Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Eroanomus luottamustehtävistä, Irma Halonen

PRIDno-2020-2836

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Irma Halonen on jättänyt eroanomuksen luottamustehtävistä. Syy eronpyyntöön on henkilökohtainen. Halonen on toiminut Porin Veden johtokunnan jäsenenä valtuustokaudella 2017-2021.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 120 valinnut Porin Veden johtokunnan jäsenet ja varajäsenet vuosiksi 2017–2021 seuraavasti:

Jäsen                                            Varajäsen

pj Jari Nokkonen, KOK                 Voitto Lehtinen, KOK

Nina Aronen, KOK                        Marju Sjösten, KOK

vpj Markku Palomäki, PS              Markku Gustafsson, PS

Harri Aaltonen, SDP                      Tuomas Klimoff, SDP

Tapio Rosnell, SDP                        Tapio Harjanne, SDP

Anne Jakonen, SDP                      Raija Kukkakorpi, SDP

Sirpa Muurinen, VAS                      Irma Halonen, VAS

Marita Salmio, KESK                     Helena Peltomäki, KESK

Tapio Meri, VIHR                            Laura Seesmeri, VIHR

Irma Halosen eroanomus on nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että

- Irma Haloselle myönnetään ero Pori Veden johtokunnan varajäsenen tehtävästä; ja

- kaupunginvaltuusto valitsee uuden varajäsenen Pori Veden johtokuntaan.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 8.6.2020.
Asian aiempi esittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista. 
Irma Halosen eroanomus on nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää,​ että
-​ Irma Haloselle myönnetään ero Pori Veden johtokunnan varajäsenen tehtävästä;​ ja
-​ kaupunginvaltuusto valitsee uuden varajäsenen Pori Veden johtokuntaan.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti,​ että
-​ Irma Haloselle myönnetään ero Pori Veden johtokunnan varajäsenen tehtävästä;​ ja
-​ kaupunginvaltuusto valitsi uudeksi varajäseneksi Pori Veden johtokuntaan Milka Tommilan.

Kokouskäsittely

Raisa Ranta esitti Milka Tommilaa Porin Veden johtokunnan uudeksi varajäseneksi.

Tiedoksi

Nimetty henkilö, hallintoyksikkö/LUMU-tiimi, Porin Veden johtokunta, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, ICT-yksikkö/Helpdesk, tarkastustoimi, viestintäyksikkö

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet