Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Porin kaupungin tulee tarkistaa Porin ja Lavian kuntaliitoksen jälkeen muutettujen teiden nimien näkyminen Google Maps -karttapalvelussa, valtuustoaloite, Petri Reponen

PRIDno-2021-383

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Petri Reponen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan aloitteen:

Entisen Lavian kunnan alueelta löytyy useita teitä, joiden nimi näkyy virheellisenä tai nimi ei näy lainkaan Google Maps palvelussa, tämä aikaansaa turhia väärinymmärryksiä ja tekee monen yrittäjän, kuntalaisen ja mökkiläisen elämän sietämättömäsi, jopa mahdottomaksi. Sairaus- tai hätätapauksissa on avun saapuminen näihin osoitteisiin epäselvää.

Esimerkiksi Laviassa sijaitsevan Pitkäjärventien asukkaat ovat olleet yhteydessä Googlen tuottamiin karttapalveluihin. Kun Lavia liitettiin Poriin, muutettiin ”Lavian” Ojalantien uudeksi nimeksi ”Porin” Pitkäjärventie. Osoite on edelleen Google Mapsissa nähtävissä nimellä Ojalantie, tien nimet eivät ole muuttuneet karttapalveluihin. Tien asukaat ovat tästä reklamoineet asiasta Googlelle muutamaan otteeseen, mutta he eivät ole suostuneet muutosta tekemään. Esimerkiksi verkossa rekisteröityminen voi olla ongelmallista, koska Google palvelua käyttävä tavarantoimittaja ei tunnista Pitkäjärventietä. Googlelta on kerrottu asukkaille, että he voivat tehdä muutoksen, mutta se on maksullista. 

Kysymys on periaatteellinen. Lavian alueella toimivat eivät ole aiheuttaneet osoitteen muutosta vaan kuntaliitos ja Porin kaupunki. Näin ollen liitoksen tehneet ja tien nimet muuttanut Porin kaupunki on velvollinen huolehtimaan, että osoitetieto oikaistaan Google Mapsiin ja mahdollisiin muihin karttapalveluihin. 

Muutamia huomioita (esimerkiksi) tienimistä Laviassa (Katsottu 18.1.2021), Google Maps vs. Fonecta karttapalvelu:

Kaisanpolku – Katrinpolku
Ei nimeä – Heinolantie
Uusitalontie – Hirsikankaantie
Perämaantie – Kinturintie
Ojalantie - Pitkäjärventie

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitän, että Porin kaupunki tarkistaa kaikkien Porin kaupungin alueella olevien teiden näkyminen yleisissä käytetyissä karttapalveluissa. Ja erityisesti tarkistaa Pori-Lavia kuntaliitoksesta johtuneiden tai sen jälkeen nimettyjen teiden nimeämiset tai nimenmuutosten näkymisen, sekä oikean sijainnin Googlen karttapalvelussa.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, teemu.salonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Petri Reponen on esittänyt, että Porin kaupunki tarkistaa kaikkien Porin kaupungin alueella olevien teiden näkyminen yleisissä käytetyissä karttapalveluissa. Ja erityisesti tarkistaa Pori-Lavia kuntaliitoksesta johtuneiden tai sen jälkeen nimettyjen teiden nimeämiset tai nimenmuutosten näkymisen, sekä oikean sijainnin Googlen karttapalvelussa.

Lausuntonaan rakennusvalvontayksikön kaupunkimittauksen kustannuspaikka toteaa seuraavaa:

Porin kaupungissa katujen nimeäminen tapahtuu joko asemakaavalla tai maankäyttö- ja rakennuslain 55 § mukaisella menettelyllä. Yksittäiset haja-asutusalueen teiden nimeämiset tapahtuvat Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön 20 § nojalla apulaiskaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksellä. Kuntaliitosten yhteydessä on tehty laajamittaisempia katujen ja teiden nimeämisiä, jotka ovat tapahtuneet luottamuselimen tai luottamuselimien päätöksellä. Kunnan päätökset ovat lähtökohtaisesti julkista tietoa, katujen ja teiden nimeämisiin liittyvissä päätöksissä ei ole tullut esiin salaamisperusteita. Lähtökohtaisesti päätökset ovat siis julkista tietoa, ne tiedotetaan laajalla asianosaisjakelulla ja ne julkaistaan kunnan internetsivuilla kuten kuntalain 140 § määrää. Tyypillinen esimerkki yksittäisen tien nimeämistä koskevan päätöksen jakelusta on seuraava: ” Ko. tien varren osoitekohteiden omistajat, Tekninen toimiala/Infrayksikkö, ELYM/rakennusvalvonta, Hätäkeskuslaitos, Satakunnan pelastuslaitos, Posti, Maanmittauslaitos, Pori Energia, Porin Vesi, Digi- ja väestötietovirasto”.

Porin kaupungin karttapalvelussa on katseltavissa mm. kaupungin opaskartta-aineisto, josta myös katujen ja teiden nimet käyvät selville. Porin kaupunki myös toimittaa ylläpitämiään aineistoja aineistosopimustensa mukaisesti sekä erillisitä tilauksista. Aineiston hinnoittelu käy ilmi kaupungin asiakirjahinnastosta sekä erillisistä toimialakohtaisista taksoista.

Internetin kartta- tai navigointipalveluja tarjoavia yrityksiä on useita ja ne ovat usein isoja kansainvälisiä yrityksiä. Porin kaupungilla ei ole mahdollisuuksia eikä oikeuksia valvoa niiden tapoja hankkia tai päivittää aineistojaan. Porin kaupungilla ei myöskään ole kattavaa listausta alan yrityksistä tai niiden aineistojenhankinnasta vastaavien tahojen yhteystietolistausta. Yrityskentässä ja yhteystiedoissa tapahtuu myös muutoksia. Porin kaupungilla ei ole pääsyä yritysten aineistoihin niin, että niitä voitaisiin kaupungin toimesta lähteä suoraan korjaamaan. Monesti palvelujen yhteydessä on toiminto, jolla käyttäjä voi ilmoittaa virheestä. Yritys käsitellee asian omien käytäntöjensä mukaan. Rakennusvalvontayksiköstäkin on tapauskohtaisesti virheistä ilmoituksia tehty mutta asian tekee melko hankalaksi ja työlääksi se, että ilmoitukset pitää tehdä yksitellen ja usein työntekijän henkilökohtaisilla palvelun käyttäjätunnuksilla. Porin kaupungilla ei ole resursseja järjestelmällisesti tarkastaa tai valvoa kaikkien kaupallisten toimijoiden aineistojen laatua, se ei myöskään ole perusteltua, sillä kaupallisen palvelun käyttäjän ja palvelun tarjoajan väliset vastuut on käyttöehdoissa määritelty, Porin kaupunki ei ole niissä automaattisesti osapuolena. Porin kaupunki ei myöskään voi asettaa kaupallisia toimijoita epätasa-arvoiseen asemaan ryhtymällä suorittamaan yksittäisen toimijan aineiston laadunvalvontaa. Laadunvalvonta kuuluu palvelun tarjoajalle.

Nykyajan mediayhteiskunnassa korostuu medianlukutaidon ja lähdekritiikin merkityksellisyys. Käyttäjälle jää usein vastuu tiedon luotettavuuden arvioinnista. Internetin kartta- tai navigointipalveluihin liittyy yleensä käyttöehdot, jotka käyttäjä palvelua käyttäessään hyväksyy. Näissä käyttöehdoissa kuvataan palvelun luotettavuutta ja käyttäjän sekä palvelun tarjoajan vastuita. Aloitteessa erikseen mainitun Google Mapsinkin käyttäjä on oletettavasti lukenut ja hyväksynyt käyttöehdot ja lisäkäyttöehdot.

Rakennusvalvontayksikkö tekee osoitejärjestelmän osalta yhteistyötä viranomaistahojen kanssa. Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa on käyty keskusteluja heidän käyttämiensä järjestelmien aineistoista ja mahdollisuuksista varmistaa osoitejärjestelmään tehtävien muutosten mahdollisimman ajantasainen päätyminen myös pelastusviranomaisen järjestelmiin. Keskusteluissa on myös varmistettu, että Satakunnan pelastuslaitoksen kohteeseen navigointi perustuu erikseen viranomaiskäyttöön räätälöityyn järjestelmään. Sopimuspalokuntien toimintaa toimialueellaan valvoo Satakunnan pelastuslaitos. Ensihoitopalvelusta vastaavat sairaanhoitopiirit. Ne voivat hoitaa toiminnan itse, yhteistyössä pelastustoimen tai toisen sairaanhoitopiirin kanssa tai ostaa palvelun muulta palveluntuottajalta.

Porin kaupungin tulee huolehtia aineistojensa ja osoitejärjestelmänsä ajantasaisuudesta ja tehdä tarvittavat ylläpitotoimet. Porin kaupungin tulee myös täyttää lakien ja asetusten sekä aineistosopimustensa velvoitteet ja huolehtia viranomaisyhteistyön sujuvuudesta sekä siitä, että yhteistyöviranomaisilla on käytössään viimeisin tieto kunnan osoitejärjestelmään tekemistä muutoksista. Tällä tavoin tarjoutuu myös kaupallisille toimijoille parempi mahdollisuus hankkia käyttöönsä ajantasainen aineisto, mikäli toimijat sen oman liiketoimintansa kannalta perustelluksi katsovat.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa lausuntonaan kaupunginhallitukselle edellä olevan rakennusvalvontayksikössä laaditun lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Petri Reponen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.1.2021 § 25 valtuustoaloitteen esityksellä, että Porin kaupunki tarkistaa kaikkien Porin kaupungin alueella olevien teiden näkyminen yleisissä käytetyissä karttapalveluissa ja erityisesti tarkistaa Pori-​Lavia kuntaliitoksesta johtuneiden tai sen jälkeen nimettyjen teiden nimeämiset tai nimenmuutosten näkymisen,​ sekä oikean sijainnin Googlen karttapalvelussa.

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.2.2021 § 73 pyytää aloitteesta elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunnon 31.3.2021  mennessä. Elinvoima- ja ympäristölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 3.3.2021 § 40.

Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Valtuutettu Petri Reponen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.1.2021 § 25 valtuustoaloitteen esityksellä,​ että Porin kaupunki tarkistaa kaikkien Porin kaupungin alueella olevien teiden näkyminen yleisissä käytetyissä karttapalveluissa ja erityisesti tarkistaa Pori-​Lavia kuntaliitoksesta johtuneiden tai sen jälkeen nimettyjen teiden nimeämiset tai nimenmuutosten näkymisen,​ sekä oikean sijainnin Googlen karttapalvelussa.

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.2.2021 § 73 pyytää aloitteesta elinvoima-​ ja ympäristölautakunnan lausunnon 31.3.2021  mennessä. Elinvoima-​ ja ympäristölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 3.3.2021 § 40. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa viimeksi kokouksessaan 15.3.2021 § 202.

Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi Petri Reposen esittämän seuraavan toivomusponnen: Esitän, että kaupunki informoi Google Maps palvelua, tässä valtuustoaloitteessa käsitellyn asian osalta, lähettämällä listan muuttuneista katuosoitteista Googlen Maps asiakaspalveluun.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Petri Reponen jätti seuraavan toivomusponnen: Esitän, että kaupunki informoi Google Maps palvelua, tässä valtuustoaloitteessa käsitellyn asian osalta, lähettämällä listan muuttuneista katuosoitteista Googlen Maps asiakaspalveluun.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.