Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Työllisyyspäällikön viran perustaminen

PRIDno-2021-683

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Hautamäki, yksikön päällikkö, kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö, jouko.hautamaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.5.2020,​ että vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään vain kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturvalautakunta lähettää perusturvaa koskevat täyttöluvat kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus. Muutos koskee uusia täyttölupahakemuksia,​ on tullut voimaan välittömästi ja on voimassa toistaiseksi.

Elinvoima- ja ympäristötoimialalla kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikön työllisyyspalvelut -toimintayksikön esimiehen tehtävää on hoitanut työllisyyden hoidon päällikkö, joka jää eläkkeelle 1.5.2021 alkaen. Toimintayksikön tuloksekkaan toiminnan varistamiseksi sillä tulee olla vakituinen vastuullinen esimies, jota ilman muun muassa kaupungin maksama Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus uhkaa nousta. Tehtävässä käytetään julkista valtaa, joten on tarpeen perustaa uusi työllisyyspäällikön virka ja sitä varten pyydetään kaupunginhallitukselta täyttölupaa.

Työllisyyspäällikön tehtävänä on johtaa ja kehittää työllisyyspalvelut-toimintayksikön toimintaa ja työllisyyden edistämistä kaupungin strategian, strategisten ohjelmien ja talousarvion asettamien tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi työllisyyspäällikkö edistää työllisyyden hoidon yhteistyötä viranomaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa, vastaa työpajatoiminnasta sekä toimintayksikköön liittyvien hankkeiden toteutumisesta  rahoitusehtojen mukaisesti. Työllisyyspäällikkö vastaa toimintayksikkönsä taloudesta, henkilöstöhallinnosta ja hankinnoista toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että elinvoima- ja ympäristötoimialan kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikön alaisuudessa toimivaan työllisyyspalvelut -toimintayksikköön perustetaan 1.5.2021 alkaen työllisyyspäällikön virka. Viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. 

Viran täyttöluvasta päättää kaupunginhallitus. Tehtäväkohtaisesta palkasta päättää henkilöstöjohtaja toimialajohtajaa kuultuaan.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.
 

Valmistelija

Jouko Hautamäki, yksikön päällikkö, kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö, jouko.hautamaki@pori.fi

Perustelut

Hallintosäännön 41 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. 

Elinvoima- ja ympäristölautakunta on käsitellyt kokouksessaan 3.3.2021 § 35 työllisyyspäällikön viran perustamista. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,​ että elinvoima-​ ja ympäristötoimialan kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -​yksikön alaisuudessa toimivaan työllisyyspalvelut -​toimintayksikköön perustetaan 1.5.2021 alkaen työllisyyspäällikön virka. Viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtäväkohtaisesta palkasta päättää henkilöstöjohtaja toimialajohtajaa kuultuaan.

Kaupunginhallitus päättää myöntää työllisyyspäällikön viralle täyttöluvan, jos kaupunginvaltuusto päättää perustaa kyseisen viran. 

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Hallintosäännön 41 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. 

Elinvoima-​ ja ympäristölautakunta on käsitellyt kokouksessaan 3.3.2021 § 35 työllisyyspäällikön viran perustamista. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 15.3.2021 § 200 ja päätti myöntää työllisyyspäällikön viralle täyttöluvan,​ jos kaupunginvaltuusto päättää perustaa kyseisen viran.

Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus: 

Kaupunginvaltuusto perustaa elinvoima-​ ja ympäristötoimialan kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -​yksikön alaisuudessa toimivaan työllisyyspalvelut -​toimintayksikköön 1.5.2021 alkaen työllisyyspäällikön viran. Viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtäväkohtaisesta palkasta päättää henkilöstöjohtaja toimialajohtajaa kuultuaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Elinvoima- ja ympäristötoimiala, HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet