Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2019

PRIDno-2020-30

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Talousyksikkö on koonnut kuntalain mukaisen vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjan, joka on esityslistan liitteenä.

Talousarvio toteutui toimialojen osalta kaupunginvaltuuston vahvistamien määrärahojen puitteissa pois lukien perusturva, jonka muutettu talousarvio ylittyi 3,4 M€. 

Tilinpäätökseen sisältyy oikaisuja edellisten tilikausien ylijäämään 131 797,79 euroa. Oikaisujen perusteet ovat tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 2019 ja lähettää sen tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle tarkastusta varten.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tilinpäätökseen sisältyvän edellisten tilikausien ylijäämätilille tehdyn 131 797,79 euron oikaisun.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden −28 903 406,38 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

 1. Tuloutetaan Porin Veden poistoeroja suunnitelman mukaan 33 333,33 euroa.
 2. Tuloutetaan energiaosuusrahaston käyttö 169 792,00 euroa.
 3. Tuloutetaan vahinkorahaston käyttö 34 974,59 euroa.
 4. Tuloutetaan perintörahaston käyttö 16 413,07 euroa.
 5. Rahastoidaan saatuja perintöjä perintörahastoon −114 049,56 euroa.
 6. Rahastoidaan maksettuja vakuutusmaksuja vahinkorahastoon −63 685,00 euroa.
 7. Siirretään tilikauden alijäämä 28 826 627,95 euroa oman pääoman yli-/alijäämätilille.

Kaupunginhallitus antaa talousyksikön päällikölle valtuuden tehdä tilinpäätökseen teknisiä korjauksia allekirjoituksen jälkeen, mikäli tilintarkastuksen yhteydessä niihin tulee tarvetta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2019 tilinpäätöstä kokouksessaan 30.3.2020. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 2019 ja lähettää sen tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle tarkastusta varten.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tilinpäätökseen sisältyvän edellisten tilikausien ylijäämätilille tehdyn 131 797,79 euron oikaisun.

Kaupunginhallitus päätti esittää tilikauden −28 903 406,38 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

 1. Tuloutetaan Porin Veden poistoeroja suunnitelman mukaan 33 333,33 euroa.
 2. Tuloutetaan energiaosuusrahaston käyttö 169 792,00 euroa.
 3. Tuloutetaan vahinkorahaston käyttö 34 974,59 euroa.
 4. Tuloutetaan perintörahaston käyttö 16 413,07 euroa.
 5. Rahastoidaan saatuja perintöjä perintörahastoon −114 049,56 euroa.
 6. Rahastoidaan maksettuja vakuutusmaksuja vahinkorahastoon −63 685,00 euroa.
 7. Siirretään tilikauden alijäämä 28 826 627,95 euroa oman pääoman yli-/alijäämätilille.

Kaupunginhallitus antoi talousyksikön päällikölle valtuuden tehdä tilinpäätökseen teknisiä korjauksia allekirjoituksen jälkeen, mikäli tilintarkastuksen yhteydessä niihin tulee tarvetta.

Ote kaupunginhallituksen päätöksestä kokonaisuudessaan on päätöksen historiatiedoissa sekä Porin kaupungin tilinpäätös 2019 on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää:

 • todeta, että tilintarkastajalle on erikseen toimitettu Porin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös.
 • merkitä vuoden 2019 tilinpäätöksen tässä vaiheessa tiedoksi.
 • todeta, että lautakunta käsittelee erikseen tilinpäätöstä arviointikertomuksen laatimisen yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 §183 käsitellyt Porin kaupungin tilinpäätöstä vuodelta 2019.

Kaupunginhallituksen tilinpäätöksen käsittely ja esittely on luettavissa asian historiatiedoista.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 5.5.2020 § 34 käsitellyt Tilintarkastuskertomusta, tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä vuodelta 2019 seuraavasti:

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2019 tilinpäätöstä kokouksessaan 30.3.2020. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 2019 ja lähettää sen tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle tarkastusta varten.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tilinpäätökseen sisältyvän edellisten tilikausien ylijäämätilille tehdyn 131 797,79 euron oikaisun.

Kaupunginhallitus päätti esittää tilikauden −28 903 406,38 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

 1. Tuloutetaan Porin Veden poistoeroja suunnitelman mukaan 33 333,33 euroa.
 2. Tuloutetaan energiaosuusrahaston käyttö 169 792,00 euroa.
 3. Tuloutetaan vahinkorahaston käyttö 34 974,59 euroa.
 4. Tuloutetaan perintörahaston käyttö 16 413,07 euroa.
 5. Rahastoidaan saatuja perintöjä perintörahastoon −114 049,56 euroa.
 6. Rahastoidaan maksettuja vakuutusmaksuja vahinkorahastoon −63 685,00 euroa.
 7. Siirretään tilikauden alijäämä 28 826 627,95 euroa oman pääoman yli-/alijäämätilille.

Kaupunginhallitus antoi talousyksikön päällikölle valtuuden tehdä tilinpäätökseen teknisiä korjauksia allekirjoituksen jälkeen, mikäli tilintarkastuksen yhteydessä niihin tulee tarvetta.

Kaupunginhallituksen edellä mainittu päätös sekä vuoden 2019 tilinpäätösaineisto on jaettu tarkastuslautakunnalle aiemmin 22.4.2020 pidetyn kokouksen yhteydessä.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Kuntalain 121 § edellyttää, että jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikauden sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä.

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 5.5.2020 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus on luovutettu tarkastuslautakunnalle 5.5.2020.

JHT, HT-tilintarkastaja Minna Ainasvuori vastuunalaisena tilintarkastajana laatima tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 on seuraavan sisältöinen:

”Porin kaupunginvaltuustolle

Olemme tarkastaneet Porin kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. Tilinpäätös sisältää kaupungin taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi tilinpäätös sisältää kaupungin liikelaitosten erillistilinpäätökset. Tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.

Kaupunginhallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kaupunginhallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kaupungin tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyt selonteot. Lisäksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti.

Kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti. 

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta. Haluamme kiinnittää huomiota toimintakertomuksessa esitettyihin arvioihin korona-epidemian vaikutuksista kaupungin toimintaan ja talouteen.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Tampereella 5.5.2020

BDO Oy
tilintarkastusyhteisö

Minna Ainasvuori
JHT, HT ”

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan yksimielisesti:

 • merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019
 • saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle
 • esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Asian esittely ja aiemmat käsittelyt ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Asian liitteinä ovat Porin kaupungin tilinpäätös vuodelta 2019, Porin kaupungin tilintarkastuskertomus 2019 ja tarkastuslautakunnan 5.5.2020 § 34 pöytäkirjanote.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy tilinpäätökseen sisältyvän edellisten tilikausien ylijäämätilille tehdyn 131 797,79 euron oikaisun.

Kaupunginhallitus päätti esittää tilikauden −28 903 406,38 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

 1. Tuloutetaan Porin Veden poistoeroja suunnitelman mukaan 33 333,33 euroa.
 2. Tuloutetaan energiaosuusrahaston käyttö 169 792,00 euroa.
 3. Tuloutetaan vahinkorahaston käyttö 34 974,59 euroa.
 4. Tuloutetaan perintörahaston käyttö 16 413,07 euroa.
 5. Rahastoidaan saatuja perintöjä perintörahastoon −114 049,56 euroa.
 6. Rahastoidaan maksettuja vakuutusmaksuja vahinkorahastoon −63 685,00 euroa.
 7. Siirretään tilikauden alijäämä 28 826 627,95 euroa oman pääoman yli-/alijäämätilille.

Tarkastuslautakunnan päätösehdotus:

Tilintarkastuskertomuksen osalta kaupunginvaltuusto päättää:

 • merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019.
 • hyväksyä vuoden 2019 tilinpäätöksen ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019.

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ja tarkastuslautakunnan päätösehdotukset. 

Kokouskäsittely

Krista Kiuru luovutti puheenjohtajuuden Oili Heinolle klo 23.22 

Kaupunginvaltuusto kuuli seuraavat ryhmäpuheenvuorot:

 • Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä, puheenjohtaja Arja Laulainen
 • Kokoomuksen valtuustoryhmä, puheenjohtaja Anttivesa Knuuttila
 • Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, puheenjohtaja Raisa Ranta
 • Perussuomalaisten Porin valtuustoryhmä, valtuutettu Arto Nurmi
 • Vihreiden valtuustoryhmä, valtuutettu Anne Liinamaa
 • Keskustan valtuustoryhmä, puheenjohtaja Juha Kantola
 • Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä, puheenjohtaja Simo Korpela
 • Sininen valtuustoryhmä, puheenjohtaja Ari Jalonen

Heikki Santavuo teki seuraavan muutosesityksen tilinpäätökseen: Muutetaan toimintakertomuksen kohdan 1.1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä  "Taseessa jäljellä oleva kumulatiivinen ylijäämä 44,5 M€ hupenee tällä vauhdilla seuraavien 2-3 tilikauden aikana" muutetaan muotoon: "Taseessa jäljellä oleva kumulatiivinen ylijäämä 44,5 M€ hupenee jo alkaneen tilikauden 2020 aikana."

Mikael Ropo kannatti Heikki Santavuon tekemää muutosesitystä.

Oili Heino luovutti puheenjohtajuuden Krista Kiurulle  klo 0.24

Puheenjohtaja Kiuru totesi, että Heikki Santavuo on tehnyt muutosesityksen, joka liittyy tilinpäätösasiakirjaan. Tarkastuslautakunnan päätösehdotuksena on, että valtuusto joko hyväksyy tai hylkää. Puheenjohtaja pyysi juridista arviointia ja toimialajohtaja Lauri Kilkku totesi, että tilinpäätös tarkastuslautakunnan esityksen mukaan joko hyväksytään tai hylätään.

Puheenjohtaja tiedusteli Heikki Santavuolta ja muutosesitystä kannattaneelta Mikael Rovolta, halutaanko päätösehdotus esittää hylättäväksi. Heikki Santavuo ilmoitti vetävänsä esityksensä takaisin.

Tiedoksi

Talousyksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet