Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Paikkatietoinsinöörin (DI) viran perustaminen

PRIDno-2019-5569

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Tauru, rakennustarkastaja, sirpa.tauru@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin elinvoiman ylläpito ja kehittäminen vaativat maankäytön suunnittelun, osallistamisen ja toteuttamisen pohjaksi nykyaikaisin menetelmin tuotettuja ajanmukaisia aineistoja. Porin kaupungissa ollaan käynnistämässä kolmiulotteista kaupunkimallinnusta, mikä palvelisi niin asemakaavoitusta kuin yksittäisten hankkeidenkin suunnittelua.

Kaupunkimittauksen henkilöstö on vähentynyt parin vuoden aikana lähes 40 % (6 hlöä). Kaupunkimittauksen työtehtävät, tuotteet ja muut aikaansaannokset vaikuttavat suoraan kaupungin elinvoimaan mm. asemakaavoituksen ja muun maankäytön sekä kaupungin tonttituotannon sujuvuuden kautta. Suuri osa kaupunkimittauksen tehtävistä on lakisääteisiä. Näiden tehtävien hoitaminen menestyksekkäästi ja usein tiukkojenkin aikataulupaineiden puitteissa edellyttää riittävät henkilöstöresurssit sekä riittävän osaamisen. Myös kehittämiseen on osoitettava resursseja, jotta Porin kaupunki pystyy kehittymään ja pysymään esillä muiden suurten kaupunkien joukossa.

Toimialan yksiköissä tavoitteena on, että työtehtävät saataisiin järjesteltyä jatkossa enemmän niinsanottuina työpareina ja tehtäviä jäsentävinä tiimeinä. Näin työt ja hiljainen tieto saadaan jaettua useammalle ihmiselle  ja turvattua kaupungin palvelukyky paremmin esimerkiksi lomakautena. Myös kaupunkimittauksen viranhoito edellyttää pysyviä työparijärjestelyjä. Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala hakee rakennusvalvontayksikköön paikkatietoinsinöörin (DI) viran täyttölupaa välittömästi.

Lisätietojen antaja

Rakennusvalvontayksikön päällikkö Matti Karjanoja, puhelin 044 7011367

Ehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan rakennusvalvontayksikköön perustetaan 1.1.2020 alkaen paikkatietoinsinöörin (DI) virka.

Viran tehtävänkuvaus

  • Kaavoitusmittausten suunnittelu ja valvonta
  • Aineistonhallinta ja kartastot
  • Karttapalvelut ja rajapintapalvelut
  • Kolmiulotteisen kantakarttaaineiston ylläpito
  • Kaupungin geodeettinen taso ja korkeusrunkoverkko
  • Ilmakuva ja pistepilviaineistojen käsittely sekä 3D-kaupunkimallinnuksen kehittäminen

Viran kelpoisuusehtona on maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinto. Eduksi luetaan aktiivinen kehittämisote, kokemus paikkatietojärjestelmistä, tietokannoista, laserkeilausaineistojen käsittelystä, tietomallinnuksesta, kaupunkimallinnuksesta ja rajapintapalveluista sekä kiinteistötietojärjestelmän tuntemus.

Viran täyttöluvasta päättää toimialajohtaja henkilöstöpäällikköä kuultuaan. Tehtäväkohtaisesta palkasta päättää henkilöstöpäällikkö toimialajohtajaa kuultuaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi paikkatietoinsinöörin (DI) viran perustamisen ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalle. Viran kelpoisuusehtona on maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinto.

Perustelut on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle paikkatietoinsinöörin (DI) viran perustamista ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalle ja maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinnon päättämistä viran kelpoisuusehdoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli paikkatietoinsinöörin (DI) viran perustamista kokouksessaan 16.12.2019 ja jätti asian pöydälle. Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko on luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle paikkatietoinsinöörin (DI) viran perustamista ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalle ja maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinnon päättämistä viran kelpoisuusehdoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 13.1.2020 § 4 paikkatietoinsinöörin viran perustamista.

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto perustaa paikkatietoinsinöörin (DI) viran ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalle ja päättää, että viran kelpoisuusehtona on maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Rakennusvalvonta, HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet