Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Kevyenliikenteen huomioiminen valtatie 2:n parantamisen yhteydessä, valtuustoaloite, Keskustan valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Juha Kantola

PRIDno-2021-979

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Keskustan valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Juha Kantola jättivät kokouksessa puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee parhaillaan suunnitelmia valtatie 2:n parantamiseksi Porin keskusta-alueella. Esitämme, että Porin kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin kevyenliikenteen yhteyden saamiseksi valtatie 2:n rinnalle Isomäen urheilukeskukselta Mäntyluodontien suuntaan.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi
Sanna Välimäki, infrajohtaminen toimintayksikön esimies, sanna.valimaki@pori.fi

Perustelut

Keskustan valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Juha Kantola jättivät kokouksessa puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

”Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee parhaillaan suunnitelmia valtatie 2:n parantamiseksi Porin keskusta-alueella. Esitämme, että Porin kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin kevyenliikenteen yhteyden saamiseksi valtatie 2:n rinnalle Isomäen urheilukeskukselta Mäntyluodontien suuntaan.”

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen. Infrajohtaminen on mukana käynnissä olevan Valtatien 2 parantaminen Friitalan eritasoliittymän ja Korven eritasoliittymän välillä tiesuunnitelman laatimisessa. Suunnittelu käynnistyi syksyllä 2020 ja valmistuu keväällä 2022. Tiesuunnitelmalla parannetaan valtatien 2 toimivuutta sekä liikenneturvallisuuta. Valtatie 2 rakennetaan nelikaistaiseksi Korven eritasoliittymän ja Tiilimäen eritasoliittymän välillä. Nykyiset eritasoliittymät parannetaan ja Tikkulan liittymä parannetaan perusverkon eritasoliittymäksi. Tikkulan kohdalle on suunniteltu uusi katuyhteys valtatien ali aiemmin laaditun asemakaavan mukaisesti. Suunnitelmassa esitetään myös uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Vähäraumantie-Pormestarintie. Suunnitelmat ovat luonnosvaiheessa.

Lisäksi tarkastellaan mahdollisuutta rakentaa jalankulku- ja pyöräliikenteelle tarkoitettu alikulku urheilukeskuksesta valtatien 8 ali, joka mahdollistaisi kevyen liikenteen yhteyden sieltä edelleen Eteläväylän liikenneympyrään. Tämä ratkaisu saattaa olla erittäin kallis muun muassa eritasoliittymän ramppien läheisyyden vuoksi. Selvitystyö sen osalta on tilattu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimesta.       

Lisäksi on pohdittu jalankulku- ja pyörätien tarvetta uuden Tikkulantien varteen. Rajatien varressa on laadukas jalankulku- ja pyöräilyväylä ja Rajatiellä liikenne tulee olemaan vähäisempää. Tämänhetkisen arvion mukaan pyöräily Rajatien väylällä olisi turvallisempaa ja viihtyisämpää kuin Tikkulantien varressa.

Suunniteltu uusi väylä on merkitty liitteenä olevaan karttaan violetilla yhtenäisellä viivalla ja tutkittana olevat osuudet violetilla katkoviivalla.   

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle yllä olevan lausunnon Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen "Kevyen liikenteen huomioiminen valtatie 2:n parantamisen yhteydessä". 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Sari Kivioja, sari.kivioja@pori.fi
Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt elinvoima- ja ympäristölautakunnalta lausuntoa Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen: ”Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee parhaillaan suunnitelmia valtatie 2:n parantamiseksi Porin keskusta-alueella. Esitämme, että Porin kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin kevyenliikenteen yhteyden saamiseksi valtatie 2:n rinnalle Isomäen urheilukeskukselta Mäntyluodontien suuntaan.” 

Toimialan asiantuntijat ovat käyneet aloitteen läpi ja keskustelleet kaupungin infrayksikön asiantuntijoiden kanssa. Tiesuunnitelman laatiminen aloitettiin syksyllä 2020 ja se valmistuu keväällä 2022. Tiesuunnitelmalla parannetaan Porin keskustan kohdalla valtatien 2 toimivuutta sekä liikenneturvallisuutta. Valtatie 2 rakennetaan nelikaistaiseksi Korven eritasoliittymän ja Tiilimäen eritasoliittymän välillä. Nykyiset eritasoliittymät parannetaan ja Tikkulan liittymä parannetaan perusverkon eritasoliittymäksi. Tikkulan kohdalle on suunniteltu uusi katuyhteys valtatien ali aiemmin laaditun asemakaavan (Käppärä, Musa 609 1442) mukaisesti. Suunnitelmassa esitetään myös uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Vähäraumantie-Pormestarintie. Suunnitelmat ovat luonnosvaiheessa ja niiden edistämiseksi on perustettu ohjausryhmä, jossa Porin kaupunki on edustettuna. 

Suunniteltu uusi väylä on merkitty liitteenä olevaan karttaan violetilla yhtenäisellä viivalla ja tutkittana olevat osuudet violetilla katkoviivalla.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Valtatie 2 parannukset Porin keskustan kohdalla sujuvoittavat liikennettä ja parantavat liikenneturvallisuutta sekä palveluiden saavutettavuutta. Tiesuunnitelmassa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väylästöä laajennetaan ja uusien ratkaisujen myötä myös liikenneturvallisuus paranee. Merkittävimpinä parannuksina jalankulkijoille ja pyöräilijöille on suunnitelmassa esitetty uusi Tikkulan risteyssilta Vähäraumantien yli ja sen jatkoksi valtatien suuntaisesti toteutettava jalankulku- ja pyöräilyväylä Pormestarintielle. Suunnitelmaan sisältyvä uusi yhteys parantaa kevyenliikenteen sujuvuutta ja on tärkeä uusi yhteysväli myös seudullisesti. Toteutettava uusi jalankulku- ja pyöräilyväylän osuus on merkitty muu pääverkko -tasoisena yhteystarpeena Porin kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman (2019) tavoiteverkkoon.  

Tiesuunnitelmaan sisältyy myös uusi rinnakkaisväylän osuus, jonka ansiosta Liikastenmäestä Musan ja Käppärän kautta Karjarantaan ulottuva valtatien rinnakkaisväylä toteutuu. Suunniteltu uusi rinnakkaisväylä tulee vähentämään läpiajoliikennettä viereisillä asuinalueilla liikenneturvallisuutta parantaen. Keskusteluja jalankulku- ja pyöräilyväylän tarpeellisuudesta uuden Tikkulantien varteen on käyty. Nykytilanteessa laadukkaasti toteutettu jalankulku- ja pyöräilyväylä kulkee asemakaavassa osoitetulla paikallaan Rajatien varrella. Rinnakkaistien mahdollistaman läpiajoliikenteen vähennyttyä Rajatien väylä on entistä turvallisempi ja viihtyisämpi kuin Tikkulantien varressa.  

Lautakunta pitää tärkeänä, että tiesuunnittelun yhteydessä tutkitaan mahdollisuudet jalankulku- ja pyöräliikenteelle tarkoitetun, asemakaavaan merkityn, yhteyden avaamiselle urheilukeskuksen luoteiskulmasta valtatien 8 ali Länsi-Porin ja Mäntyluodontien suuntaan. Porin kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluva Urheilukeskus ja Porin metsä on kaupunkilaisten ja vierailijoiden aktiivisessa käytössä oleva ulkoilu-, virkistys- ja tapahtuma-alue, jonka saavutettavuuden ja liikenneturvallisuuden kehittäminen on tärkeää. Isomäen alueen pitkän tähtäimen kehittymistä edistävä yleissuunnitelma valmistui kesäkuussa 2020. Alueelle suunniteltujen uusien liikuntatoimintojen myötä myös liikenne alueella tulee lisääntymään. Käynnissä olevan tiesuunnittelun yhteydessä Varsinais-Suomen ELY-keskus on tilannut selvitystyön jalankulku- ja pyöräliikenteelle tarkoitetun alikulun mahdollisuuksien tutkimiseksi.  

Lautakunta pitää tärkeänä myös sitä, että tiesuunnittelun yhteydessä jalankulun ja pyöräilyn osalta varmistetaan olemassa olevien yhteyksien säilyminen ja parannetaan olosuhteita (esimerkiksi meluhaittojen vähentäminen, valaistuksen lisääminen ja alikulkujen viihtyisyys) mahdollisuuksien mukaan.  

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Keskustan valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Juha Kantola jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.3.2021 § 42 valtuustoaloitteen koskien kevyenliikenteen huomioimista valtatie 2:n parantamisen yhteydessä. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.3.2021 § 166 pyytää asiasta teknisen lautakunnan ja elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunnot. Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan viimeksi 20.4.2021 § 117 ja elinvoima- ja ympäristölautakunta 28.4.2021 § 90.

Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Keskustan valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Juha Kantola jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.3.2021 § 42 valtuustoaloitteen koskien kevyenliikenteen huomioimista valtatie 2:n parantamisen yhteydessä. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.3.2021 § 166 pyytää asiasta teknisen lautakunnan ja elinvoima-​ ja ympäristölautakunnan lausunnot. Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan viimeksi 20.4.2021 § 117, elinvoima-​ ja ympäristölautakunta 28.4.2021 § 90 ja kaupunginhallitus 3.5.2021 § 335.

Asian esittely ja aiempi päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.