Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Investointimäärärahan lisäyspyyntö elinvoima- ja ympäristötoimialan vuoden 2021 talousarvioon

PRIDno-2021-1835

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Työllisyyspalveluiden käyttöön osoitettiin vuoden 2019 talousarviossa 110.000 euron investointimääräraha käytettäväksi retkeilyreittien kunnostamiseen ja uudelleen rakentamiseen (investointinumero 14150071). Vuonna 2019 käyttämättä jäänyt investointimääräraha siirrettiin vuodelle 2020 kaupunginhallituksen päätöksellä (9.3.2020 §120). 

Luontopaja on kunnostanut ja huoltanut Ahlaisten, Noormarkun sekä Joutsijärven retkeilyreittejä. Vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä hyväksyttiin, että olemassa olevien reittien lisäksi kunnostetaan ns. Kustaanpolun reitti ja pitkään hoitamattomana ollut reitti Pirkanmaan suuntaan Kankaanpään rajalle (Vihdanmäentie-Peräkylä). Kunnostustyöt suunniteltiin vuosille 2019-2021.

Ahlaisten, Noormarkun, Joutsijärven sekä Kustaanpolun reitit ovat nyt hyvässä kunnossa ja yleisön käytettävissä. Kaikki reittien rakenteet on digitoitu Luontopajan ylläpitämään Repo-paikkatietokantaan. Uusi yleisön käyttöön tarkoitettu retkeilykartta valmistui vuonna 2020.

Viime vuonna aloitettu Kankaanpään rajalle kulkeva pisto viimeistellään tämän vuoden aikana. Reiteillä tulee olemaan jatkossa noin tuhat eri rakennetta. Viime talven lumitilanne mahdollisti moottorikelkkojen hyödyntämisen ja materiaalin kuljettamisen, minkä ansiosta työt etenivät ripeästi.

Työllisyyspalvelut esittää Kankaanpään reitin kunnostamisen loppuun saattamiseksi, että konsernihallinnolle vuodelle 2020 siirretyn 39.000 euron investointimäärärahan käyttämättä oleva osa 13.266 euroa siirretään lisäyksenä elinvoima- ja ympäristötoimialan vuoden 2021 investointimenoihin.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että kaupunginvaltuusto myöntää 110.000 euron investointimäärästä jäljellä olevan 13.266 euron suuruisen määrärahalisäyksen elivoima- ja ympäristötoimialan vuoden 2021 investointimäärärahoihin työllisyyspalvelut-toimintayksikölle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Elinvoima- ja ympäristölautakunta on käsitellyt kokouksissaan 28.04.2021 §86 Investointimäärärahan lisäyspyyntö elinvoima-​ ja ympäristötoimialan vuoden 2021 talousarvioon.

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunginvaltuusto myöntää 110.000 euron investointimäärästä jäljellä olevan 13.266 euron suuruisen määrärahalisäyksen elivoima-​ ja ympäristötoimialan vuoden 2021 investointimäärärahoihin työllisyyspalvelut-​toimintayksikölle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.   

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 10.5.2021 § 350.

Asian esittely ja aiempi päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista. 

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto myöntää 110.000 euron investointimäärästä jäljellä olevan 13.266 euron suuruisen määrärahalisäyksen elivoima-​ ja ympäristötoimialan vuoden 2021 investointimäärärahoihin työllisyyspalvelut-​toimintayksikölle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Elinvoima- ja ympäristötoimiala, talousyksikkö

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet