Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Laaja hyvinvointikertomus 2017-2021

PRIDno-2021-1737

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tomi Lähteenmäki, strategiapäällikkö, tomi.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Hyvinvointikertomuksessa kuvataan porilaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilaa valtuustokauden 2017–2021 aikana. Kuntalain ja terveydenhuoltolain perusteella hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaupungin perustehtävä, joka kuuluu kaikille toimialoille ja toimijoille.

Terveydenhuoltolain mukaan kunnanvaltuustolle on valmisteltava laaja hyvinvointikertomus valtuustokausittain, ja kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Hyvinvointikertomus ja -raportit antavat suuntaviivoja kaupungin strategiatyölle, toiminnan ja talouden suunnittelulle ja poliittiselle päätöksenteolle.

Porin kaupungin ensimmäinen hyvinvointikertomus laadittiin vuosille 2009–2012. Edellinen hyvinvointikertomus 2013–2016 käsiteltiin ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 29.5.2017.

Kaupungin kaikilla toimialoilla tehdään merkittävää työtä kaupunkilaisten hyvinvoinnin eteen. Myös kaupungin asukkailla on oma tärkeä roolinsa. Asukkaiden osallistuminen eri tavoin asuin- ja elinympäristönsä kehittämiseen ja vastuunottaminen omasta ja läheistensä hyvinvoinnista on perusta elinvoimaiselle ja hyvinvoivalle kaupungille. Kaupungin tehtävänä on mahdollistaa parhaat olosuhteet kaupunkilaisten hyvinvoinnille: monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja edellytykset liikkumiselle, kattavat sivistys- ja kulttuuripalvelut, toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut, hyväkuntoiset kadut ja kevyenliikenteen väylät, vehreä asuin- ja elinympäristö sekä puhdas vesi.

Hyvinvointikertomuksessa on hyödynnetty satoja keskeisiä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta kuvaavia sekä valtakunnallisia että paikallisia mittareita. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät muutokset ovat hitaita. Myönteiset ja kielteiset seuraukset tulevat usein näkyviin vasta keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on pitkäjänteistä ja kärsivällisyyttä vaativaa työtä, joka vaatii tuekseen systemaattista ennakointia, suunnittelua, seurantaa ja arviointia.

Seuraavaa nelivuotiskautta koskeva hyvinvointisuunnitelma laaditaan hyvinvointikertomuksen pohjalta valtuustokauden vaihduttua syksyllä 2021. Porissa hyvinvointisuunnitelma on laadittu nimellä hyvinvointiohjelma.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää Porin kaupungin hyvinvointikertomuksen 2017–2021 kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että hyvinvointikertomuksessa esiin nostetut tiedot porilaisten hyvinvoinnista ja terveydestä otetaan huomioon Porin kaupungin hyvinvointiohjelman päivityksessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 3.5.2021 § 317 Porin kaupungin hyvinvointikertomusta 2017-2021.

Asian esittely ja aiempi päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista. 

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Porin kaupungin hyvinvointikertomuksen 2017–2021. 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa,​ että hyvinvointikertomuksessa esiin nostetut tiedot porilaisten hyvinvoinnista ja terveydestä otetaan huomioon Porin kaupungin hyvinvointiohjelman päivityksessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kaupunginvaltuusto kuuli strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäen esityksen  Porin kaupungin hyvinvointikertomuksesta 2017–2021 klo 18.49 - 20.41

Asian käsittelyn aikana Ari Jalonen poistui kokouksesta klo 19.03. Hänen sijaansa  kokoukseen saapui Heidi Sakari  klo 19.03.
Asian käsittelyn aikana Petri Lahtinen saapui kokoukseen klo 19.32. Bia Kaski poistui kokouksesta klo 19.32.
Asian käsittelyn aikana Jarno Joensuu poistui kokouksesta klo 20.01. Hänen sijaansa  kokoukseen saapui Johanna Rantanen  klo 20.01.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.