Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019

PRIDno-2020-1444

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tulee arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Lautakunnan tehtäviin kuuluu myös muun muassa huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta sekä kiinnittää huomiota kaupungin toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.

Kuntalain mukaisesti tarkastuslautakunnan tulee antaa kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään kaupunginvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntalain 121.5 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Esitys vuoden 2019 arviointikertomukseksi on esityslistan liitteenä.

Liitteenä oleva arviointikertomus tulee julkiseksi, kun tarkastuslautakunta on sen hyväksynyt ja allekirjoittanut sekä se on valmis käyttötarkoitukseensa (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §:n 15 kohta).

Arviointikertomus tulee julkiseksi 1.6.2020, jolloin arviointikertomus on saatavilla kaupungin verkkosivuilta.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta oikeuttaa tarkastustoimiston tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Tarkastuslautakunta päättää edelleen esittää kaupunginvaltuustolle, että

  • tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 merkitään tiedoksi
  • kaupunginvaltuusto päättää lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 5.5.2020 § 36 hyväksyä vuoden 2019 arviointikertomuksen.

Arviointikertomus on julkaistu 1.6.2020.

Ehdotus

Tarkastuslautakunnan päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää:

  • merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi.
  • lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti:

  • merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi.
  • lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää Sinikka Aleniuksen tekemän seuraavan ponsiesityksen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi:

"Hoivapalveluiden valvonta ja perusturvan ostopalvelut
Tarkastustoimi on edellyttänyt, että perusturva laatii valvontakertomuksen ostopalvelutuotannon valvonnasta ja että tämä tulisi liittää tilinpäätökseen (Niko Poskiparta 27.11.2019 kohta 6). Näin ei ole tapahtunut. Vanhustenhoidon valvonta tulee hoitaa tarkastustoimen suosittelemalla tavalla. Ostopalveluiden valvontakertomus tulee laatia ja saattaa pikaisesti valtuuston tietoon.  Tarkan talouden aikana tilinpäätöksessä kiinnittyy huomio perusturvan ostopalveluiden kustannuksiin. Tähän tarkastuslautakuntakin on kiinnittänyt huomiota. Palvelujen ostojen kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden 16,3 miljoonalla eurolla. Siis pelkkä talousarvion ylitys on näin paljon. Vertauksen vuoksi sivistyslautakunnan palveluverkkoselvityksen mukaiset käyttötalouden kokonaissäästöt ovat 5,1 miljoonaa euroa vuodessa. Nyt on aika kiinnittää huomiota perusturvan hoivapalveluiden ja muiden ostopalvelusopimuksien ehtoihin. Hinnankorotusautomaatteja ei sovi ottaa sopimuksiin. Korotuksista on sovittava vuosittain. Hinnankokrotusneuvottelut tulee sitoa osaksi ostopalvelutuotannon valvontaa. Valvonta on tehokkainta, jos käytössä on mahdollisuus lopettaa asiakkaiden sijoittaminen palvelutuottajan toimintayksikköön tilanteessa, jossa palveluntuottaja ei järjestä hoivaa sovitulla tavalla. Vuoden 2021 talousarvion valmistelun pohjaksi tulee laatia ostopalveluselvitys perusturvan ostopalveluista. Selvityksestä tulee vähintään käydä ilmi, paljonko hinnankorotukset ovat vuonna 2021 ja voidaanko ostopalveluita järjestämällä saavuttaa säästöjä. Kouluverkkkoselvityksestä voi ottaa mallia."

Kokouskäsittely

Maija Arola toimi sihteerinä tämän asian kohdalla klo 22:47 - 23.01.

Kuultiin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kaarina Ranteen esitys asiassa.

Sinikka Alenius jätti seuraavan ponsiesityksen:
"Hoivapalveluiden valvonta ja perusturvan ostopalvelut
Tarkastustoimi on edellyttänyt, että perusturva laatii valvontakertomuksen ostopalvelutuotannon valvonnasta ja että tämä tulisi liittää tilinpäätökseen (Niko Poskiparta 27.11.2019 kohta 6). Näin ei ole tapahtunut. Vanhustenhoidon valvonta tulee hoitaa tarkastustoimen suosittelemalla tavalla. Ostopalveluiden valvontakertomus tulee laatia ja saattaa pikaisesti valtuuston tietoon.  Tarkan talouden aikana tilinpäätöksessä kiinnittyy huomio perusturvan ostopalveluiden kustannuksiin. Tähän tarkastuslautakuntakin on kiinnittänyt huomiota. Palvelujen ostojen kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden 16,3 miljoonalla eurolla. Siis pelkkä talousarvion ylitys on näin paljon. Vertauksen vuoksi sivistyslautakunnan palveluverkkoselvityksen mukaiset käyttötalouden kokonaissäästöt ovat 5,1 miljoonaa euroa vuodessa. Nyt on aika kiinnittää huomiota perusturvan hoivapalveluiden ja muiden ostopalvelusopimuksien ehtoihin. Hinnankorotusautomaatteja ei sovi ottaa sopimuksiin. Korotuksista on sovittava vuosittain. Hinnankokrotusneuvottelut tulee sitoa osaksi ostopalvelutuotannon valvontaa. Valvonta on tehokkainta, jos käytössä on mahdollisuus lopettaa asiakkaiden sijoittaminen palvelutuottajan toimintayksikköön tilanteessa, jossa palveluntuottaja ei järjestä hoivaa sovitulla tavalla. Vuoden 2021 talousarvion valmistelun pohjaksi tulee laatia ostopalveluselvitys perusturvan ostopalveluista. Selvityksestä tulee vähintään käydä ilmi, paljonko hinnankorotukset ovat vuonna 2021 ja voidaanko ostopalveluita järjestämällä saavuttaa säästöjä. Kouluverkkkoselvityksestä voi ottaa mallia."

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.