Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Nuorisovaltuuston asettaminen ja edustus kaupungin toimielimissä

PRIDno-2019-4251

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merita Pajunen, merita.pajunen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin hallintosäännön 15 §:n mukaan Porin kaupungissa on seuraavat vaikuttamistoimielimet; nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.3.2018 §169 asettanut nuorisovaltuuston vuodelle 2018. Nuorisovaltuusto on jatkanut toimintaansa sivistystoimialan suomin toimintaedellytyksin.

Hallintosäännön 97§:n mukaan nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.

Nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen kaupunginvaltuuston kokouksiin nuorisovaltuuston toisen varapuheenjohtaja Lauri Suojasen ja hänen varahenkilökseen nuorisovaltuuston sihteeri Mea Vähä-Jaakkolan. Nuorisovaltuusto on myöntänyt kokouksessaan 4.7.2019 Lauri Suojaselle eron tehtävästä ja valinnut 8.8.2019 §126 kaupunginvaltuustoon edustajakseen valtuustoon varaedustajana toimineen Mea Vähä-Jaakkolan. Uudeksi varaedustajaksi valtuustoon nuorisovaltuusto on valinnut 2. varapuheenjohtaja Rasmus Lindforsin.

Vuonna 2018 nuorisovaltuustolla on ollut edustus seuraavissa lautakunnissa:

  • Sivistyslautakunta
  • Tekninen lautakunta
  • Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta

Porin kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.3.2018 hyväksynyt Porin kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin sekä Osallistaminen Porissa –periaatteet, joissa huomioidaan niin vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto kuin erilaiset asukas- ja asiakasfoorumit vahvistavat osallisuutta. Vuoden 2019 aikana osallisuuden ja vuorovaikutuksen mallissa jatketaan mm. verkostomaisen yhteistyömallin sekä porilaisten osallistumismahdollisuuksien työkalupakin kokoamista.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus toteaa,

  • nuorisovaltuusto asetetaan vuodelle 2019 nuorisovaltuuston esityksen mukaisesti
  • nuorisovaltuuston edustuksen kaupungin lautakunnissa vuonna 2019 noudattavan vuoden 2018 paikkajakoa seuraavasti: sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta
  • että nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen kaupunginvaltuuston kokouksiin Mea Vähä-Jaakkolan ja hänen varahenkilökseen Rasmus Lindforsin.
  • että nuorisovaltuuston edustus kaupungin toimielimissä vuoden 2019 jälkeen tullaan ratkaisemaan osana kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallia.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa ei koske salassa pidettäviä asioita.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli nuorisovaltuuston asettamista ja edustusta kaupungin toimielimissä kokouksessaan 9.9.2019.

Asian käsittely on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen koskien nuorisovaltuuston asettamista ja edustusta kaupungin toimielimissä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin hallintosäännön 15 §:n mukaan Porin kaupungissa on seuraavat vaikuttamistoimielimet; nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus on asettanut nuorisovaltuuston vuosittain.

Nuorisovaltuusto on pitänyt järjestäytymiskokouksensa 12.12.2019. Nuorisovaltuusto jatkaa toimintaansa sivistystoimialan suomin toimintaedellytyksin.

Hallintosäännön 97§:n mukaan nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa. Lisäksi nuorisovaltuustolla on edustus kaupungin suurimmissa lautakunnissa. Vuoden 2020 edustuspaikat on niin ikään päätetty nuorisovaltuuston 12.12.2019 pidetyssä kokouksessa.

Nuorisovaltuuston päätöksellä 12.12.2019 § 270 on kaupunginvaltuuston kokousedustajaksi valittu Mea Vähä-Jaakkolan ja hänen varahenkilökseen Rasmus Lindforsin. 

Vuonna 2019 nuorisovaltuustolla on ollut edustus seuraavissa lautakunnissa:
•    Sivistyslautakunta
•    Tekninen lautakunta
•    Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta.

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 26.11.2019 § 303 pyytänyt kaupunginhallitusta nimeämään nuorisovaltuuston edustajan perusturvalautakuntaan. Nuorisovaltuuston päätöksellä 12.12.2019 § 271 edustajat lautakuntiin on valittu seuraavasti:
Sivistyslautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja [peitetty] ja varaedustaja [peitetty].
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja [peitetty] ja varaedustaja [peitetty].
Tekninen lautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja [peitetty] ja varaedustaja [peitetty].
Perusturvalautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja [peitetty] ja varaedustaja [peitetty].

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että
•    nuorisovaltuusto asetetaan vuodelle 2020 nuorisovaltuuston esityksen mukaisesti
•    nuorisovaltuuston edustus kaupungin lautakunnissa vuonna 2020 noudattaa nuorisovaltuuston 12.12.2019 § 271 tekemää päätöstä seuraavasti: sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta sekä perusturvalautakunta
•    että nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen kaupunginvaltuuston kokouksiin Mea Vähä-Jaakkolan ja hänen varahenkilökseen Rasmus Lindforsin.
Kaupunginhallitus toteaa vielä, että läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa ei koske salassa pidettäviä asioita.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkatetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli nuorisovaltuuston asettamista vuodelle 2020 ja edustusta kaupungin toimielimissä kokouksessaan 13.1.2020.

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen koskien nuorisovaltuuston asettamista vuodelle 2020 ja edustusta kaupungin toimielimissä.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen koskien nuorisovaltuuston asettamista vuodelle 2020 ja edustusta kaupungin toimielimissä.

Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi lähettää valtuutettu Sanna Grömarkin esittämän toivomusponnen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely

Sanna Grömark esitti toivomuspontena seuraavaa: "Esitän toiveena, että nuorisovaltuusto saisi edustajan myös joukkoliikennejaostoon" .

Tiedoksi

Nimetyt toimielimet ja henkilöt

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.