Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 225 Suisto Kiinteistöt Oy:n lainan takaus

PRIDno-2021-2081

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Suisto Kiinteistöt Oy (myöhemmin Yhtiö) on Porin kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö ja se kuuluu Porin kaupunkikonserniin.

Yhtiö on hankkinut kiinteistökokonaisuuden, jonka kiinteistötunnukset ovat 609-65-4-4 ja 609-65-4-18. Kiinteistökokonaisuuden kauppasumma oli 8 M€, joka suoritettiin osin Yhtiön kassavaroin 1,7 M€ sekä Porin kaupunginhallituksen tätä tarkoitusta myöntämällä 6,3 M€:n lyhytaikaisella kassalainalla. 

Yhtiö pyytää hakemuksessaan Porin kaupungin 80 %:n takausta enintään 6.300.000,00 euron 10 vuoden pitkäaikaiselle lainalle, jolla on tarkoitus maksaa pois Yhtiölle kaupungin toimesta myönnetty kassalaina. 

Yhtiö omistaa n. 100 ha:n kiinteistökokonaisuuden Porin Mäntyluodossa (telakka), jolla 
sijaitsee n. 54.000 m2 teollisuus- ja toimistorakennuksia sekä n. 6 ha:n kiinteistökokonaisuuden Porin Karjarannassa, jolla sijaitsee n. 18.000 m2 vuokrattavissa olevia teollisuus, varasto- ja toimistorakennuksia. Lisäksi yhtiö omistaa Porin Tiilimäellä vanhoja ammattikorkeakoulurakennuksia, jotka ovat vuokrattu Porin kaupungille.

Enersense-konserniin kuuluva Enersense Works Oy on ostanut 4.10.2021 allekirjoitetulla kauppakirjalla Pori Offshore Constructions Oy:n osakekannan. Samalla päivämäärällä Yhtiö on ostanut Pori Offshore Constructions Oy:ltä yllä mainitun kiinteistökokonaisuuden ja vuokrannut sen takaisin sale and lease back -järjestelyllä. Kyseessä on pääomavuokrasopimus, jonka perusteella vuokralainen vastaa kaikista 
kiinteistön ylläpitokuluista. Yhtiö vastaa kiinteistöverosta ja vakuutuksesta. Enersense-konsernin Yhtiölle maksama vuosivuokra on 800.000 euroa ja nettokassavirta muodostuu siten, että summasta vähennetään Porin kaupungille maksettava kiinteistövero sekä kiinteistön vakuutusmaksu. Sopimuksen nettokassavirta on siten n. 670 t€/vuosi ja kesto 5 vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu joko toistaiseksi voimassa olevana tai uudella viiden vuoden sopimuskaudella, johon vuokralaisella on optio. Enersense International Oyj on antanut omavelkaisen takauksen vuokrasopimuksen vastuista. 

Lainarahoituksen kilpailutuksen tuloksena Yhtiön hallitus on päätynyt valitsemaan lainan tarjoajaksi Danske Bankin, jonka laina-aika on 10 vuotta. Kiinteä korko 0,70 % on voimassa 5 vuotta lainan nostosta, minkä jälkeen tapahtuu uudelleen hinnoittelu sen hetkistä markkinatilannetta vastaavaksi. Korot ja tasalyhennykset peritään puolivuosittain. Ensimmäinen lyhennys tapahtuisi alustavasti 31.8.2022. Yhtiön hallituksen päätös on ehdollinen, sillä lainarahoitus edellyttää Porin kaupungin 80 % omavelkaista takausta lainapääomasta.

Danske Bankin lainatarjouksessa on myös Yhtiölle myönnettävälle lainalle kovenanttiehto, jonka mukaan Porin kaupungin omistus Suisto Kiinteistöt Oy:n osakkeista ja äänivallasta tulee säilyä 100 %:ssa. Muutokset Yhtiön omistuksessa vaativat Danske Bankin hyväksynnän.

Kuntalain takauksia koskeva pykälän 129 mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.

Euroopan komission tiedonannossa 2008/C155/02 on otettu kantaa erityisesti takausten ja vakuuksien osalta niiden kuulumisesta valtiontukisääntelyn piiriin. Tiedonannossa kuvaillaan edellytykset, joiden täyttyessä takauksen myöntämiseen ei sisälly valtiontukea. Edellytykset, joiden kaikkien täytyy toteutua, ovat seuraavat:

    1.    velallinen ei ole taloudellisissa vaikeuksissa;

    2.    takauksen laajuus on tarkasti määriteltävissä myöntämishetkellä;

    3.    takaus liittyy rahoitustoimeen, sille on asetettu kiinteä enimmäismäärä ja se ei kata enempää kuin 80 % lainan tai muun rahoitussitoumuksen määrästä;

    4.    takauksesta suoritetaan myöntäjälle markkinaperusteinen korvaus.

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö toteaa, että haettava rahalaitoslaina on kilpailutettu ja lainan korkosidonnaisuus on omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön mielestä perusteltu. Koska Yhtiö toimii tulkinnan mukaan kilpailulla markkinoilla, Porin kaupungin omavelkainen takaus on rajoitettava 80 prosenttiin lainan määrästä ollen euroina 5.040.000,00. Yhtiöllä on myös vakiintunutta kassavirtaa, jolla pystytään huolehtimaan lainanlyhennyksistä. Lisäksi ulkopuolisilla teetettyjen arviokirjojen perusteella kiinteistöjen arvo ympäristövastuillakin vähennettynä ylittää reilusti nyt mahdollisen takauksen kohteena olevan lainamäärän. Kaupungin takaus liittyy tiettyyn rahoitustoimeen ja sille on asetettu kiinteä enimmäismäärä sekä sen voimassaoloaika rajoitetaan 10 vuoteen. 

Takauksesta peritään markkinaehtoinen hinta. Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö on määrittänyt takausprovision ns. safe harbour -maksun mukaisesti 0,4 %:ksi. Provisio peritään vuosittain jäljellä olevan lainapääoman määrästä. Kaupunginhallituksella on oikeus tarvittaessa tarkistaa takausprovision määrää myöhemmin Iuokituslaitosten arviointien ja komission takauksina annettavia valtiontukia koskevan tiedonannon perusteella.

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö esittää, että Yhtiö antaisi Porin kaupungille vastavakuudeksi takauksesta jälkipanttina kiinteistökiinnityksen määrältään 5.040.00,00 euroa. Samalla omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö katsoo, että tämä myönnettävä takaus ei vaaranna Porin kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.

Lisäksi omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö toteaa, että yhteisön, jonka puolesta kaupungin takaus on annettu, tulee välittömästi antaa kaupunginhallitukselle ilmoitus toimintaansa olennaisesti vaikuttavista muutoksista taloudessaan.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää Suisto Kiinteistöt Oy:lle Danske Bankista em. ehdoin otettavalle enintään 6.300.000,00 euron lainalle omavelkaisen takauksen siten, että kaupungin takaus kattaa 80 % yhtiölle myönnettävästä lainasta ollen siis maksimissaan 5.040.000,00 euroa. Laina-aika on 10 vuotta. Tasalyhennykset tapahtuvat ja korko maksetaan puolivuosittain. Ensimmäinen lyhennys tapahtuisi arviolta 08/2022.  Velasta perittävä vuotuinen kiinteä korko on 0,70 %, joka on voimassa 5 vuotta lainan nostosta, minkä jälkeen tapahtuu uudelleen hinnoittelu sen hetkistä markkinatilannetta vastaavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että takauksen myöntämisen ehtoina ovat:

 -    Annettavan omavelkaisen takauksen myöntämisestä peritään 0,4 %:n takausprovisio vuosittain jäljellä olevan lainapääoman määrästä. 1. vuoden takausprovisio on maksettava viisi (5) pankkipäivää velkakirjan allekirjoittamisesta Porin kaupungin omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön ilmoittamalle pankkitilille. Kaupunginhallituksella on oikeus tarkistaa tarvittaessa takausprovision määrää myöhemmin Iuokituslaitosten arviointien ja komission takauksina annettavia valtiontukia koskevan tiedonannon perusteella.

-     Suisto Kiinteistöt Oy antaa Porin kaupungille vastavakuudeksi takauksesta jälkipanttina kiinteistökiinnityksen määrältään 5.040.00,00 euroa.

-     Suisto Kiinteistöt Oy:n tulee takauksen myöntämisen jälkeen antaa Porin kaupunginhallitukselle välittömästi ilmoitus omaan toimintaansa olennaisesti vaikuttavista muutoksista taloudessaan.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

_________________

Merkitään, että kokouksen päätteeksi kaupunginhallitus päätti, että Yliopistokeskuksen syysseminaariin Porissa 29.11.2021 osallistuvat Arja Laulainen, Sampsa Kataja, Esa Kohtamäki ja Aino-Maija Luukkonen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Aluekehittämispäiville Porissa 8.12.2021 osallistuvat Arja Laulainen, Mari Kaunistola ja Aino-Maija Luukkonen.

Esteellisyys

Arja Laulainen, Aila Haikkonen, Sinikka Alenius, Bia Kaski ja Lauri Kilkku

Kokouskäsittely

Tämän asian kohdalla poistuivat esteellisinä:

Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen)

Aila Haikkonen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankin edustajiston jäsen)

Bia Kaski (osallisuusjäävi, läheinen on palvelussuhteessa tarjoajaan)

Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankin edustajiston jäsen)

Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja)

Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Sampsa Kataja.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 8.10.2021 § 798.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Suisto Kiinteistöt Oy:lle Danske Bankista em. ehdoin otettavalle enintään 6.300.000,00 euron lainalle omavelkaisen takauksen siten, että kaupungin takaus kattaa 80 % yhtiölle myönnettävästä lainasta ollen siis maksimissaan 5.040.000,00 euroa. Laina-aika on 10 vuotta. Tasalyhennykset tapahtuvat ja korko maksetaan puolivuosittain. Ensimmäinen lyhennys tapahtuisi arviolta 08/2022.  Velasta perittävä vuotuinen kiinteä korko on 0,70 %, joka on voimassa 5 vuotta lainan nostosta, minkä jälkeen tapahtuu uudelleen hinnoittelu sen hetkistä markkinatilannetta vastaavaksi.

Kaupunginvaltuusto päättää, että takauksen myöntämisen ehtoina ovat:

 -    Annettavan omavelkaisen takauksen myöntämisestä peritään 0,4 %:n takausprovisio vuosittain jäljellä olevan lainapääoman määrästä. 1. vuoden takausprovisio on maksettava viisi (5) pankkipäivää velkakirjan allekirjoittamisesta Porin kaupungin omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön ilmoittamalle pankkitilille. Kaupunginhallituksella on oikeus tarkistaa tarvittaessa takausprovision määrää myöhemmin Iuokituslaitosten arviointien ja komission takauksina annettavia valtiontukia koskevan tiedonannon perusteella.

-     Suisto Kiinteistöt Oy antaa Porin kaupungille vastavakuudeksi takauksesta jälkipanttina kiinteistökiinnityksen määrältään 5.040.00,00 euroa.

-     Suisto Kiinteistöt Oy:n tulee takauksen myöntämisen jälkeen antaa Porin kaupunginhallitukselle välittömästi ilmoitus omaan toimintaansa olennaisesti vaikuttavista muutoksista taloudessaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Lauri Kilkku

Kokouskäsittely

Merkitään, että Lauri Kilkku poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi. Kilkku on Suisto Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja.

Tiedoksi

Suisto Kiinteistöt Oy /Perttu Taulu, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö/Anne Koivuniemi

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet