Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Konsernihallinnon toimialajohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

PRIDno-2020-3302

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, timo.jauhiainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 18.5.2020 § 64 kokouksessaan käsitellyt Pori-sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arviointiin liittyvää hallintosäännön muuttamista. Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020 § 233, että konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri Kilkku hoitaa oman tehtävänsä ohella myös ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan toimialajohtajan tehtävät ajalla 1.5.2020 - 31.12.2020. Konsernihallinnon organisaatiorakennetta muutetaan niin, että osa toiminnoista siirretään konsernipalvelujen kokonaisuuteen ja osa toiminnoista muodostettavaan elinvoima- ja ympäristötoimialaan.Elinvoima-​ ja ympäristötoimialan kokonaisuuden valmistelusta vastaa toimialajohtaja Lauri Kilkku. Visit Pori Oy:n henkilöstö siirtyy elinvoima- ja ympäristötoimialan matkailu ja markkinointi -yksikköön. 

Voimassa olevan konsernihallinnon toimintasännön mukaan konsernihallinnon toimialajohtajan yleiset tehtävät on määritelty hallintosäännössä. Tämän lisäksi toimialajohtajan tehtävänä on toimintasäännön mukaan johtaa ja kehittää konsernihallinnon toimintaa, vastata konsernihallinnon toiminnan yhteensovittamisesta ja yhteistoiminnasta, nimetä toimialallaan viranhaltijaedustajat eri työryhmiin, päättää toimialaansa kuuluvien järjestöjen ja yhdistysten kokousedustajien valinnasta ja edustajille annettavasta evästyksestä, ellei tehtävää ole määrätty jonkin toimielimen tehtäväksi. 

Voimassa olevan hallintosäännön mukaan konsernihallinnon toimialaa johtaa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisena toimialajohtaja. Toimialajohtajat vastaavat toimialansa toiminnasta sekä johtavat ja kehittävät toimintaa kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa sekä konsernihallinnon ohjauksessa. 

Kaupunginvaltuusto käsitteli 18.5.2020 kokouksessa seuraavat  muutokset voimassa olevaan hallintosääntöön liittyen muodostettavan elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajaan: Elinvoima-​ ja ympäristötoimialan toimialaa johtaa,​ osittain myös kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisena,​ toimialajohtaja. Kaupunginjohtajan sijaisena kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii elinvoima-​ ja ympäristötoimialan toimialajohtaja. Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä sivutoimiluvan vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää muiden viranhaltijoiden osalta toimialajohtaja,​ perusturvajohtaja,​ pelastusjohtaja,​ liikelaitoksen johtaja tai toimintasäännössä määrätty.

Lain kunnallisesta viranhaltijasta (11.4.2003/304) 23 §:n mukaan "toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää."

Konsernihallinnon toimialajohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttamiselle on edellä mainitun lainkohdan mukaiset perusteet, koska Elinvoima- ja ympäristötoimialaa johtaa jatkossa yksi toimialajohtaja aiemman kahden erillisen toimialajohtajan sijaan. Konsernihallinnon toimialajohtaja on antanut virantoimitusvelvollisuuden muuttamiseen suostumuksensa. Samalla voidaan esittää Ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan toimialajohtajan virka lakkautettavaksi.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri Kilkun virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta siten, että hän toimii 1.9.2020 lukien Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajana. Virkanimike muutetaan samassa yhteydessä nimikkeeksi "toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristöpalvelut". 

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajan palkkaus on 8.395,30 €/kk. Tämän lisäksi hänelle myönnetään luontoisetuna puhelinetu, jonka arvo on 20 €/kk.  

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Ympäristö- ja lupalvelut -toimialan toimialajohtajan virka lakkautetaan 1.9.2020 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Lauri Kilkku, Tuomas Hatanpää

Kokouskäsittely

Lauri Kilkku (intressijäävi) ja Tuomas Hatanpää (palvelussuhdejäävi) poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 1.6.2020. 

Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko on luettavissa asian historiatiedoissa. 

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan toimialajohtajan virka lakkautetaan 1.9.2020 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet