Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Porin Satama Oy:n takaushakemus

PRIDno-2021-2076

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Porin Satama Oy on Porin kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö ja se kuuluu Pori-konserniin. Yhtiö pyytää hakemuksessaan Porin kaupungin takausta yhtiön laituriinvestointeja varten otettavalle enintään 29.000.000,00 euron lainalle. 

Yhtiön perustelee laiturihankkeita seuraavasti: 

  • Mäntyluodon vanhat laituriosat ovat teknisesti käyttöikänsä päässä ja niiden korjaaminen on kallista ja kannattamatonta perusrakenteiden ollessa huonossa kunnossa. Myöskään näiden laiturien syväys (7 m) ei ole riittävä isoille laivoille, eikä ruoppaaminen syvemmäksi onnistu. 
  • Tahkoluodon nestebulk-laiturin nykyiset perusrakenteet ovat vuodelta 1959 ja ovat ylittäneet teknisen käyttöikänsä. Putkistot kulkevat veden päällä ja muodostavat ympäristöriskin. Laituri nykyisellään vaatii jatkuvaa huomiota ja kunnossapitoa. Uudessa ratkaisussa nykyinen putkien ja mantereen välinen allas täytetään ja putkilinjat saadaan maan päälle poistaen nykyisen ympäristöriskin. Hanke on käytännössä välttämätön Tahkoluodon satamaosan tulevaisuuden kannalta.
  • Porin Sataman vahvuutena on kyky palvella useiden erilaisten tavaralajikkeiden kuljetuksia, jolloin esimerkiksi maailmanmarkkinoiden nopeat muutokset jollain sektorilla eivät aiheuta suuria iskuja yhtiön talouteen. Nämä laiturihankkeet  ovat käytännössä välttämättömiä, jotta tämä kilpailutekijä pystytään säilyttämään pitkälle tulevaisuuteen.

Yhtiön nyt pyytämä uusi takaus korvaisi Porin kaupunginvaltuuston 25.3. 2019 § 29 myöntämän 80 % takauksen 30 miljoonan euron lainalle. Tämä kaupungin aiemmin myöntämä takaus olisi koskenut vain uuden laiturin rakentamista Mäntyluodon Kallonlahteen ja se mitätöitäisiin tällä uudella myönnettävällä takauksella sen tultua voimaan.

Rahoituksen kilpailutuksen tuloksena yhtiön hallitus on päätynyt valitsemaan investointien rahoittajaksi Länsi-Suomen Osuuspankin, jonka lainamarginaali on 80 % takauksella 0,55 %  laina-aika n. 22 vuotta sekä korkosidonnaisuus 5 vuotta. Yhtiön hallituksen päätös on ehdollinen, sillä rahoitus edellyttää Porin kaupungin omavelkaista takausta.  Tärkeää on myös todeta, että lainatarjouksessa on myönnettävälle lainalle kaksi kovenanttiehtoa:

  1. Omistuksen pysyvyys: Porin kaupungin omistus Porin Satama Oy:n osakkeista ja äänivallasta 100 %. Muutokset yhtiön omistuksessa vaativat Länsi-Suomen Osuuspankin hyväksynnän; 
  2. Vieraan pääoman takaisinmaksu: Luotonottaja voi maksaa omistajan, Porin kaupungin, myöntämän lainan pääomaa ja korkoja vain, mikäli velvoitteet Länsi-Suomen Osuuspankille on hoidettu eikä maksukyky vaarannu.   

Kohta 1 on Porin kaupunginvaltuustossa 22.3. 2021 hyväksytyn omistajapoliittisen ohjelman mukainen omistusosuuden osalta. Kohdan 2 osalta on todettava, että se asettaa kaupungin voitto-osuusehtoisen juniorlainan huonompaan etuoikeusjärjestykseen verrattuna rahalaitoksen lainaan. 

Nyt esitettävässä takauspyynnössä Kallonlahden laiturihanke on supistunut, mutta mukaan on tullut Tahkoluodon vanhan nestebulk-laiturin uusiminen. Pankkien rahoitusehdot ovat muuttuneet uusien tarjouspyyntöjen myötä.Verrattuna jo aiemmin kapungin myöntämään takaukseen taattavan lainan enimmäissumma on pienentynyt (30 M€ --> 29 M€), laina-aika on kasvanut (20v --> 22v) mutta lainasta maksettava marginaali on edelleen sama 0,55%. 

Kuntalain takauksia koskeva pykälän 129 mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.

Euroopan komission tiedonannossa 2008/C155/02 on otettu kantaa erityisesti takausten ja vakuuksien osalta niiden kuulumisesta valtiontukisääntelyn piiriin. Tiedonannossa kuvaillaan edellytykset, joiden täyttyessä takauksen myöntämiseen ei sisälly valtiontukea. Edellytykset, joiden kaikkien täytyy toteutua, ovat seuraavat:

    1.    velallinen ei ole taloudellisissa vaikeuksissa;

    2.    takauksen laajuus on tarkasti määriteltävissä myöntämishetkellä;

    3.    takaus liittyy rahoitustoimeen, sille on asetettu kiinteä enimmäismäärä ja se ei kata enempää kuin 80 % lainan tai muun rahoitussitoumuksen määrästä;

    4.    takauksesta suoritetaan myöntäjälle markkinaperusteinen korvaus.

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö toteaa, että yhtiön toimiva johto on käynyt alusta asti tiivistä keskustelua rahoitusjohtajan kanssa rahoitussopimuksen sisällöstä ja ehdoista. Haettava rahalaitoslaina on kilpailutettu ja lainan korkosidonnaisuus on omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön mielestä perusteltu. Koska Porin Satama Oy toimii kilpailulla markkinoilla, Porin kaupungin omavelkainen takaus on rajoitettava  80 prosenttiin lainan määrästä ollen euroina 23.200.000,00. Yhtiö ei ole myöskään taloudellisissa vaikeuksissa tilinpäätöstietojenkaan mukaan. Samoin takaus liittyy tiettyyn rahoitustoimeen ja sille on asetettu kiinteä enimmäismäärä sekä sen voimassaoloaika on rajoitettu 22 vuoteen. 

Takauksesta peritään markkinaehtoinen hinta. Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö on määrittänyt takausprovision ns. safe harbour -maksun mukaisesti 0,4 %:ksi. Provisio peritään vuosittain jäljellä olevan lainapääoman määrästä. Kaupunginhallituksella on oikeus tarvittaessa tarkistaa takausprovision määrää myöhemmin Iuokituslaitosten arviointien ja komission takauksina annettavia valtiontukia koskevan tiedonannon perusteella.

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö esittää, että Porin Satama Oy antaisi Porin kaupungille vastavakuudeksi takauksesta kiinteistökiinnityksen määrältään 23.200.000,00 euroa. Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö katsoo, että myönnettävä takaus ei vaaranna Porin kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.

Samalla omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö toteaa, että yhteisön, jonka puolesta kaupungin takaus on annettu, tulee välittömästi antaa kaupungille ilmoitus toimintaansa olennaisesti vaikuttavista muutoksista taloudessaan.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa investointiasiassa Porin Satama Oy:lle myönteisen ennakkokäsityksen.

Samalla kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää Porin Satama Oy:lle Länsi-Suomen Osuuspankista em. ehdoin otettavalle enintään 29.000.000,00 euron lainalle omavelkaisen takauksen siten, että kaupungin takaus kattaa 80 % yhtiölle myönnettävästä lainasta ollen siis maksimissaan 23.200.000,00 euroa. Laina-aika on noin 22 vuotta, josta lyhennysohjelma 20 vuotta. Tasalyhennykset tapahtuvat ja korko maksetaan puolivuosittain alkaen kahden vuoden kuluttua ensimmäisen erän nostosta. Lainan lyhennyksen alkuun saakka maksetaan vain nostetun lainamäärän korot 6 kk:n välein. Velasta perittävä vuotuinen korko on 6 kuukauden euribor lisättynä 0,55 %-yksikön marginaalilla, mutta siten, että lainasta maksetaan korkoa vähintään marginaalin verran. Pankilla on oikeus tarkistaa marginaalia viiden vuoden välein alkaen lainan allekirjoituspäivästä.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että takauksen myöntämisen ehtoina ovat:

 -    Annettavan omavelkaisen takauksen myöntämisestä peritään 0,4 %:n takausprovisio vuosittain jäljellä olevan lainapääoman määrästä. 1. vuoden takausprovisio on maksettava viisi (5) pankkipäivää velkakirjan allekirjoittamisesta Porin kaupungin omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön ilmoittamalle pankkitilille. Kaupunginhallituksella on oikeus tarkistaa tarvittaessa takausprovision määrää myöhemmin Iuokituslaitosten arviointien ja komission takauksina annettavia valtiontukia koskevan tiedonannon perusteella.

-     Porin Satama Oy antaa Porin kaupungille vastavakuudeksi takauksesta kiinteistökiinnityksen määrältään 23.200.000,00 euroa.

-     Porin Satama Oy:n tulee takauksen myöntämisen jälkeen antaa Porin kaupunginhallitukselle välittömästi ilmoitus omaan toimintaansa olennaisesti vaikuttavista muutoksista taloudessaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.   

Esteellisyys

Juha Vasama, Satu Hatanpää, Arja Laulainen, Petri Huru

Kokouskäsittely

Juha Vasama (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen jäsen; Länsi-Suomen Osuuspankki, edustajiston jäsen), Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen),  Petri Huru (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankki, edustajiston jäsen) ja Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankki, edustajiston jäsen) poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

Arja Laulaisen sijaan asian käsittelyyn osallistui Mirva Heino.
Satu Hatanpään sijaan asian käsittelyyn osallistui Mika Tuovinen.

Kaupunginhallitus käsitteli seuraavaksi § 349.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 10.5.2021 § 345.

Asian esittely ja aiempi päätösenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. Asiaan on liitettynä Porin Satama Oy takaushakemus.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto myöntää Porin Satama Oy:lle Länsi-​Suomen Osuuspankista em. ehdoin otettavalle enintään 29.000.000,​00 euron lainalle omavelkaisen takauksen siten,​ että kaupungin takaus kattaa 80 % yhtiölle myönnettävästä lainasta ollen siis maksimissaan 23.200.000,​00 euroa. Laina-​aika on noin 22 vuotta,​ josta lyhennysohjelma 20 vuotta. Tasalyhennykset tapahtuvat ja korko maksetaan puolivuosittain alkaen kahden vuoden kuluttua ensimmäisen erän nostosta. Lainan lyhennyksen alkuun saakka maksetaan vain nostetun lainamäärän korot 6 kk:n välein. Velasta perittävä vuotuinen korko on 6 kuukauden euribor lisättynä 0,​55 %-​yksikön marginaalilla,​ mutta siten,​ että lainasta maksetaan korkoa vähintään marginaalin verran. Pankilla on oikeus tarkistaa marginaalia viiden vuoden välein alkaen lainan allekirjoituspäivästä.

Takauksen myöntämisen ehtoina ovat:

  •  Annettavan omavelkaisen takauksen myöntämisestä peritään 0,​4 %:n takausprovisio vuosittain jäljellä olevan lainapääoman määrästä. 1. vuoden takausprovisio on maksettava viisi (5) pankkipäivää velkakirjan allekirjoittamisesta Porin kaupungin omistajaohjaus-​ ja rahoitusyksikön ilmoittamalle pankkitilille. Kaupunginhallituksella on oikeus tarkistaa tarvittaessa takausprovision määrää myöhemmin Iuokituslaitosten arviointien ja komission takauksina annettavia valtiontukia koskevan tiedonannon perusteella.
  • Porin Satama Oy antaa Porin kaupungille vastavakuudeksi takauksesta kiinteistökiinnityksen määrältään 23.200.000,​00 euroa.
  • Porin Satama Oy:n tulee takauksen myöntämisen jälkeen antaa Porin kaupunginhallitukselle välittömästi ilmoitus omaan toimintaansa olennaisesti vaikuttavista muutoksista taloudessaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Ennen asian käsittelyä Arja Laulainen poistui kokouksesta klo 20.33. Hänen sijaansa kokoukseen saapui Johanna Huhtala klo 20.33.

Tiedoksi

Porin Satama Oy/Vesa Mäkilä, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö/Anne Koivuniemi

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet