Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 230 Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa

PRIDno-2021-5157

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttaminen siirtyi Verohallinnolle 1.6.2013 alkaen veronkantolain (882/2012) 1.1.2013 voimaan tulleen muutoksen johdosta. Verosta vapauttamista koskevat säännökset ovat lakiin lisätyssä 7 a luvussa. Verohallinnolla on ollut tämän jälkeen ratkaisuoikeus kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskeviin vapautushakemuksiin veronkantolain 38 a §:n nojalla.

Verosta vapauttamisen ratkaisuvalta säilyi kuitenkin niillä kunnilla, jotka ilmoittivat ratkaisuvallan pidättämisestä Verohallinnolle määräaikaan mennessä. Porin kaupunki  ei ole aiemmin pidättänyt ratkaisuvaltaa itsellään.

Verohallinto tulee ratkaisemaan kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevat ajalla 1.1.2022−31.12.2024 vireille tulleet vapautushakemukset, ellei kunta nyt päätä pidättää itsellään ratkaisuvaltaa asiassa. Kunta voi niin halutessaan pidättää ratkaisuvallan vain toisessa asiaryhmässä.

Veronkantolain mukaan kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämisestä ilmoitus veronkantoviranomaiselle ennen kolmen vuoden ajanjakson alkua. Ilmoituksen antamisen ajankohdasta määrätään verohallinnon päätöksellä. Kunnan ratkaisuvalta koskee niitä kunnallis- tai kiinteistöveroa koskevia hakemuksia, jotka ovat tulleet vireille ajanjakson aikana.

Ratkaisuvallan pidättämisestä säädetään veronkantolain 48 §:ssä. Sen mukaan kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämisestä ilmoitus veronkantoviranomaiselle ennen kolmen vuoden ajanjakson alkua Verohallinnon päätöksessä määrättynä ajankohtana. Verohallinto on 20.11.2020 antanut päätöksen ”Verohallinnon päätös kunnallisveron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja kiinteistöveron vapauttamisen ratkaisuvallan pidättämistä koskevan ilmoituksen antamisesta”.

Veronkantolain § 38a:n mukaan ”Veronkantoviranomainen voi hakemuksesta myöntää vapautuksen tämän lain nojalla kannettavasta verosta ja maksusta sekä niiden viivästysseuraamuksista ja muista seuraamuksista. Vapautusta ei kuitenkaan voi myöntää tuloveron ennakosta, korkotulon lähdeverosta eikä metsänhoitomaksusta. Vapautus voi olla osittainen tai täydellinen.

Vapautus voidaan myöntää:

1) jos vero- tai maksuvelvollisen veronmaksukyky on sairauden, työttömyyden, elatusvelvollisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi olennaisesti alentunut tai jos siihen on verovelvollisen velkajärjestelyn vuoksi erityisiä syitä; tai

2) jos veron periminen on muusta erityisestä syystä ilmeisesti kohtuutonta.”

Ajalle 1.1.2019-31.12.2021 toimivallan pidätti itsellään sekä kunnallis- että kiinteistöveron osalta 23 kuntaa, pelkästään kunnallisveron osalta 1 kunta ja kiinteistöveron osalta 12 kuntaa. Pidättääkseen ratkaisuvallan itsellään 1.1.2022–31.12.2024 vireille tulevien hakemuksien osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus Verohallinnolle 19.11.2021 mennessä. Toimivalta ratkaisuvallan pidättämistä koskevan päätöksen tekemiseen on valtuustolla, jollei valtuusto ole kuntalain 91 §:n nojalla johtosäännössä siirtänyt toimivaltaansa kunnan muulle viranomaiselle.

Porin kaupungin ei ole edelleenkään tarkoituksenmukaista pidättää itsellään toimivaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Porin kaupunki ei pidätä itselleen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamista koskevaa ratkaisuvaltaa 1.1.2022–31.12.2024.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 8.10.2021 § 791.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Porin kaupunki ei pidätä itselleen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamista koskevaa ratkaisuvaltaa 1.1.2022–31.12.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talous- ja hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet