Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Nuorisovaltuuston suora aloiteoikeus, valtuustoaloite, Henna Kyhä (lisäpykälä)

PRIDno-2021-2471

Perustelut

Valtuutettu Henna Kyhä jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Kuntalain 26 § määrittää nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksista seuraavaa: Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. 

Suora aloiteoikeus kunnanvaltuustoon tarkoittaa sitä, että nuorisovaltuuston laatima aloite käsitellään samassa järjestyksessä kuin muut valtuustoaloitteet. Valtuustoaloitteiden käsittelystä linjataan Porin hallintosäännön 14. luvussa. Suora aloiteoikeus valtuustoon tarjoaa nuorille väylän vaikuttamiseen sekä lisää nuorisovaltuuston tekemien aloitteiden vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä. Suoran aloiteoikeuden myöntäminen nuorisovaltuustolle tukee vahvasti kuntalain henkeä. Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Näin ilmenee myös Porin Nuorisovaltuuston toimintasäännössä.

Aloiteoikeus on normaali käytäntö jo monessa Suomen kunnassa. Tämä selviää Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n  Nuorisovaltuustoselvityksestä (Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, 2019), jonka mukaan 68 %:ssa kunnista nuorisovaltuustolla on aloiteoikeus kunnanvaltuustolle.

Porissa nuorisovaltuuston toiminta on vakiintunut ja heidän edustajansa ovat lautakunnissa puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Aloiteoikeus on hyvä tapa aktivoida nuoria mukaan päätöksentekoon. Lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on oleellinen osa lapsiystävällinen kunta –kehittämistä. Suoran aloiteoikeuden myöntäminen nuorisovaltuustolle tukee Porin lapsiystävällinen kunta työskentelyä.  

Esitän, että Porin nuorisovaltuustolle myönnetään suora aloitteenteko-oikeus kaupunginvaltuustossa.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.