Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Määrärahamuutos toimialoille kohdistamattomiin eriin - vuoden 2020 TA

PRIDno-2020-251

Perustelut

Konserniohjeen (KV 2.10.2017) mukaan tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hankittava pääomistajan eli Porin kaupunginhallituksen ennakkokäsitys tehdessään päätöstä merkittävässä asiassa.  Velvollisuus pääomistajan ennakkokäsityksen hankkimiseen on tytäryhteisön toimitusjohtajalla. Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan velvollisuus on valvoa, että ennakkokäsitys on tämän ohjeen mukaan hankittu, ja että se kirjataan sen kokouksen pöytäkirjaan, jossa tehdään merkittävää asiaa koskeva päätös.

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy (SAMK) on hakenut konserniohjeen mukaista ennakkokäsityspyyntöä SAMK:in Porin kaupungille maksamista eläkemenoperusteisista maksuista. Maksut ovat perustuneet SAMK:in omistajien joulukuussa 2010 laatimaan alkuperäiseen osakassopimukseen. Maksut koskevat Satakunnan ammattikorkeakoulun  ja sitä edeltävien oppilaitosten eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteisia maksuja. SAMK:in osakkaiden välinen osakassopimus on uudistettu syyskuussa 2014 lopussa osana 1.1.2015 voimaan tulleen ammattikorkeakoululain uudistusta eikä uudistetussa osakassopimuksessa ole enää mitään mainintaa eläkevelvoitteista.

SAMK:in hallitus päätti pyytää ennakkokäsitystä siitä, että Porin kaupunki ja Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy valmistelisivat sopimuksen, jossa SAMKin vastuulle tulisivat 1.1.2012 siirtyneen henkilöstön eläkemenoperusteiset maksut. Tämä sopimus tulisi voimaan 1.1.2019 alkaen ja sitä noudatettaisiin toistaiseksi siihen asti, kun ko. velvoitteita on olemassa. Jos mahdollista, maksujen perintä siirrettäisiin SAMKin palvelukseen siirtyneen henkilöstön osalta KEVA:n veloitettavaksi.

Keva laskuttaa tällä hetkellä kunnilta eläkemenoperusteista eläkemaksua, joka perustuu ennen vuotta 2005 karttuneisiin maksussa oleviin eläkkeisiin.  Maksua ei ole vuoden 2004 jälkeen Kevan järjestelmiin liittyneillä jäsenyhteisöillä, elleivät omistajat sitä ole niille erikseen siirtäneet esim. osakassopimuksella. Kevan vuoden 2019 ennakkotietojen mukaan SAMKille tuleva osuus kaikista eläkemenoperusteisista maksuista olisi n. 607.633 euroa (tämä vastaa SAMKin aiempina vuosina maksamia eläkemenoperusteisia maksuja). Tästä kokonaissummasta Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n palvelukseen 1.1.2012 siirtyneiden henkilöiden eläkemenoperusteiset maksut ovat 178.041 euroa. Tilanne vaihtelee vuosittain, mutta edellä mainittujen summien erotus olisi 429.592 euroa, joka olisi sopimusjärjestelyn kustannusvaikutus Porin kaupungille. Tälle erotukselle ei ole olemassa määrärahaa Porin kaupungin talousarviossa vuodella 2020. 

Kaupunginhallitus päätti 13.1.2020 § 30 antaa asiassa myönteisen ennakkokäsityksen siitä, että Porin kaupunki ja Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy valmistelisivat sopimuksen, jossa SAMKin vastuulle tulisivat 1.1.2012 siirtyneen henkilöstön eläkemenoperusteiset maksut ja tuo sopimus tuodaan vielä erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Myönteinen ennakkokäsitys oli kuitenkin ehdollinen edellyttäen kaupunginvaltuuston lisätalousarvion hyväksymistä.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että vuoden 2020 talousarvioon lisätään 430 000 euron määräraha kohtaan "muut toimialoille kohdistamattomat määrärahat” käytettäväksi Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n eläkemenoperusteisten maksujen katteeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tuomas Hatanpää/Talousyksikkö

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet