Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Porin Vesi -liikelaitoksen johtajan rekrytointi

PRIDno-2021-1585

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, timo.jauhiainen@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi -liikelaitoksen johtajan virka on ollut avoimena 8.3.-31.3.2021. Hakuilmoitus on julkaistu seuraavissa kanavissa: Kuntarekry, TE-palvelut, Monster, Porin kaupungin Internet, Facebook ja LinkedIn. 

Rekrytoinnissa on ollut alusta asti mukana Eezy Oy:stä Johanna Ahola, jonka avulla on tehty muun hakumenettelyn ohella suorarekrytointia. Eezyn kautta on ilmoitettu avoimesta virasta seuraavilla kanavilla:  Monster.fi + nosto Tekniikka ja talous -verkkosivustolle, Oikotie.fi, Helsingin Sanomat 14.3.2021.

Porin Veden johtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vesihuoltoalan tuntemus ja johtamiskokemus. Eduksi katsotaan näytöt tuloksellisesta toiminnasta ja muutosjohtamisesta, henkilöstöjohtamistaidot sekä yhteistyö- ja neuvottelutaidot.

Määräaikaan mennessä virkaa haki yhdeksän henkilöä, jotka kaikki täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset.

 1. Aksela Kia, tekniikan lisensiaatti, Jorvas
 2. Järvenpää Tero, insinööri yamk, Harjavalta
 3. Lehmusvaara Anssi, diplomi-insinööri, Pori
 4. Lehtinen Markus, diplomi-insinööri, Pori
 5. Lindfors Ismo Kalevi, diplomi-insinööri, Pori
 6. Melin Esa, tekniikan tohtori, Kankaanpää
 7. Patala Pirjo, diplomi-insinööri, Rauma
 8. Turunen Hannu Pekka, diplomi-insinööri, Naantali
 9. Vanhatalo Maria, filosofian maisteri, Pori

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

- asettaa Porin Veden viran täyttämistä varten haastatteluryhmän, jonka tehtävänä on haastatella valitut hakijat ja päättää henkilöarviointiin lähetettävistä hakijoista

- nimetä haastatteluryhmän jäsenet sekä

- päättää haastatteluun kutsuttavista.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 • asettaa Porin Veden viran täyttämistä varten haastatteluryhmän, jonka tehtävänä on haastatella valitut hakijat ja päättää henkilöarviointiin lähetettävistä hakijoista
 • nimetä haastatteluryhmään jäseneksi seuraavat: Diana Bergroth-Lampinen, Anne Liinamaa, Juha Kantola,  Mari Kaunistola, Raisa Ranta, Arto Nurmi, Simo Korpela,  Aino-Maija Luukkonen, Timo Jauhiainen, Eezy Oy:stä Johanna Ahola. Lisäksi pyydetään Sininen tulevaisuus rp:n ja Ikivihreät-valtuustoryhmän nimeämään haastatteluun edustajansa.
 • kutsua haastatteluun seuraavat hakijat: Kia Aksela, Tero Järvenpää, Ismo Lindfors, Esa Melin, Pirjo Patala, Hannu Turunen

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn jälkeen kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 14.29-14.35.

Valmistelija

Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, timo.jauhiainen@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi -liikelaitoksen johtajan virkaa hakeneista kaupunginhallitus valitsi haastatteluihin valittiin Aksela Kia, Järvenpää Tero, Lindfors Ismo, Melin Esa, Patala Pirjo ja Turunen Hannu Pekka. 

Haastatteluryhmä suoritti haastattelut 17.4.2021. Haastattelujen perusteella henkilöarviointiin lähetettiin Aksela Kia, Lindfors Ismo ja Patala Pirjo.

Haastatteluryhmä ja kaupunginhallituksen luottamushenkilökokoonpano ovat käsitelleet rekrytointia ja niihin henkilöarviointeja 3.5.2021.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto suorittaa Porin Vesi –liikelaitoksen johtajan vaalin.

Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Porin Vesi -liikelaitoksen johtajan palkasta päättää kaupunginhallitus.

Päätös

Äänin 8-3 kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee Porin Vesi –liikelaitoksen johtajaksi Ismo Lindforsin.

Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Porin Vesi -liikelaitoksen johtajan palkasta päättää kaupunginhallitus.

Esteellisyys

Jouni Lampinen, Esa Kohtamäki, Marko Kilpeläinen, Sanna Mustajoki, Lauri Kilkku

Kokouskäsittely

Seuraavat henkilöt poistuivat asian käsittelyn ajaksi kokouksesta: Esa Kohtamäki, Jouni Lampinen, Lauri Kilkku, Marko Kilpeläinen , Sanna Mustajoki ja Lauri Kilkku.

Arja Laulainen teki ehdotuksen, että kaupunginhallitus esittää valittavaksi Ismo Lindforsia.
Esa J. Wahlman kannatti Arja Laulaisen ehdotusta.
Mari Kaunistola teki ehdotuksen, että kaupunginhallitus esittää valittavaksi Kia Akselaa.
Satu Hatanpää kannatti Mari Kaunistolan ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaksi kannatettua ehdotusta kaupunginhallituksen ehdotukseksi,  joten on äänestettävä. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan tekemän seuraavan äänestysehdotuksen: JAA =  Arja Laulaisen tekemä ja Esa J. Wahlmanin kannattama ehdotus, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Porin Vesi -liikelaitoksen johtajan virkaan valittavaksi Ismo Lindforsin, EI = Mari Kaunistolan tekemä ja Satu Hatanpään kannattama ehdotus, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Porin Vesi -liikelaitoksen johtajan virkaan valittavaksi Kia Akselan. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä Ismo Lindforsin puolesta annettiin 8 ääntä ja Kia Akselan puolesta 3 ääntä, ei tyhjiä. 

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 73%

  Raisa Ranta, Esa Wahlman, Arja Laulainen, Diana Bergroth-Lampinen, Mika Aho, Anne Liinamaa, Tommi Salokangas, Petri Huru

 • Ei 3 kpl 27%

  Satu Hatanpää, Juha Kantola, Mari Kaunistola

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 10.5.2021 § 348.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoista. Asiaan on liitettyinä hakukuulutus ja hakijayhteenveto.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Valtuusto valitsee Porin Vesi –liikelaitoksen johtajaksi Ismo Lindforsin.

Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Porin Vesi -​liikelaitoksen johtajan palkasta päättää kaupunginhallitus.

Päätös

Äänin 35 – 23 kaupunginvaltuusto valitsi Ismo Kalevi Lindforsin  Porin Vesi -liikelaitoksen johtajaksi.

Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Porin Vesi -​liikelaitoksen johtajan palkasta päättää kaupunginhallitus.

Kokouskäsittely

Anttivesa Knuuttila esitti, että asiassa järjestetään henkilövaali.

Puheenjohtaja Krista Kiuru totesi, että keskustelun kuluessa on tehty esitys henkilövaalista, joten suoritetaan enemmistövaali sähköisellä suljetulla vaalilla, jossa ovat mukana kaikki kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat: Kia Aksela, Tero Järvenpää, Anssi Lehmusvaara, Markus Lehtinen, Ismo Kalevi Lindfors, Esa Melin, Pirjo Patala, Hannu Pekka Turunen ja Maria Vanhatalo.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan selostaman sähköisen suljetun vaalin toimintamallin. Suoritettiin sähköinen suljettu vaali kaupunginvaltuuston hyväksymän toimintamallin mukaisesti. Tiedusteltuaan vielä kaupunginvaltuuston jäsenien kantaa siihen, ovatko kaikki saaneet äänestää, puheenjohtaja totesi vaalin tultua suoritetuksi. 

Suoritetussa sähköisessä suljetussa vaalissa äänioikeutettujen valtuutettujen ollessa 59 annettiin ääniä 58. Äänet jakaantuivat  seuraavasti:  Ismo Kalevi Lindfors sai 35 ääntä ja Kia Aksela 23 ääntä.

Tiedoksi

Nimetty, Porin Veden johtokunta ja hakijat/HR-yksikkö, HR-palvelussuhdetiimi

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet