Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Karjaranta 21. kaupunginosan korttelin 20 (osa) asemakaavan muutos 609 1740

PRIDno-2020-1681

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tea Bogdanoff, tea.bogdanoff@pori.fi

Perustelut

Suunnittelualue sijoittuu Karjarannan kaupunginosaan Karjarannantien ja Lestikadun risteyksen tuntumaan n. 1 km:n etäisyydelle Porin kaupungin keskustasta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,64 ha. Asemakaavamuutos laaditaan Suisto Kiinteistöt Oy:n hakemuksesta ja kaavakonsultin Schauman Arkkitehdit Oy:n toimesta.

Suunnittelualueella on voimassa  9.5.1975 hyväksytty asemakaava 609 490, joka on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (TTV6). Kaavassa kullekin tontille saa rakentaa enintään 2-kerroksisia ja enintään 9 m korkeita teollisuus- ja varastorakennuksia tarpeellisine huolto- ja konttoritiloineen sekä enintään yksi laitoksen toiminnalle välttämätön asunto.

Asemakaavamuutoksen tarkoitus on muuttaa alueen asemakaavaa siten, että se mahdollistaa K-Supermarketin rakentamisen alueelle. K-Supermarketille on tarkoitus kaavoittaa n. 10 000 m²:n tontti ja tähän tarkoitukseen osoitetaan osa tontista 37 sekä lisäksi osia tonteista 2 ja 4. Jäljelle jäävät osat näistä tonteista osoitetaan edelleen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-25) sekä katualueeksi Karjarannantie (osa).

Kaupungin asettamat tavoitteet liittyvät toimivan, tarkoituksenmukaisen ja alueen elinvoimaisuutta lisäävän kaavaratkaisun löytymiseen. Suunnittelukohde sijoittuu yleiskaavassa moninaiskäyttöalueelle, jota tulee kehittää alueen teollisen toiminnan loputtua. Suunniteltu K-Supermarket tukee tätä tavoitetta ja parantaa alueen palvelutarjontaa. Lisäksi kaupungin tavoitteena on varata lisätilaa Karjarannan tulevia liikennejärjestelyjä varten.

Kaavamuutoksella KL-19 -korttelialueelle haetaan rakennusoikeutta 3000 k-m² päivittäistavarakaupan yksikköä varten, joka tarkoittaa tehokkuuslukua e=0,3 tontin ollessa n. 10 016 m². Lisäksi muodostuu T-25 -korttelialuetta n. 5340 m², jonka tehokkuusluku on voimassa olevan kaavan mukaisesti e=0,5, jolloin rakennusoikeudeksi muodostuu 2670 k-m². Suunnittelualueen rakennusoikeus tulisi laskemaan n. -2530 k-m². Suunnittelualueen kerrosluku on molemmilla tonteilla II. Katualueen pinta-ala on n. 1045 m². Tonttijaolla muodostuu kaksi tonttia.

Autopaikkoja tulee KL-19 -tontille osoittaa 1ap/20 kerrosalaneliömetriä kohti. T-25 -korttelialueelle on varattava vähintään yksi autopaikka kutakin alkavaa kolmea työntekijää kohti.

Vireilletulo

Kaavamuutoksen vireilletulosta (MRL § 63) ja nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella 30.9.2020 paikallislehdissä Satakunnan Kansa ja Satakunnan Viikko, kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja -verkkosivuilla. Vireilletulon yhteydessä on samanaikaisesti asetettu nähtäville 1.-30.10.2020 osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos, jotka on postitettu osallisille.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 1-30.10.2020.

Asemakaavan muutosluonnoksesta ei saatu yhtään mielipidettä.

Kaavamuutoksesta saatiin ennakkolausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Porin Vedeltä ja elinvoima- ja ympäristötoimialalta. Kaavaselostuksessa on annettu kaupunkisuunnittelun vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin. Ennakkolausuntojen koosteet ja kaavakonsultin antamat vastineet niihin ovat kaavaselostuksessa kohdassa viranomaisyhteistyö s. 13.

Lausuntojen pohjalta kaava-asiakirjoihin on tehty tarkennuksia vastineiden mukaisesti:

 • Maakuntakaavoitusta koskevat tiedot on täydennetty ehdotusvaiheen selostukseen.
 • Kaavamääräykseen KL-19 on lisätty julkisivuja koskeva määräys:
  ”Julkisivumateriaalivalinnoissa tulee huomioida alueen teollisuushistoria, ja käyttää alueen historiaan viittaavia materiaaleja.”
 • Yleisiin määräyksiin on lisätty pilaantuneeseen maahan liittyvä määräys:
  ”Ennen rakennusluvan myöntämistä on maaperä kunnostettava ympäristönsuojelulain 133 §:n vaatimusten mukaisesti.”
 • Yleisiin määräyksiin on lisätty meluun- ja tärinään liittyvä määräys:
  ”Rakentamisessa on huomioitava valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset melutason ohjearvot asuin-, liike- ja toimistohuoneille sekä raideliikenteen aiheuttaman haitallisen tärinän riskit rakennuksille. Rakennusten suunnittelun on perustuttava rakennuspaikalla tehtyjen maaperä-, melu- ja tärinäselvitysten edellyttämiin rakenneratkaisuihin.”

Ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

Tekninen toimiala valmistelee asemakaavan muutokseen liittyvät sopimukset.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus sekä tonttijako.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Karjaranta 21. kaupunginosan korttelin 20 (osa) asemakaavan muutoksen 609 1740, päivätty 10.12.2020 sekä tonttijaon 8466 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, elinvoima- ja ympäristölautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Pori Energia Oy Energiayksiköltä, Pori Energia Sähköverkot Oy:lta, Porin Vedeltä, Satakuntaliitolta ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen anojalta Suisto Kiinteistöt Oy:ltä peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 2500 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 1250 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Lauri Kilkku, Esa Wahlman

Kokouskäsittely

Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja) ja Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen varapuheenjohtaja) poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Valmistelija

Heli Välimaa, ympäristösuunnittelija, heli.valimaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 21.12.2020 asettaa Karjarannan 21. kaupunginosan korttelin 20 (osa) asemakaavan muutoksen 609 1740 sekä tonttijaon 8466 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, elinvoima- ja ympäristölautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Pori Energia Oy Energiayksiköltä, Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä, Porin Vedeltä, Satakuntaliitolta ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa asemakaavan muutosehdotuksesta seuraavan lausunnon:

Karjarannan päivittäispalvelujen parantuminen on hyvä asia, joskin kulkuyhteydet alueelle ovat keskeneräiset. Kiinteistön sisällä pyöräpysäköinnit pitää osoittaa viimeistään rakennuslupavaiheessa.

Asemakaavaehdotus luo hyvät reunaehdot ja lähtökohdat ohjata rakentamista laadukkaisiin ratkaisuihin lupaprosessien yhteydessä. Kaupunkikuvallisesti rakentaminen sijoittuu vilkkaasti työmatkaliikennöidyn Karjarannantien varrelle. Kaavamuutosalueen välittömässä ympäristössä on teollisuustoimintoja, mutta alue on muuttumassa asumispainotteiseksi. Käytäntö on osoittanut, että asumisen ja teollisen toiminnan yhteiselo on toisinaan haasteellista myös ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueilla. Kaavan yleisissä määräyksissä on huomioitu asianmukaisesti melu ja tärinä sekä maaperän pilaantuneisuus.

Markettien yhteyteen rakennetaan usein lajittelupiste asiakkaille/asukkaille. Näistä on hyvä olla asemakaavassa varausmerkintä ja määräys lajittelupisteen sijoittamisesta siten, että sen läheisyyteen pääsee helposti ja turvallisesti jätteenkeräyskalustolla. Usein käytössä on nosturilla tyhjennettävät jäteastiat, jolloin on otettava huomioon puut, ilmalinjat ja valaisinpylväät.

Alueen korttelinumerointi on aiemman asemakaavoituksen myötä erikoinen. Yhdellä korttelilla on kaksi korttelin numeroa 54 ja 20. Ristiriitainen korttelinumerointi ei saa jäädä alueelle pysyväksi ja se tulee korjata.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Lauri Kilkku

Kokouskäsittely

Merkitään, että Lauri Kilkku poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 16.36-16.38 esteellisyyden vuoksi. Kilkku on yhteisöjäävi, koska hän toimii Suisto Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Asian esittelijänä toimi Riikka Jokiainen. Jokiainen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Perustelut

Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.3.2021 § 183. Asian käsittelystä on liitteenä pöytäkirjanote tarkastamattomasta pöytäkirjasta.

Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Asiaan on liitetty seuraavat asiakirjat:
1 Hyväksymisvaihe-1740 selostus 10.12.2020, muutettu 9.3.2021
2 Hyväksymisvaihe-1740, Tonttijako 8466
3 Hyväksymisvaihe-1740 kaavakartta 10.12.2020, muutettu 9.3.2021.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Karjaranta 21. kaupunginosan korttelin 20 (osa) asemakaavan muutoksen 609 1740, ​päivätty 10.12.2020, muutettu 9.3.2021 sekä tonttijaon 8466. 

Kaavamuutoksen anojalta Suisto Kiinteistöt Oy:ltä peritään kaavan laatimis-​ ja käsittelykuluja 2500 euroa, ​joista luonnosvaiheessa on laskutettu 1250 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

 • Lauri Kilkku

Kokouskäsittely

Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus, kaupungingeodeetti, kaupunkisuunnittelu, Vaasan  maanmittauslaitos, Satakuntaliitto. Päätös tiedoksi: kaupunkisuunnittelu / Tarja Suojala ja Tea Bogdanoff, kirjaamo / Elina Tasku, tonttipäällikkö Elisa Laine, kaavamuutoksen hakija /Suisto  Kiinteistöt Oy ja kaavakonsultti Schauman Arkkitehdit Oy

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta,
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet