Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalueen pankkilainan lainaehtojen muutos

PRIDno-2021-2080

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 26.9.2011 (§ 234) myöntää omavelkaisen takauksen Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiölle Länsi-Suomen Osuuspankilta otetulle yhden miljoonan (1.000.000) euron lainalle. Laina-aika oli 15 vuotta ja lainan marginaali oli 0,935 %.

Lainaa on nostettu yhteensä 650.000,00 euroa ja lainan takaisinmaksu on velkakirjan mukaisesti alkanut 31.12.2017, minkä jälkeen säätiö on lyhentänyt lainaa puolen vuoden välein 52.650,00 euroa kerrallaan. Viimeisin lyhennys on tehty 31.12.2020 ja tällä hetkellä lainaa on jäljellä 331.450,00 euroa

Säätiön  hallitus on hakenut edellä mainitulle Länsi-Suomen Osuuspankin lainalle säätiön taloudellisen tilanteen sekä nykyisen korkotason perusteella velan ehtojen muutosta siten, että laina-aikaa pidennettäisiin ja vuotuinen takaisinmaksuerä puolitettaisiin.  

Säätiön oman ilmoituksen mukaan se pystyy lyhentämään lainaansa nykyisen maksusuunnitelman mukaisesti, mutta maksuerien pienentäminen ja laina-ajan pidentäminen parantaa säätiön maksuvalmiutta. Samalla se antaa säätiölle mahdollisuuden investoida alueelle yritysten ja viranomaisten toiveiden mukaista infraa ja näin samalla kasvattaa alueen volyymia ja tunnettavuutta. Laina-ajan pidentäminen mahdollistaa myös alueella tarjottavan tutkimus- ja kehitystoiminnan kehittämisen.

Koska kaupungin myöntämän omavelkaisen takauksen kohteena olevan lainan ehtoihin ehdotetaan muutoksia, tulee nämä muutokset saattaa kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Siksi Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö pyytää Porin kaupunginvaltuustolta suostumusta säätiön pankkilainan lainaehtojen muutokseen. Säätiö pyytää kaupunginvaltuustolta lupaa muuttaa maksusuunnitelmaa niin, että viimeinen maksuerä olisi kesäkuussa 2027. Luoton antaja (Länsi-Suomen Osuuspankki) on suostunut maksusuunnitelman muutokseen.

Velan ehtoihin esitetään seuraavia muutoksia

Maksusuunnitelman muutos:
1.6.2021 alkaen lainalla on voimassa seuraavat tiedot: Lainan lyhennystapa on  tasalyhennys. Maksupäivä on kuukauden viimeinen päivä. Maksuväli on 6 kk. Lainan maksuerä on 26.325,00 euroa (ei sisällä korkoa). 
Luoton viimeinen takaisinmaksupäiva on 30.6.2027. 

Korkotietojen muutos
20.6.2021 alkaen lainalla on voimassa seuraavat tiedot: Korkosidonnaisuus on 
euribor 6 kk ja marginaali on 1,440 %. 

Säätiöllä on tällä hetkellä kahdeksan eri toimijan kanssa vuosi- ja kumppanuussopimukset alueen käytöstä. Sopimusten yhteisarvo on 204.000 €. Sopimuksista viisi on toistaiseksi voimassa olevia ja seuraava määräaikainen sopimus päättyy vuoden 2023 lopulla. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten arvo on 184.000 €.

Säätiön tarkoituksena on rakentaa alueelle uudet sauna- ja pesutilat sekä koulutustilat. Hankesuunnitelma uusista tiloista on valmis. Nykyisiin koulutus- ja majoitustiloihin tehdään tilamuutoksia sekä peruskorjaus ja -parannus. Säätiö rakentaa myös alueelle uutta työturvallisuuden harjoitusaluetta, jolla saadaan alueen käyttöaste nousemaan merkittävästi työturvallisuus- ja direktiivikoulutusten myötä. Toimintaa laajennetaan viranomaisten harjoituskeskuksena vahvassa yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Tämä nyt voimassa oleva takaus on myönnetty ennen voimassa olevan kuntalain takauksia koskeva pykälän 129 voimaantuloa. Voidaan kuitenkin todeta, ettei tämä lainaehtojen muutos vaaranna Porin kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä eikä siihen sisälly edellä mainituin perustein merkittävää riskiä. Säätiö kuuluu Porin kaupunkikonserniin ja takauksen myöntämisen yhteydessä (KV  26.9.2011, § 234) on katsottu, ettei takauksen voida myöskään katsoa vääristävän kilpailua markkinoilla.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiön lainaehtojen muutokset edellä kuvatulla tavalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Juha Vasama, Satu Hatanpää, Diana Bergroth-Lampinen, Petri Huru, Arja Laulainen, Mari Kaunistola

Kokouskäsittely

Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen puheenjohtaja), Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy), Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy; Länsi-Suomen Osuuspankki, hallintoneuvoston jäsen), Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen), Petri Huru (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankki, edustajiston jäsen) ja Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankki, edustajiston jäsen) poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Arja Laulaisen sijaan asian käsittelyyn osallistui Mirva Heino.
Satu Hatanpään sijaan asian käsittelyyn osallistui Mika Tuovinen.
Diana Bergroth-Lampisen sijaan asian käsittelyyn saapui Sinikka Alenius klo 14.08.
Mari Kaunistolan sijaan kokoukseen saapui Petri Lahtinen klo 14.08.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Anne Liinamaa.
Pöytäkirjan tarkastajana tämän asian kohdalla toimivat Juha Kantola ja Raisa Ranta.

Asian käsittelyn jälkeen Petri Lahtinen poistui kokouksesta klo 14.11.
Asian käsittelyn jälkeen Mirva Heino poistui kokouksesta klo 14.11.

Kaupunginhallitus käsitteli seuraavaksi § 346.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 10.5.2021 § 349.

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoista. Asiaan on liitettynä asiakirja velan ehtojen muutoksesta. 

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Länsi-​Suomen pelastusharjoitusaluesäätiön lainaehtojen muutokset edellä kuvatulla tavalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn jälkeen Arja Laulainen saapui kokoukseen klo 20.35. Johanna Huhtala poistui kokouksesta klo 20.35.

Tiedoksi

Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö/Aleksi Vihtilä, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö/Anne Koivuniemi

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet