Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä eroaminen, Ulla Saari

PRIDno-2021-2331

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Ulla Saari on ilmoittanut 17.5.2021 päiväämällään kirjeellä eroavansa keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä luottamustoimien päällekkäisyyden vuoksi.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Ehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kaupunginvaltuusto

-  myöntää Ulla Saarelle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä  ja

- valitsee Ulla Saaren tilalle uuden jäsenen keskusvaalilautakunnan varajäseneksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn jälkeen siirryttiin takaisin käsittelemään § 377.

Perustelut

Ulla Saari on ilmoittanut 17.5.2021 päiväämällään kirjeellä eroavansa keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä luottamustoimien päällekkäisyyden vuoksi.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 17.5.2021 § 398.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuuso päättää

-​  myöntää Ulla Saarelle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä  ja
-​  valitsee Ulla Saaren tilalle uuden jäsenen keskusvaalilautakunnan varajäseneksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

- myöntää eron Ulla Saarelle keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä
- valita Eija Kiiskisen keskusvaalilautakunnan uudeksi varajäseneksi.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn jälkeen puheenjohtaja Kiuru luovutti puheenjohtajauuden varapuheenjohtaja Oili Heinolle. 

Tiedoksi

Nimetty, keskusvaalilautakunta, HR-yksikkö, LUMU-tiimi, viestintä, ict-yksikkö

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet