Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Porin palveluverkkouudistus 2020

PRIDno-2020-3238

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Porin palveluverkkouudistuksen kokouksessaan 27.5.2019 § 56. Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kaupungin taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi ja lasten ja nuorten määrä on vähentynyt arvioitua enemmän.

Kaupunginhallitus ja valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat kevään 2020 aikana käynnistäneet valmistelun kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Kaikilta toimialoilta edellytetään tähän merkittäviä toimenpiteitä. Sivistystoimialan osalta koulu- ja päiväkotiverkon uudelleenarviointi on tässä tilanteessa välttämätöntä.

Kaupunginvaltuuston Porin palveluverkkouudistuksessa päätettiin palvelualueista ja pääasiassa sivistystoimialan palvelurakenteesta palvelualueittain seuraavasti:

Ahlainen

Nykyisen liikuntasalin yhteyteen rakennetaan uusi monitoimitalo/kylätalo (n. 800 m2), jossa toimii varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus luokat 1-6, kirjasto ja vapaan sivistystyön sekä perusturvan palvelut.

Noormarkku

Nykyinen palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.

Lavia

Ensivaiheessa varhaiskasvatus siirretään väliaikaisesti vuoden 2019 aikana Keskuskoulun tiloihin. Ryhdytään valmistelemaan sivistystoimialan ja tarvittaessa perusturvan palvelujen keskittämistä Lavian yhtenäiskoulun tiloihin. Peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Päiväkoti Huvikumpu myydään.

Itä-Pori

Nykyinen palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.

Pohjois-Pori

Pohjois-Poriin rakennetaan noin 900–1000 oppilaan monitoimitalo, johon Ruosniemen ja Toejoen koulut yhdistetään ja alueen yläkoululaiset siirtyvät.
Rakennettava monitoimitalo toimii alueen sivistystoimialan palvelujen ja mahdollisesti perusturvapalvelujen keskuksena.

Keski-Pori

Nykyinen palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Kallelan ja Herttuan koulut yhdistetään Lyseokorttelin tiloihin.

Länsi-Pori

Vähärauman koulun tilalle rakennetaan uusi noin 600 oppilaan alakoulu. Leppäkorven sivutoimipiste lopetetaan. Muilta osin palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Tuorsniemen koulu jatkaa 1-sarjaisena alakouluna.

Meri-Pori

Meri-Porin yhtenäiskoulun ja Kyläsaaren koulun yhteyteen rakennetaan uudet päiväkodit, minkä jälkeen Enäjärven, Onnenkiven, Pihlajamarjan ja Uudenniityn päiväkodit lopetetaan.
Muilta osin Pihlavan, Enäjärven ja Kyläsaaren palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.
Reposaaren koulun luokat 1-6 siirtyvät puukorttelin kouluun peruskorjauksen valmistuttua. Puukorttelin peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Kivikoulu suljetaan.

Muutosesitys kaupunginvaltuuston 27.5.2019 § 56 palveluverkkopäätökseen

Kaupunginhallituksen edellyttämien säästövelvoitteiden mukaisesti 27.5.2019 kaupunginvaltuuston hyväksymästä palveluverkosta on valmisteltu uusi esitys. Esityksen tavoitteena on säilytyttä palvelun taso mahdollisimman hyvänä talousvaikeuksista huolimatta. Säästöjä on ensisijaisesti haettu uudis- ja peruskorjauskohteiden toteuttamissuunnitelmista, koulujen ja päiväkotien uudelleen organisoinnista sekä koulupiirirajoja laajentamisesta oppilaaksiottoalueiksi. Edellä mainittu muutos tarkoittaa sitä, että nykyisten koulupiirien alueilla asuvien oppilaiden lähikoulu määritellä vuosittain sen mukaisesti, että voidaan optimoida koulukuljetukset sekä alueen koulujen luokkakoot toimiviksi ja taloudellisiksi. Yksittäisen oppilaan sijoittumisesta viranhaltijapäätöksen tekee opetusyksikön päällikkö.

Palvelualueet

 1. Ahlainen ja Noormarkku
  1. Ahlaisten ja Noormarkun koulupiirit muodostavat yhtenäisen oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.
  2. Ahlaisten monitoimitaloa ei rakenneta, vaan nykyisen koulurakennuksen tilalle hankitaan 480m2 tilaelementti, johon keskitetään varhaiskasvatus ja luokat 1-2 sekä kirjastopalvelut ja tarvittavat terveyspalvelut vuoden 2021 aikana.
  3. 3.-6.-luokkien oppilaat siirtyvät Noormarkun yhtenäiskouluun tai Kankaan kouluun 1.8.2021 alkaen oppilaaksiottoalueperiaatteiden mukaisesti.
  4. Söörmarkun koulun luokkien 3-4 opetus siirtyy Noormarkun yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen. Luokkien 1-2 opetus säilyy Söörmarkun koulun ja päiväkodin tiloissa.
  5. Söörmarkun koulun peruskorjaustarve tarkistetaan vuoden 2024 lopussa.
  6. Kankaan koulun opetus säilyy toistaiseksi ennallaan. Noormarkun alueen oppilasmäärien vähenemisen myötä osa Kankaan koulun opetuksesta siirretään jatkossa Noormarkun yhtenäiskouluun.
  7. Kankaan koulun peruskorjaustarve tarkistetaan 2024 lopussa.

Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027

 • Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi

  • Sivistystoimia HTV                                 -185 000 €

  • Kiinteistön ylläpito                                            - 0 €

  • Rahoituskulut                                         -271 000

                    Yhteensä              - 456 000 €

 • Investointikulut -4 750 000 €

 

 1. Lavia
  1. Varhaiskasvatus jatkaa toistaiseksi remontoiduissa Keskuskoulun tiloissa. Palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.

Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027

 • Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi

  • Sivistystoimiala HTV                                        - 0 €

  • Kiinteistön ylläpito                                            - 0 €

  • Rahoituskulut                                          - 34 000

                   Yhteensä                   - 34 000 €

 • Investointikulut -594 000 €

 

 1. Itä-Pori
  1. Kalaholman koulua ei peruskorjata. Itä-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Kalaholman oppilaat siirtyvät Itätuulen, Väinölän ja Uudenkoiviston kouluihin oppilaaksiottoalue-periaatteiden mukaisesti.  
  2. Väinölän ja Piparmintun päiväkoteja ei peruskorjata ja niiden käytöstä luovutaan 2024 tai aikaisemmin alueen varhaiskasvatuspalvelujen tarpeen vähentyessä.
  3. Uudet päiväkotitilat hankitaan palveluseteli-päiväkodilta, jolle osoitetaan paikka esim. Uudenkoiviston koulun tai entisen Herralahden koulun alueelta.

Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027

 • Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi

  • Sivistystoimiala HTV                             – 1 000 000 €

  • Kiinteistön ylläpito                                     - 415 000 €

  • Rahoituskulut                                            - 206 000 €

                              Yhteensä                  - 1 621 000 €

 • Investointikulut – 3 607 000 €

 

 1. Pohjois-Pori
  1. Pohjois-Poriin ei rakenneta yhtenäiskoulua, vaan alueelle rakennetaan 600 oppilaan 1-6 luokkien monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen tarvitsemat tilat.
  2. Pohjoisväylä ja sen ympäristö suunnitellaan valmiiksi ja toteutetaan ympäristön rakentamisen paineen mukaan.

Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027

 • Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi

  • Sivistystoimiala                                       - 300 000 €

  • Kiinteistön ylläpito                                   - 234 000 €

  • Rahoituskulut                                          - 544 000 €

      Yhteensä                  - 1 078 000 €

 • Investointikulut – 9 516 000 €

 

 1. Keski-Pori
  1. Lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2020 alkaen ja lukiokoulutus siirtyy PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin 1.8.2023 mennessä.
  2. Cygnaeuksen koulun peruskorjaus aloitetaan vasta investointijakson lopussa 2029.
  3. Myötätuulen (yhdistetty Herttua ja Kallelan koulu) koululle hankitaan tila lv. 22-23 alkaen. 
  4. Selvitetään VAKA-paikkojen tarve.
  5. Tarjotaan palvelusetelipäiväkodille tontti Uudenkoiviston tai puretun Herttuan koulun tontilta
  6. Päiväkoteja Kiertokatu, Uusikoivisto ja kuvataidepäiväkoti Viikaria ei peruskorjata. Kiertokadun ja Viikarin peruskorjaus ei ole mukana suunnittelukauden investointisuunnitelmassa.
  7. Selvitetään Viikkarin Valkaman muutostyö päiväkodin ja perusturvan käyttöön.

Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027

 • Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi

  • Sivistystoimiala                     - 474 000 €

  • Kiinteistön ylläpito                   - 97 000 €

  • Rahoituskulut                        - 121 000 €

   • Yhteensä                   - 692 000 €

 • Investointikulut – 10 918 000 €

 1. Länsi-Pori
  1. Ei investointimuutosta palveluverkkoon nähden. Vähärauman koulun rakentaminen on aloitettu.
  2. Käppärän, Vähärauman ja Tuorsniemen koulupiirit muodostavat yhtenäisen oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.

Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027

 • Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi
  • Sivistystoimiala                                     0 €
  • Kiinteistön ylläpito                                 0 €
  • Rahoituskulut                                        0 € 

Yhteensä                        0 €

 • Investointikulut 0 €

 

 1. Meri-Pori
  1. KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun tontille 2 600 000€ (yhtiö)
  2. Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
  3. Enäjärven päiväkoti käytetään investointijakson 2034 loppuun.
  4. Onnenkiven ja Pihlajamarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin valmistuttua.
  5. Uudenniityn päiväkoti suljetaan kesällä 2020.
  6. Enäjärven koulua ei peruskorjata. Meri-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Enäjärven koulun oppilaat siirretään Meri-Porin ja Kyläsaaren kouluihin.
  7. Kyläsaaren koulun peruskorjaus siirretään investointikauden loppuun.
  8. Reposaaren luokat 3-6 siirtyvät Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021  ja vuosiluokkien 1-2 opetus järjestetään Reposaaren päiväkodin yhteydessä.
  9. Kivikoulu suljetaan, puukorttelia ei korjata koulukäyttöön

Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027

 • Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi
  • Sivistystoimiala                          - 600 000 €
  • Kiinteistön ylläpito                        - 51 000 €
  • Rahoituskulut                             - 652 000 €
   • Yhteensä                       -1 303 000 €
 • Investointikulut – 11 407 000 €

Taloudelliset säästöt yhteensä on esitetty erikseen liitteessä.

 1. Porin lukio

Porin lukioiden hallinnollinen yhdistäminen 1.8.2020 alkaen Porin lukioksi. PSYLn lukion rehtori on siirtynyt toiseen tehtävään ja lukion rehtoruus hoidetaan lukuvuoden 20-21 määräaikaisella rekrytoinnilla. Lukuvuoden aikana Porin lukion rehtorin paikka julistetaan auki ja täytetään 1.6.2021 alkaen. PSYLn lukion vararehtori on ilmoittanut eläköityvänsä kesällä 2021 ja kyseistä virkaa ei täytetä.

Toiminnallisesti lukiot yhdistetään lukuvuosien 2021-2023 aikana. Lukiokoulutus siirtyy vaiheittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin. Lukuvuoden alkaessa 1.8.2023 kaikki lukiolaiset opiskelevat PSYLn korttelissa ja sen ympäristössä ja vastaavasti Lysokorttelissa opiskelevat 7-9 oppilaat.

Yhdistämisellä saavutetaan taloudellista hyötyä rehtorivirkojen yhdistämisellä ja vähentämisellä niin lukiosta kuin luokkien 7-9 perusopetuksesta. Lisäksi kurssien ja oppituntien yhdistämisestä saavutetaan säästöjä.

 1. Urheilutalo ja uusi palloiluhalli

Urheilutalon käyttöä voidaan jatkaa nykyisellään, mikä mahdollistaa investoinnin siirtämisen muutamalla vuodella eteenpäin. Siirto mahdollista lisäaikaa itse urheilutalon hankesuunnittelulle ja mahdollisen palloiluhallin rakentamispäätökselle. Nämä kaksi hanketta kytkeytyvät käyttötarkoituksen näkökulmasta yhteen. Vaihtoehtoisista ratkaisuista tulee tehdä yhteispäätös.

Vaihtoehdot ovat:

 1. Urheilutalon peruskorjauksen ja palloiluhallin rakentamisen siirtäminen muutamalla vuodella siten, että ne toteutetaan samanaikaisesti tai eri vaiheissa.
 2. Urheilutalon hankesuunnittelun osittainen uudelleentuottaminen niin, että urheilutalo peruskorjataan vain nykyiseen käyttöön.
 3. Urheilutaloa ei peruskorjata eikä palloiluhallia rakenneta.

Käyttäjien osallistaminen

Kuntalain (22 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa.

Vallitsevan epidemiatilanteen vallitessa kaupungilla ei ole mahdollisuutta järjestää yleisötapahtumia, vaan kaupunkilaisten ja yhteisöjen osallisuus ja vaikuttamismahdollisuus varmistetaan kaupungin kotisivuille perustetun sivun kautta sekä sillä, että kaupunkilaiset ja yhteisöt voivat lähettää kirjallisia dokumentteja osoitteeseen Porin kaupunki, kirjaamo Yrjönkatu 6 B 28100 Pori.

Lukiolain (33 §) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa, että opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen järjestäjän tässä laissa tarkoitettuun toimintaan ja sen kehittämiseen sekä osallistua opiskelijoita koskevien ja opiskelijoiden asemaan vaikuttavien päätösten valmisteluun.

Lukiolain edellyttämänä lukio-opiskelijoille lähetetään kysely, jossa on selvitetty lukioita koska esitys ja sen perustelut. Opiskelijat voivat itsenään tai opiskelijakunnan kautta yhteislausuntona ilmasta oman kantansa ja näkemyksensä siitä, miten asia tulisi päättää ja mitä valmistelussa tulisi huomioida.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Ahlainen ja Noormarkku

 • Ahlaisten ja Noormarkun koulupiirit muodostavat yhtenäisen oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.
 • Ahlaisten monitoimitaloa ei rakenneta, vaan nykyisen koulurakennuksen tilalle hankitaan 480m2 tilaelementti, johon keskitetään varhaiskasvatus ja luokat 1-2 sekä kirjastopalvelut vuoden 2021 aikana.
 • 3.-6.-luokkien oppilaat siirtyvät Noormarkun yhtenäiskouluun tai Kankaan kouluun 1.8.2021 alkaen oppilaaksiottoalue-periaatteiden mukaisesti.
 • Söörmarkun koulun luokkien 3-4 opetus siirtyy Noormarkun yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen. Luokkien 1-2 opetus säilyy Söörmarkun koulun ja päiväkodin tiloissa.
 • Söörmarkun koulun peruskorjaustarve tarkistetaan vuoden 2024 lopussa.
 • Kankaan koulun opetus säilyy toistaiseksi ennallaan. Noormarkun alueen oppilasmäärien vähenemisen myötä osa Kankaan koulun opetuksesta siirretään jatkossa Noormarkun yhtenäiskouluun.
 • Kankaan koulun peruskorjaustarve tarkistetaan 2024 lopussa.

Lavia

 • Varhaiskasvatus jatkaa toistaiseksi remontoiduissa Keskuskoulun tiloissa. Palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.

Itä-Pori

 • Kalaholman koulua ei peruskorjata. Itä-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Kalaholman oppilaat siirtyvät Itätuulen, Väinölän ja Uudenkoiviston kouluihin oppilaaksiottoalue-periaatteiden mukaisesti.  
 • Väinölän ja Piparmintun päiväkoteja ei peruskorjata ja niiden käytöstä luovutaan 2024 tai aikaisemmin alueen varhaiskasvatuspalvelujen tarpeen vähentyessä. Uudet päiväkotitilat hankitaan palveluseteli-päiväkodilta, jolle osoitetaan paikka esim. Uudenkoiviston koulun tai entisen Herralahden koulun alueelta.

Pohjois-Pori

 • Pohjois-Poriin ei rakenneta yhtenäiskoulua, vaan alueelle rakennetaan 600 oppilaan 1-6 luokkien monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen tarvitsemat tilat.
 • Pohjoisväylä ja sen ympäristö suunnitellaan valmiiksi ja toteutetaan ympäristön rakentamisen paineen mukaan.

Keski-Pori

 • Lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.1.2020 alkaen ja lukiokoulutus siirtyy vuosiluokittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin 1.8.2023 mennessä.
 • Cygnaeuksen koulun peruskorjaus aloitetaan vasta investointijakson lopussa 2029.
 • Myötätuulen (yhdistetty Herttua ja Kallelan koulu) koululle hankitaan tila lv. 22-23 alkaen. 
 • Selvitetään VAKA-paikkojen tarve.
 • Tarjotaan palvelusetelipäiväkodille tontti Uudenkoiviston tai puretun Herttuan koulun tontilta
 • Päiväkoteja Kiertokatu, Uusikoivisto ja kuvataidepäiväkoti Viikaria ei peruskorjata. Kiertokadun ja Viikarin peruskorjaus ei ole mukana suunnittelukauden investointisuunnitelmassa. Selvitetään Viikkarin Valkaman muutostyö päiväkodin ja perusturvan käyttöön.

Länsi-Pori

 • Ei investointimuutosta palveluverkkoon nähden. Vähärauman koulun rakentaminen on aloitettu.
 • Käppärän, Vähärauman ja Tuorsniemen koulupiirit muodostavat yhtenäisen oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.

Meri-Pori

 • KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun tontille 2 600 000 € (yhtiö)
 • Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
 • Enäjärven päiväkoti käytetään investointijakson 2034 loppuun.
 • Onnenkiven ja Pihlajamarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin valmistuttua.
 • Uudenniityn päiväkoti suljetaan kesällä 2020.
 • Enäjärven koulua ei peruskorjata. Meri-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Enäjärven koulun oppilaat siirretään Meri-Porin ja Kyläsaaren kouluihin.
 • Kyläsaaren koulun peruskorjaus siirretään investointikauden loppuun.
 • Reposaaren luokat 3-6 siirtyvät Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021  ja vuosiluokkien 1-2 opetus järjestetään Reposaaren päiväkodin yhteydessä.
 • Kivikoulu suljetaan, puukorttelia ei korjata koulukäyttöön

Porin lukio

 • Porin lukioiden hallinnollinen yhdistäminen 1.8.2020 alkaen Porin lukioksi. PSYLn lukion rehtori on siirtynyt toiseen tehtävään ja lukion rehtoruus hoidetaan lukuvuoden 20-21 määräaikaisella rekrytoinnilla. Lukuvuoden aikana Porin lukion rehtorin paikka julistetaan auki ja täytetään 1.6.2021 alkaen. PSYLn lukion vararehtori on ilmoittanut eläköityvänsä kesällä 2021 ja kyseistä virkaa ei täytetä.
 • Lukiokoulutus siirtyy vaiheittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin. Lukuvuoden alkaessa 1.8.2023 kaikki lukiolaiset opiskelevat PSYLn korttelissa ja sen ympäristössä ja vastaavasti Lyseokorttelissa opiskelevat 7-9 oppilaat.

Urheilutalo ja uusi palloiluhalli

 • Urheilutalon peruskorjauksen ja palloiluhallin rakentaminen siirretään siten, että ne suunnitellaan toteutettaviksi vuosina 2025-2027.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esittäjän tekemän seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 8.6.2020 ja pyytää sitä ennen asiasta sivistyslautakunnan lausunnon. 

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 15:05 - 15:15.

Kokouskäsittely

Krista Kiuru poistui kokouksesta klo 14:45.

Keskustelun kuluessa esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 8.6.2020 ja pyytää sitä ennen asiasta sivistyslautakunnan lausunnon. 

Valmistelija

Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.5.2020 käsitellyt Porin palveluverkkouudistusta 2020 seuraavasti:

"Kaupunginvaltuusto hyväksyi Porin palveluverkkouudistuksen kokouksessaan 27.5.2019 § 56. Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kaupungin taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi ja lasten ja nuorten määrä on vähentynyt arvioitua enemmän.

Kaupunginhallitus ja valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat kevään 2020 aikana käynnistäneet valmistelun kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Kaikilta toimialoilta edellytetään tähän merkittäviä toimenpiteitä. Sivistystoimialan osalta koulu- ja päiväkotiverkon uudelleenarviointi on tässä tilanteessa välttämätöntä.

Kaupunginvaltuuston Porin palveluverkkouudistuksessa päätettiin palvelualueista ja pääasiassa sivistystoimialan palvelurakenteesta palvelualueittain seuraavasti:

Ahlainen

Nykyisen liikuntasalin yhteyteen rakennetaan uusi monitoimitalo/kylätalo (n. 800 m2), jossa toimii varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus luokat 1-6, kirjasto ja vapaan sivistystyön sekä perusturvan palvelut.

Noormarkku

Nykyinen palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.

Lavia

Ensivaiheessa varhaiskasvatus siirretään väliaikaisesti vuoden 2019 aikana Keskuskoulun tiloihin. Ryhdytään valmistelemaan sivistystoimialan ja tarvittaessa perusturvan palvelujen keskittämistä Lavian yhtenäiskoulun tiloihin. Peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Päiväkoti Huvikumpu myydään.

Itä-Pori

Nykyinen palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.

Pohjois-Pori

Pohjois-Poriin rakennetaan noin 900–1000 oppilaan monitoimitalo, johon Ruosniemen ja Toejoen koulut yhdistetään ja alueen yläkoululaiset siirtyvät.
Rakennettava monitoimitalo toimii alueen sivistystoimialan palvelujen ja mahdollisesti perusturvapalvelujen keskuksena.

Keski-Pori

Nykyinen palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Kallelan ja Herttuan koulut yhdistetään Lyseokorttelin tiloihin.

Länsi-Pori

Vähärauman koulun tilalle rakennetaan uusi noin 600 oppilaan alakoulu. Leppäkorven sivutoimipiste lopetetaan. Muilta osin palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Tuorsniemen koulu jatkaa 1-sarjaisena alakouluna.

Meri-Pori

Meri-Porin yhtenäiskoulun ja Kyläsaaren koulun yhteyteen rakennetaan uudet päiväkodit, minkä jälkeen Enäjärven, Onnenkiven, Pihlajamarjan ja Uudenniityn päiväkodit lopetetaan.
Muilta osin Pihlavan, Enäjärven ja Kyläsaaren palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.
Reposaaren koulun luokat 1-6 siirtyvät puukorttelin kouluun peruskorjauksen valmistuttua. Puukorttelin peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Kivikoulu suljetaan.

Muutosesitys kaupunginvaltuuston 27.5.2019 § 56 palveluverkkopäätökseen

Kaupunginhallituksen edellyttämien säästövelvoitteiden mukaisesti 27.5.2019 kaupunginvaltuuston hyväksymästä palveluverkosta on valmisteltu uusi esitys. Esityksen tavoitteena on säilytyttä palvelun taso mahdollisimman hyvänä talousvaikeuksista huolimatta. Säästöjä on ensisijaisesti haettu uudis- ja peruskorjauskohteiden toteuttamissuunnitelmista, koulujen ja päiväkotien uudelleen organisoinnista sekä koulupiirirajoja laajentamisesta oppilaaksiottoalueiksi. Edellä mainittu muutos tarkoittaa sitä, että nykyisten koulupiirien alueilla asuvien oppilaiden lähikoulu määritellä vuosittain sen mukaisesti, että voidaan optimoida koulukuljetukset sekä alueen koulujen luokkakoot toimiviksi ja taloudellisiksi. Yksittäisen oppilaan sijoittumisesta viranhaltijapäätöksen tekee opetusyksikön päällikkö.

Palvelualueet

 1. Ahlainen ja Noormarkku
  1. Ahlaisten ja Noormarkun koulupiirit muodostavat yhtenäisen oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.
  2. Ahlaisten monitoimitaloa ei rakenneta, vaan nykyisen koulurakennuksen tilalle hankitaan 480m2 tilaelementti, johon keskitetään varhaiskasvatus ja luokat 1-2 sekä kirjastopalvelut ja tarvittavat terveyspalvelut vuoden 2021 aikana.
  3. 3.-6.-luokkien oppilaat siirtyvät Noormarkun yhtenäiskouluun tai Kankaan kouluun 1.8.2021 alkaen oppilaaksiottoalueperiaatteiden mukaisesti.
  4. Söörmarkun koulun luokkien 3-4 opetus siirtyy Noormarkun yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen. Luokkien 1-2 opetus säilyy Söörmarkun koulun ja päiväkodin tiloissa.
  5. Söörmarkun koulun peruskorjaustarve tarkistetaan vuoden 2024 lopussa.
  6. Kankaan koulun opetus säilyy toistaiseksi ennallaan. Noormarkun alueen oppilasmäärien vähenemisen myötä osa Kankaan koulun opetuksesta siirretään jatkossa Noormarkun yhtenäiskouluun.
  7. Kankaan koulun peruskorjaustarve tarkistetaan 2024 lopussa.

Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027

 • Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi

  • Sivistystoimia HTV                                 -185 000 €

  • Kiinteistön ylläpito                                            - 0 €

  • Rahoituskulut                                         -271 000 

                    Yhteensä              - 456 000 €

 • Investointikulut -4 750 000 €

 

 1. Lavia
  1. Varhaiskasvatus jatkaa toistaiseksi remontoiduissa Keskuskoulun tiloissa. Palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.

Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027

 • Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi

  • Sivistystoimiala HTV                                        - 0 €

  • Kiinteistön ylläpito                                            - 0 €

  • Rahoituskulut                                          - 34 000 

                   Yhteensä                   - 34 000 €

 • Investointikulut -594 000 €

 

 1. Itä-Pori
  1. Kalaholman koulua ei peruskorjata. Itä-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Kalaholman oppilaat siirtyvät Itätuulen, Väinölän ja Uudenkoiviston kouluihin oppilaaksiottoalue-periaatteiden mukaisesti.  
  2. Väinölän ja Piparmintun päiväkoteja ei peruskorjata ja niiden käytöstä luovutaan 2024 tai aikaisemmin alueen varhaiskasvatuspalvelujen tarpeen vähentyessä.
  3. Uudet päiväkotitilat hankitaan palveluseteli-päiväkodilta, jolle osoitetaan paikka esim. Uudenkoiviston koulun tai entisen Herralahden koulun alueelta.

Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027

 • Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi

  • Sivistystoimiala HTV                             – 1 000 000 €

  • Kiinteistön ylläpito                                     - 415 000 €

  • Rahoituskulut                                            - 206 000 €

                              Yhteensä                  - 1 621 000 €

 • Investointikulut – 3 607 000 €

 

 1. Pohjois-Pori
  1. Pohjois-Poriin ei rakenneta yhtenäiskoulua, vaan alueelle rakennetaan 600 oppilaan 1-6 luokkien monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen tarvitsemat tilat.
  2. Pohjoisväylä ja sen ympäristö suunnitellaan valmiiksi ja toteutetaan ympäristön rakentamisen paineen mukaan.

Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027

 • Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi

  • Sivistystoimiala                                       - 300 000 €

  • Kiinteistön ylläpito                                   - 234 000 €

  • Rahoituskulut                                          - 544 000 €

      Yhteensä                  - 1 078 000 €

 • Investointikulut – 9 516 000 €

 

 1. Keski-Pori
  1. Lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2020 alkaen ja lukiokoulutus siirtyy PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin 1.8.2023 mennessä.
  2. Cygnaeuksen koulun peruskorjaus aloitetaan vasta investointijakson lopussa 2029.
  3. Myötätuulen (yhdistetty Herttua ja Kallelan koulu) koululle hankitaan tila lv. 22-23 alkaen. 
  4. Selvitetään VAKA-paikkojen tarve.
  5. Tarjotaan palvelusetelipäiväkodille tontti Uudenkoiviston tai puretun Herttuan koulun tontilta
  6. Päiväkoteja Kiertokatu, Uusikoivisto ja kuvataidepäiväkoti Viikaria ei peruskorjata. Kiertokadun ja Viikarin peruskorjaus ei ole mukana suunnittelukauden investointisuunnitelmassa.
  7. Selvitetään Viikkarin Valkaman muutostyö päiväkodin ja perusturvan käyttöön.

Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027

 • Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi

  • Sivistystoimiala                     - 474 000 €

  • Kiinteistön ylläpito                   - 97 000 €

  • Rahoituskulut                        - 121 000 €

   • Yhteensä                   - 692 000 €

 • Investointikulut – 10 918 000 €

 1. Länsi-Pori
  1. Ei investointimuutosta palveluverkkoon nähden. Vähärauman koulun rakentaminen on aloitettu.
  2. Käppärän, Vähärauman ja Tuorsniemen koulupiirit muodostavat yhtenäisen oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.

Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027

 • Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi
  • Sivistystoimiala                                     0 €
  • Kiinteistön ylläpito                                 0 €
  • Rahoituskulut                                        0 € 

Yhteensä                        0 €

 • Investointikulut 0 €

 

 1. Meri-Pori
  1. KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun tontille 2 600 000€ (yhtiö)
  2. Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
  3. Enäjärven päiväkoti käytetään investointijakson 2034 loppuun.
  4. Onnenkiven ja Pihlajamarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin valmistuttua.
  5. Uudenniityn päiväkoti suljetaan kesällä 2020.
  6. Enäjärven koulua ei peruskorjata. Meri-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Enäjärven koulun oppilaat siirretään Meri-Porin ja Kyläsaaren kouluihin.
  7. Kyläsaaren koulun peruskorjaus siirretään investointikauden loppuun.
  8. Reposaaren luokat 3-6 siirtyvät Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021  ja vuosiluokkien 1-2 opetus järjestetään Reposaaren päiväkodin yhteydessä.
  9. Kivikoulu suljetaan, puukorttelia ei korjata koulukäyttöön

Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027

 • Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi
  • Sivistystoimiala                          - 600 000 €
  • Kiinteistön ylläpito                        - 51 000 €
  • Rahoituskulut                             - 652 000 €
   • Yhteensä                       -1 303 000 €
 • Investointikulut – 11 407 000 €

Taloudelliset säästöt yhteensä on esitetty erikseen liitteessä.

 1. Porin lukio

Porin lukioiden hallinnollinen yhdistäminen 1.8.2020 alkaen Porin lukioksi. PSYLn lukion rehtori on siirtynyt toiseen tehtävään ja lukion rehtoruus hoidetaan lukuvuoden 20-21 määräaikaisella rekrytoinnilla. Lukuvuoden aikana Porin lukion rehtorin paikka julistetaan auki ja täytetään 1.6.2021 alkaen. PSYLn lukion vararehtori on ilmoittanut eläköityvänsä kesällä 2021 ja kyseistä virkaa ei täytetä.

Toiminnallisesti lukiot yhdistetään lukuvuosien 2021-2023 aikana. Lukiokoulutus siirtyy vaiheittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin. Lukuvuoden alkaessa 1.8.2023 kaikki lukiolaiset opiskelevat PSYLn korttelissa ja sen ympäristössä ja vastaavasti Lysokorttelissa opiskelevat 7-9 oppilaat.

Yhdistämisellä saavutetaan taloudellista hyötyä rehtorivirkojen yhdistämisellä ja vähentämisellä niin lukiosta kuin luokkien 7-9 perusopetuksesta. Lisäksi kurssien ja oppituntien yhdistämisestä saavutetaan säästöjä.

 1. Urheilutalo ja uusi palloiluhalli

Urheilutalon käyttöä voidaan jatkaa nykyisellään, mikä mahdollistaa investoinnin siirtämisen muutamalla vuodella eteenpäin. Siirto mahdollista lisäaikaa itse urheilutalon hankesuunnittelulle ja mahdollisen palloiluhallin rakentamispäätökselle. Nämä kaksi hanketta kytkeytyvät käyttötarkoituksen näkökulmasta yhteen. Vaihtoehtoisista ratkaisuista tulee tehdä yhteispäätös.

Vaihtoehdot ovat:

 1. Urheilutalon peruskorjauksen ja palloiluhallin rakentamisen siirtäminen muutamalla vuodella siten, että ne toteutetaan samanaikaisesti tai eri vaiheissa.
 2. Urheilutalon hankesuunnittelun osittainen uudelleentuottaminen niin, että urheilutalo peruskorjataan vain nykyiseen käyttöön.
 3. Urheilutaloa ei peruskorjata eikä palloiluhallia rakenneta.

Käyttäjien osallistaminen

Kuntalain (22 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa.

Vallitsevan epidemiatilanteen vallitessa kaupungilla ei ole mahdollisuutta järjestää yleisötapahtumia, vaan kaupunkilaisten ja yhteisöjen osallisuus ja vaikuttamismahdollisuus varmistetaan kaupungin kotisivuille perustetun sivun kautta sekä sillä, että kaupunkilaiset ja yhteisöt voivat lähettää kirjallisia dokumentteja osoitteeseen Porin kaupunki, kirjaamo Yrjönkatu 6 B 28100 Pori.

Lukiolain (33 §) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa, että opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen järjestäjän tässä laissa tarkoitettuun toimintaan ja sen kehittämiseen sekä osallistua opiskelijoita koskevien ja opiskelijoiden asemaan vaikuttavien päätösten valmisteluun.

Lukiolain edellyttämänä lukio-opiskelijoille lähetetään kysely, jossa on selvitetty lukioita koska esitys ja sen perustelut. Opiskelijat voivat itsenään tai opiskelijakunnan kautta yhteislausuntona ilmasta oman kantansa ja näkemyksensä siitä, miten asia tulisi päättää ja mitä valmistelussa tulisi huomioida.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Ahlainen ja Noormarkku

 • Ahlaisten ja Noormarkun koulupiirit muodostavat yhtenäisen oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.
 • Ahlaisten monitoimitaloa ei rakenneta, vaan nykyisen koulurakennuksen tilalle hankitaan 480m2 tilaelementti, johon keskitetään varhaiskasvatus ja luokat 1-2 sekä kirjastopalvelut vuoden 2021 aikana.
 • 3.-6.-luokkien oppilaat siirtyvät Noormarkun yhtenäiskouluun tai Kankaan kouluun 1.8.2021 alkaen oppilaaksiottoalue-periaatteiden mukaisesti.
 • Söörmarkun koulun luokkien 3-4 opetus siirtyy Noormarkun yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen. Luokkien 1-2 opetus säilyy Söörmarkun koulun ja päiväkodin tiloissa.
 • Söörmarkun koulun peruskorjaustarve tarkistetaan vuoden 2024 lopussa.
 • Kankaan koulun opetus säilyy toistaiseksi ennallaan. Noormarkun alueen oppilasmäärien vähenemisen myötä osa Kankaan koulun opetuksesta siirretään jatkossa Noormarkun yhtenäiskouluun.
 • Kankaan koulun peruskorjaustarve tarkistetaan 2024 lopussa.

Lavia

 • Varhaiskasvatus jatkaa toistaiseksi remontoiduissa Keskuskoulun tiloissa. Palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.

Itä-Pori

 • Kalaholman koulua ei peruskorjata. Itä-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Kalaholman oppilaat siirtyvät Itätuulen, Väinölän ja Uudenkoiviston kouluihin oppilaaksiottoalue-periaatteiden mukaisesti.  
 • Väinölän ja Piparmintun päiväkoteja ei peruskorjata ja niiden käytöstä luovutaan 2024 tai aikaisemmin alueen varhaiskasvatuspalvelujen tarpeen vähentyessä. Uudet päiväkotitilat hankitaan palveluseteli-päiväkodilta, jolle osoitetaan paikka esim. Uudenkoiviston koulun tai entisen Herralahden koulun alueelta.

Pohjois-Pori

 • Pohjois-Poriin ei rakenneta yhtenäiskoulua, vaan alueelle rakennetaan 600 oppilaan 1-6 luokkien monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen tarvitsemat tilat.
 • Pohjoisväylä ja sen ympäristö suunnitellaan valmiiksi ja toteutetaan ympäristön rakentamisen paineen mukaan.

Keski-Pori

 • Lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.1.2020 alkaen ja lukiokoulutus siirtyy vuosiluokittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin 1.8.2023 mennessä.
 • Cygnaeuksen koulun peruskorjaus aloitetaan vasta investointijakson lopussa 2029.
 • Myötätuulen (yhdistetty Herttua ja Kallelan koulu) koululle hankitaan tila lv. 22-23 alkaen. 
 • Selvitetään VAKA-paikkojen tarve.
 • Tarjotaan palvelusetelipäiväkodille tontti Uudenkoiviston tai puretun Herttuan koulun tontilta
 • Päiväkoteja Kiertokatu, Uusikoivisto ja kuvataidepäiväkoti Viikaria ei peruskorjata. Kiertokadun ja Viikarin peruskorjaus ei ole mukana suunnittelukauden investointisuunnitelmassa. Selvitetään Viikkarin Valkaman muutostyö päiväkodin ja perusturvan käyttöön.

Länsi-Pori

 • Ei investointimuutosta palveluverkkoon nähden. Vähärauman koulun rakentaminen on aloitettu.
 • Käppärän, Vähärauman ja Tuorsniemen koulupiirit muodostavat yhtenäisen oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.

Meri-Pori

 • KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun tontille 2 600 000 € (yhtiö)
 • Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
 • Enäjärven päiväkoti käytetään investointijakson 2034 loppuun.
 • Onnenkiven ja Pihlajamarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin valmistuttua.
 • Uudenniityn päiväkoti suljetaan kesällä 2020.
 • Enäjärven koulua ei peruskorjata. Meri-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Enäjärven koulun oppilaat siirretään Meri-Porin ja Kyläsaaren kouluihin.
 • Kyläsaaren koulun peruskorjaus siirretään investointikauden loppuun.
 • Reposaaren luokat 3-6 siirtyvät Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021  ja vuosiluokkien 1-2 opetus järjestetään Reposaaren päiväkodin yhteydessä.
 • Kivikoulu suljetaan, puukorttelia ei korjata koulukäyttöön

Porin lukio

 • Porin lukioiden hallinnollinen yhdistäminen 1.8.2020 alkaen Porin lukioksi. PSYLn lukion rehtori on siirtynyt toiseen tehtävään ja lukion rehtoruus hoidetaan lukuvuoden 20-21 määräaikaisella rekrytoinnilla. Lukuvuoden aikana Porin lukion rehtorin paikka julistetaan auki ja täytetään 1.6.2021 alkaen. PSYLn lukion vararehtori on ilmoittanut eläköityvänsä kesällä 2021 ja kyseistä virkaa ei täytetä.
 • Lukiokoulutus siirtyy vaiheittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin. Lukuvuoden alkaessa 1.8.2023 kaikki lukiolaiset opiskelevat PSYLn korttelissa ja sen ympäristössä ja vastaavasti Lyseokorttelissa opiskelevat 7-9 oppilaat.

Urheilutalo ja uusi palloiluhalli

 • Urheilutalon peruskorjauksen ja palloiluhallin rakentaminen siirretään siten, että ne suunnitellaan toteutettaviksi vuosina 2025-2027.

Kaupunginhallitus on päätöksellään päättänyt jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 8.6.2020 ja pyytää sitä ennen asiasta sivistyslautakunnan lausunnon.

Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa:

"Porin palveluverkkouudistus 2020 tulee lautakunnan näkemyksen mukaan toteuttaa seuraavasti:

Ahlainen ja Noormarkku

 • Ahlaisten ja Noormarkun koulupiirit muodostavat yhtenäisen oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.
 • Ahlaisten monitoimitaloa ei rakenneta, vaan nykyisen koulurakennuksen tilalle hankitaan 480m2 tilaelementti, johon keskitetään varhaiskasvatus ja luokat 1-2 sekä kirjastopalvelut vuoden 2021 aikana.
 • 3.-6.-luokkien oppilaat siirtyvät Noormarkun yhtenäiskouluun tai Kankaan kouluun 1.8.2021 alkaen oppilaaksiottoalue-periaatteiden mukaisesti.
 • Söörmarkun koulun luokkien 3-4 opetus siirtyy Noormarkun yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen. Luokkien 1-2 opetus säilyy Söörmarkun koulun ja päiväkodin tiloissa.
 • Söörmarkun koulun peruskorjaustarve tarkistetaan vuoden 2024 lopussa.
 • Kankaan koulun opetus säilyy toistaiseksi ennallaan. Noormarkun alueen oppilasmäärien vähenemisen myötä osa Kankaan koulun opetuksesta siirretään jatkossa Noormarkun yhtenäiskouluun.
 • Kankaan koulun peruskorjaustarve tarkistetaan 2024 lopussa.

Lavia

 • Varhaiskasvatus jatkaa toistaiseksi remontoiduissa Keskuskoulun tiloissa. Palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.

Itä-Pori

 • Kalaholman koulua ei peruskorjata. Itä-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Kalaholman oppilaat siirtyvät Itätuulen, Väinölän ja Uudenkoiviston kouluihin oppilaaksiottoalue-periaatteiden mukaisesti.  
 • Väinölän ja Piparmintun päiväkoteja ei peruskorjata ja niiden käytöstä luovutaan 2024 tai aikaisemmin alueen varhaiskasvatuspalvelujen tarpeen vähentyessä. Uudet päiväkotitilat hankitaan palveluseteli-päiväkodilta, jolle osoitetaan paikka esim. Uudenkoiviston koulun tai entisen Herralahden koulun alueelta.

Pohjois-Pori

 • Pohjois-Poriin ei rakenneta yhtenäiskoulua, vaan alueelle rakennetaan 600 oppilaan 1-6 luokkien monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen tarvitsemat tilat.
 • Pohjoisväylä ja sen ympäristö suunnitellaan valmiiksi ja toteutetaan ympäristön rakentamisen paineen mukaan.

Keski-Pori

 • Lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.1.2020 alkaen ja lukiokoulutus siirtyy vuosiluokittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin 1.8.2023 mennessä.
 • Cygnaeuksen koulun peruskorjaus aloitetaan vasta investointijakson lopussa 2029.
 • Myötätuulen (yhdistetty Herttua ja Kallelan koulu) koululle hankitaan tila lv. 22-23 alkaen. 
 • Selvitetään VAKA-paikkojen tarve.
 • Tarjotaan palvelusetelipäiväkodille tontti Uudenkoiviston tai puretun Herttuan koulun tontilta
 • Päiväkoteja Kiertokatu, Uusikoivisto ja kuvataidepäiväkoti Viikaria ei peruskorjata. Kiertokadun ja Viikarin peruskorjaus ei ole mukana suunnittelukauden investointisuunnitelmassa. Selvitetään Viikkarin Valkaman muutostyö päiväkodin ja perusturvan käyttöön.

Länsi-Pori

 • Ei investointimuutosta palveluverkkoon nähden. Vähärauman koulun rakentaminen on aloitettu.
 • Käppärän, Vähärauman ja Tuorsniemen koulupiirit muodostavat yhtenäisen oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.

Meri-Pori

 • KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun tontille 2 600 000 € (yhtiö)
 • Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
 • Enäjärven päiväkoti käytetään investointijakson 2034 loppuun.
 • Onnenkiven ja Pihlajamarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin valmistuttua.
 • Uudenniityn päiväkoti suljetaan kesällä 2020.
 • Enäjärven koulua ei peruskorjata. Meri-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Enäjärven koulun oppilaat siirretään Meri-Porin ja Kyläsaaren kouluihin.
 • Kyläsaaren koulun peruskorjaus siirretään investointikauden loppuun.
 • Reposaaren luokat 3-6 siirtyvät Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021  ja vuosiluokkien 1-2 opetus järjestetään Reposaaren päiväkodin yhteydessä.
 • Kivikoulu suljetaan, puukorttelia ei korjata koulukäyttöön

Porin lukio

 • Porin lukioiden hallinnollinen yhdistäminen 1.8.2020 alkaen Porin lukioksi. PSYLn lukion rehtori on siirtynyt toiseen tehtävään ja lukion rehtoruus hoidetaan lukuvuoden 20-21 määräaikaisella rekrytoinnilla. Lukuvuoden aikana Porin lukion rehtorin paikka julistetaan auki ja täytetään 1.6.2021 alkaen. PSYLn lukion vararehtori on ilmoittanut eläköityvänsä kesällä 2021 ja kyseistä virkaa ei täytetä.
 • Lukiokoulutus siirtyy vaiheittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin. Lukuvuoden alkaessa 1.8.2023 kaikki lukiolaiset opiskelevat PSYLn korttelissa ja sen ympäristössä ja vastaavasti Lyseokorttelissa opiskelevat 7-9 oppilaat.

Urheilutalo ja uusi palloiluhalli

 • Urheilutalon peruskorjauksen ja palloiluhallin rakentaminen siirretään siten, että ne suunnitellaan toteutettaviksi vuosina 2025-2027.

 

Käsittely kokouksessa

Esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti: ”Kaupunginhallitus päättää jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 8.6.2020 ja pyytää sitä ennen asiasta sivistyslautakunnan lausunnon”. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän tekemin muutoksin."

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää laatia kokouksessa asiasta lausunnon.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

”Sivistyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Palveluverkko 2020 esityksestä suunnitelmavuosille 2021-2024:

Ahlainen

 • Ahlaisten koulu jatkaa nykyisissä tiloissa, johon siirretään varhaiskasvatuksen, perusturvan ja kirjaston palvelut 1.8.2021 alkaen.

Noormarkku

 • Söörmarkun koulun luokat 3-4 jatkavat Söörmarkun koulussa.

Lavia

 • Lavian osalta ei ole lausuttavaa.

Itä-Pori

 • Kalaholman koulu jatkaa toistaiseksi ennallaan ja peruskorjaustarve arvioidaan myöhemmin.
 • Itä-Porin alueen varhaiskasvatuspalvelut jatkavat ennallaan nykyisissä kiinteistöissä.

Pohjois-Pori

 • Alueelle ei rakenneta yhtenäiskoulua vaan noin 600 oppilaan luokkien 1-6 monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen palvelut. Uuden koulun tiloihin siirretään Toejoen ja Ruosniemen koulujen toiminnot.
 • Uuden koulun yhteyteen tehdään varaus koulun laajentamiseksi.

Keski-Pori

 • Lukioiden hallinnollinen yhdistämistyö aloitetaan PSYLn lukion rehtorin johdolla 1.8.2020 ja lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2021 alkaen. Lukiokoulutus siirtyy vuosiluokittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin 1.8.2023 mennessä. Yhdistämistä valmistellaan yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa.
 • Myötätuulen koulun hankesuunnittelu aloitetaan vuoden 2020 aikana ja investointi toteutetaan vuosina 2021-2022.
 • Viikkarin valkaman ja päiväkoti Viikarin tilojen yhteiskäytön selvittäminen aloitetaan ja mahdollisesti toteutetaan.
 • Uusille päiväkotirakennuksille ei ole tarvetta suunnitelmavuosille 2021-2024.

Länsi-Pori

 • Länsi-Porin osalta ei ole lausuttavaa.

Meri-Pori

 • KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun tontille.
 • Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
 • Enäjärven päiväkodin toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa.
 • Onnenkiven ja Pihlajamarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin valmistuttua.
 • Uudenniityn päiväkoti suljetaan kesällä 2020.
 • Enäjärven koulua ei peruskorjata.
 • Kyläsaaren koulun toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja peruskorjaustarve arvioidaan myöhemmin.
 • Selvitetään Reposaaren puukorttelin kunto ja mahdollisuus peruskorjata se kaupungin palvelujen käyttöön.
 • Reposaaren koulun osalta sivistyslautakunnalla ei ole yksimielistä kantaa. Osa sivistyslautakunnasta katsoo, että Reposaaren koulun luokkien 1-2  opetus jatkuu päiväkodin tiloissa ja 3-6 luokat siirretään Meri-Porin yhtenäiskouluun. Osa sivistyslautakunnasta on sitä mieltä, että Reposaaressa jatkuu vuosiluokkien 1-6 opetus.”

Valmistelija

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.5.2020 § 296 yksimielisesti hyväksyä esittäjän tekemän seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 8.6.2020 ja pyytää sitä ennen asiasta sivistyslautakunnan lausunnon. 

Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 2.6.2020 §159 ja päätti antaa seuraavan lausunnon:

Sivistyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Palveluverkko 2020 esityksestä suunnitelmavuosille 2021-2024:

Ahlainen

 • Ahlaisten koulu jatkaa nykyisissä tiloissa, johon siirretään varhaiskasvatuksen, perusturvan ja kirjaston palvelut 1.8.2021 alkaen.

Noormarkku

 • Söörmarkun koulun luokat 3-4 jatkavat Söörmarkun koulussa.

Lavia

 • Lavian osalta ei ole lausuttavaa.

Itä-Pori

 • Kalaholman koulu jatkaa toistaiseksi ennallaan ja peruskorjaustarve arvioidaan myöhemmin.
 • Itä-Porin alueen varhaiskasvatuspalvelut jatkavat ennallaan nykyisissä kiinteistöissä.

Pohjois-Pori

 • Alueelle ei rakenneta yhtenäiskoulua vaan noin 600 oppilaan luokkien 1-6 monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen palvelut. Uuden koulun tiloihin siirretään Toejoen ja Ruosniemen koulujen toiminnot.
 • Uuden koulun yhteyteen tehdään varaus koulun laajentamiseksi.

Keski-Pori

 • Lukioiden hallinnollinen yhdistämistyö aloitetaan PSYLn lukion rehtorin johdolla 1.8.2020 ja lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2021 alkaen. Lukiokoulutus siirtyy vuosiluokittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin 1.8.2023 mennessä. Yhdistämistä valmistellaan yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa.
 • Myötätuulen koulun hankesuunnittelu aloitetaan vuoden 2020 aikana ja investointi toteutetaan vuosina 2021-2022.
 • Viikkarin valkaman ja päiväkoti Viikarin tilojen yhteiskäytön selvittäminen aloitetaan ja mahdollisesti toteutetaan.
 • Uusille päiväkotirakennuksille ei ole tarvetta suunnitelmavuosille 2021-2024.

Länsi-Pori

 • Länsi-Porin osalta ei ole lausuttavaa.

Meri-Pori

 • KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun tontille. 
 • Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
 • Enäjärven päiväkodin toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa.
 • Onnenkiven ja Pihlajamarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin valmistuttua.
 • Uudenniityn päiväkoti suljetaan kesällä 2020.
 • Enäjärven koulua ei peruskorjata.
 • Kyläsaaren koulun toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja peruskorjaustarve arvioidaan myöhemmin.
 • Selvitetään Reposaaren puukorttelin kunto ja mahdollisuus peruskorjata se kaupungin palvelujen käyttöön.
 • Reposaaren koulun osalta sivistyslautakunnalla ei ole yksimielistä kantaa. Osa sivistyslautakunnasta katsoo että Reposaaren koulun luokkien 1-2 opetus jatkuu päiväkodin tiloissa ja 3-6 luokat siirretään Meri-Porin yhtenäiskouluun. Osa sivistyslautakunnasta on sitä mieltä, että Reposaaressa jatkuu vuosiluokkien 1-6 opetus.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi sivistyslautakunnan 2.6.2020 §159 antaman lausunnon.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Palveluverkkoa koskevat päätökset suunnitteluvuosille 2021 – 2024.

Ahlainen

 • Ahlaisten koulu jatkaa nykyisissä tiloissa, joihin lisäksi siirretään varhaiskasvatuksen, perusturvan ja kirjaston palvelut 1.8.2021 alkaen.

Noormarkku

 • Söörmarkun ja Kankaan koulujen toiminta jatkuu nykyisellään ja peruskorjaustarve arvioidaan vuoden 2024 lopussa.

Lavia

 • Sivistystoimialan palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.

Itä-Pori

 • Kalaholman koulu jatkaa ennallaan ja peruskorjaustarve arvioidaan vuoden 2024 lopussa.
 • Itä-Porin alueen varhaiskasvatuspalvelut jatkavat toistaiseksi nykyisissä kiinteistöissä.
 • Taikurinhatun ja Väinölän päiväkoteja ei peruskorjata.

Pohjois-Pori

 • Alueelle rakenneta noin 600 oppilaan luokkien 1-6 monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen palvelut. Uuden koulun tiloihin siirretään Toejoen ja Ruosniemen koulujen toiminnot.

Keski-Pori

 • Lukioiden hallinnollinen yhdistämistyö aloitetaan PSYLn lukion rehtorin johdolla 1.8.2020 ja lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2021 alkaen.
 • Lukiokoulutus siirtyy PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin 1.8.2023 mennessä. Yhdistämistä valmistellaan yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa.
 • Myötätuulen koulun hankesuunnittelu Lyseokortteliin aloitetaan vuoden 2020 aikana ja investointi toteutetaan vuosina 2021-2022.
 • Viikkarin valkaman ja päiväkoti Viikarin tilojen yhteiskäytön selvittäminen aloitetaan vuoden 2020 aikana.
 • Uudenkoiviston päiväkotia ei peruskorjata.
 • Uusille päiväkotirakennuksille ei ole tarvetta suunnitelmavuosille 2021-2024.

Meri-Pori

 • KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun tontille. 
 • Onnenkiven ja Pihlajanmarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin valmistuttua.
 • Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
 • Enäjärven koulua ei peruskorjata.
 • Kyläsaaren koulun toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja peruskorjaustarve arvioidaan 2024.
 • Selvitetään Reposaaren puukorttelin kunto ja mahdollisuus peruskorjata se kaupungin palvelujen käyttöön.
 • Reposaaren koulun luokkien 1-2 opetus jatkuu päiväkodin tiloissa ja 3-6 luokat siirretään Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Äänin 7-4 kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen.  

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Eriävä mielipide

Raisa Ranta ja Erno Välimäki jättivät asiassa eriävän mielipiteen:

Reposaaren koulussa tulee jatkaa opetusta 1-6 luokille ja selvittää mahdollisuus yhdistää esi- ja alkuopetus 1.8.2021 alkaen. Tilojen osalta tulee selvittää kokonaistaloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkain tapa järjestää kaupungin palvelut alueella.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Raisa Ranta esitti Erno Välimäen kannattamana seuraavan muutosesityksen:  Reposaaren koulun luokkien 1-2 opetus jatkuu päiväkodin tiloissa ja 3-6 luokat siirretään Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen --> Muutetaan muotoon: Reposaaressa jatketaan luokkien 1-6 opetusta ja selvitetään mahdollisuus yhdistää esi- ja alkuopetus 1.8.2021 alkaen. Tilojen osalta selvitetään kokonaistaloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkain tapa järjestää kaupungin palvelut alueella.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestys. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 7 - 4 kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Raisa Ranta ja Erno Välimäki jättivät asiassa eriävän mielipiteen.

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 64%

  Anne Liinamaa, Arja Laulainen, Esa Wahlman, Tommi Salokangas, Satu Hatanpää, Diana Bergroth-Lampinen, Mari Kaunistola

 • Ei 4 kpl 36%

  Erno Välimäki, Raisa Ranta, Petri Huru, Juha Kantola

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 5.5.2020 § 296 ja päätti jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 8.6.2020 ja pyytää sitä ennen asiasta sivistyslautakunnan lausunnon. Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 2.6.2020 § 159.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 8.6.2020.

Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus jättää mielipiteensä uudesta palveluverkkoesityksestä 8. kesäkuuta mennessä. Kyselyyn saapuneet vastaukset ja alkuperäiset kannanottoasiakirjat on toimitettu valtuutetuille esityslistan lähetyksen yhteydessä. Asiassa saapui 11 erillistä kannanottoa, joiden verkkojulkiset versiot ovat oheen liitettynä. 

Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista ja asialle on tallennettu kaupunginhallituksessa 8.6.2020 käsitelty liite Palveluverkko 2.0 kustannussäästöt.

Ehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto tekee seuraavat palveluverkkoa koskevat päätökset suunnitteluvuosille 2021-2024:

Ahlainen

 • Ahlaisten koulu jatkaa nykyisissä tiloissa,​ joihin lisäksi siirretään varhaiskasvatuksen,​ perusturvan ja kirjaston palvelut 1.8.2021 alkaen.

Noormarkku

 • Söörmarkun ja Kankaan koulujen toiminta jatkuu nykyisellään ja peruskorjaustarve arvioidaan vuoden 2024 lopussa.

Lavia

 • Sivistystoimialan palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.

Itä-​Pori

 • Kalaholman koulu jatkaa ennallaan ja peruskorjaustarve arvioidaan vuoden 2024 lopussa.
 • Itä-​Porin alueen varhaiskasvatuspalvelut jatkavat toistaiseksi nykyisissä kiinteistöissä.
 • Taikurinhatun ja Väinölän päiväkoteja ei peruskorjata.

Pohjois-​Pori

 • Alueelle rakenneta noin 600 oppilaan luokkien 1-​6 monitoimikoulu,​ johon sisältyvät perusturvan,​ kirjaston ja nuorisotoimen palvelut. Uuden koulun tiloihin siirretään Toejoen ja Ruosniemen koulujen toiminnot.

Keski-​Pori

 • Lukioiden hallinnollinen yhdistämistyö aloitetaan PSYLn lukion rehtorin johdolla 1.8.2020 ja lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2021 alkaen.
 • Lukiokoulutus siirtyy PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin 1.8.2023 mennessä. Yhdistämistä valmistellaan yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa.
 • Myötätuulen koulun hankesuunnittelu Lyseokortteliin aloitetaan vuoden 2020 aikana ja investointi toteutetaan vuosina 2021-​2022.
 • Viikkarin valkaman ja päiväkoti Viikarin tilojen yhteiskäytön selvittäminen aloitetaan vuoden 2020 aikana.
 • Uudenkoiviston päiväkotia ei peruskorjata.
 • Uusille päiväkotirakennuksille ei ole tarvetta suunnitelmavuosille 2021-​2024.

Meri-​Pori

 • KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun tontille. 
 • Onnenkiven ja Pihlajanmarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin valmistuttua.
 • Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
 • Enäjärven koulua ei peruskorjata.
 • Kyläsaaren koulun toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja peruskorjaustarve arvioidaan 2024.
 • Selvitetään Reposaaren puukorttelin kunto ja mahdollisuus peruskorjata se kaupungin palvelujen käyttöön.
 • Reposaaren koulun luokkien 1-​2 opetus jatkuu päiväkodin tiloissa ja 3-​6 luokat siirretään Meri-​Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen seuraavin muutoksin:

Ahlainen

 • Ahlaisten koulu jatkaa nykyisissä tiloissa,​ joihin lisäksi siirretään varhaiskasvatuksen,​ perusturvan ja kirjaston palvelut 1.8.2021 alkaen.

Noormarkku

 • Söörmarkun ja Kankaan koulujen toiminta jatkuu nykyisellään ja peruskorjaustarve arvioidaan vuoden 2024 lopussa.

Lavia

 • Sivistystoimialan palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.

Itä-​Pori

 • Kalaholman koulu jatkaa ennallaan ja peruskorjaustarve arvioidaan vuoden 2024 lopussa.
 • Itä-​Porin alueen varhaiskasvatuspalvelut jatkavat toistaiseksi nykyisissä kiinteistöissä.
 • Taikurinhatun ja Väinölän päiväkoteja ei peruskorjata.

Pohjois-​Pori

 • Alueelle rakenneta noin 600 oppilaan luokkien 1-​6 monitoimikoulu,​ johon sisältyvät perusturvan,​ kirjaston ja nuorisotoimen palvelut. Uuden koulun tiloihin siirretään Toejoen ja Ruosniemen koulujen toiminnot.
 • Pohjois-Porin koulu rakennetaan ala- ja yläkoulun osalta tulevina vuosina. Työ tehdään kaksivaiheisesti: ensimmäisessä vaiheessa alakoulua rakennettaessa tehdään myös tarvittavat suunnitelmat ja työt, jotta toisessa vaiheessa koulun laajentaminen yhtenäiskouluksi on toteutettavissa

Keski-​Pori

 • Lukioiden hallinnollinen yhdistämistyö aloitetaan PSYLn lukion rehtorin johdolla 1.8.2020 ja lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2021 alkaen.
 • Lukiokoulutus siirtyy PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin 1.8.2023 mennessä. Yhdistämistä valmistellaan yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa.
 • Myötätuulen koulun hankesuunnittelu Lyseokortteliin aloitetaan vuoden 2020 aikana ja investointi toteutetaan vuosina 2021-​2022.
 • Viikkarin valkaman ja päiväkoti Viikarin tilojen yhteiskäytön selvittäminen aloitetaan vuoden 2020 aikana.
 • Uudenkoiviston päiväkotia ei peruskorjata.
 • Uusille päiväkotirakennuksille ei ole tarvetta suunnitelmavuosille 2021-​2024.

Meri-​Pori

 • KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun tontille. 
 • Onnenkiven ja Pihlajanmarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin valmistuttua.
 • Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
 • Enäjärven koulua ei peruskorjata.
 • Kyläsaaren koulun toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja peruskorjaustarve arvioidaan 2024.
 • Selvitetään Reposaaren puukorttelin kunto ja mahdollisuus peruskorjata se kaupungin palvelujen käyttöön.
 • Reposaaressa jatketaan luokkien 1-6 opetusta ja selvitetään mahdollisuus yhdistää esi- ja alkuopetus 1.8.2021 alkaen. Tilojen osalta selvitetään kokonaistaloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkain tapa järjestää kaupungin palvelut alueella.

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi Minna Haaviston tekemän seuraavan ponsiesityksen: "Kaupungin tulee teettää oirekyselyt kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa, ja ottaa tarkasteluun niiden päiväkoti- ja koulurakennusten peruskorjaukset, joissa koetaan sisäilman aiheuttamia terveyshaittoja. Erityisesti Enäjärven päiväkodin kunto tulee selvittää, sillä rakennuksessa tehtyjen hätäkorjausten voidaan tutkimusten perusteella arvioida tuottavan vain muutamia turvallisia käyttövuosia lisää. Kaupungilla tulee olla suunnitelma lasten sijoittamiseksi muihin päiväkoteihin, mikäli terveyshaittoja ilmenee."

Kokouskäsittely

Raisa Ranta teki seuraavan muutosesityksen: Reposaaren koulun luokkien 1-2 opetus jatkuu päiväkodin tiloissa ja 3-6 luokat siirretään Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen.  --> Muutetaan muotoon: Reposaaressa jatketaan luokkien 1-6 opetusta ja selvitetään mahdollisuus yhdistää esi- ja alkuopetus 1.8.2021 alkaen. Tilojen osalta selvitetään kokonaistaloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkain tapa järjestää kaupungin palvelut alueella.

Puheenjohtaja Krista Kiuru luovutti puheenjohtajuuden varapuheenjohtaja Oili Heinolle.

Arja Laulainen kannatti Raisa Rannan muutosesitystä.

Arja Laulainen teki seuraavan muutosesityksen:  Pohjois-Porin koulu rakennetaan ala- ja yläkoulun osalta tulevina vuosina. Työ tehdään kaksivaiheisesti: ensimmäisessä vaiheessa alakoulua rakennettaessa tehdään myös tarvittavat suunnitelmat ja työt, jotta toisessa vaiheessa koulun laajentaminen yhtenäiskouluksi on toteutettavissa.

Erno Välimäki kannatti Arja Laulaisen muutosesitystä.

Mika Aho teki seuraavan muutosesityksen: Meri-Porin alueelle Pihlavaan rakennettavan päiväkodin lisäksi Kyläsaareen rakennetaan aiemmin suunniteltu päiväkoti.

Oili Heino luovutti puheenjohtajuuden Krista Kiurulle.

Minna Haavisto teki seuraavan ponsiesityksen: Kaupungin tulee teettää oirekyselyt kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa, ja ottaa tarkasteluun niiden päiväkoti- ja koulurakennusten peruskorjaukset, joissa koetaan sisäilman aiheuttamia terveyshaittoja. Erityisesti Enäjärven päiväkodin kunto tulee selvittää, sillä rakennuksessa tehtyjen hätäkorjausten voidaan tutkimusten perusteella arvioida tuottavan vain muutamia turvallisia käyttövuosia lisää. Kaupungilla tulee olla suunnitelma lasten sijoittamiseksi muihin päiväkoteihin, mikäli terveyshaittoja ilmenee.

Minna Haavisto kannatti Mika Ahon muutosesitystä.

Arto Nurmi  teki  seuraavan muutosesityksen: KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun tontille 2 600 000 € (yhtiö)  Muutetaan: Meri-Poriin rakennetaan uusi 120 paikkainen päiväkoti joko Pihlavan koulun tontille tai Meri-Porin yhtenäiskoulun yhteyteen. Lisäksi poistetaan kohta: Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.

Anttivesa Knuuttila teki seuraavan muutosesityksen:  Alueelle ei rakenneta yhtenäiskoulua vaan noin 600 oppilaan luokkien 1-6 monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen palvelut. Uuden koulun tiloihin siirretään Toejoen ja Ruosniemen koulujen toiminnot. Uuden koulun yhteyteen tehdään varaus koulun laajentamiseksi.

Henna Kyhä kannatti Anttivesa Knuuttilan muutosesitystä.

Anssi Salmi kannatti Arto Nurmen muutosesitystä.

Krista Kiuru luovutti puheenjohtajuuden varapuheenjohtaja Oili Heinolle.

Lauri Kilkku saapui kokoukseen klo 21.20.

Anttivesa Knuuttila esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. 

Satu Hatanpää kannatti Anttivesa Knuutilan palautusesitystä.

Ari Jalonen ja Simo Korpela vastustivat Anttivesa Knuuttilan tekemää palautusesitystä. 

Oili Heino luovutti puheenjohtajuuden Krista Kiurulle.

Kaupunginvaltuusto piti Juha Kantolan esityksestä neuvottelutauon klo 21.54 – 22.07.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tullut kannatettu palautusesitys, jota on vastustettu, joten on äänestettävä. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen siten, että Jaa = asian käsittelyä jatketaan ja Ei = Anttivesa Knuuttilan esittämä ja Satu Hatanpään kannattama esitys asian palauttamiseksi uudelleen valmisteluun. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 46 - 13 kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi  valtuustolle, että asiat käydään alueittain läpi  ja kannatetuista muutosesityksistä äänestetään aina kunkin alueen kohdalla. 

Ahlainen

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotukseen tältä osin ei ole esitetty muutoksia, joten kaupunginvaltuusto hyväksyy tältä osin päätösehdotuksen.

Noormarkku

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotukseen ei  tältä osin ole esitetty muutoksia, joten kaupunginvaltuusto hyväksyy tältä osin päätösehdotuksen.

Lavia

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotukseen ei  tältä osin ole esitetty muutoksia, joten kaupunginvaltuusto hyväksyy tältä osin päätösehdotuksen.

Itä-​Pori

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotukseen ei  tältä osin ole esitetty muutoksia, joten kaupunginvaltuusto hyväksyy tältä osin päätösehdotuksen.

Pohjois-​Pori

Puheenjohtaja totesi, että asiassa on esitetty kaksi toisistaan poikkeavaa ja kannatettua muutosesitystä, joten on äänestettävä ja että  ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saanut ehdotus tulee kaupunginhallituksen pohjaehdotusta vastaan.  

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:  
Jaa = Anttivesa Knuuttilan esittämä ja Henna Kyhän kannattama esitys: Alueelle ei rakenneta yhtenäiskoulua vaan noin 600 oppilaan luokkien 1-6 monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen palvelut. Uuden koulun tiloihin siirretään Toejoen ja Ruosniemen koulujen toiminnot. Alueelle ei rakenneta yhtenäiskoulua vaan uuden koulun yhteyteen tehdään varaus koulun laajentamiseksi
Ei = Arja Laulaisen esittämä ja Erno Välimäen kannattama esitys, että Pohjois-Porin koulu toteutetaan ala- että yläkoulun osalta tulevina vuosina.  Työ tehdään kaksivaiheisesti: ensimmäisessä vaiheessa alakoulua rakennettaessa tehdään myös tarvittavat suunnitelmat ja työt, jotta toisessa vaiheessa koulun laajentaminen yhtenäiskouluksi on toteutettavissa.
Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä Arja Laulaisen tekemä muutosesitys voitti äänin  38 -20, 1 tyhjä.  

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
Jaa = kaupunginhallituksen pohjaehdotus
Ei = Arja Laulaisen esittämä ja Erno Välimäen kannattama esitys.
Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 38 - 21  kaupunginvaltuusto hyväksyi Arja Laulaisen tekemän seuraavan muutosesityksen: Pohjois-Porin koulu toteutetaan ala- että yläkoulun osalta tulevina vuosina.  Työ tehdään kaksivaiheisesti: ensimmäisessä vaiheessa alakoulua rakennettaessa tehdään myös tarvittavat suunnitelmat ja työt, jotta toisessa vaiheessa koulun laajentaminen yhtenäiskouluksi on toteutettavissa

Keski-​Pori

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotukseen ei  tältä osin ole esitetty muutoksia, joten kaupunginvaltuusto hyväksyy tältä osin päätösehdotuksen.

Meri-​Pori

Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tullut kannatettuja muutosesityksiä, joten on äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: 
Jaa = kaupunginhallituksen pohjaehdotus 
Ei = Arto Nurmen kannatettu esitys, että Meri-Poriin rakennetaan uusi 120-paikkainen päiväkoti  Pihlavan koulun tontille tai Meri-Porin yhtenäiskoulun yhteyteen.
Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 42 - 8 , 9 tyhjää kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen.

Arto Nurmi ilmoitti, että hänen tekemänsä esitys: Lisäksi poistetaan kohta: Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta, on yhteneväinen ja hän yhtyy Mauri Ahon esitykseen.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
Jaa  = kaupunginhallituksen pohjaehdotus
Ei = Mika Ahon kannatettu esitys Kyläsaaren päiväkodin rakentamiseksi suunnitellusti.
Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin  36 - 23 kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen. 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
Jaa = kaupunginhallituksen pohjaehdotus
Ei = Raisa Rannan kannatettu esitys mm. Reposaaren koulussa järjestettävän opetuksen 1 – 6 luokkien osalta jatketaan. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 42 - 17, ei tyhjiä, kaupungivaltuusto hyväksyi Raisa Rannan seuraavan muutosesityksen:  Reposaaren koulun luokkien 1-2 opetus jatkuu päiväkodin tiloissa ja 3-6 luokat siirretään Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen.  --> Muutetaan muotoon: Reposaaressa jatketaan luokkien 1-6 opetusta ja selvitetään mahdollisuus yhdistää esi- ja alkuopetus 1.8.2021 alkaen. Tilojen osalta selvitetään kokonaistaloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkain tapa järjestää kaupungin palvelut alueella.

Äänestystulokset

 • Jaa 46 kpl 78%

  Raisa Ranta, Milka Tommila, Irma Roininen, Sanna Grönmark, Jarno Joensuu, Minna Haavisto, Oili Heino, Anssi Salmi, Tiina Puska, Tommi Raunela, Erno Välimäki, Antero Kivelä, Heidi Sakari, Pirjo Mäki, Mirva Heino, Sonja Myllykoski, Ari Jalonen, Tapio Huhtanen, Anne Liinamaa, Kaarina Ranne, Petri Huru, Jaakko Jäntti, Martti Lundén, Laura Pullinen, Arja Laulainen, Diana Bergroth-Lampinen, Ismo Läntinen, Esa Wahlman, Rauli Taimi, Rami Virtanen, Markku Tanttinen, Mika Aho, Jyrki Levonen, Sinikka Alenius, Jari Pajukoski, Esa Anttila, Ari Nordström, Simo Korpela, Pertti Mäenpää, Juha Kantola, Jari Haapaniemi, Arto Nurmi, Aila Korkeaoja, Petri Reponen, Aila Haikkonen, Krista Kiuru

 • Ei 13 kpl 22%

  Anttivesa Knuuttila, Mikael Ropo, Satu Hatanpää, Hanna Hildén, Veera Forsbacka, Henna Kyhä, Jaana Laitinen-Pesola, Antti Koskela, Juha Vasama, Mika Tuovinen, Mari Kaunistola, Juha Joutsenlahti, Heikki Santavuo

 • Jaa 20 kpl 34%

  Veera Forsbacka, Tapio Huhtanen, Aila Korkeaoja, Petri Reponen, Anttivesa Knuuttila, Hanna Hildén, Heikki Santavuo, Satu Hatanpää, Mikael Ropo, Aila Haikkonen, Irma Roininen, Jaana Laitinen-Pesola, Henna Kyhä, Juha Joutsenlahti, Ari Jalonen, Juha Vasama, Mika Tuovinen, Antti Koskela, Mari Kaunistola, Simo Korpela

 • Ei 38 kpl 64%

  Anne Liinamaa, Heidi Sakari, Antero Kivelä, Esa Anttila, Raisa Ranta, Milka Tommila, Mirva Heino, Tiina Puska, Mika Aho, Jarno Joensuu, Kaarina Ranne, Minna Haavisto, Jyrki Levonen, Markku Tanttinen, Diana Bergroth-Lampinen, Ismo Läntinen, Sonja Myllykoski, Jaakko Jäntti, Tommi Raunela, Laura Pullinen, Rauli Taimi, Sanna Grönmark, Jari Pajukoski, Petri Huru, Ari Nordström, Anssi Salmi, Arto Nurmi, Oili Heino, Pertti Mäenpää, Jari Haapaniemi, Rami Virtanen, Erno Välimäki, Pirjo Mäki, Esa Wahlman, Martti Lundén, Arja Laulainen, Sinikka Alenius, Krista Kiuru

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Juha Kantola

 • Jaa 21 kpl 36%

  Aila Korkeaoja, Tapio Huhtanen, Mari Kaunistola, Irma Roininen, Juha Vasama, Hanna Hildén, Antti Koskela, Jaana Laitinen-Pesola, Satu Hatanpää, Juha Kantola, Veera Forsbacka, Mikael Ropo, Heikki Santavuo, Aila Haikkonen, Henna Kyhä, Mika Tuovinen, Ari Jalonen, Juha Joutsenlahti, Anttivesa Knuuttila, Simo Korpela, Petri Reponen

 • Ei 38 kpl 64%

  Jarno Joensuu, Sonja Myllykoski, Anne Liinamaa, Sanna Grönmark, Laura Pullinen, Minna Haavisto, Raisa Ranta, Anssi Salmi, Antero Kivelä, Tiina Puska, Kaarina Ranne, Sinikka Alenius, Mirva Heino, Diana Bergroth-Lampinen, Markku Tanttinen, Milka Tommila, Pirjo Mäki, Rauli Taimi, Martti Lundén, Arto Nurmi, Jari Pajukoski, Heidi Sakari, Rami Virtanen, Jyrki Levonen, Jaakko Jäntti, Ismo Läntinen, Mika Aho, Arja Laulainen, Jari Haapaniemi, Pertti Mäenpää, Esa Wahlman, Erno Välimäki, Esa Anttila, Oili Heino, Tommi Raunela, Petri Huru, Ari Nordström, Krista Kiuru

 • Jaa 42 kpl 71%

  Anttivesa Knuuttila, Hanna Hildén, Martti Lundén, Juha Kantola, Mirva Heino, Jaana Laitinen-Pesola, Tapio Huhtanen, Arja Laulainen, Mika Tuovinen, Pirjo Mäki, Sonja Myllykoski, Irma Roininen, Simo Korpela, Antti Koskela, Juha Vasama, Aila Korkeaoja, Heikki Santavuo, Henna Kyhä, Kaarina Ranne, Diana Bergroth-Lampinen, Mikael Ropo, Mari Kaunistola, Anne Liinamaa, Veera Forsbacka, Juha Joutsenlahti, Markku Tanttinen, Aila Haikkonen, Minna Haavisto, Sinikka Alenius, Jarno Joensuu, Tommi Raunela, Tiina Puska, Rauli Taimi, Satu Hatanpää, Esa Wahlman, Jyrki Levonen, Petri Reponen, Ari Nordström, Sanna Grönmark, Esa Anttila, Laura Pullinen, Krista Kiuru

 • Ei 8 kpl 14%

  Arto Nurmi, Ari Jalonen, Anssi Salmi, Ismo Läntinen, Petri Huru, Heidi Sakari, Pertti Mäenpää, Jari Haapaniemi

 • Tyhjä 9 kpl 15%

  Erno Välimäki, Antero Kivelä, Oili Heino, Jari Pajukoski, Raisa Ranta, Milka Tommila, Rami Virtanen, Jaakko Jäntti, Mika Aho

 • Jaa 36 kpl 61%

  Aila Korkeaoja, Tapio Huhtanen, Hanna Hildén, Juha Kantola, Esa Anttila, Irma Roininen, Mika Tuovinen, Anttivesa Knuuttila, Markku Tanttinen, Arja Laulainen, Heikki Santavuo, Tiina Puska, Martti Lundén, Sonja Myllykoski, Mirva Heino, Jaana Laitinen-Pesola, Aila Haikkonen, Juha Joutsenlahti, Juha Vasama, Jarno Joensuu, Esa Wahlman, Rauli Taimi, Diana Bergroth-Lampinen, Sinikka Alenius, Ari Nordström, Petri Reponen, Henna Kyhä, Antti Koskela, Jyrki Levonen, Satu Hatanpää, Pirjo Mäki, Mikael Ropo, Veera Forsbacka, Mari Kaunistola, Tommi Raunela, Krista Kiuru

 • Ei 23 kpl 39%

  Sanna Grönmark, Anssi Salmi, Anne Liinamaa, Heidi Sakari, Ismo Läntinen, Minna Haavisto, Antero Kivelä, Laura Pullinen, Rami Virtanen, Raisa Ranta, Oili Heino, Petri Huru, Pertti Mäenpää, Jari Pajukoski, Ari Jalonen, Erno Välimäki, Mika Aho, Milka Tommila, Simo Korpela, Arto Nurmi, Jaakko Jäntti, Jari Haapaniemi, Kaarina Ranne

 • Jaa 17 kpl 29%

  Juha Vasama, Anne Liinamaa, Veera Forsbacka, Hanna Hildén, Satu Hatanpää, Mari Kaunistola, Jaana Laitinen-Pesola, Heikki Santavuo, Anttivesa Knuuttila, Kaarina Ranne, Minna Haavisto, Mika Tuovinen, Antti Koskela, Mikael Ropo, Juha Joutsenlahti, Henna Kyhä, Laura Pullinen

 • Ei 42 kpl 71%

  Jarno Joensuu, Sanna Grönmark, Oili Heino, Arto Nurmi, Juha Kantola, Tapio Huhtanen, Markku Tanttinen, Jaakko Jäntti, Mirva Heino, Antero Kivelä, Tiina Puska, Raisa Ranta, Jari Pajukoski, Ari Nordström, Rami Virtanen, Simo Korpela, Irma Roininen, Ismo Läntinen, Esa Wahlman, Martti Lundén, Mika Aho, Rauli Taimi, Sonja Myllykoski, Ari Jalonen, Milka Tommila, Esa Anttila, Anssi Salmi, Diana Bergroth-Lampinen, Petri Reponen, Jyrki Levonen, Arja Laulainen, Sinikka Alenius, Heidi Sakari, Erno Välimäki, Aila Haikkonen, Pirjo Mäki, Tommi Raunela, Petri Huru, Jari Haapaniemi, Aila Korkeaoja, Pertti Mäenpää, Krista Kiuru

Tiedoksi

Sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, konsernihallinto/talousyksikkö, HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet