Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 229 Porin kaupungin vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

PRIDno-2021-1891

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Vuoden 2022 talousarvion laadinta on pelastuslaitoksen osalta käynnistetty 20.4. pidetyllä valmistelukokouksella pelastuslaitoksen ja Porin kaupungin talousyksikön välillä. Pelastuslaitoksen osalta talousarvion laadintaprosessi on normaalia pidempi, koska prosessi sisältää kesän aikana tapahtuvan kuntien kuulemisen.

Koronapandemian ja kuntavaalien siirtymisen johdosta Porin kaupungin talousarvioprosessi muuttuu kuluvana vuonna aiemmasta. Talous- ja hallintojohtaja tulee antamaan toukokuussa toimialoille teknisen raamin suunnittelun pohjaksi. Porin kaupunginhallitus antaa toimialoja sitovan talousarvioraamin todennäköisesti vasta elokuussa. Talousarvioprosessin rinnalla kulkee henkilöstösuunnitelma ja koulutussuunnitelma.

Pelastuslaitoksen talousarvion tavoiteaikataulu on alustavasti seuraava:

4.5.2021 johtokunta hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. Pelastuslaitos laatii talousarvioluonnoksen näiden mukaan.

1.6.2021 johtokunta hyväksyy kuntiin lähetettävän talousarvioesityksen sekä täydentää ohjeistusta tarvittaessa.

Syyskuussa 2021 johtokunta käsittelee kuntien lausunnot ja päättää varsinaisesta talousarvioesityksestä. Toimialojen tulee jättää omat talousarvioesitykset Porin kaupunginhallitukselle syyskuun loppuun mennessä ja valtuusto päättää talousarviosta joulukuun kokouksessa.

Johtokunnan talousarvioesityksen perusteella pelastuslaitoksen eri vastuualueiden ja paloasemien vastuuhenkilöt tekevät esityksen käyttösuunnitelmaksi johtokunnan 30.11.2021 pidettävään kokoukseen.

Pelastuslaitos on kahtena edellisenä vuotena tehnyt ylijäämäisen tilinpäätöksen. Vuoden 2022 talousarvion laadinnassa huomioidaan 2021 tilinpäätöksestä tehty analyysi ja talousarvio vuodelle 2022 laaditaan tasapainoiseksi. Käynnissä oleva Hyvinvointialuevalmistelu, sekä pelastustoimen kehittämishankkeet tuovat ensi vuoden talousarvioon muutoskustannuksia, joista kaikista ei ole vielä varmuutta. Esimerkiksi turvallisuusverkon palveluiden laajempi käyttöönotto tuo merkittäviä lisäkustannuksia pelastuslaitoksen ICT-kustannuksiin, mutta vielä ei ole täyttä varmuutta siitä, missä määrin palvelut ovat ensi vuonna käytössä. Pelastuslaitoksen toiminnasta laadittu palveluiden ja toiminnan ulkoinen selvitys on käsittelyssä ja mahdolliset toimenpiteet tulevat johtokunnan käsittelyyn syksyllä.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta käy keskustelun talousarvioehdotuksen laadintaperiaatteista ja antaa ohjeistuksen talousarvion laadintaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Talousarvion laadinta-aikatauluun tehtiin tarkennuksia, jotka johtuvat talousarvion teknisen raamin viivästymisestä. Tämän johdosta johtokunnan sovittu 1.6.2021 kokous siirretään pidettäväksi 15.6.2021 ja 7.9.2021 kokous siirretään pidettäväksi 21.9.2021.

Valmistelija

Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslain 24 § mukaan kunnat vastaavat pelastustoiminnasta yhteistoiminnassa valtioneuvoston päättämällä aluejaolla. Alueen palvelutaso määritellään palvelutasopäätöksessä, jonka tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasossa tulee ottaa huomioon myös poikkeusolot. Palvelutasoa valvoo aluehallintovirasto sisäministeriön ohjauksessa.

Pelastuslain mukaan pelastustoimen palvelutasosta päättää alueen pelastustoimi kuntia kuultuaan. Pelastuslaitoksen johtokunta päätti alueen pelastustoimen palvelutasosta vuosille 2021–2025 kokouksessaan 19.1.2021 (§ 6).

Talousarvioehdotus vuodelle 2022 on laadittu voimassa olevan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Palkkojen ja kustannusten nousuun on varauduttu 2,5 %:n korotuksella. Kuntakohtaiset paloasemien vuokrat on sidottu indekseihin ja korotukset on tehty asemakohtaisesti indeksien muutoksilla.

Pelastuslaitos on kahtena edellisenä tilikautena tehnyt merkittävän ylijäämän, joka on siirtynyt pelastuslaitoksen taseeseen. Vuoden 2022 talousarvion laadinnassa huomioidaan aiempien vuosien toteutuma. Lisäksi talousarvion laadinnassa pyritään ennakoimaan toimialaan kohdistuvat muutokset, joilla on merkittäviä talousarviovaikutuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi pelastus-ICT:n järjestelmämuutokset, jotka arvion mukaan realisoituvat ensi vuodesta alkaen.

Liitteenä olevasta taulukosta selviää kuntakohtaiset maksuosuudet. Kiinteistömenoihin voi tulla pieniä tarkistuksia paloasemien muutosten vuoksi.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta päättää, että talousarvio vuodelle 2022 laaditaan voimassa olevan palvelutasopäätöksen pohjalta ja esittää Satakunnan kunnille asukaslukuperusteisiksi menoiksi 17 000 000 euroa. Tämän lisäksi kunnilta laskutetaan paloasemien vuokrat ja kiinteistökorvaukset.

Johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa talousarvioehdotuksesta 31.8.2021 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kuntalain 121 § 6 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

"valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä."

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet

Tarkastustoimen määrärahakehys vuodelle 2022 on -505 000 € (muutettu käyttösuunnitelma 2021 -502 042 € ).

Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon 1,5 % palkankorotusten vaikutus v. 2022. 

Palvelujen ostoissa suurimman erän muodostaa lakisääteinen tilintarkastus.

Toiminnalliset muutokset

Tarkastustoimessa vakituisen henkilöstön määrä on vuodesta 2020 lähtien ollut 20 prosenttia aiempaa pienempi. Suunnitteluvuodelle ei ole toiminnallisia muutoksia.  

Tarkastustoimen talousarvioehdotus noudattaa kaupunginhallituksen päättämää määrärahakehystä -505 000 €.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää

 1. hyväksyä liitteenä olevan tarkastustoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2022
 2. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta kokouksessa välittömästi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Palveluliikelaitoksen vuoden 2022 talousarvio on laadittu ohjeen mukaisesti 1.110.799 € vuosikatteeseen. Investointisuunnitelma on tehty kaupungin talousyksikön ohjeen mukaisesti 290.000 €.

Liikelaitoksen toiminta ja talousarvio on suunniteltava niin, että pitkällä aikavälillä tulorahoituksen tulee kattaa kaikki toiminnan kustannukset. 

Palveluliikelaitoksen sitovat erät ovat kaupungille maksettava peruspääoman korko 324 996 € sekä investointien enimmäismäärä. Lyhytaikaisen velan korkoprosentti on 3% ja velan kassalimiitti 1 M€.

Laskennalliseen palkkojen nousuun tuli varautua 1,5 % korotuksilla verrattuna vuoden 2021 palkkatasoon.

Kaupungin ohjeen mukaan suunnitelmavuosille 2023 - 2024 ei budjetoitu.

Ehdotus

Esittelijä

Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä Palveluliikelaitoksen vuoden 2022 talousarvioesityksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Perustelut

Kaupunginhallitus on 30.8.2021 tehnyt päätöksen talousarvion 2022 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Taloussuunnitelmavuodet tullaan esittämään ensimmäisen kerran kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa.

Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Henkilöstökulujen kohdalla kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Laskennallinen palkkasumman kasvu, johon tullaan varautumaan, on yhteensä n. 1,5 % vuoden 2021 palkkatasoon verrattuna. Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan. Palkkojen tämänhetkiset sivukuluprosentit on arvioitu kesäkuussa 2021 käytettävissä olevan parhaan tiedon perusteella ja ne päivitetään viimeisimpien arvioiden mukaisiksi yksiköiden kustannuspaikkakohtaisten käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Samoin eläkemenoperusteinen maksu päivitetään käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

 

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet

Elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarviota tehdään nyt toista kertaa. Organisaatiomuutoksessa 1.9.2020 yhdistettiin osa konsernihallinnon elinvoimayksiköstä ja viestintäyksiköstä sekä ICT-yksikkö kokonaisuudessaan ympäristö- ja lupapalveluiden toimialaan. Samalla Visit Pori Oy:n henkilöstö ja osa toiminnasta siirtyi liikkeenluovutuksessa toimialalle. Elinvoima- ja ympäristötoimiala kokoaa kaupungin keskeiset elinvoimaisuutta palvelevat toiminnot yhteen.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan määrärahakehys vuodelle 2022 on -22.617.000 euroa. Kehys on muodostettu vuoden 2021 kehyksen pohjalle, johon on lisätty palkankorotusvaraus 226.000 euroa. Kehyspohjaan on lisätty myös ICT-yksikön 207.000 euroa, joka koostuu kaupunkikonsernissa tehtävistä tietojärjestelmien vaihdoista, lisenssikustannusten kasvusta sekä työasemien vaihdosta kannettaviin ja lisäksi suunnittelu- ja kehittämisyksikön EU-rahoitteisen Circwaste-hankkeen kolmannen vaiheen omarahoitusosuus 47.000 euroa. Lisäksi ICT-yksikön investointimäärärahoista on siirretty 250.000 euroa pysyväissiirtona käyttötalouteen puhelinhankintaprosessin vaihtuessa leasing-malliin. Leasing-siirtymässä on huomioitu Perusturvan ja Satakunnan pelastuslaitoksen siirtyminen hyvinvointialueelle niin, että heidän osaltaan leasing-sopimukset tehdään 24 kuukaudeksi ja ovat toimittajan puolelta siirrettävissä hyvinvointialueelle.

Toimialalta on siirretty avustusmäärärahoja konsernipalveluihin 180.927 euroa, koska avustukset painottuvat jatkossa yhä enemmän yhdistysten kanssa solmittaviin kumppanuussopimuksiin. Talousarvioesityksen laadinnassa on otettu huomioon eläinlääkinnän pieneläinpäivystyksen uudelleen organisointi, Prizztech Oy:n ostopalvelusopimuksen pieneneminen sekä ICT-yksikössä syntyneet sopimusteknilliset kustannussäästöt.

Talousarvioehdotuksesta on ympäristöterveydenhuollon, jätehuoltoviranomaisen ja joukkoliikenneviranomaisen osalta pyydetty lausunnot yhteistoiminta-alueen kunnilta. Saapuneet lausunnot ovat pykälän liitteenä.

 

Investoinnit 2022

Toimialan merkittävimmät investointitarpeet liittyvät ICT-hankintoihin ja Yyterin kehittämiseen. ICT-hankinnoissa tietokoneohjelmistojen ja laitteiden investointitarve vuonna 2022 on 1,15 M euroa, joka on 250.000 euroa vähemmän kuin suunniteltu. Puhelinten hankinnassa siirrytään 36 kk:n leasing-malliin, johon vapautetaan 250.000 euroa investointimäärärahoista pysyväissiirtona käyttötalouteen. ICT-investoinneissa otetaan erityisesti huomioon tiedonhallintalain (906/2019) vaatimat investoinnit tietoturvaan.

Yyterin kehittämiseen liittyvä tilainvestointi on Piletti-rakennuksen suunnittelu ja rakentaminen. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2022-23 ja sen kustannukset ovat 1,7 M euroa. Elinkeinoelämää tukevien investointien kokonaisuus Yyterissä on 0,4 M euroa vuonna 2022. Näistä merkittävimpiä toimenpiteitä ovat Yyterin aukion yleissuunnitelman toteuttaminen sekä ulkoilureitistön kehittämisen jatkaminen.

Porin Karhureitin yleisökäyttö on moninkertaistunut korjaustoimien, markkinoinnin ja pandemian vaikutuksesta, joten reittien lisääntyneen huoltotoiminnan varmistamiseksi on resursoitava myös luontopajan välineistöön. Työllisyyspalveluiden luontopajatoimintojen aineellisiin hyödykkeisiin varataankin 40.000 euroa sekä työpajatoiminnan koneisiin ja kalustoon varataan 20.000 euroa. Toimialan irtaimiston hankintaan esitetään varattavaksi 20.000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta käy evästyskeskustelun v. 2022 talousarvioesityksestä ja lautakunta toteaa, että talousarvioesitys hyväksytään seuraavassa kokouksessa 29.9.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 30.8.2021 tehnyt päätöksen talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Talousarvioesitykset palautetaan talousyksikköön 24.9.2021 mennessä.

Talous

Perusturvan määrärahakehys vuodelle 2022 on -331 390 000 € (muutos vuoteen 2021 -19 668 000 € / 6,3 %). Alkuperäinen talousarvio vuodelle 2021 -311 722 000 € ja muutettu käyttösuunnitelma vuodelle 2021    -314 563 415 €.

Perusturvan osalta kehyspohjassa on huomioitu lainsäädännöllisinä muutoksina asiakasmaksulain muutos (toimintatulojen vähennys 4 miljoonalla eurolla, summaa tarkennettu elokuussa 3 miljoonaksi euroksi) ja lastensuojelun asiakasmitoituksen sekä jälkihuollon ikärajan nosto (toimintamenojen lisäys 0,5 miljoonalla eurolla). Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen yksityisten hinnankorotuksiin on varattu 3,9 miljoonaa euroa ja palvelujen ostoissa varaudutaan yleisesti noin 1,1 miljoonan euron kasvuun. Lisäksi erikoissairaanhoidon ostopalveluihin on lisätty 9 miljoonaa euroa Satasairaalan talousarvioehdotukseen perustuen, summaa tarkennettu elokuussa 8 miljoonaan euroon. Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon palkankorotusten vaikutus v. 2022, mikä on 1,8 % -1,8 miljoonaa euroa.

Palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, avustukset ja vuokrat ovat arvioitu vuoden 2021 talousarvion ja kuluvan vuoden toteumien perusteella sekä palvelujen ostojen kohdalla on otettu huomioon talousarvio raamissa huomioidut sopimuskorotukset ja kilpailutukset. Koronaan liittyviä kustannuksia ei ole huomioitu vuoden 2022 talousarviossa vaan odotus on, että nämä kustannukset katetaan valtion toimesta.

Toimintatuotot koostuvat asiakas- ja hoitomaksuista, vuokrista sekä yhteistoiminta-alueen laskutuksen tuotoista ja muista tuotoista. Toimintatuottoja laskevana on otettu huomioon asiakasmaksulain muutokset.

Henkilöstö

Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset päättyvät 28.2.2022. Kehyksessä on varauduttu valtakunnallisiin arvioihin perustuen mahdollisiin 1,8 prosentin palkankorotuksiin vuonna 2022. Koska uusi sopimuskausi alkaa kesken vuoden, on laskennallinen henkilöstökulujen kasvu vuoden 2021 talousarvioon verrattuna 1,5 prosenttia (3,8 M€). Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Toiminnalliset muutokset ja palvelualueiden esitetyt tarpeet (esim. henkilöstö)

Valtion päätöksistä, jotka vaikuttaisivat perusturvan palveluihin, ei vielä tässä vaiheessa ole tietoa. Talousarvioesityksessä ei ole voitu ottaa huomioon mahdollisia tulevia toiminnan laajuuteen tai kustannuksiin vaikuttavia muutoksia.

Sosiaali- ja perhepalvelut

Työikäisten palvelut:

 • Sote-keskusten sosiaaliohjaus- ja sosiaalityön turvaamiseksi on tarve 1 virassa olevalle sosiaaliohjaajalle (40 000 €). Perustelut: Toimeentulotuen asiakasmäärät ovat kasvaneet alkuvuodesta verrattuna viime vuoteen. Kuntouttavaan työtoiminaan ja sosiaaliseen kuntoutukseen on lisääntynyt asiakasohjaus siinä määrin ettei palveluun pystytä vastaamaan olemassa olevalla resurssilla. Uutena ja kasvavana asiakasryhmänä tulee olemaan paikkakunnalle jäävät henkilöt ilman myönteistä oleskelulupaa (paperittomat)

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

Vammaispalvelut:

 • Vammaispalvelun johdon vahvistaminen asumispalveluista  1 vastaavalla esimiehellä (60 000 €)
 • Vaikeavammaisten asumisyksikkö: mitoituksen vahvistaminen 1-3 htv (Avin ohjeistuksen mukaisesti) 120 000€.

Edellä olevat esitykset eivät sisälly talousarvio raamiin 2022.

Lastensuojelu:

 • 8 sosiaalityöntekijöiden viran lisäys (430 000 €) jotta 35 asiakasta / sos.tt toteutuu ja systeemisen työotteen toteuttaminen mahdollistuu kolmella konsultoivalla sosiaalityöntekijällä, Lastensuojelulain muutos esitetty tulevan voimaan 1.1.2022

Sisältyy talousarvio raamiin 2022

 • Jälkihuollossa olevien ikärajan nosto 25 ikävuoteen 1.1.2020 alkaen on lisännyt asiakkaiden määrää, joita hoitamaan tarvitaan 2 sosiaaliohjaajan virkaa lisää (80 000 €).

Sisältyy talousarvio raamiin 2022. Nimikkeeseen korjaus sosiaaliohjaaja.

 • Laitosmäärän lisääntyessä tarvitaan 1 johtava sosiaalityöntekijä (70 000 €) kehittämään omaa palvelutuotantoa yhdessä laitosten esimiesten kanssa

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

 • Perhehoito on lastensuojelussa aina ensisijainen sijoitusmuoto, myös kiireellisissä sijoituksissa. Jotta vastaanottoperhetoimintaa pystytään ylläpitämään ja kehittämään, niin toimintaan tulee palkata 2 sosiaaliohjaajaa (80 000 €)

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

 • Laitoksessa työskentelevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lisääminen 2-4 työntekijällä (80 000 – 160 000 €) turvallisen ja laadukkaan sijaishuollon takaamiseksi.

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

Terveys- ja sairaalapalvelut

 • Koulu-ja opiskeluterveydenhuolto: 1th+1 lääkäri kouluterv. ja 1th+1 lääkäri opp.terv.huolt.    280 000 €

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

 • Akuutti kotikeskus tarvitsee 6 sairaanhoitajaa lisää (300 000 €)

- Infuusiopoliklinikan potilaiden hoitamiseksi 24/7 (kotoa antibioottitiputukselle tulevat potilaat 1-4 krt/vrk)

- Kotisaattohoidon yöaikaisten ongelmien hoito

- Kotihoidon 24/7 sekä asumisyksiköiden hoitajien yöaikainen konsultointi

- Antibioottipumppupotilaiden yöaikainen turva

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

 • Sairaalapalveluiden varahenkilöstöön 1 sairaanhoitaja ja 1 lähihoitaja lisää

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

 • Avosairaanhoidon infektiovastaanoton pysyvä toiminta vaatii (arvio tehty toimintaan ilman koronaa). Tämä resurssointi osaltaan vaikuttaa myös TH-lain muutoksen kautta tulevaan hoitotakuumuutokseen (7pv).

- 0-1 osastonhoitaja

- 2-3 terveyskeskuslääkäriä

- 4-5 sairaanhoitajaa vastaanottotoimintaan

- 5-8 sairaanhoitajaa ajanvarausneuvontapuhelimeen

- 1 osastonsihteeri/palveluneuvoja

- 1 lähihoitaja

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

 • Terveydenhuoltolain muutos (hoitotakuu), STM074:00/2019  Säädösvalmistelu: suunterveydenhuolto (3 kk) ja Sotekeskus lääkäri (7 vrk). Säädös tullut tietoon vasta syksyllä 2022.

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

Iäkkäiden palvelut

Ennaltaehkäiseviin palveluihin: 

 • 1 päivätoiminnan esimies
 • 3 muistihoitajaa
 • Yhteensä 210 000 €

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

Asiakasohjaus:                        

 • Toimistotyöntekijä asiakasmaksualennuksien valmisteluun 35 000 €            
 • Laatu-/valvontakoordinaattori 54 000 €                       
 • Palveluohjaaja 40 000 €                         
 • RAI-koordinaattori 54 000 €                 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, vanhuspalvelulain muutos 1.10.2020

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

Kotihoito:

 • Kotihoidon esimiehet kotiuttamistiimiin, varahenkilöstölle ja Pohjois-Poriin 180 000 €           
 • Sosiaalityöntekijä 54 000 €                   

Valviran ohjekirje, ”Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden , kuten muistisairaiden henkilöiden, palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaa virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä.”)

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

Irtaimen investoinnit 2022

Irtaimen omaisuuden investointikehys on 1 200 000 €. Määrärahaa käytetään tietojärjestelmien päivittämiseen 1 000 000 € ja irtaimiston investointeihin 200 000 €.

Tuottavuusohjelma 2022

Tuottavuusohjelma perustuu NHG:n (Nordic Healthcare Group) kanssa laadittuun loppuraporttiin ja perusturvalautakunnan hyväksymään toimenpidesuunnitelmaan. Perusturvan tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi tarvitaan vuodelle 2022 määrärahaa seuraavasti:

Yhteistyö erikoissairaanhoidon, sivistystoimen, yksityisen ja 3. sektorin kanssa 1,06 M€. Palvelurakenteen keventäminen; ikäihmiset 3,03 M€, lastensuojelu 0,075 M€, ja vammaispalvelut 0,2 M€. Digihankkeet 0,385 M€ ja henkilöstön työhyvinvointi 0,3 M€.

Yhteensä tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi vuodelle 2022 tarvitaan lisämäärärahaa 5,05 M€.

Talousarvion toiminnallinen osuus (TOP 11)

Talousarvion toiminnallisten   tavoitteiden   osuus   painottuu   toimialoilta   nostettuihin   taloudellisesti merkittävimpiin prosesseihin sekä kaupungin elinvoiman kehittämiseen. Talousyksikön controller-tiimi valmistelee yhteistyössä toimialojen kanssa 11 toimintakatteeltaan suurimman prosessin tilannekuvat, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet ja vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Nämä prosessikuvaukset liitetään prosessista vastaavan toimialan käyttötalousosan yhteyteen. Lisäksi kaupunkikehitys-ja elinvoimakokonaisuus esitetään omana tavoitteellisena osiona.

Talousarvion liitteet lisätään esityslistalle myöhemmin.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Merkitään tiedoksi ja varsinainen käsittely kokouksessa 30.9.2021.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitos pyysi kuntien lausuntoja vuoden 2022 talousarvioesityksestä 31.8.2021 mennessä. Kuntien antamat lausunnot ja lausuntojen pohjalta tehty tiivistelmä ovat esityslistan liitteenä. Kuntien antamissa lausunnoissa puolletaan tehtyä talousarvioesitystä ja useammassa myös kannustetaan jatkamaan pelastuslaitoksen toiminnan ja palveluiden kehittämistä ulkoisen selvityksen pohjalta.

Talousarvio on syötetty järjestelmään johtokunnan viime kokouksen päätöksen mukaisesti nykyisen palvelutason mukaisena. Liitteenä olevat henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on laadittu talousarvioehdotukseen tukeutuen. Pelastuslaitoksen toiminta jatkuu palvelutasopäätöksen mukaisena entisillä toimipaikoilla ja vahvuuksilla. Ensihoitoa tuotetaan pienin muutoksin sopimusperusteisesti Satasairaalalle. Ensihoito on nollakatteista.

Syötetty talousarvio perustuu kuntalaskutukseen, joka on 21 881 225 €, ja päättyy vyörytyserien jälkeen nollatulokseen.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta arvioi kuntien lausuntojen sisällön ja päättää esittää Porin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi pelastuslaitokselle talousarvion, jonka kuntalaskutus on 21 881 225 € ja joka päättyy vyörytyserien jälkeen nollatulokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi pelastuslaitoksen talousarvion vuodelle 2022.

Kokouskäsittely

Kokouksessa keskusteltiin laajemmin pelastustoimen rahoituksesta siirryttäessä hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Talouden osalta moni asia on edelleen avoinna, vaikka laskelmia rahoituksen tasosta on valtakunnallisesti tehty.

Valmistelija

Erja Haavisto, talouspäällikkö, talousyksikkö, erja.haavisto@pori.fi

Perustelut

Laadintaohjeiden mukaan toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset vuosille 2022-2024 tulee käsitellä lautakunnassa syyskuun aikana. Hyvinvointialueen käynnistäminen 1.1.2023 vaikuttaa suunnitelmavuosien tulo- ja menoarvioihin, jotka ovat vielä tässä vaiheessa valmistelussa. Suunnitelmavuosia ei siten esitetä talousarvion käsittelyn yhteydessä, vaan ne syötetään vasta kaupunginjohtajan esittelyvaiheeseen.

Talousarvio-, henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessin ohjauksen tavoitteena on aikaansaada kestävä, organisaation strategisiin tavoitteisiin pohjautuva talousarvio, joka huomioi mahdolliset tulevat toiminnan ja toimintaympäristön muutokset sekä varmistaa organisaation ketteryyden. Henkilöstö- ja koulutussuunnittelu on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta henkilöstörakenteen ja –määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon.

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen talousarvion laadintaa ohjaavasta sitovasta kehyksestä 30.8.2021. Teknisen toimialan sitovuustaso valtuustoon nähden on muista toimialoista poiketen toimintamenot. Määrärahakehys toimintamenojen osalta on vuodelle 2022 -50 862 000 euroa. Kehykseen tehtiin seuraavat muutokset vuodesta 2021

 • Itä-Länsi pesäpallo-ottelun määrärahan vähennys 150 000 euroa
 • Kahden sisäisesti siirtyneen henkilön palkkamäärärahan lisäys 80 000 euroa
 • Jätehuollon yhtiöittämiskuluihin lisäys 200 000 euroa
 • Yleiskorotuksiin lisäys 195 000 euroa

Lisäksi toimintatuottojen arviota laskettiin 95 000 euroa yhdistyksille avustuksina myönnettävien vuokrahuojennusten vuoksi. Huojennukset vähentävät tilayksikön perimiä vuokria.

Talousarvion 2021 tapaan ovat toimialat yhteistyössä talous- ja hallintoyksikön controller-toiminnon kanssa valmistelleet prosessikuvaukset toimintakatteeltaan 11 suurimmasta kaupunkitasoisesta prosessista. Teknisellä toimialalla on näistä yksi – tilatehokkuus. Liitteenä on prosessin tilannekuva, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin toiminnalliset tavoitteet, toimenpiteet niihin pääsemiseksi ja mittarit.

Teknisen toimialan käyttötalouden talousarvioesitys on vahvistetun kehyksen mukainen.

Investointiohjelma sisältää sekä infrastruktuuriin että tiloihin kohdistuvat investoinnit. Kehyksen mukainen investointitaso on 45 613 000 euroa. Teknisen toimialan esittämä investointisuunnitelma on kehyksen mukainen. Infraan kohdistuvien investointien osuus on 15 596 000 euroa. Tilainvestointien osuus on 30 017 000 euroa, josta uudiskohteiden osuus on 21 847 000 euroa. Infrainvestointeihin sisältyy erillisiä kaupunkikehitysinvestointeja 580 000 euroa, joilla tuetaan kaupungin elinvoiman kehittämistä.

Suurimmat tilainvestoinnit vuonna 2022 ovat Vähärauman koulun ja Pohjoisporin monitoimitalon uudisrakennukset. Infrainvestoinneista merkittävimmät kokonaisuudet kohdistuvat katujen perusparantamiseen ja uudelleen asfaltointiin sekä pää- ja kokoojakatuihin. Yksittäisistä hankkeista suurin on Jokikeskuksen jatkaminen.

Teknisen toimialan talousarvio muodostuu liitteinä olevista käyttötalousosasta, TOP11 -prosessista Tilaehokkuus, investointiosasta selvityksineen ja toimialan tilannekuvasta.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi oheisen liitteen mukaisen:

- Toimialan käyttötalousarvion vuodelle 2022

- Toimialan tilannekuvan ja riskiarvion

- Investointiohjelman ja selitysosiot vuosille 2022-2026

- Irtaimen omaisuuden investoinnit

- TOP11 -prosessi Tilatehokkuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 30.8.2021 tehnyt päätöksen talousarvion 2022 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Henkilöstökulujen kohdalla kunnallinen yleinen virka-ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Laskennallinen palkkasumman nousu, johon esityksissä tulee varautua, on yhteensä noin 1,5 % vuoden 2021 palkkatasoon verrattuna. Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan. 

Palkkojen sivukuluprosentit on arvioitu kesäkuussa 2021 käytettävissä olevan parhaan tiedon perusteella ja ne päivitetään viimeisimpien arvioiden mukaisiksi elokuussa siirryttäessä FPM-syötössä kehysvaiheesta esitysvaiheeseen sekä tarvittaessa käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Eläkemenoperusteinen maksu laskee Kevan arvion mukaan vuoden 2021 ennakkosummasta. Talousyksikkö on syöttänyt budjetoitavat summat yhdelle kustannuspaikalle per toimiala. Tämä kustannus vyörytetään toimialan kustannuspaikoille erikseen kuntien automaattisen talousraportoinnin toteutuksessa määriteltyjen jakoperusteiden mukaisesti.

Henkilöstösuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän sekä osaamistarpeiden muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstösuunnittelun kokonaisprosessiin kuuluvat sekä henkilöstö- että  koulutussuunnitelman laadinta. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Talousarvioon kuvataan toimialan tilannekuva, josta esitetään tiiviisti pääkohdat, jotka kuvaavat muutamalla rivillä toimialan tilannetta ja erityisesti nähtävissä olevia palvelutarpeiden muutoksia ja muita merkittäviä trendejä, jotka vaikuttavat palvelujen järjestämiseen. Tilannekuvassa tulee erityisesti kuvata 
talousarvioon kirjattuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia riskejä. 

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden osuus painottuu toimialoilta nostettuihin taloudellisesti merkittävimpiin prosesseihin sekä kaupungin elinvoiman kehittämiseen. Talousyksikön controller-tiimi on valmistellut  yhteistyössä toimialojen kanssa 11 toimintakatteeltaan suurimman prosessin tilannekuvat, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet ja vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Nämä prosessikuvaukset liitetään prosessista vastaavan toimialan käyttötalousosan yhteyteen. Sivistystoimialalla on edellä manituista prosesseista kolme: perusopetus, lukiokoulutus ja varhaiskasvatus. Prosessikuvaukset ovat osittain tilastollisten tietojen osalta kesken. Päivitettävät kohdat on merkitty keltaisella, ja ne tarkistetaan vielä ajantasaisiksi varsinaiseen talousarviokirjaan.

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet

Sivistystoimialan määrärahakehys vuodelle 2022 on -113.023.000 €.  Määrärahakehyksessä on otettu huomioon seuraavat lisäykset vuodelle 2022: palkankorotusvaraus  - 1.390.000 euroa, oppivelvollisuusiän laajentaminen - 690.000 euroa, oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen vahvistaminen - 260.000 euroa, varhaiskasvatusmaksujen alentaminen - 700.000 euroa, joukkoliikenteen muutosten vaikutus koulukuljetuskustanuksiin - 500.000 euroa, IceHearts -lisäryhmä  - 50.000 euroa, Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa valmisteltava yhteistyösopimus - 10.000 euroa

Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon palkankorotusten vaikutus talousarvio-ohjeistuksen mukaisesti sekä toiminnallisten muutosten vaikutukset.

Palvelujen ostoissa ovat muun muassa Palveluliikelaitoksen veloitukset ateria- ja siivouspalveluista, iltapäivätoiminnan ostopalvelut, koulukuljetukset, korkeakoulutoiminnan avustukset, kotikuntakorvaukset sekä päivähoidon palvelusetelimenot.

Tarvikeostoissa on otettu huomioon toiminnalliset muutokset. Määrärahat  on arvioitu vuoden 2021 talousarvioon ja kuluvan vuoden toteutumiin perustuen

Avustuksissa ovat kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä liikunnan ja kulttuurin avustukset.

Muut kulut on arvioitu kuluvan vuoden toteutumiin perustuen.

Toimintatuotot koostuvat varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista, pääsymaksuista, lukukausi- ja kurssimaksuista, tuista ja avustuksista (hankerahoitus) sekä tilojen käyttömaksuista ja vuokrista. 

Toiminnalliset muutokset

Vuoden 2021 aikana on toteutettu lainsäädännöllisiä muutoksia, joiden taloudelliset vaikutukset tuntuvat myös vuoden 2022 aikana.

Oppivelvollisuus laajeni 18 ikävuoteen ja toisen asteen opinnoista tuli maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisuuslaki astui voimaan 1.8.2021. Lain myötä koulutuksen järjestäjän ja asuinkunnan ohjaus ja valvontavelvollisuudet kasvoivat. Lisäksi toisen asteen maksuttomuus tarkoittaa  sitä, että lukiokoulutuksessa tarvittavat materiaalit, laitteet ja välineet ovat oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille maksuttomia, ja koulutuksen järjestäjän on ne kustannettava. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutettiin 1.8.2021 alkaen siten, että asiakasmaksuja alennettin korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennettiin. 

Varhaiskasvatuslain muutokset astuivat voimaan 1.8.2021. Varhaiskasvatuslakia muutettiin 1.8.2021 alkaen henkilöstömitoituksesta poikkeamisen osalta. Samalla lakiin lisättiin henkilöstön ilmoitusvelvollisuus varhaiskasvatuksessa havaituista epäkohdista. Lisäksi varhaiskasvatuslakiin on tulossa muutoksia 1.8.2022 alkaen. Muutokset liittyvät varhaiskasvatuksessa järjestettävään lasten tukeen

Oppilas- ja opiskelijahuollon resurssoinnin saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle tehtiin päätös neljän uuden koulupsykologin palkkaamisesta 1.8.2021 alkaen.

Kustannusvaikutukset, jotka aiheutuvat edellä mainituista muutoksista, on otettu huomioon talousarviokehyksessä ja talousarvioesityksessä. Kaikkien muutosten talousvaikutuksia ei kyetä vielä tässä vaiheessa tarkasti arvioimaan. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksista poikkeamisen kustannuksiin vaikuttaa hoidossa olevien lasten määrä. Henkilöstön mitoitus, organisointi sekä joustava käyttö päivähoitoyksiköiden sisällä ja välillä mahdollistuu paremmin ja sijaisten tarve vähenee, mikäli hoidossa olevien lasten määrä edelleen vähenee.

Sivistystoimialan talousarvioesitys on annetun määrärahakehyksen mukainen. Esityksessä on lähdetty siitä, että vuonna 2022 palveluja kyetään järjestämään normaalilla tavalla. Lähtökohtana on, että koronapandemia ei haittaa toimintaa eikä vaikuta talouteen enää vuonna 2022.  Määrärahakehys on erittäin tiukka ja edellyttää säästäväistä toimintatapaa.

Irtaimen investoinnit

Sivistystoimialan irtaimen omaisuuden investointimäärärahalla,1.440.000 euroa, hankitaan 4. ja 7. luokkalaisten henkilökohtaiset Chromebook-laitteet sekä oppivelvollisuusiän laajentumisen ja maksuttoman toisen asteen edellyttämät lukion 1. luokan oppilaiden tietokoneet. Lisäksi määrärahalla hankitaan koulujen ja päiväkotien uudis- ja korjauskohteiden ensikertaisen varustamisen opetusvälineistöä ja kalustoa. 

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sivistystoimialan talousarvion vuodelle 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Perustelut

Kaupunginhallitus on 30.8.2021 tehnyt päätöksen talousarvion 2022 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Taloussuunnitelmavuodet tullaan esittämään ensimmäisen kerran kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa.

Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Henkilöstökulujen kohdalla kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Laskennallinen palkkasumman kasvu, johon tullaan varautumaan, on yhteensä n. 1,5 % vuoden 2021 palkkatasoon verrattuna. Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan. Palkkojen tämänhetkiset sivukuluprosentit on arvioitu kesäkuussa 2021 käytettävissä olevan parhaan tiedon perusteella ja ne päivitetään viimeisimpien arvioiden mukaisiksi yksiköiden kustannuspaikkakohtaisten käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Samoin eläkemenoperusteinen maksu päivitetään käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

 

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet

Elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarviota tehdään nyt toista kertaa. Organisaatiomuutoksessa 1.9.2020 yhdistettiin osa konsernihallinnon elinvoimayksiköstä ja viestintäyksiköstä sekä ICT-yksikkö kokonaisuudessaan ympäristö- ja lupapalveluiden toimialaan. Samalla Visit Pori Oy:n henkilöstö ja osa toiminnasta siirtyi liikkeenluovutuksessa toimialalle. Elinvoima- ja ympäristötoimiala kokoaa kaupungin keskeiset elinvoimaisuutta palvelevat toiminnot yhteen.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan määrärahakehys vuodelle 2022 on -22.617.000 euroa. Kehys on muodostettu vuoden 2021 kehyksen pohjalle, johon on lisätty palkankorotusvaraus 226.000 euroa. Kehyspohjaan on lisätty myös ICT-yksikön 207.000 euroa, joka koostuu kaupunkikonsernissa tehtävistä tietojärjestelmien vaihdoista, lisenssikustannusten kasvusta sekä työasemien vaihdosta kannettaviin ja suunnittelu- ja kehittämisyksikön EU-rahoitteisen Circwaste-hankkeen kolmannen vaiheen omarahoitusosuus 47.000 euroa. Lisäksi ICT-yksikön investointimäärärahoista on siirretty 250.000 euroa pysyväissiirtona käyttötalouteen puhelinhankintaprosessin vaihtuessa leasing-malliin. Leasing-siirtymässä on huomioitu Perusturvan ja Satakunnan pelastuslaitoksen siirtyminen hyvinvointialueelle niin, että heidän osaltaan leasing-sopimukset tehdään 24 kk ja ovat toimittajan puolelta siirrettävissä hyvinvointialueelle. Toimialalta on siirretty avustusmäärärahoja konsernipalveluihin 180.927 euroa, koska avustukset painottuvat jatkossa yhä enemmän yhdistysten kanssa solmittaviin kumppanuussopimuksiin.

Talousarvioesityksen laadinnassa on otettu huomioon eläinlääkinnän pieneläinpäivystyksen uudelleen organisointi, Prizztech Oy:n ostopalvelusopimuksen pieneneminen sekä ICT-yksikössä syntyneet sopimusteknilliset kustannussäästöt.

Toimintatuotoissa suurimmat euromääräiset muutokset tulevat joukkoliikenteen järjestämistavan muutoksesta sekä ympäristö- ja terveysvalvontayksikön uudesta lakisääteisestä valvontamaksusta. Joukkoliikenteen uudistus astui voimaan 7.6.2021, kun liikennöinnissä siirryttiin käyttöoikeussopimuksesta hankintasopimukseen. Tämä tarkoitti muun muassa sitä, että lipunmyyntituotot, mutta myös taloudellinen riski siirtyi liikennöitsijältä joukkoliikenneviranomaiselle eli Porin kaupungille. Talousarvioesityksessä on arvioitu 3.157.200 euroa toimintatuottoja joukkoliikenteelle vuodelle 2022, joka on lähes 31 prosenttia koko toimialan toimintatuotoista.

Vuoden 2022 alusta tulee voimaan elintarvikelain mukainen valvontamaksu kunnan viranomaisen suorittamasta elintarvikevalvonnasta.  Maksu, 150 €/valvontakohde, on vuosimaksu, johon ei sisälly valvontakäyntiä. Valvontakäynneistä peritään maksu ympäristöterveysjaoston hyväksymän taksan mukaisesti. Vuosimaksu peritään kaikilta rekisteröidyiltä elintarvikevalvontakohteilta (hyväksytyt laitokset, suurtalouskeittiöt, ravintolat, kahvilat, pikaruokalat, kaupat, leipomot ja muu valmistus, kuljetustoiminta, kontaktimateriaalitoimijat, itujen tuottajat). Maksusta ovat vapautettu alkutuotannon toiminta ja yleishyödylliset yhteisöt, jotka harjoittavat elintarviketoimintaa. Tällä hetkellä maksuvelvollisten määräksi arvioidaan Porin seudun yhteistoiminta-alueen kunnissa noin 750 kohdetta. Vuosimaksulla toteutetaan neuvontapalvelua, ruokamyrkytysepäilyjen selvittelyä, tietojen rekisteröintiä ja ylläpitoa sekä koulutuksia ja muuta ajan tasaista viestintää. Vuosimaksulla pyritään lisäämään viranomaisen antamaa ohjausta ja neuvontaa, mikä vähentää valvontakäynteihin käytettävissä olevaa henkilöresurssia, ja sitä kautta valvontamaksutuloja. Tämä vaikutus on huomioitu ympäristö- ja terveysvalvontayksikön tuottoja arvioitaessa.

Talousarvioehdotuksesta on ympäristöterveydenhuollon, jätehuoltoviranomaisen ja joukkoliikenneviranomaisen osalta pyydetty lausunnot yhteistoiminta-alueen kunnilta. Saapuneet lausunnot ovat pykälän liitteenä.

 

Tilannekuva ja riskiarviot

Yksityisten henkilöiden ja yritysten lisääntynyt toimeliaisuus näkyy erityisesti kaupunkisuunnittelun ja rakennusvalvonnan palveluiden kysynnässä. Toimialalla on tarve vastata tähän kysyntään nykyistä paremmin ja nopeammin. Onnistuneet ratkaisut Yyterin kehittämisessä ja korona-aika ovat johtaneet Yyterin uusiin kävijäennätyksiin. Joukkoliikenteen järjestämistavan muutos on tullut voimaan ja käytäntöjen hiominen jatkuu. Tähänkin vaikuttaa korona-aika siten, että joukkoliikenteen käyttö on noin 30 %:a vähäisempää kuin vuonna 2019.

Toimiala osallistuu jätehuollon yhtiöittämisen valmisteluun erityisesti jätehuollon viranomaistoiminnan ja jäteneuvonnan näkökulmasta. Hyvinvointialueen valmistelu vaikuttaa toimialalla eniten työllisyyspalveluihin, koska nykyinen kuntouttavan työtoiminnan työnjako perusturvan kanssa ei vastaa tulevan hyvinvointialueen ja kunnan suunniteltua työnjakoa.

Pieneläinpäivystyksen hankinta Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:ltä on alkanut siten, että Eläinklinikka Syke päivystää vuoden 2021 loppuun saakka viikonloput ja arkipyhät. Tämän jälkeen Evidensian päivystysvastuu ulottuu myös viikonloppuihin. Ympäristöterveydenhuollon ottamista osaksi hyvinvointialueen valmistelua ei ehdoteta.

Keskeiset riskit liittyvät lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamiseen tarvittavan osaavan henkilöstön riittävyyteen, koko kaupunkiorganisaatiota hyödyttävien palveluiden ja tarvikkeiden kustannusten nousuun sekä suunnitteilla oleviin merkittäviin toiminnallisiin muutoksiin.

 

Investoinnit 2022

Toimialan merkittävimmät investointitarpeet liittyvät ICT-hankintoihin ja Yyterin kehittämiseen. ICT-hankinnoissa tietokoneohjelmistojen ja laitteiden investointitarve vuonna 2022 on 1,15 M euroa, joka on 250.000 euroa vähemmän kuin suunniteltu. Tämä johtuu siirryttäessä puhelinten hankinnassa leasing-malliin, joka vapauttaa 250.000 euroa investointimäärärahoista pysyväissiirtona käyttötalouteen. ICT-investoinneissa otetaan erityisesti huomioon tiedonhallintalain (906/2019) vaatimat investoinnit tietoturvaan.

Yyterin kehittämiseen liittyvä tilainvestointi on Piletti-rakennuksen suunnittelu ja rakentaminen. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2022-23 ja sen kustannukset ovat 1,7 M euroa. Elinkeinoelämää tukevien investointien kokonaisuus Yyterissä on 0,4 M euroa vuonna 2022. Näistä merkittävimpiä toimenpiteitä ovat Yyterin aukion yleissuunnitelman toteuttaminen sekä ulkoilureitistön kehittämisen jatkaminen.

Porin Karhureitin yleisökäyttö on moninkertaistunut korjaustoimien, markkinoinnin ja pandemian vaikutuksesta, joten reittien lisääntyneen huoltotoiminnan varmistamiseksi on resursoitava myös luontopajan välineistöön. Työllisyyspalveluiden luontopajatoimintojen aineellisiin hyödykkeisiin varataankin 40.000 euroa sekä työpajatoiminnan koneisiin ja kalustoon varataan 20.000 euroa. Toimialan irtaimiston hankintaan esitetään varattavaksi 20.000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä toimialan talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Talousarvioprosessi

Johtokunta käsitteli talousarvion lähtökohtia kokouksessa 15.9.2020 § 43.

Talousarvion laadintaohjeistuksen mukaan johtokunnan esityksestä Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvioksi 2022 kaupunginhallitukselle tulee päättää syyskuussa 2021.

Laaditun aikataulun mukaan kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on loka-marraskuun vaihteessa ja valtuuston talousarviokokous 15.11.2021. Johtokunta hyväksyy Porin Veden lopullisen talousarvion valtuustokäsittelyn jälkeen olevassa kokouksessaan.

 

Kehys

Porin Veden ohjeellinen kehys eli vuosikatetavoite on 7,876 M€. Investointikehys on 4 M€ vuodelle 2022.

Kaupungille maksettava peruspääoman korko on edelleen 5 % eli 2,21 M€/v.

Liikelaitos on velvollinen maksamaan korkoa kaupungin myöntämälle lainalle. Liikelaitokselle ei makseta korkoa kaupungin käytössä oleville liikelaitoksen varoille.

Lyhytaikaisen velan korkoprosentti                                       3 %

Kaupungin kassaan tehtyjen sijoitusten korkoprosentti        0 %

Lyhytaikaisen velan kassalimiitti                                           1 M€

Lisäksi liikelaitoksen tulorahoituksella tulee pitkällä aikavälillä kattaa kaikki toiminnan kustannukset.  

 

Käyttötalous

Talousarvioesitys on tehty annetun kehyksen mukaisena. Hyvä palvelutaso vesi- ja viemärilaitostoiminnassa pyritään edelleen ylläpitämään liikelaitoksen kaikessa toiminnnassa. Liitteenä on Porin Vesi, liikelaitoksen tilannekuva ja riskiarvio.

Liitteenä on esitys Porin Veden käyttötalousarviosta vuodelle 2022.

Vuosikate on kehyksen mukainen 7,876 M€, samoin peruspääoman korko 2,21 M€.

Vuosivuokra Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamolle on 1,1 M€. Tällä summalla katetaan puhdistamoyhtiön käyttömenot, vuotuiset puhdistamolla tehtävät investoinnit sekä varaudutaan tuleviin normaaleja vuosi-investointeja suurempiin investointeihin. Vuokra on vuonna 2022 0,1 M€ pienempi kuin vuonna 2021.

Laskutettavan jätevesimäärän ennakoidaan uusien sopimusten perusteella kasvavan hieman aiemmasta. Merkittävin käyttömenojen lisäys aiheutuu palvelusopimusperusteisesti toimivan biokaasulaitoksen lietteenvastaanottomaksun noususta aiempaan käsittelytapaan verrattuna.

Käyttötalous tulee olemaan tiukka, mutta talousarvioesitys ei sisällä taksankorotuksia vuodelle 2022.

Suunnitelmavuosia 2023 ja 2024 ei ole tässä vaiheessa budjetoitu erikseen saadun ohjeistuksen mukaisesti.

 

Investoinnit

Vuoden 2022 investointeihin esitetään raamin mukainen 4 M€. Liitteenä on Porin Vesi, liikelaitoksen investointisuunnitelma vuodelle 2022. Suunnitellut laajennusinvestoinnit 2022 ovat 0,45 M€ ja saneerausinvestoinnit 3,55 M€. Liitteenä on myös investointiohjelma jatkovuosille 2022-2026.

 

Ehdotus

Esittelijä

Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta hyväksyy Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perustelut

Kaupunginhallitus on 30.8.2021 tehnyt päätöksen talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Talousarvioesitykset palautetaan talousyksikköön 24.9.2021 mennessä.

Talous

Perusturvan määrärahakehys vuodelle 2022 on -331 390 000 € (muutos vuoteen 2021 -19 668 000 € / 6,3 %). Alkuperäinen talousarvio vuodelle 2021 -311 722 000 € ja muutettu käyttösuunnitelma vuodelle 2021    -314 563 415 €.

Perusturvan osalta kehyspohjassa on huomioitu lainsäädännöllisinä muutoksina asiakasmaksulain muutos (toimintatulojen vähennys 4 miljoonalla eurolla, summaa tarkennettu elokuussa 3 miljoonaksi euroksi) ja lastensuojelun asiakasmitoituksen sekä jälkihuollon ikärajan nosto (toimintamenojen lisäys 0,5 miljoonalla eurolla). Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen yksityisten hinnankorotuksiin on varattu 3,9 miljoonaa euroa ja palvelujen ostoissa varaudutaan yleisesti noin 1,1 miljoonan euron kasvuun. Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon palkankorotusten vaikutus v. 2022, mikä on 1,8 % -1,8 miljoonaa euroa. Lisäksi erikoissairaanhoidon ostopalveluihin on lisätty 9 miljoonaa euroa Satasairaalan talousarvioehdotukseen perustuen, summaa tarkennettu elokuussa 8 miljoonaan euroon.

Palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, avustukset ja vuokrat ovat arvioitu vuoden 2021 talousarvion ja kuluvan vuoden toteumien perusteella sekä palvelujen ostojen kohdalla on otettu huomioon talousarvio raamissa huomioidut sopimuskorotukset ja kilpailutukset. Koronaan liittyviä kustannuksia ei ole huomioitu vuoden 2022 talousarviossa vaan odotus on, että nämä kustannukset katetaan valtion toimesta.

Toimintatuotot koostuvat asiakas- ja hoitomaksuista, vuokrista sekä yhteistoiminta-alueen laskutuksen tuotoista ja muista tuotoista. Toimintatuottoja laskevana on otettu huomioon asiakasmaksulain muutokset.

Henkilöstö

Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset päättyvät 28.2.2022. Kehyksessä on varauduttu valtakunnallisiin arvioihin perustuen mahdollisiin 1,8 prosentin palkankorotuksiin vuonna 2022. Koska uusi sopimuskausi alkaa kesken vuoden, on laskennallinen henkilöstökulujen kasvu vuoden 2021 talousarvioon verrattuna 1,5 prosenttia (3,8 M€). Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Toiminnalliset muutokset ja palvelualueiden esitetyt tarpeet (esim. henkilöstö)

Talousarvioesityksessä ei ole otettu huomioon kaikkia tulevia lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka vaikuttavat toiminnan laajuuteen tai kustannuksiin. Porin perusturvan palvelualueet ovat esittäneet henkilöstötarpeita, jotka perusturvat toiminnallisiin muutoksiin (toiminnan tarpeet tai lakimuutokset). Esitetyistä tarpeista KH:n hyväksymään raamiin vuodelle 2022 sisältyvät:

Sosiaali- ja perhepalvelut, lastensuojelu:

8 sosiaalityöntekijöiden viran lisäys (430 000 €) jotta 35 asiakasta / sos.tt toteutuu ja systeemisen työotteen toteuttaminen mahdollistuu kolmella konsultoivalla sosiaalityöntekijällä, Lastensuojelulain muutos esitetty tulevan voimaan 1.1.2022

Jälkihuollossa olevien ikärajan nosto 25 ikävuoteen 1.1.2020 alkaen on lisännyt asiakkaiden määrää, joita hoitamaan tarvitaan 2 sosiaaliohjaajan virkaa lisää (80 000 €).

Perusturvan palvelualueiden esitykset ovat kokonaisuutena oheismateriaalina.

Irtaimen investoinnit 2022

Irtaimen omaisuuden investointikehys on 1 200 000 €. Määrärahaa käytetään tietojärjestelmien päivittämiseen 1 000 000 € ja irtaimiston investointeihin 200 000 €.

Tuottavuusohjelma 2022

Tuottavuusohjelma perustuu NHG:n (Nordic Healthcare Group) kanssa laadittuun loppuraporttiin ja perusturvalautakunnan hyväksymään toimenpidesuunnitelmaan. Perusturvan tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi tarvitaan vuodelle 2022 määrärahaa seuraavasti:

Yhteistyö erikoissairaanhoidon, sivistystoimen, yksityisen ja 3. sektorin kanssa 1,06 M€. Palvelurakenteen keventäminen; ikäihmiset 3,03 M€, lastensuojelu 0,075 M€, ja vammaispalvelut 0,2 M€. Digihankkeet 0,385 M€ ja henkilöstön työhyvinvointi 0,3 M€.

Esitykseen sisältyy myös tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi vuodelle 2022 5,05 M€.

Talousarvion toiminnallinen osuus (TOP 11)

Talousarvion toiminnallisten   tavoitteiden   osuus   painottuu   toimialoilta   nostettuihin   taloudellisesti merkittävimpiin prosesseihin sekä kaupungin elinvoiman kehittämiseen. Talousyksikön controller-tiimi valmistelee yhteistyössä toimialojen kanssa 11 toimintakatteeltaan suurimman prosessin tilannekuvat, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet ja vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Nämä prosessikuvaukset liitetään prosessista vastaavan toimialan käyttötalousosan yhteyteen. Lisäksi kaupunkikehitys-ja elinvoimakokonaisuus esitetään omana tavoitteellisena osiona.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi perusturvan vuoden 2022 talousarvion. Esitykseen sisältyy myös tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi vuodelle 2022 5,05 M€.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin äänestykseen perustuen. Erno Välimäen ehdottamana ja Mirva Heinon kannattama muutettu päätösehdotus (EI) oli seuraava:  Perusturvalle esitetyn talousarvion raamin ylitse esitetään seuraavat henkilöstö lisäykset: RAI-koordinaattori (54 000 €) ja ikääntyneiden laatu-/ valvontakoordinaattori (54 000 €). Taloudellinen vaikutus yhteensä 108 000 €.

Esittelijä jättää eriävän mielipiteen.

 

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 47%

  Jyri Astokari, Marita Salmio, Juha Joutsenlahti, Karoliina Tala, Markus Halminen, Viliina Välimäki, Jari Holmberg, Hannu Peltomäki

 • Ei 9 kpl 53%

  Mirva Heino, Anne Mäntylä, Tiina Tervo, Helena Heljakka, Erno Välimäki, Marketta Juntunen, Tiina Rinne, Mika Aho, Minka Leino-Holm

Valmistelija

Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 30.8.2021 tehnyt päätöksen talousarvion 2022 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Taloussuunnitelmavuodet tullaan esittämään ensimmäisen kerran kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa.

Esityksissä varaudutaan kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa otetaan huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Henkilöstökulujen kohdalla kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Laskennallinen palkkasumman kasvu, johon tullaan varautumaan, on yhteensä n. 1,5 % vuoden 2021 palkkatasoon verrattuna. Lisäksi otetaan huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkojen tämänhetkiset sivukuluprosentit on arvioitu kesäkuussa 2021 käytettävissä olevan parhaan tiedon perusteella ja ne päivitetään viimeisimpien arvioiden mukaisiksi yksiköiden kustannuspaikkakohtaisten käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Samoin eläkemenoperusteinen maksu päivitetään käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt toimialan talousarvioesityksen kokouksessaan 29.9.2021. Toimialakohtainen talousarvioesitys siirtyy seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginvaltuusto hyväksynee talousarvion marraskuun aikana. Tämän jälkeen toimialat valmistelevat kustannuspaikkakohtaiset käyttösuunnitelmat loppuun ja lautakunnat vahvistavat ne joko joulukuun 2021 tai tammikuun 2022 kokouksessa.

Ympäristöterveydenhuollon talousarvion laadinnassa on otettu huomioon eläinlääkinnän pieneläinpäivystyksen uudelleen organisointi. Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy järjestää pieneläinpäivystyksen ympärivuorokautisesti 1.1.2022 alkaen. Päivystys on tarkoitettu Porin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen eli Porin, Ulvilan, Eurajoen, Nakkilan ja Harjavallan asukkaiden omistamille sekä alueella oleskeleville pieneläimille. Sopimus on kolmivuotinen ja sen vuosihinta on 200.000 euroa. Uudistuksen myötä tavoitellaan 150.000 euron säästöjä vuositasolla.

Vuoden 2022 alusta tulee voimaan elintarvikelain mukainen valvontamaksu kunnan viranomaisen suorittamasta elintarvikevalvonnasta. Maksu, 150 €/valvontakohde, on vuosimaksu, johon ei sisälly valvontakäyntiä. Valvontakäynneistä peritään maksu ympäristöterveysjaoston hyväksymän taksan mukaisesti. Vuosimaksu peritään kaikilta rekisteröidyiltä elintarvikevalvontakohteilta (hyväksytyt laitokset, suurtalouskeittiöt, ravintolat, kahvilat, pikaruokalat, kaupat, leipomot ja muu valmistus, kuljetustoiminta, kontaktimateriaalitoimijat, itujen tuottajat). Maksusta ovat vapautettu alkutuotannon toiminta ja yleishyödylliset yhteisöt, jotka harjoittavat elintarviketoimintaa. Tällä hetkellä maksuvelvollisten määräksi arvioidaan Porin seudun yhteistoiminta-alueen kunnissa noin 750 kohdetta. Vuosimaksulla toteutetaan neuvontapalvelua, ruokamyrkytysepäilyjen selvittelyä, tietojen rekisteröintiä ja ylläpitoa sekä koulutuksia ja muuta ajan tasaista viestintää. Vuosimaksulla pyritään lisäämään viranomaisen antamaa ohjausta ja neuvontaa, mikä vähentää valvontakäynteihin käytettävissä olevaa henkilöresurssia, ja sitä kautta valvontamaksutuloja. Tämä vaikutus on huomioitu ympäristöterveydenhuollon tuottoja arvioitaessa. 

Talousarvioehdotuksesta on pyydetty lausunnot yhteistoiminta-alueen kunnilta. Saapuneet lausunnot ovat pykälän liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä talousarvioesityksen tiedoksi.

Päätös

Ympäristöterveysjaosto päätti merkitä talousarvioesityksen tiedoksi.

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginjohtajan ehdotus Porin kaupungin talousarvioksi 2022 ja taloussuunnitelmaksi 2023-2024 on esityslistan liitteenä.

Strategisten yhtiöiden tavoitteet liitetään talousarviokirjaan talousarvion II lukemiseen, kun yhtiöiden toinen erä on käsitelty erikseen KH:ssa pe 22.10.2021.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus aloittaa talousarvioehdotuksen käsittelyn ja jatkaa sitä talousarvion II lukemisessa 1.11.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Arto Nurmi,  Aila Haikkonen, Sinikka Alenius, Jyrki Levonen, Bia Kaski, Raisa Ranta, Lauri Kilkku, Mari Kaunistola,  Arja Laulainen

Kokouskäsittely

Talousarvion I lukemisen yhteydessä seuraavat poistuivat esteellisinä:

 • Länsirannikon koulutus Oy: Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi, ​Länsirannikon Koulutus Oy)
 • Porin Linjat Oy: Aila Haikkonen (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • Porin Satama Oy: Arto Nurmi (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Porin YH-Asunnot Oy ja yhtiön tytäryhtiöt: Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen), Jyrki Levonen (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • Prizztech Oy: Bia Kaski (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • KOy Luotsinmäen Puhdistamo: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, läheinen on yhtiön toimitusjohtaja)
 • KOy Pormestarinluodon Keskus: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Suisto Kiinteistöt Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Yyterin Meriravintola Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Asunto Oy Porin Kiertokatu 16-18: Raisa Ranta: (intressijäävi)
 • Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö, Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Satakunnan sairaanhoitopiiri: Arja Laulainen, (yhteisöjäävi, yhtymävaltuuston puheenjohtaja). Puheenjohtajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Arto Nurmi.

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Talousarvioon on tehty I lukemisen jälkeen seuraavat muutokset:

Perusturva

Lisätty seuraava kirjaus perusturvan käyttötalousosaan:

 • RAI-koordinaattori (54 000 €) katetaan perusturvan vuoden 2022 kehyksestä. Ikääntyneiden laatu-/ valvontakoordinaattori (54 000 €) ja suunnitteluraha 24h lentävän sote-keskuksen suunnittelutyöhön (20 000 €) yhteensä 74 000 € katetaan tuottavuusohjelman budjetista sitä kasvattamatta. Edellytyksenä on, että lisävakanssit ovat koko Satakunnan hyvinvointialueen käytössä hyvinvointialueen tulevan organisaation mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus oikeuttaa samalla konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön tekemään muita ulkoasuun ja teksteihin liittyviä korjauksia, joilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan, asetettuihin tavoitteisiin tai laskelmiin.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jatkaa talousarvioehdotuksen käsittelyä kolmannessa lukemisessa 8.11.2021.

Esteellisyys

Arto Nurmi,  Aila Haikkonen, Sinikka Alenius, Jyrki Levonen, Bia Kaski, Raisa Ranta, Lauri Kilkku, Mari Kaunistola,  Arja Laulainen

Kokouskäsittely

Talousarvion II lukemisen yhteydessä seuraavat poistuivat esteellisinä:

 • Länsirannikon koulutus Oy: Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi, ​Länsirannikon Koulutus Oy)
 • Porin Linjat Oy: Aila Haikkonen (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • Porin Satama Oy: Arto Nurmi (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Porin YH-Asunnot Oy ja yhtiön tytäryhtiöt: Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen), Jyrki Levonen (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • Prizztech Oy: Bia Kaski (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • KOy Luotsinmäen Puhdistamo: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, läheinen on yhtiön toimitusjohtaja)
 • KOy Pormestarinluodon Keskus: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Suisto Kiinteistöt Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Yyterin Meriravintola Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Asunto Oy Porin Kiertokatu 16-18: Raisa Ranta: (intressijäävi)
 • Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö, Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Satakunnan sairaanhoitopiiri: Arja Laulainen, (yhteisöjäävi, yhtymävaltuuston puheenjohtaja). Puheenjohtajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Sampsa Kataja.

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Talousarvioon on II lukemisen jälkeen tehty seuraavat muutokset:

Perusturva

 • Lisätty 180 000 euroa koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon yhden lääkärin ja kahden terveydenhoitajan palkkaamiseksi.
 • Ostopalveluista katetaan ilman määrärahalisäystä kahden sosiaaliohjaajan palkkaaminen lastensuojelun perhehoitoon (kustannusarvio 80 000 euroa).
 • Lisätty 50 000 euroa työikäisten kuntouttavaan työtoimintaan.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

 • Lisätty 100 000 euroa uusien hankeavustuksien varauksiin kaikille suunnitelmavuosille.
 • Lisätty elinkeinopalveluiden ostoihin 78 000 euroa vuodelle 2022 ja 128 000 euroa vuodelle 2023.
 • Lisätty 700 000 euroa työllistämispalkkoihin kaikille suunnitelmavuosille (KH:n käyttöön).

Tekninen toimiala

 • Teknisen toimialan talousarviosta katetaan ilman määrärahalisäystä 14 000 euron korotus yksityistieavustuksiin.

Tuloslaskelmaosa

 • Suunnitelmakauden verotuloennusteet on päivitetty huomioiden uuden valtuustosopimuksen tavoitteet.

Investointiosa

 • Päivitetty uuden palloiluhallin investointisuunnitelma vastaamaan kaupunginhallituksen 1.11.2021 hyväksymää hankesuunnitelmaa.
 • Kallonlahden ruoppauksiin varatut määrärahat, 150 000 euroa vuonna 2022 ja 2 000 000 euroa vuonna 2023, on poistettu investointisuunnitelmasta.

Rahoitusosa

 • Muutettu pitkäaikaisten lainojen lisäyksiä investointisuunnitelman muutosten mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus oikeuttaa samalla konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön tekemään talousarviodokumenttiin muita ulkoasuun ja teksteihin liittyviä korjauksia, joilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan, asetettuihin tavoitteisiin tai laskelmiin.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talousarvioehdotuksen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavin korjauksin:

Talousarvion yleisperustelut

 • Kaupungin elinvoimaosio:
  • Reposaari – Kalloa koskeva osuus poistettiin talousarvion sivulta 24.

Kaupungin myöntämät avustukset

 • Hankeavustukset 319.073 €

  •  Korjattiin kohta: ”Varaus uusiin hankeavustuksiin (elinvoima- ja ympäristötoimiala) 100.000” muotoon ”Varaus uusiin hankeavustuksiin (elinvoima- ja ympäristötoimiala) 200.000”

 • Yksityistieavustukset 146.000

  • Korjattiin kohta: ”Yksityistieavustukset (tekninen toimiala) 146.000” muotoon ”Yksityistieavustukset (tekninen toimiala) 160.000”.

Käyttötalousosa

 • Käyttötalousosa, elinvoima- ja ympäristötoimiala
  • Kohta Elinkeinopalveluiden ostot Prizztech Oy:ltä summa 0,95 M€ korjattiin summaksi 1,028 M€

Kaupunginhallitus oikeuttaa samalla konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön tekemään talousarviodokumenttiin muita ulkoasuun ja teksteihin liittyviä korjauksia, joilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan, asetettuihin tavoitteisiin tai laskelmiin.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

_____________________________________

Tapio Furuholm jätti palloiluhallia koskevan eriävän mielipiteen.

Esteellisyys

Arto Nurmi,  Aila Haikkonen, Sinikka Alenius, Jyrki Levonen, Bia Kaski, Raisa Ranta, Lauri Kilkku, Mari Kaunistola,  Arja Laulainen

Eriävä mielipide

Tapio Furuholm jätti palloiluhallia koskevan eriävän mielipiteen:

"Vasemmistoliitto kannattaa palloiluhallin rakentamista. Nykyinen esitys on ylimitoitettu ja huonosti valmisteltu. Vasemmistoliitto varaa mahdollisuuden tuoda valtuuston kokouksessa kh:n päätöksestä poikkeavan esityksen."

Kokouskäsittely

Talousarvion III lukemiseen kohdistuvat seuraavat kirjaukset:

Talousarvion yleisperustelut

Kaupungin elinvoimaosio:

 • Kaupunginhallituksen käsitellessä talousarvion yleisperusteluita, kaupungin elinvoimaosiota asian käsittelyyn ja päätöksentekoon esteellisenä poistui Arto Nurmi (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
 • Reposaari – Kalloa koskeva osuus poistettiin talousarvion sivulta 24.

 

Tavoitteiden asettaminen konsernille

Kaupunginhallituksen käsitellessä tavoitteiden asettamista konsernille asian käsittelyyn ja päätöksentekoon esteelliset poistuivat seuraavasti:

Strategiset tytäryhtiöt:

 • Länsirannikon koulutus Oy: Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi, ​Länsirannikon Koulutus Oy)
 • Porin Linjat Oy: Aila Haikkonen (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • Porin Satama Oy: Arto Nurmi (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Porin YH-Asunnot Oy ja yhtiön tytäryhtiöt: Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen), Jyrki Levonen (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • Prizztech Oy: Bia Kaski (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)

Muut tytäryhtiöt:

 • KOy Luotsinmäen Puhdistamo: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, läheinen on yhtiön toimitusjohtaja)
 • KOy Pormestarinluodon Keskus: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Suisto Kiinteistöt Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Yyterin Meriravintola Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Asunto Oy Porin Kiertokatu 16-18: Raisa Ranta: (intressijäävi)

Tytäryhtiöiden päätetyt ja suunnitteilla olevat investoinnit:

 • Länsirannikon koulutus Oy: Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi, ​Länsirannikon Koulutus Oy)
 • Porin Satama Oy: Arto Nurmi (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Porin YH-Asunnot Oy ja yhtiön tytäryhtiöt: Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen), Jyrki Levonen (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • KOy Luotsinmäen Puhdistamo: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, läheinen on yhtiön toimitusjohtaja)
 • KOy Pormestarinluodon Keskus: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Suisto Kiinteistöt Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö, Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)

Tytäryhtiöiden lainakannan kehitys:

 • Porin Linjat Oy: Aila Haikkonen (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • Porin Satama Oy: Arto Nurmi (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Porin YH-Asunnot Oy ja yhtiön tytäryhtiöt: Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen), Jyrki Levonen (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • Suisto Kiinteistöt Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Asunto Oy Porin Kiertokatu 16-18: Raisa Ranta: (intressijäävi)
 • Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö, Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)

Tytäryhtiöiden tuloutusperiaatteet

 • Porin Satama Oy: Arto Nurmi (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)

Strategisten yhtiöiden tavoitteet

 • Länsirannikon koulutus Oy: Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi, ​Länsirannikon Koulutus Oy)
 • Porin Linjat Oy: Aila Haikkonen (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • Porin Satama Oy: Arto Nurmi (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Porin YH-Asunnot Oy ja yhtiön tytäryhtiöt: Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen), Jyrki Levonen (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • Prizztech Oy: Bia Kaski (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)

 

Kaupungin myöntämät avustukset

Hankeavustukset 319.073 €

Korjattiin kohta: ”Varaus uusiin hankeavustuksiin (elinvoima- ja ympäristötoimiala) 100.000” muotoon ”Varaus uusiin hankeavustuksiin (elinvoima- ja ympäristötoimiala) 200.000”

Yksityistieavustukset 146.000

Korjattiin kohta: ”Yksityistieavustukset (tekninen toimiala) 146.000” muotoon ”Yksityistieavustukset (tekninen toimiala) 160.000”.
 

Käyttötalousosa

Käyttötalousosa, perusturva

Kaupunginhallituksen käsitellessä käyttötalousosaa, perusturva asian käsittelyyn ja päätöksentekoon esteelliset poistuivat seuraavasti:

 • Porin YH-Asunnot Oy ja yhtiön tytäryhtiöt: Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen), Jyrki Levonen (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • Satakunnan sairaanhoitopiiri: Arja Laulainen, (yhteisöjäävi, yhtymävaltuuston puheenjohtaja), Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, yhtymähallituksen jäsen). Puheenjohtajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Sampsa Kataja.

Käyttötalousosa, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Kaupunginhallituksen käsitellessä käyttötalousosaa, elinvoima- ja ympäristötoimiala asian käsittelyyn ja päätöksentekoon esteelliset poistuivat seuraavasti:

 • Prizztech Oy: Bia Kaski (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • Porin Linjat Oy: Aila Haikkonen (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)

Kohta Elinkeinopalveluiden ostot Prizztech Oy:ltä summa 0,95 M€ korjattiin summaksi 1,028 M€

Käyttötalousosa, tekninen toimiala

Kaupunginhallituksen käsitellessä käyttötalousosaa, tekninen toimiala asian käsittelyyn ja päätöksentekoon esteelliset poistuivat seuraavasti:

 • Porin YH-Asunnot Oy ja yhtiön tytäryhtiöt: Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen), Jyrki Levonen (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • KOy Luotsinmäen Puhdistamo: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, läheinen on yhtiön toimitusjohtaja)

Investointiosa

Kaupunginhallituksen käsitellessä investointiosaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon esteelliset poistuivat seuraavasti:

 • Satakunnan sairaanhoitopiiri: Arja Laulainen, (yhteisöjäävi, yhtymävaltuuston puheenjohtaja), Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, yhtymähallituksen jäsen). Puheenjohtajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Sampsa Kataja.

Tapio Furuholm ehdotti palloiluhallihankkeen poistamista, koska hanke on ylimitoitettu ja huonosti valmisteltu. Esitystä ei kannatettu.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaa kokouksissaan 18.10.2021 § 717, 1.11.2021 § 770 ja 8.11.2021 § 799.

Asian aiempi käsittely ja esittely ovat luettavissa historiatiedoissa. 

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024 on asian liitteenä.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavalla kirjoitusvirheen korjaukselle : 

Käyttötalousosa

Toimialakohtaiset esitykset

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Korjataan kirjoitusvirhe kohdasta: "Työllisyyspalvelut 5,00 M€" muotoon "Työllisyyspalvelut 5,70 M€".

Valtuutettu Arto Nurmi jätti palloiluhallia koskevan seuraavan toivomusponnen: "Isomäen palloiluhallin suunnittelutyön yhteydessä kartoitetaan mahdollisuus nimisponsoriin. Tästä saatava taloudellinen hyöty käytetään hallin rakentamisen kustannuksiin tai ylläpitokuluihin."

Kokouskäsittely

Talousarvion käsittelyssä tehtiin seuraavat kirjaukset:

Yleiskeskustelu

Kaupunginvaltuusto kuuli kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulaisen alustuksen asiassa. Tämän jälkeen kuultiin valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuorot.

Puheenjohtaja ehdotti talousarvion käsittelyjärjestystä kaupunginvaltuustolle ja että yleiskeskustelussa esille tulleet ehdotukset ja ponnet kirjataan ja otetaan esille talousarvion yksityiskohtaisessa käsittelyssä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi menettelyn.

Valtuutettu Mikael Ropo esitti, että talousarvioehdotus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi talouden tasapainottamiseksi niin, että talousarvion lopputulos on nolla tai ylijäämäinen. Esitystä ei kannatettu. Esitys raukesi kannattamattomana.

Talousarvion yksityiskohtainen käsittely

Talousarvion yleisperustelut

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Tavoitteiden asettaminen konsernille

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Talousarvion yhteydessä vahvistetut erillisvaltuudet

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Kaupungin myöntämät avustukset

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan esittely ja sitovuus

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Toimialojen ulkopuolisten tehtävien meno- ja tuloarviot

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Toimialakohtaiset esitykset

Perusturva

Merkitään, että Mari Kaunistola luovutti puheenjohtajuuden II varapuheenjohtaja Petri Hurulle kello 21.07.

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Sivistystoimiala

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Korjataan kirjoitusvirhe kohdasta: "Työllisyyspalvelut 5,00 M€" muotoon "Työllisyyspalvelut 5,70 M€"

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Tekninen toimiala

Merkitään, että Mari Kaunistola palasi puheenjohtajaksi kello 21.40.

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Satakunnan Pelastuslaitos

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin

Tuloslaskelmaosa

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Investointiosa

Investointiosan esittely ja sitovuus

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Irtain ja muut investoinnit

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit

Valtuutettu Markku Tanttinen esitti, että Jokikeskuksen portaista, jotka johtavat veteen, luovutaan. Rantapäällyste kunnostetaan, kuten suunnitelma oli. Esitystä ei kannatettu. Esitys raukesi kannattamattomana.

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Tiloihin kohdistuvat investoinnit

Valtuutettu Markku Tanttinen esitti, että palloiluhallin budjettiin tuleva raha on rajattava alle 20 miljoonaan. Esitystä ei kannatettu. Esitys raukesi kannattamattomana.

Valtuutettu Raisa Ranta teki valtuutettu Juha Kantolan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: ” Muutosesitys TA2022 s. 126 investointiosa Palloiluhallin kohdalla oleva teksti korvataan seuraavalla: "Poriin rakennetaan palloiluhalli. Päätös hallista tehdään vuonna 2022. Lähikuukausina nykyistä suunnitelmaa karsitaan taloudellisten syiden vuoksi ja keskitytään pääasiaan, eli turvataan porilaisten nuorten mahdollisuus liikuntaharrastuksiin.””

Asiassa suoritettiin äänestys:

JAA: Pohjaehdotus

EI: Valtuutettu Raisa Rannan tekemä ja valtuutettu Juha Kantolan kannattama seuraava muutosesitys: ”Muutosesitys TA2022 s. 126 investointiosa Palloiluhallin kohdalla oleva teksti korvataan seuraavalla: "Poriin rakennetaan palloiluhalli. Päätös hallista tehdään vuonna 2022. Lähikuukausina nykyistä suunnitelmaa karsitaan taloudellisten syiden vuoksi ja keskitytään pääasiaan, eli turvataan porilaisten nuorten mahdollisuus liikuntaharrastuksiin.””

Äänestyksessä annettiin 59 ääntä, 39 JAA-ääntä ja 20 EI-ääntä, ei tyhjiä.Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä äänin 39-20 kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Valtuutettu Arto Nurmi jätti seuraavan toivomusponnen: Isomäen palloiluhallin suunnittelutyön yhteydessä kartoitetaan mahdollisuus nimisponsoriin. Tästä saatava taloudellinen hyöty käytetään hallin rakentamisen kustannuksiin tai ylläpitokuluihin.

Rahoitusosa

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Talousarvion meno- ja tuloarvioiden yhteenveto

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Liikelaitosten talousarviot

Porin Palveluliikelaitos

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Porin Vesi

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Liikelaitosten vaikutus kaupungin tilikauden tuloksen muodostumiseen

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Äänestystulokset

 • Jaa 39 kpl 66%

  Petri Huru, Arja Laulainen, Heidi Sakari, Mika Tuhkanen, Anssi Salmi, Timo Aro, Jarno Joensuu, Kaarina Ranne, Jussi Ihamäki, Hanna Sinisalmi, Tiina Stenman, Antti Lehtonen, Christa Lahto, Laura Pullinen, Aila Haikkonen, Ari Nordström, Bia Kaski, Martti Lundén, Juha Joutsenlahti, Marianne Ostamo, Arto Nurmi, Sonja Myllykoski, Ismo Läntinen, Kimmo Hohkala, Niko Viinamäki, Tiina Puska, Sampsa Kataja, Sanna Grönmark, Erno Välimäki, Johanna Huhtala, Henna Kyhä, Helena Heljakka, Antero Kivelä, Sinikka Alenius, Diana Bergroth-Lampinen, Matti Välimäki, Heikki Santavuo, Neea Kähkönen, Mari Kaunistola

 • Ei 20 kpl 34%

  Anttivesa Knuuttila, Viliina Välimäki, Mikko Pakkasela, Mikael Ropo, Nelly Pitkänen, Raija Koskiranta, Simo Korpela, Markus Halminen, Raisa Ranta, Hanna Raitakari, Jaakko Jäntti, Tapio Huhtanen, Juha Kantola, Emmastiina Hesso, Mika Aho, Julia Liljegren, Markku Tanttinen, Tapio Furuholm, Jani-Petteri Pajukoski, Marketta Juntunen

Tiedoksi

Talous- ja hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet