Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Toimenpiteet talouden tervehdyttämiseksi

PRIDno-2020-3419

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kuntatalouden kehitys on ollut viime vuosina erittäin negatiivista. Esityslistan liitteenä on kuntaliiton selvitys kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2019 tilinpäätöksistä, mikä kuvaa hyvin kuntien taloudellista tilannetta. Myös Porin kaupungin kaksi viimeistä tilinpäätöstä ovat olleet tulokseltaan vahvasti alijäämäisiä ja vuoden 2020 tilinpäätöksestä ennakoitiin huhtikuun raportin yhteydessä tulevaan yli 50 M€ alijäämäinen. Valtioneuvosto esitti 2.6.2020 tukipaketin kunnille lisäbudjettiesityksensä yhteydessä. Tukipaketin suuruus on noin 1,4 miljardia, josta voidaan alustavasti arvioida Porille suoraan tulosta parantavina erinä peruspalvelujen valtionosuuksien kasvua noin 10,5 M€ ja yhteisöveron jako-osuuden korotuksen kautta verotulojen kasvua noin 3,5 M€ eli yhteensä noin 14 M€. Virallisia kuntakohtaisia arvioita ei ole kuitenkaan vielä julkaistu. On myös huomattava, että tukipaketti koskee vain vuotta 2020.

Talouden kehityksen korjaamiseksi on jo aiemmin käynnistetty huomattavia toimenpiteitä. Teknisten toimintojen ulkoinen auditointi tehtiin vuonna 2019 ja sen täytäntöönpanoa on valmisteltu tänä vuonna. Samoin perusturvan osalta laadittiin vuonna 2019 sen kaikkia toimintoja koskeva tuottavuusohjelma, jonka täytäntöönpanoa on jo osittain tehty ja osittain vielä suunniteltu. Keväällä 2020 päätettiin uudesta elinvoima- ja ympäristöpalvelut toimialasta, joka koostuu entisestä ympäristö- ja lupapalvelut toimialasta sekä osasta konsernihallinnon tehtävistä. Samassa yhteydessä muodostettiin kaupunginjohtajan suoraan alaisuuteen konsernipalveluiden kokonaisuus.

Kevään 2020 aikana on tehty kaupungin talouden osalta tiivistä valmistelua yhdessä kaupungin johtavien viranhaltijoiden, kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien puheenjohtajien kesken. Kokouksia on pidetty 2.4.2020, 6.4.2020, 20.4.2020, 4.5.2020, 15.5.2020 ja 25.5.2020. Lisäksi jokaisen valtuustoryhmän kanssa erikseen on kahteen kertaan käyty läpi kaupungin taloudellista tilannetta ja vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi. Näistä merkittävimpänä toimialoja koskevana toimenpiteenä on esitelty sivistystoimialan palveluverkkouudistusta. 

Kaupunginhallitus on keväällä päättänyt kaikkia toimialoja koskevasta rekrytointikiellosta ja tämän lisäksi alle vuoden mittaisten määräaikaisten sijaisten käytön rajoituksista. Menettelyllä tavoitellaan 250 henkilötyövuoden vähentämistä luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen vuoden aikana. Esityslistan liitteenä on HR-yksikön laatima selvitys päättyvien työsuhteiden kautta muodostuvasta säästöpotentiaalista. 250 työntekijän vähentämistavoitteen toteutumista seurataan kuukausittain ja talousyksikön controllertiimi valvoo kieltojen noudattamista. Mikäli tämä tavoite ei ole toteutunut 31.5.2021 mennessä, kaupunki käynnistää yhteistoimintamenettelyn, jonka tarkoituksena on ko. vähentämistavoitteen toteuttaminen työsopimuslain 7 luvun 3 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 §:n mukaisilla perusteilla. Tämän jälkeen samalla tavalla jatketaan ainakin seuraavat kaksi vuotta. Eli yhteensä tavoitteena on vähentää 750 työntekijää. Tämän taloudellinen vaikutus on laskennallisesti noin 38 M€. 

Toimialajohtajia on pyydetty kevään aikana valmistelemaan omia esityksiään talouden tasapainottamiseksi. Taloudellisesti merkittävin esitys on sivistystoimialan palveluverkkoesitys. Toimialajohtajien tekemien alustavien esitysten perusteella on arvioitu, että sivistystoimialan kehyksestä tullaan vähentämään noin 3 M€, teknisen toimialan kehyksestä 1 M€, elinvoima ja ympäristöpalvelut toimialan kehyksestä 0,5 M€ ja konsernipalveluiden kehyksestä 0,5 M€. Nämä perustuvat reaalisiin menojen leikkauksiin ja tulojen lisäyksiin. Edellä lueteltujen lisäksi saattavat tulla kyseeseen satunnaisia tuottoja aiheuttavat toimenpiteet, jotka valmistellaan erikseen.

Nopeavaikutteisena ratkaisuna talouden tasapainottamiseksi on arvioitu myös veronkorotusten mahdollista käyttöä. Noin 12,8 M€ lisätulo saadaan nostamalla kunnallisveroa 0,75 prosenttiyksikköä, mikä tuottaa 9,4 M€ sekä nostamalla yleistä kiinteistöveroprosenttia 0,1 prosenttiyksikköä, mikä tuottaa 1,4 M€ ja nostamalla vakituisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon kiinteistöveroprosentteja 0,1 prosenttiyksikköä, mikä tuottaa 2 M€.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää toimittaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi käynnistetyt toimenpiteet ja suunnitelmat talouden tasapainottamiseksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Äänin 8-3 kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja päätti toimittaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi käynnistetyt toimenpiteet ja suunnitelmat talouden tasapainottamiseksi. 
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

 

 

 

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Satu Hatanpää esitti  Mari Kantolan kannattamana  seuraavan lisäysesityksen päätösehdotukseen:

"Esitetyt tasapainotustoimenpiteet eivät tule riittämään talouden tasapainottamiseksi. 

Säästötavoite tulee asettaa kokonaisuudessaan vähintään 50-70 miljoonaan euroon ja nyt laskettu ehdotus perustuu noin 30 miljoonaan.

Eläköitymisen ja luonnollisen poistuman kautta tätä tavoitetta ei tulla saavuttamaan riittävän nopeasti, koska joukossa on kriittisiä toimintoja, joiden tehtävät pitää täyttää. Lisäsäästöjen saamiseksi ei ole muuta vaihtoehtoa kuin aloittaa tuotannolliset ja taloudelliset yhteistoimintaneuvottelut välittömästi, joilla tavoitellaan kokonaisuudessaan 30 MEUR säästöä. On myös henkilöstön etu, että yhteistoimintaneuvottelujen kautta henkilöstö pääsee vaikuttamaan ja osallistumaan lopputulokseen.  Eläköitymisen kautta ei ole päästy niihin tavoitteisiin, joita on aiemmin esitetty. Tähän pöytään tulee miettiä myös uusia avauksia, jotka tukevat niin rakenteellisia kuin taloudellisia ratkaisuja.

Verot edellä ei voida mennä. Veronkorotuksia tulee käyttää vain, jos muut toimenpiteet eivät riitä."

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 14.55 – 15.34.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestys. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 8 - 3 kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Äänestystulokset

  • Jaa 8 kpl 73%

    Anne Liinamaa, Raisa Ranta, Arja Laulainen, Erno Välimäki, Esa Wahlman, Diana Bergroth-Lampinen, Tommi Salokangas, Petri Huru

  • Ei 3 kpl 27%

    Juha Kantola, Satu Hatanpää, Mari Kaunistola

Perustelut

Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 8.6.2020. 

Asian esittely ja aiempi päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista. 

Asian liitetiedostona ovat 1) yhteenveto talouden tasapainottamisesta 2) kuntien tilinpäätökset 2019 ja 3) organisaatiosta poistuvat henkilötyövuodet. 

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi käynnistetyt toimenpiteet ja suunnitelmat talouden tasapainottamiseksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi käynnistetyt toimenpiteet ja suunnitelmat talouden tasapainottamiseksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginvaltuusto kuuli kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampisen puheenvuorot asiassa.

Lauri Kilkku poistui kokouksesta klo 19.47.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet