Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Eroanomus Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenyydestä

PRIDno-2020-113

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Matti Arvo (sd.) on pyytänyt eroa Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenen tehtävistä 1.1.2020 lukien henkilökohtaisten syiden vuoksi.
Porin kaupunginvaltuusto on valinnut Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan päätöksellään 4.9.2017 § 147. 
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokoonpano on tällä hetkellä seuraava:

Jäsen Varajäsen
Pertti Mäenpää (pj.), PS Kristiina Heinonen, PS
Anna-Liisa Morgia (I vpj.), VAS Veijo Puhjo, VAS
Matti Arvo, SDP Esko Huhtala, SDP
Veera Forsbacka, KOK Mirja Pentikäinen, KOK
Kimmo Hirvelä, KOK Lauri Heino, KOK
Seija Johansson, SDP Maaret Vainio, SDP
Birgitta Kause, KESK Tapio Huhtanen, KESK
Marko Lähdekorpi, KESK Raili Kunnaspuro, KESK
Marvin Peasley, SDP Jarkko Lakkisto, SDP
Juha Kantola, hallituksen edustaja  

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että:

- kaupunginvaltuusto myöntää Matti Arvolle eron Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnasta

- kaupunginvaltuusto valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017-2021 Matti Arvon tilalle
uuden jäsenen Satakunnan pelastuslaitoksen johtokuntaan.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.1.2020 esityksestään kaupunginvaltuustolle.

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto
- myöntää Matti Arvolle eron Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnasta
- valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017-2021 Matti Arvon tilalle uuden jäsenen Satakunnan pelastuslaitoksen johtokuntaan.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti:
- myöntää Matti Arvolle eron Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnasta
- valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017-2021 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan uudeksi jäseneksi Esko Huhtalan
- valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017-2021 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan uudeksi varajäseneksi Keijo Jalosen.

Kokouskäsittely

Arja Laulainen esitti, että Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan uudeksi jäseneksi valitaan Esko Huhtanen ja että uudeksi varajäseneksi Esko Huhtasen sijaan valitaan Keijo Jalonen.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, hallintoyksikkö/LUMU-tiimi, ICT-yksikkö/helpdesk, tarkastustoimi, viestintäyksikkö

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet