Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Oirekyselyt kouluihin ja päiväkoteihin, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Minna Haavisto

PRIDno-2019-2342

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Minna Haavisto jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Pori on halunnut profiloitua kaupungiksi, joka panostaa parempaan sisäilmaan. Hyvinvointiohjelman yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu " Turvataan hyvä sisäilma kaupungin käytössä olevissa rakennuksissa" ja Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelmassa linjataan "Tilojen kunnosta, terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan". Hyvälle, terveelliselle sisäilmalle ei ole olemassa muuta kunnollista mittaria, kuin ihmisten kokemukset. Jotta kaupunki voi kohdistaa toimenpiteensä paremman sisäilman puolesta mahdollisimman tehokkaasti oikeisiin kohteisiin, on sisäilmaolosuhteista eri rakennuksissa saatava vertailukelpoista tietoa.

Koulu- ja päiväkotikohtaisella oirekyselyllä voidaan löytää kohteet, joiden sisäilman laadun ja rakennuksen kunnon selvittämiseen sekä peruskorjaukseen tulee lähteä nopealla aikataululla. Nopealla reagoinnilla voidaan estää oireilun paheneminen ja säästää merkittävästi terveydenhuoltokustannuksissa. Yhdenkin lapsen sairastuminen pysyvästi aiheuttaa kaupungille pitkällä aikavälillä merkittävät erikoissairaanhoidon kustannukset. Turun yliopiston tarjoama oirekysely kustantaa keskimäärin 1200 €/koulu, mikä on todella pieni taloudellinen panostus rakennusten miljoonaluokan peruskorjauskustannusten rinnalla.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Porin kaupunki teettää kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa oirekyselyt sekä oppilaille ja päiväkotilapsille että opettajille ja varhaiskasvattajille.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Tomi Lähteenmäki poistui kokouksesta klo 20.11.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Minna Haavisto jättänyt 29.4.2019 kaupunginvaltuustossa seuraavan aloitteen:

"Pori on halunnut profiloitua kaupungiksi,​ joka panostaa parempaan sisäilmaan. Hyvinvointiohjelman yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu " Turvataan hyvä sisäilma kaupungin käytössä olevissa rakennuksissa" ja Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelmassa linjataan "Tilojen kunnosta,​ terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan". Hyvälle,​ terveelliselle sisäilmalle ei ole olemassa muuta kunnollista mittaria,​ kuin ihmisten kokemukset. Jotta kaupunki voi kohdistaa toimenpiteensä paremman sisäilman puolesta mahdollisimman tehokkaasti oikeisiin kohteisiin,​ on sisäilmaolosuhteista eri rakennuksissa saatava vertailukelpoista tietoa.

Koulu-​ ja päiväkotikohtaisella oirekyselyllä voidaan löytää kohteet,​ joiden sisäilman laadun ja rakennuksen kunnon selvittämiseen sekä peruskorjaukseen tulee lähteä nopealla aikataululla. Nopealla reagoinnilla voidaan estää oireilun paheneminen ja säästää merkittävästi terveydenhuoltokustannuksissa. Yhdenkin lapsen sairastuminen pysyvästi aiheuttaa kaupungille pitkällä aikavälillä merkittävät erikoissairaanhoidon kustannukset. Turun yliopiston tarjoama oirekysely kustantaa keskimäärin 1200 €/koulu,​ mikä on todella pieni taloudellinen panostus rakennusten miljoonaluokan peruskorjauskustannusten rinnalla.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme,​ että Porin kaupunki teettää kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa oirekyselyt sekä oppilaille ja päiväkotilapsille että opettajille ja varhaiskasvattajille."

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaana 6.5.2019 § 252 pyytää perusturvalta lausuntoa asiassa  12.8.2019 mennessä.

Perusturvan terveys- ja sairaalapalvelujen johtaja Anna-Liisa Koiviston lausunto 15.8.2019 on liitetty asian liitteeksi.
 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja pyytää sivistystoimialan ja teknisen toimialan lausunnot valtuustoaloitteeseen 31.12.2019 mennessä.

Kokouskäsittely

Esittelijä päätti korjata päätösesitystään vastaamaan kaupunginhallituksen 6.5.2019 § 252 päätöstä, jossa lausuntoa pyydetään perusturvalta 12.8.2019 mennessä.

Valmistelija

Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Minna Haavisto on jättänyt 29.4.2019 kaupunginvaltuustossa seuraavan aloitteen:

"Pori on halunnut profiloitua kaupungiksi,​ joka panostaa parempaan sisäilmaan. Hyvinvointiohjelman yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu " Turvataan hyvä sisäilma kaupungin käytössä olevissa rakennuksissa" ja Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelmassa linjataan "Tilojen kunnosta,​ terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan". Hyvälle,​ terveelliselle sisäilmalle ei ole olemassa muuta kunnollista mittaria,​ kuin ihmisten kokemukset. Jotta kaupunki voi kohdistaa toimenpiteensä paremman sisäilman puolesta mahdollisimman tehokkaasti oikeisiin kohteisiin,​ on sisäilmaolosuhteista eri rakennuksissa saatava vertailukelpoista tietoa.

Koulu-​ ja päiväkotikohtaisella oirekyselyllä voidaan löytää kohteet,​ joiden sisäilman laadun ja rakennuksen kunnon selvittämiseen sekä peruskorjaukseen tulee lähteä nopealla aikataululla. Nopealla reagoinnilla voidaan estää oireilun paheneminen ja säästää merkittävästi terveydenhuoltokustannuksissa. Yhdenkin lapsen sairastuminen pysyvästi aiheuttaa kaupungille pitkällä aikavälillä merkittävät erikoissairaanhoidon kustannukset. Turun yliopiston tarjoama oirekysely kustantaa keskimäärin 1200 €/koulu,​ mikä on todella pieni taloudellinen panostus rakennusten miljoonaluokan peruskorjauskustannusten rinnalla.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme,​ että Porin kaupunki teettää kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa oirekyselyt sekä oppilaille ja päiväkotilapsille että opettajille ja varhaiskasvattajille."

Kaupunginhallitus on 16.9.2019 kokouksessaan pyytänyt asiassa sivistystoimialan ja teknisen toimialan lausunnot 31.12.2019 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistystoimiala lausuu asiasta seuraavaa:

Sivistystoimialan varhaiskasvatus- ja opetuskäytössä olevat tilat on siirretty kokonaisuudesssaan tekniselle  toimialalle.

Sisäilma-asioista on saatu viime vuosina paljon uutta tietoa, myös kaupungin omia käytäntöjä on tarkennettu. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 6.3.2017 § 155 Toimintamallin sisäilmaongelmien hallintaan ja ehkäisyyn. Toimintamallissa on tarkasti määritelty eri toimijoiden roolit ja tehtävät.

Sivistystoimiala näkee, että kiinteistöjen huollolla ja säännöllisellä ylläpidolla  on ratkaiseva rooli sisäilmaongelmien syntymisen ehkäisyssä.

Terveelliset ja turvalliset tilat ovat ehdoton edellytys toiminnalle. Laadukas sisäilma tukee sujuvaa työskentelyä ja edistää merkittävästi hyvinvointia. Sivistystoimialan yksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä lasten osalta neuvolan ja kouluterveydenhuollon kanssa sekä henkilöstön osalta työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa. Myös lasten vanhemmat ja henkilökunta ovat aktiivisia näissä asioissa.

Työsuojeluvaltuutetut, työterveyshuolto, palo- ja pelastustoimi, ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö sekä Aluehallintoviranomainen tekevät säännöllisiä tarkastuskäyntejä päiväkoteihin ja kouluihin. Myös riskienkartoituksen yhteydessä huomioidaan sisäilma-asiat.

Sivistystoimiala katsoo, että nykyinen toimintamalli, jossa terveydenhuolto arvioi  yhdessä rakennusterveysasiantuntijan kanssa koettujen oireiden merkittävyyttä ja suhdetta rakennukseen, on riittävä.

Sivistystoimialan mielestä aloitteessa kiinnitetään huomiota tärkeään asiaan.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Valmistelija

Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Minna Haavisto on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.4.2019 § 51 valtuustoaloitteen koskien kouluissa ja päiväkodeissa oppilaille, päiväkotilapsille, opettajille ja varhaiskasvattajille teetettäviä oirekyselyitä. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.5.2019 § 252 pyytää asiassa lausuntoa perusturvalta. Kaupunginhallitus käsitteli perusturvan antamaa lausuntoa kokouksessaan 16.9.2019 § 496 ja päätti päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja pyytää sivistystoimialan ja teknisen toimialan lausunnot valtuustoaloitteeseen 31.12.2019 mennessä. Asian aiempi käsittely ja sivistystoimialan lausunto on luettavissa historiatiedoista ja teknisen toimialan lausunto on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee perusturvan, sivistystoimialan ja teknisen toimialan lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 13.1.2020 valtuustoaloitetta "Oirekyselyt kouluihin ja päiväkoteihin".

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.