Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Kerrostalotonttien hinnoittelu

PRIDno-2020-1806

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi
Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Lähivuosina on päättymässä kerrostalotonttien maanvuokrasopimuksia usean eri kaupunginosan alueella. Vuokrasopimusten uusimisen yhteydessä tulee tarkistettavaksi tonttien hinnoittelu. Kerrostalotonttien vuokrat ovat olleet sidottuina elinkustannusindeksiin, mutta indeksin nousu ei ole seurannut maan arvonnousua. Tästä syystä vuokran nousu voi jollain alueilla, kaupunginosasta riippuen, nousta moninkertaisiksi 60 vuoden vuokrasopimusten jälkeen. 

Kerrostalotonteille ei ole voimassa olevaa vahvistettua vyöhykehinnoittelua, vaan kerrostalotontteja on hinnoiteltu yksittäisten kaupunginosien osalta vuokrasopimusten uusimisten yhteydessä. Nyt, kun vuokrasopimuksia on päättymässä usean eri kaupunginosan alueella, on tullut tarve kerrostalotonttien vyöhykehinnoittelulle. 

Vuokrattuja kerrostalotontteja on myös lähtökohtaisesti myyty vuokralaiselle vuokralaisen pyynnöstä. Hinnoittelu tulee siten vahvistettavaksi myös niille kaupunginosille, joiden kerrostalotonttien vuokrasopimukset eivät ole päätymässä lähivuosina tonttien mahdollista myyntiä varten.  Hinnoittelua sovelletaan myös nyt haussa olevien rakentamattomien kerrostalotonttien luovuttamisessa. Uusien rakentamattomien kerrostalotonttien osalta luovutusmenettely päätetään erikseen. 

Kuntalain 130 §: perusteella kaupungin luovuttaessa tai antaessa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön, tulee puolueettoman arvioijan arvioida kiinteistön markkina-arvo niissä tapauksissa, joissa kiinteistöä ei voida luovuttaa avoimella tarjouskilpailulla. Infrajohtaminen on tilannut arvion kahdelta puolueettomalta arvioitsijalta: Newsec Valuation Oy:ltä (13.11.2019), jota on täydennetty hintavyöhykemallinnuksella 31.3.2020 (Newsec Advisory Oy) sekä Realia Management Oy:ltä (29.11.2019). 

Porissa tehtyjen kerros- ja rivitalokauppojen pienen lukumäärän johdosta arviota ei ole voitu tehdä suoraan kiinteistömuotoisten kauppojen perusteella, vaan arvio perustuu kauppahinta-aineiston lisäksi hintasuhdemenetelmään, jolla tontin arvo perustuu asunnon hinnan ja tontin hinnan suhdelukuun.  

Joukkohinnoittelussa tonttien yksilöllisiä ominaisuuksia ei voida ottaa huomioon, vaan tavoitteena on laatia selkeät hintavyöhykkeet, joita muodostettaessa hyödynnetään kaupunginosajaotusta. Vyöhykehinnasta on mahdollista poiketa kumpaankin suuntaan, jos tontin ominaisuudet poikkeavat olennaisesti alueen muista tonteista. Tällaiset tapaukset ratkaistaan luovutuspäätösten yhteydessä. 

Hinnoitteluesityksessä kerrostalotonttien hinnat on jaettu kuuteen hintavyöhykkeeseen edellä mainittujen hinta-arvioiden pohjalta. Esitetyt hinnat perustuvat arvioissa esitettyihin hintavyöhykkeiden keskiarvoihin, kuitenkin siten, että hinnat on saatu esitettyä kuuteen hinta-alueeseen.  

Tontin hinta lasketaan lähtökohtaisesti tontille osoitetun rakennusoikeuden määrän mukaan. Kuitenkin niille tonteille, joilla on asemakaavalla suojeltavaksi osoitettu rakennus, eikä sen johdosta tontin koko rakennusoikeus ole rakennettavissa, hinnoittelussa sovelletaan toteutuneen rakennuksen kerrosneliömäärää. 

Vuokrasopimusten uusimisessa noudatettavien siirtymäsäännösten mukaan uusi vuokra tulee voimaan portaittain viiden vuoden aikana. Vuokrasopimuksen päättymisvuodelta peritään vanhan sopimuksen mukaan laskettavaa vuokraa. Uusi vuokra otetaan käyttöön seuraavasta vuodesta lähtien viiden vuoden aikana 20 %:n porrastuksin kuitenkin niin, että vähintään peritään vanhan sopimuksen mukaista vuokraa. Siirtymäsäännös koskee vain nykyisen sopimuksen vuokralaista. Mikäli uusi vuokrasopimus siirretään kolmannelle, uusi vuokralainen maksaa heti seuraavan vuoden alusta lukien täyden vuokran.  

Infrajohtamisen hinnoitteluesitys: 

375,50 €/k-m² 1. Linna 2. Teljä 3. Karhunpää
       
255,00 €/k-m² 5. Itätulli 13. Kuninkaanhaka 21. Karjaranta
  9. Riihiketo    
       
191,50 €/k-m² 7. Aittaluoto 8. Isosanta  
       
122,50 €/k-m² 6. Päärnäinen 14. Herralahti 53. Pormestarinluoto
  10. Tiilinummi 16. Koivula  
  11. Tiilimäki 22. Käppärä  
       
74,50 €/k-m² 23. Musa  43. Vanhakoivisto 69. Viikinäinen
  25. Vähärauma 44. Väinölä  
  42. Impola 45. Metallinkylä  
       
50,00 €/k-m² 31. Leppäkorpi 61. Kaanaa 71. Reposaari
  36. Pihlava 62. Uniluoto 81. Finpyy
  37. Rieskala 65. Mäntyluoto  

 

Infrajohtaminen esittää, että em. hinnoittelu sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kerrostalotonttien vyöhykehinnaksi vahvistetaan edellä esitetty hinnoittelu ja että hinnat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti äänin 7-6 esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kerrostalotonttien vyöhykehinnaksi vahvistetaan edellä esitetty hinnoittelu ja että hinnat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.

Eriävä mielipide

Markku Tanttinen ilmoitti asiassa eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Ennen tämän asian käsittelyä tonttipäällikkö Elisa Laine kertoi Reposaaren mökkipalstojen vuokraamisesta ja yleiskaavan laatimisesta alueelle sekä kerrostalotonttien hinnoittelusta (16:03 - 17:09).

Kokous keskeytettiin 16:07-16:16 väliseksi ajaksi, koska Ilkka Holmlund menetti Teams -yhteyden.

Keskustelun kuluessa Markku Tanttinen ehdotti Antero Kivelän kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, joten oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Jaa näppäintä painavat ne, jotka kannattavat päätösehdotusta ja Ei näppäintä painavat ne, jotka kannattavat Tanttisen tekemää palautusesitystä.

Suoritetussa äänestyksessä päätösehdotusta kannattivat Aila Haikkonen, Anttivesa Knuuttila, Johanna Huhtala, Antti Lehtonen, Jari Haapaniemi, Veera Forsbacka, Ilkka Holmlund. Palautusesitystä kannattivat Minna Haavisto, Jyrki Levonen, Johanna Rantanen, Antero Kivelä, Milka Tommila, Markku Tanttinen.

Lautakunta esittää äänin 7-6 kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kerrostalotonttien vyöhykehinnaksi vahvistetaan edellä esitetty hinnoittelu ja että hinnat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 54%

  Aila Haikkonen, Anttivesa Knuuttila, Johanna Huhtala, Antti Lehtonen, Jari Haapaniemi, Veera Forsbacka, Ilkka Holmlund

 • Ei 6 kpl 46%

  Minna Haavisto, Jyrki Levonen, Johanna Rantanen, Antero Kivelä, Milka Tommila, Markku Tanttinen

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 12.05.2020. Asian esittely ilmenee asian historiantiedoista.

Tekninen lautakunta päätti äänin 7-6 esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kerrostalotonttien vyöhykehinnaksi vahvistetaan edellä esitetty hinnoittelu ja että hinnat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kerrostalotonttien vyöhykehinnaksi vahvistetaan edellä esitetty hinnoittelu ja että hinnat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Kokouskäsittely

Krista Kiuru saapui kokoukseen klo 15:32.

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 25.5.2020 § 297, jossa esittelijä poisti asian listalta teknisen lautakunnan pöytäkirjan historiatietojen täydentämiseksi kokousmenettelyn osalta.

Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa 12.5.2020. Asian esittely ilmenee asian historiatiedoista ja kokouskäsittely alla olevasta tekstistä:

Ennen tämän asian käsittelyä tonttipäällikkö Elisa Laine kertoi Reposaaren mökkipalstojen vuokraamisesta ja yleiskaavan laatimisesta alueelle sekä kerrostalotonttien hinnoittelusta 

Keskustelun kuluessa Markku Tanttinen ehdotti Antero Kivelän kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, joten oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Jaa näppäintä painavat ne, jotka kannattavat päätösehdotusta ja Ei näppäintä painavat ne, jotka kannattavat Tanttisen tekemää palautusesitystä.

Suoritetussa äänestyksessä päätösehdotusta kannattivat Aila Haikkonen, Anttivesa Knuuttila, Johanna Huhtala, Antti Lehtonen, Jari Haapaniemi, Veera Forsbacka, Ilkka Holmlund. Palautusesitystä kannattivat Minna Haavisto, Jyrki Levonen, Johanna Rantanen, Antero Kivelä, Milka Tommila, Markku Tanttinen.

Lautakunta esittää äänin 7-6 kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kerrostalotonttien vyöhykehinnaksi vahvistetaan edellä esitetty hinnoittelu ja että hinnat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kerrostalotonttien vyöhykehinnaksi vahvistetaan edellä esitetty hinnoittelu ja että hinnat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksissaan 1.6.2020 ja 8.6.2020. Asian esittely ja aiemmat käsittely ovat luettavissa historiatiedoista. 

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää,​ että kerrostalotonttien vyöhykehinnaksi vahvistetaan edellä esitetty hinnoittelu ja että hinnat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi  kaupunginhallituksen päätösehdotuksen. 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan julkaisussa on tapahtunut metatietovirhe, mistä johtuen asiakohdan ”§ 86 Kerrostalotonttien hinnoittelu” päätökseksi verkkojulkaisussa on kirjautunut lause: ”Salassapidettävät tiedot poistettu.”

Pöytäkirjan metatiedot on korjattu pöytäkirjan julkaisun jälkeen hallintolain 51 §:n nojalla, minkä jälkeen asian päätös verkkojulkaisussa näkyy tarkastetun pöytäkirjan mukaisesti seuraavasti: ”Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.”

Uudelleen versioitu pöytäkirja asetetaan nähtäville 2.7.2020.

Kokouskäsittely

Sanna Mustajoki-Kunnas poistui kokouksesta klo 0.33.

Aila Korkeaoja esitti asian hylkäämistä.

Markku Tanttinen teki esityksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Antero Kivelä kannatti Markku Tanttisen palautusesitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa on kannatettu palautusesitys, joten on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
Jaa = asian käsittelyä jatketaan
Ei = Markku Tanttisen esittämä ja Antero Kivelän kannattama esitys asian palauttamisesta.
Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 37 - 22 kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa Aila Korkeaoja on esittänyt asian hylkäämistä. Esitystä ei ole kannatettu, joten esitys raukeaa.

Äänestystulokset

 • Jaa 37 kpl 63%

  Anttivesa Knuuttila, Hanna Hildén, Veera Forsbacka, Jarno Joensuu, Jaana Laitinen-Pesola, Esa Anttila, Juha Vasama, Tommi Raunela, Antti Koskela, Jari Pajukoski, Aila Haikkonen, Mirva Heino, Heikki Santavuo, Erno Välimäki, Ari Jalonen, Sonja Myllykoski, Martti Lundén, Mikael Ropo, Satu Hatanpää, Jyrki Levonen, Tiina Puska, Diana Bergroth-Lampinen, Mari Kaunistola, Henna Kyhä, Juha Kantola, Pirjo Mäki, Ari Nordström, Rauli Taimi, Esa Wahlman, Arja Laulainen, Petri Reponen, Sinikka Alenius, Juha Joutsenlahti, Raisa Ranta, Mika Tuovinen, Mika Aho, Krista Kiuru

 • Ei 22 kpl 37%

  Anne Liinamaa, Markku Tanttinen, Minna Haavisto, Tapio Huhtanen, Rami Virtanen, Irma Roininen, Antero Kivelä, Milka Tommila, Heidi Sakari, Ismo Läntinen, Kaarina Ranne, Laura Pullinen, Pertti Mäenpää, Anssi Salmi, Simo Korpela, Sanna Grönmark, Oili Heino, Arto Nurmi, Petri Huru, Aila Korkeaoja, Jari Haapaniemi, Jaakko Jäntti

Tiedoksi

Tekninen toimiala/Iiris Lehti, tekninen lautakunta

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet