Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Eroanomus ympäristö- ja lupalautakunnan varajäsenen tehtävistä, Suutari Kristiina

PRIDno-2019-5715

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Kristiina Suutari on jättänyt 25.11.2019 eroanomuksensa ympäristö- ja lupalautakunnan varajäsenyydestä. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kaupunginvaltuusto on valinnut ympäristö- ja lupalautakunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: 

Nimi Varajäsen
Nurmi Arto (pj), PS Jalava Tuomas, PS
Tuovinen Mika (I varapj) KOK Vesa Antti-Jussi, KOK
Grönmark Sanna, (VIHR) Solala Sini, VIHR
Hatanpää Matti, KESK Talvitie Aleksi, KESK
Heinonen Jukka, VAS Krautsuk Daniel, VAS
Huhtapelto Jenni, KOK Uusitalo Jarmo, KOK
Joensuu Jarno, SDP Klimoff Tuomas, SDP
Karumäki Antti, VAS Maanvilja Ville, VAS
Kinnunen Noora, SDP Sandberg Kirsi, SDP
Koskiranta Raija, KESK Salmio Marita, KESK
Nylynd Jouni, SDP Kukkakorpi  Raija, SDP
Puska Tiina, SDP Jakonen Anne, SDP
Rinne Tiina, VAS Suutari Kristiina, VAS
Liinamaa Anne, hallituksen edustaja, VIHR  
Tarvainen Kia, nuorisovaltuuston edustaja  

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus pättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

- myöntää Kristiina Suutarille eron ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan varajäsenyydestä
- valitsee Kristiina Suutarin tilalle ympäristö- ja lupapalveluiden lautakuntaan uuden varajäsenen.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.1.2020 esityksestään kaupunginvaltuustolle.

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto 
-​ myöntää Kristiina Suutarille eron ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakunnan varajäsenyydestä
-​ valitsee Kristiina Suutarin tilalle ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakuntaan uuden varajäsenen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti
-​ myöntää Kristiina Suutarille eron ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakunnan varajäsenyydestä
-​ valita uudeksi ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan varajäseneksi Sirpa Muurisen.

Kokouskäsittely

Raisa Ranta esitti, että uudeksi ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan varajäseneksi valitaan Sirpa Muurinen.

Tiedoksi

Kristiina Suutari, nimetty henkilö, halllintoyksikkö/LUMU-tiimi, ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, ICT-yksikkö/Helpdesk, tarkastustoimi, viestintäyksikkö

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet