Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Uuden jäsenen kutsuminen edesmenneen jäsenen tilalle kaupunginvaltuustoon sekä uuden henkilökohtaisen varajäsenen valinta perusturvalautakuntaan ja Satakunnan pelastuslaitoksen johtokuntaan

PRIDno-2020-57

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Edesmenneen valtuutettu Veijo Puhjon sijaan tulee valita uusi jäsen kaupunginvaltuustoon sekä henkilökohtainen varajäsen perusturvalautakuntaan ja Satakunnan pelastuslaitoksen johtokuntaan.

Kaupunginvaltuusto on valinnut perusturvalautakunnan jäsenet seuraavasti:

Jäsen Varajäsen
Sonja Myllykoski (pj), SDP Henna Tuomikoski, SDP
Hanna Hildén (I vpj), KOK Karoliina Tala, KOK
Anne Mäntylä (II vpj) SDP Heinimäki Mikko, SDP
Mika Aho, VAS Veijo Puhjo, VAS
Jyri Astokari, PS Heidi Sakari, PS
Anne Granholm, VAS Tiina Rinne, VAS
Mirva Heino, SDP Anne-Marie Paasimäki, SDP
Bia Kaski, KOK Markku Ollila, KOK
Tuomas Koivisto, SDP Simo Järvinen, SDP
Pirjo Koivukorpi, SDP Jorma Kenttä, SDP
Simo Korpela, KD Eija Järvinen, PS
Antti Koskela, KOK Juha Lamminen, KOK
Hannu Peltomäki, KESK Salminen Tommi, KESK
Irma Roininen, KD Marketta Juntunen, KD
Heikki Santa-Nokki, KESK Sakari Aalto
Marja Sillanpää, KOK Tiina Ahonen, KOK
Rauli Taimi, SDP Juha Södergård, SDP
Heidi Teinonen, VIHR Piia Risku-Myllyharju, VIHR

Kaupunginvaltuusto on valinnut pelastuslaitoksen johtokunnan porilaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

Jäsen Varajäsen
Pertti Mäenpää (pj.), PS Kristiina Heinonen, PS
Anna-Liisa Morgia (I vpj.), VAS Veijo Puhjo, VAS
Matti Arvo, SDP Esko Huhtala, SDP
Veera Forsbacka, KOK Mirja Pentikäinen, KOK
Kimmo Hirvelä, KOK Lauri Heino, KOK
Seija Johansson, SDP Maaret Vainio, SDP
Birgitta Kause, KESK Tapio Huhtanen, KESK
Marko Lähdekorpi, KESK Raili Kunnaspuro, KESK
Marvin Peasley, SDP Jarkko Lakkisto, SDP
Juha Kantola, hallituksen edustaja  

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää 

  • valita Veijo Puhjon tilalle uuden jäsenen kaupunginvaltuustoon
  • valita uuden jäsenen perusturvalautakunnan ja Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan varajäseneksi.  

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginjohtajan muutetusta päätösehdotuksesta kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa, että 

  • kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kutsuu edesmenneen Veijo Puhjon tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen puolueen järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun
  • kaupunginvaltuusto päättää valita uuden jäsenen perusturvalautakunnan ja Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan varajäseneksi. 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.1.2020 esityksestään kaupunginvaltuustolle.

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösöehdotus:

- Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kutsuu edesmenneen Veijo Puhjon tilalle  jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen puolueen järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun ja
- kaupunginvaltuusto päättää valita uuden jäsenen perusturvalautakunnan ja Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan varajäseneksi.

Päätös

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti kutsua Kuntalain 419/2015 14 § 2 momentin mukaisesti edesmenneen kaupunginvaltuutetun Veijo Puhjon tilalle kaupunginvaltuuston jäljellä olevaksi  toimikaudeksi asianomaisen puolueen järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun Rami Virtasen.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti:

- valita perusturvalautakunnan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jari Hakalan

- valita Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Antero Kivelän.

Kokouskäsittely

Raisa Ranta esitti, että

- perusturvalautakunnan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Jari Hakala ja 
- Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi  valitaan Antero Kivelä.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta, nimetyt henkilöt, halllintoyksikkö/LUMU-tiimi, ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, ICT-yksikkö/Helpdesk, tarkastustoimi, viestintäyksikkö

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet