Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Porin YH-asuntojen ja muiden konserniyhtiöiden eettisten ohjeiden ja valvonnan tarkastus, valtuustoaloite, Erno Välimäki

PRIDno-2020-6647

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Julkisuudessa hiljan olleet tiedot YH-asuntojen pikkujoulujen tarjoiluista ja niiden maksajasta herättävät aiheellisen kysymyksen eettisten ohjeiden ja niiden valvonnan tilasta Porin kaupunkikonsernissa. Esitän kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin, että kaupunkikonsernin vieraanvaraisuuden vastaanottamiseen yms. liittyvät eettiset ohjeet sekä em. ohjeiden noudattamisen valvonta tarkastetaan pikaisesi. Erityistä huomioita kiinnitetään ja ensimmäisenä tarkastetaan YH-asuntojen ohjeistukset.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 14.12.2020 160 pykälässä lähettää valtuutettu Erno Välimäen tekemän valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.  

Valtuustoaloite oli sisällöltään seuraavanlainen:

"Julkisuudessa hiljan olleet tiedot YH-asuntojen pikkujoulujen tarjoiluista ja niiden maksajasta herättävät aiheellisen kysymyksen eettisten ohjeiden ja niiden valvonnan tilasta Porin kaupunkikonsernissa. Esitän kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin, että kaupunkikonsernin vieraanvaraisuuden vastaanottamiseen yms. liittyvät eettiset ohjeet sekä em. ohjeiden noudattamisen valvonta tarkastetaan pikaisesti. Erityistä huomioita kiinnitetään ja ensimmäisenä tarkastetaan YH-asuntojen ohjeistukset."

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.1.2021 § 3 asian käsittelyyn liittyen hyväksyä yksimielisesti muutetun seuraavan päätösehdotuksen: 

"Kaupunginhallitus päättää pyytää 26.2.2021 mennessä kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.12.2020 § 160 aloitteesta Porin YH-asuntojen ja muiden konserniyhtiöiden eettisten ohjeiden ja valvonnan tarkastus, lausunnot seuraavasti: omistajaohjausyksikön ja tilintarkastajan lausunnot ja sen lisäksi tarkastuslautakunnan lausunnon siltä osin, mikä on tarkoituksenmukaisin tapa toteuttaa tämä esitetty tarkastus."

Tarkastuslautakunnalta on kaupunginhallituksen taholta pyydetty lausuntoa tarkoituksenmukaisimmasta tavasta järjestää valtuustoaloitteessa esitetty tarkastus. Tarkastustoimella ei aikatauluihin liittyvistä syistä ole lausunnon antamisen valmistelun yhteydessä ollut käytössään tarkempaa kuvausta YH-asuntoihin tai muihin mahdollisiin yhteisöihin suuntautuvien tarkastusten tarkemmasta sisällöstä tai tietoa omistajaohjauksen ja tilintarkastajan lausunnoista.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää lausua asiasta seuraavaa:

Kaupunginhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan organisoinnista. Valtuustoaloitteessa esitetyn kaltaisesta tarkastuksesta tai selvityksestä päättäminen kuuluu lähtökohtaisesti yhtiön hallituksen ja/tai kaupungin konsernijohdon vastuulle.

Porin kaupungin konserniohje on omistajan väline omistustensa ohjaamiseen muodostaen normikokonaisuuden, joka osaltaan varmistaa lainsäädännön noudattamista ja osittain asettaa sääntöjä tilanteisiin, joista lainsäädäntö ei sisällä nimenomaisia oikeusohjeita. Kukin tytäryhteisö hyväksyy ohjeet itseään sitoviksi yhtiökokouksessa tai vastaavassa järjestyksessä.

Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan tulee konserniohjeen 7.7 kohdan mukaan muun muassa huolehtia osaltaan siitä, että kaupungin tytäryhteisössä noudatetaan konserniohjetta ja konserniohjeen perusteella annettuja ohjeita sekä toimitaan omistajapoliittisten linjausten ja yhteisölle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Konserniohjeen 12.3 kohdan mukaan hallitus vastaa siitä, että yhteisössä noudatetaan hyvää liiketapaa. Yhteisössä tulee noudattaa kansainvälisesti hyväksyttyjä lahjonnanvastaisia periaatteita (esim. Keskuskauppakamari on tehnyt Transparency Internationalin suositusten pohjalta oman julkaisunsa Lahjonnanvastaiset periaatteet) sekä soveltuvin osin Suomen Kuntaliiton suositusta kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille tarjottavien etuuksien hyväksymisestä.

Porin kaupungin hallintosäännön konserniohjausta koskevan neljännen luvun 25 § 5. kohdan mukaisesti kaupunginhallitus arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa.

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan edellä mainittuun kerran valtuustokaudessa kaupunginhallituksen teettämään ulkopuoliseen arviointiin olisi tarkoituksenmukaista yhdistää tytäryhteisöjen eettisisiä toimintaperiaatteita arvioiva näkökulma. Kyseisellä arvioinnilla on mahdollista luoda kattava kuva konserniyhteisöjen näkemyksistä suhteessa eettiseen toimintatapaan.

Varsinainen yhtiökohtainen tarkastus olisi tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tarkoituksenmukaista järjestää tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen yhteistyönä.

Tarkastuslautakunta päättää lisäksi valtuuttaa tarkastusjohtajan toimimaan puolestaan valtuustoaloitteeseen mahdollisesti liittyvissä lisätietopyynnöissä ja tarkastusten järjestämisen yksityiskohdissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Erno Välimäki on kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.12.2020 § 160 jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen: Julkisuudessa hiljan olleet tiedot YH-​asuntojen pikkujoulujen tarjoiluista ja niiden maksajasta herättävät aiheellisen kysymyksen eettisten ohjeiden ja niiden valvonnan tilasta Porin kaupunkikonsernissa. Esitän kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin,​ että kaupunkikonsernin vieraanvaraisuuden vastaanottamiseen yms. liittyvät eettiset ohjeet sekä em. ohjeiden noudattamisen valvonta tarkastetaan pikaisesti. Erityistä huomioita kiinnitetään ja ensimmäisenä tarkastetaan YH-​asuntojen ohjeistukset.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 21.12.2020  § 727 kaupunginvaltuuston 14.12.2020 asioiden täytäntöönpanoa. Esittelijä päätti poistaa kaupunginvaltuuston kokouksessa jätetyn valtuustoaloitteen § 160 "Porin YH-asuntojen ja muiden konserniyhtiöiden eettisten ohjeiden ja valvonnan tarkastus, valtuustoaloite, Erno Välimäki", toimeenpanon esityslistalta.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 18.1.2021 § 3 Erno Välimäen valtuustoaloitteen toimeenpanoa. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti muutetun seuraavan päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää pyytää 26.2.2021 mennessä kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.12.2020 § 160 aloitteesta Porin YH-asuntojen ja muiden konserniyhtiöiden eettisten ohjeiden ja valvonnan tarkastus,  lausunnot seuraavasti: omistajaohjausyksikön ja tilintarkastajan lausunnot ja sen lisäksi tarkastuslautakunnan lausunnon siltä osin, mikä on tarkoituksenmukaisin tapa toteuttaa tämä esitetty tarkastus.

Kaupunginhallituksen kokouksessa 18.1.2021 § 3 merkittiin kokouskäsittelynä seuraavaa:

Kokouksesta poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi seuraavat:
Diana Bergroth-Lampinen, palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy;
Esa J. Wahlman, yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja; (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy PAKK:n asiamiehen läheinen; yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Porin Jäähallin asiamiehen läheinen; yhteisöjäävi,​ Sampolan Palvelukeskus Oy, toimitusjohtajan läheinen; yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen varapuheenjohtaja
Tommi Salokangas, yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen jäsen
Raisa Ranta, yhteisöjäävi, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, hallituksen jäsen; intressijäävi, As.Oy Porin Kiertokatu 16 – 18
Satu Hatanpää, yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Domus Arctopolis hallituksen jäsen
Mari Kaunistola, yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen puheenjohtaja
Oili Heino, yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja
Juha Vasama, palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy; yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen jäsen
Lauri Kilkku, yhteisöjäävi, ​Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki, hallituksen puheenjohtaja; yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo, toimitusjohtajan läheinen; yhteisöjäävi,​ Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja; yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus, hallituksen puheenjohtaja; yhteisöjäävi, Yyteri Meriravintola Oy, hallituksen puheenjohtaja

Esa J. Wahlmanin sijaan kokoukseen saapui Jarno Joensuu.
Satu Hatanpään sijaan kokoukseen saapui Mika Tuovinen.
Diana Bergroth-Lampisen sijaan puheenjohtajana toimi Anne Liinamaa.

 

Tarkastuslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.2.2021 § 15. 

Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Omistajaohjausyksikön lausunto 15.2.2021 ja BDO Oy tilintarkastusyhteisön lausunto 26.2.2021 ovat asian liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa käytettävissä olevilla keinoilla Porin YH-asunnot Oy:n siltä osin, että aloitteessa mainitut eettiset ohjeet on sisäistetty ja niitä noudatetaan.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

Satu Hatanpää, Esa Wahlman, Lauri Kilkku, Oili Heino, Diana Bergroth-Lampinen, Mari Kaunistola, Raisa Ranta, Tommi Salokangas, Juha Vasama

Kokouskäsittely

Kokouksesta poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi seuraavat:
Diana Bergroth-Lampinen, palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy;
Esa J. Wahlman, yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja; (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy PAKK:n asiamiehen läheinen; yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Porin Jäähallin asiamiehen läheinen; yhteisöjäävi,​ Sampolan Palvelukeskus Oy, toimitusjohtajan läheinen; yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen varapuheenjohtaja
Tommi Salokangas, yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen jäsen
Raisa Ranta, yhteisöjäävi, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, hallituksen jäsen; intressijäävi, As.Oy Porin Kiertokatu 16 – 18
Satu Hatanpää, yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Domus Arctopolis hallituksen jäsen
Mari Kaunistola, yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen puheenjohtaja
Oili Heino, yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja
Juha Vasama, palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy; yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen jäsen
Lauri Kilkku, yhteisöjäävi, ​Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki, hallituksen puheenjohtaja; yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo, toimitusjohtajan läheinen; yhteisöjäävi,​ Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja; yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus, hallituksen puheenjohtaja; yhteisöjäävi, Yyteri Meriravintola Oy, hallituksen puheenjohtaja

Esa J. Wahlmanin sijaan kokoukseen saapui Jarno Joensuu.
Satu Hatanpään sijaan kokoukseen saapui Mika Tuovinen.
Diana Bergroth-Lampisen sijaan puheenjohtajana toimi Anne Liinamaa.
Raisa Rannan sijaan pöytäkirjan tarkastajana tämän asian osalta toimii Petri Huru.

Keskustelun kuluessa Erno Välimäki teki seuraavan lisäysehdotuksen päätösehdotukseen: Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa käytettävissä olevilla keinoilla Porin YH-asunnot Oy:n siltä osin, että aloitteessa mainitut eettiset ohjeet on sisäistetty ja niitä noudatetaan.

Juha Kantola, Mika Tuovinen ja Arja Laulainen kannattivat Erno Välimäen lisäysehdotusta.

Tiedusteltuaan kaupunginhallituksen kantaa Välimäen tekemään lisäysehdotukseen, puheenjohtaja Anne Liinamaa totesi kaupunginhallituksen yksimielisesti kannattavan Välimäen lisäysehdotusta. 

Perustelut

Valtuutettu Erno Välimäki on kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.12.2020 § 160 jättänyt valtuustoaloitteen koskien Porin YH-​asuntojen ja muiden konserniyhtiöiden eettisten ohjeiden ja valvonnan tarkastusta.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 18.1.2021 § 3 Erno Välimäen valtuustoaloitteen toimeenpanoa. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti muutetun seuraavan päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää pyytää 26.2.2021 mennessä kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.12.2020 § 160 aloitteesta Porin YH-​asuntojen ja muiden konserniyhtiöiden eettisten ohjeiden ja valvonnan tarkastus,​  lausunnot seuraavasti: omistajaohjausyksikön ja tilintarkastajan lausunnot ja sen lisäksi tarkastuslautakunnan lausunnon siltä osin,​ mikä on tarkoituksenmukaisin tapa toteuttaa tämä esitetty tarkastus.

Kaupunginhallitus käsitteli viimeksi asiaa kokouksessaan 15.3.2021 § 201. 

Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista. Omistajaohjausyksikön lausunto 15.2.2021 ja BDO Oy tilintarkastusyhteisön lausunto 26.2.2021 ovat asian liitteinä.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus: 

Valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet  tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Lauri Kilkku

Kokouskäsittely

Lauri Kilkku,​ yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki,​ hallituksen puheenjohtaja;​ yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo,​ toimitusjohtajan läheinen;​ yhteisöjäävi,​ Suisto Kiinteistöt Oy,​ hallituksen puheenjohtaja;​ yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus,​ hallituksen puheenjohtaja;​ yhteisöjäävi,​ Yyteri Meriravintola Oy,​ hallituksen puheenjohtaja poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.