaloitteista vähentäisi samansisältöisten aloitteiden tekemistä ja siten säästää viranhaltijoiden valmistelutyötä. 
  
Aloitteena esitämme, että Porin kaupunki julkaisee verkkosivuillaan kootusti tiedot käsittelyssä olevista valtuusto- ja kuntalaisaloitteista, niiden sisällöistä, allekirjoittajista ja käsittelyn vaiheesta.   

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.